Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes Plan (części I - III). Podjęliśmy decyzję – będziemy przedsiębiorcą Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej należy zacząć od obmyślenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes Plan (części I - III). Podjęliśmy decyzję – będziemy przedsiębiorcą Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej należy zacząć od obmyślenia."— Zapis prezentacji:

1 Biznes Plan (części I - III)

2 Podjęliśmy decyzję – będziemy przedsiębiorcą Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej należy zacząć od obmyślenia i przygotowania dobrego planu. Najlepiej by plan miał formę papierową i uwzględniał analizę wszystkich aspektów naszych zamierzeń. Najlepszym narzędziem jest biznesplan.

3 Cel Biznes Planu Głównym powodem tworzenia biznes planu jest przedstawienie sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, celów, do których dąży i środków, z pomocą, których zamierza je realizować.

4 Szczegółowe cele BP pokazuje misję, wizje, cele i strategię firmy ocenia bieżącą działalność firmy informuje pracowników i instytucje zewnętrzne o zamierzeniach firmy informuje o opłacalności inwestycji wskazuje czas i miejscu jej realizacji stanowi drogowskaz realizacji planów

5 precyzuje potrzeby finansowe związane z realizacją projektu i źródła ich zaspokojenia ułatwia uzyskanie środków finansowych z banku lub od inwestorów jest podstawą do ubiegania się o dotacje, w tym unijne Szczegółowe cele BP

6 Funkcje Biznes Planu Funkcja planowania –stworzenie harmonogramu działań Funkcja kontrolna – pozwala ocenić faktycznie zamierzone plany Funkcja informacyjna – analiza obecnej sytuacji wraz ze źródłem informacji o planowanych inwestycjach/ działaniach

7 Wskazówki dotyczące pisania biznes planu Biznes plan nie musi być dokumentem długim, maksymalnie 15- 40 stron. Ilość stron zależy od wielkości firmy/ inwestycji/ planowanego przedsięwzięcia Na stronie tytułowej podajemy informację o autorze dokumentu, tytuł projektu Biznes plan sporządzamy w kilku kopiach, numerując je

8 Kto tworzy biznes plan Firmy, również te działające w sektorze MSP najczęściej zlecają stworzenie biznesplanu osobom lub podmiotom specjalizującym się w przygotowywaniu takiej dokumentacji. Biznes plan w będzie jednym z dokumentów składanych w banku, będzie stanowił załącznik do wniosku kredytowego.

9 Zazwyczaj biznesplan składa się z dwóch części: opisowej ze sprawozdań finansowych Struktura biznesplanu powinna wyglądać następująco: strona tytułowa spis treści część opisowa sprawozdania finansowe Przykładowy schemat Biznes Planu

10 I.Wstęp I.Wstęp – streszczenie II.Opis II.Opis firmy i planowanej inwestycji III.Zarządzanie IV.Analiza IV.Analiza otoczenia biznesowego V.Plan V.Plan marketingowy VI.Plan VI.Plan operacyjny VII.Harmonogram VII.Harmonogram realizacji VIII.Analiza VIII.Analiza SWOT IX.Plan IX.Plan finansowy X.Podsumowanie XI.Załączniki

11 Strona tytułowa Strona tytułowa biznesplanu powinna dobrze oddawać to, czego należy oczekiwać w dalszej części dokumentu. Na stronie tytułowej powinna się znaleźć się informacja o autorze, nazwa firmy lub projektu, powinien być zaprezentowany znak firmowy, może być wklejone zdjęcie firmy lub projektu oraz powinny być podane dane do kontaktu. Biznes Planu

12 Spis treści Spis treści powyższe rozdziały można traktować, jako przykład spisu treści. Ze spisu treści musi wynikać, jakie tematy będą omawiane, ma też za zadanie jak każdy spis treści ułatwiać rozeznanie się w całym dokumencie i odszukiwanie potrzebnych tematów. Warto zadbać o stronę wizualną biznes planu, by był przygotowany, rzetelnie, przejrzyście by zawierał zrozumiałe sformułowania oraz by był staranie oprawiony. Biznes Planu

13 I. Wstęp – streszczenie krótko o firmie, o przedsięwzięciu - tu podajemy podstawowe informacje: pełna nazwa, nazwa skrócona NIP, REGON siedziba główna, filie kapitał zakładowy dane właściciela/ -li skład zarządu, kierownictwo

14 cel napisania Biznes Planu opis produktu, usługi kompetencje twórców projektu potrzeby finansowe argumenty przemawiające za ograniczeniem ryzyka I. Wstęp – streszczenie

15 II. Opis firmy i planowanego przedsięwzięcia Charakterystyka firmy - obszerność zawartych tu informacji uzależniona jest od długości funkcjonowania podmiotu na rynku, skali działania i rozmiarów nowej inwestycji. Omawiamy: przedmiot działalności forma organizacyjno-prawna rynki, które będziemy obsługiwać konkurencja dostawców

16 Prezentujemy cele, które mamy zamiar zrealizować Przedstawiamy argumenty pokazujące dlaczego odniesiemy sukces Informujemy o osobach przewidzianych do zarządzania firmą, projektem czy konkretną inwestycją II. Opis firmy i planowanego przedsięwzięcia

17 III. Zarządzanie Obowiązki, kompetencje i doświadczenie osób zarządzających stosunki własnościowe doświadczenie zawodowe pozostałych pracowników poszczególne role w zespole kierującym skład rady nadzorczej doradcy firmy

18 IV. Analiza otoczenia biznesowego analiza rynku analiza branży, konkurencji Pamiętajmy, że konkurencją są firmy działające w tej samej branży, produkujące czy sprzedające podobne towary ale też firmy działające w innych branżach, które zaspokajają te same potrzeby klienta.

19 klienci IV. Analiza otoczenia biznesowego Pamiętajmy klientom mamy oferować rozwiązanie ich problemu lub zaspokojenie potrzeb. Szczegółowo analizujemy potrzeby, nawyki, i możliwości finansowe docelowych odbiorców. Badamy stabilność rynku, nasze źródło przychodu i kosztów jego realizacji.

20 lokalizacja IV. Analiza otoczenia biznesowego W zależności od rodzaju podejmowanej działalności lokalizacja może mieć znaczący wpływ na rozwój firmy i jej sukces lub jej porażkę. Ogromne znaczenie mają koszty transportu, a więc odległość od dostawców, surowców, od docelowych rynków zbytu, dostępności siły roboczej, wykwalifikowanej kadry kierowniczej.

21 Dystrybucja działania promocyjno-reklamowe i marketingowe polityka cenowa IV. Analiza otoczenia biznesowego Tu powinniśmy przedstawić obszar na którym chcemy sprzedawać swój produkt lub usługę, opis transportu, wykaz punktów sprzedaży.

22 V. Plan marketingowy Należy w nim pokazać i odpowiednio wykorzystać wyniki przeprowadzonych badań rynku. Plan ten musi pokazać w jaki sposób będziemy sprzedawać nasz produkt, usługę, jak będziemy kreować popyt, jak zrealizujemy prognozowany poziom rentowności sprzedaży. Tu prezentujemy strategie marketingu: produktu, ceny, miejsca i promocji.

23 VI. Plan operacyjny Pracownicy planowane zatrudnienie wynagrodzenia szkolenie i jego koszty Firmy współpracujące dostawcy księgowość

24 VII. Harmonogram realizacji czynności niezbędne do przeprowadzenia projektu/inwestycji kolejność i czas trwania tych czynności osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności To wszystko ubieramy w ramy czasowe, dzielimy na krótsze odcinki, aby łatwiej było w trakcie realizacji prowadzić kontrolę.

25 VIII. Analiza SWOT VIII. Analiza SWOT to analiza, która pokazuje, jakie czynniki najbardziej wpływają na działalność firmy ujawnia mocne i słabe strony danego podmiotu oraz identyfikuje szanse i zagrożenia, jakie stają przed firmą

26 wzięła się od pierwszych liter angielskich słów: wzięła się od pierwszych liter angielskich słów: strengths strengths (mocne strony) weaknesses weaknesses (słabe strony) opportunities opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu) threats threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu) VIII. Analiza SWOT VIII. Analiza SWOT

27 Szanse Słabe strony Mocne strony pozytywnenegatywne wewnętrz ne zewnętrzn e Zagrożenia Schemat SWOT Schemat SWOT

28 W wyniku analizy otrzymujemy cztery zestawienia: silnych stron przedsiębiorstwa, które należy wzmacniać i rozwijać słabych stron, które trzeba ograniczać i eliminować szans, które należy wykorzystywać zagrożeń, których należy unikać Efekt analizy SWOT Efekt analizy SWOT

29 To Tu Tu Tu To kluczowa część biznesplanu. Tu pokazujemy obecny stan wyników finansowych firmy oraz prognozy na przyszłość. Tu wszystkie wcześniej prezentowane elementy biznesplanu (plan marketingowy, operacyjny) zostają odzwierciedlone w liczbach. Tu musimy wykazać ile posiadamy funduszy własnych, a ile i od kogo musimy pozyskać i jak je spożytkujemy. IX. Plan finansowy IX. Plan finansowy

30 W biznesplanie trzeba wykazać, czy mamy pełną rachunkowość, czy uproszczoną. Przy rachunkowości uproszczonej należy oddzielić finanse osobiste od wprowadzonych do firmy. Należy wykazać odrębne konto bankowe. Jeżeli prowadzimy uproszczoną sprawozdawczość, to na potrzeby biznes planu i dokumentów składanych w banku należy przygotować uproszczony bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów finansowych. IX. Plan finansowy IX. Plan finansowy

31 Bilans Rachunek zysków i strat (wyników) Rachunek przepływów (cash flow) Analiza wskaźnikowa IX. Plan finansowy IX. Plan finansowy Bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych muszą się bilansować. Dokumentacja ta musi przekonywać, że inwestycja jest opłacalna oraz że firma posiada zdolność kredytową.

32 Rok obrotowy Rok obrotowy - rok kalendarzowy lub inny trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych okres, stosowany do rozliczeń podatkowych. Okres sprawozdawczy Okres sprawozdawczy - okres, za który przedsiębiorstwo sporządza sprawozdania finansowe w trybie określonym w ustawie. Okresy w sprawozdaniach finansowych

33 Bilans Bilans - to dwustronne zestawienie wartości środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów) z uwzględnieniem wyniku finansowego (zysku lub straty) sporządzane na dany dzień i w ustalonej formie. Suma aktywów musi być równa sumie pasywów, nazywana jest sumą bilansową. Bilans

34 UPROSZCZONY SCHEMAT BILANSU

35 Bilans Bilans to taka fotografia firmy w ujęciu statycznym. Bilans Bilans jest łatwo przygotować. Osoby mające uproszczoną księgowość spis środków trwałych mogą zrobić na podstawie ewidencji środków trwałych. Należy pamiętać, aby ich wartość początkową pomniejszyć o amortyzację, czyli o utratę ich wartości wynikającą z upływu czasu i zużycia. Bilans

36 W środkach obrotowych należy wpisać sumę gotówki w kasie i w banku. W należności wpisujemy sumę kwot z faktur, za które nie otrzymaliśmy zapłaty, a zapasy to ewidencja stanu magazynowego - remanent. Bilans

37 aktywami Całość składników majątkowych podmiotu w ujęciu wartościowym określamy aktywami przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe przedstawiane są w bilansie w kolejności ich płynności, od najmniej do najbardziej płynnych. Aktywa dzieli się na: Aktywa dzieli się na: trwałe i bieżące (obrotowe). Aktywa

38 W ich skład wchodzą: wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwale w tym środki trwałe, środki trwale w budowie i zaliczki na środki trwale w budowie należności długoterminowe inwestycje długoterminowe Aktywa trwałe

39 W ich skład wchodzą: zapasy należności krótkoterminowe - wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego środki pieniężne rozliczenia międzyokresowe Aktywa bieżące (obrotowe)

40 To wynikłe z minionych zdarzeń uprawnienia przedsiębiorstwa do otrzymania określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innych podmiotów. Są one wynikiem działalności gospodarczej firmy. Dzielimy na: należności długoterminowe należności długoterminowe - o terminie zapadalności powyżej roku należności krótkoterminowe należności krótkoterminowe - o terminie zapadalności poniżej roku Należności

41 Mówią nam o źródłach finansowania aktywów przedsiębiorstwa. Wykazywane są w bilansie kolejności rosnącej wymagalności. Obejmują dwie grupy: kapitał własny zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Pasywa

42 Sporządzając bilans na potrzeby biznes planu lub banku i mając sumę bilansową obliczamy kapitał własny. Od sumy bilansowej odejmujemy zobowiązania krótkoterminowe (czyli te do zapłacenia naszym wierzycielom w ciągu najbliższych 12 miesięcy) oraz długoterminowe. Kapitał własny pokazuje wielkość zaangażowania własnych finansów w działalność. Im wyższa wartość kapitału własnego tym firma dla jest bardziej wiarygodna. Pasywa

43 Równowartość aktywów sfinansowana przez właścicieli firmy w momencie jej założenia oraz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Kapitał własny to: kapitał podstawowy należne wpłaty na kapitał podstawowy udziały własne Kapitał własny

44 Kapitał własny to: kapitał zapasowy kapitał z aktualizacji wyceny pozostałe kapitały rezerwowe zysk/strata z lat ubiegłych zysk netto odpisy z zysku netto w ciągu roku Kapitał własny

45 To wynikły z minionych zdarzeń obowiązek firmy do przekazania w przyszłości innemu podmiotowi wartości w postaci dóbr, usług, pieniędzy lub innych korzyści ekonomicznych. Zobowiązania dzielimy na: długoterminowe - długoterminowe - o terminie zapadalności powyżej 1 roku krótkoterminowe - krótkoterminowe - o terminie zapadalności krótszym niż 1 rok Zobowiązania

46 Bilans AKTYWA przykład

47 Bilans PASYWA przykład

48 Rachunek zysków i strat jest istotnym uzupełnieniem bilansu, jest to sprawozdanie finansowe pokazujące oddzielnie przychody uzyskane przez przedsiębiorstwo, koszty związane z uzyskaniem tych przychodów i różnice w postaci zysku lub straty netto oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Rachunek zysków i strat

49

50 Amortyzacja Amortyzacja to określona w pieniądzu wartość zużycia środków trwałych. Amortyzacja może dotyczyć także wartości niematerialnych i prawnych takich jak: licencje, znaki towarowe czy prawa autorskie. Jest miernikiem zmniejszającej się wartości początkowej majątku trwałego w związku z jego zużyciem.

51 Wynik finansowy Wynik finansowy brutto to wynik finansowy firmy zrealizowany w ciągu roku obrotowego, przed obowiązkowymi obciążeniami tzn. przed obciążeniami z tytułu podatku dochodowego i pozostałymi obowiązkowymi zmniejszeniami zysku. Wynik finansowy netto to wynik będący czystym zyskiem przedsiębiorstwa.

52 Rachunek zysków i strat Analizując rachunek zysków i strat należy ocenić zmianę wzrostu przychodów i kosztów w prognozach, w stosunku do okresu bieżącego. Wszystkie duże zmiany muszą mieć realne uzasadnienie w planowanej inwestycji. Zmiany prezentowane w tym sprawozdaniu znajdują swoje odbicie też w bilansie i w rachunku przepływu środków pieniężnych. Faktyczną sytuacje finansową poznamy analizując sprawozdania łącznie.

53 Rachunek wyników przykład

54 Cash flow To zestawienie przepływów środków pieniężnych w bieżącym i poprzednim roku obrotowym, uwzględniające wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej firmy, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych.

55 Ocena tego sprawozdania daje wiedzę w zakresie zdolności firmy do generowania gotówki, do zaciągania i spłaty zobowiązań. Mając bilans i rachunek zysków i strat możemy sporządzić rachunek przepływów. Dokument ten pokazuje jak zmieniał się w danym czasie poziom gotówki w firmie i na co została przeznaczona. Ocena tego sprawozdania daje wiedzę w zakresie zdolności firmy do generowania gotówki, do zaciągania i spłaty zobowiązań. Cash flow

56 Rachunek przepływów pieniężnych

57 Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, stanowi uzupełnienie wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Celem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o zdarzeniach gospodarczych, działaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim o jego sytuacji finansowej. Informacje te powinny być wykorzystywane przez kierujących firmą, a na pewno będą analizowane przez kredytodawców, inwestorów i dużych kontrahentów.

58 Wskaźniki finansowe Pokazują w jakiej kondycji jest firma oraz jakie są prognozy co do jej działalności w przyszłości. Główne grupy wskaźników finansowych: wskaźniki rentowności wskaźniki płynności wskaźniki sprawności wskaźniki zadłużenia

59 Rentowność działalności podstawowej Jest to podstawowy wskaźnik określający rentowność przedsiębiorstwa w głównym obszarze działania. zysk na działalności podstawowej zysk na działalności podstawowej R = -------------------------------------------------- R = -------------------------------------------------- przychody z działalności podstawowej przychody z działalności podstawowej

60 Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) Jest to stopa zwrotu z kapitału własnego. Prezentuje efektywność zarządzania kapitałem własnym. zysk netto ROE= ---------------------------------------------- średni stan kapitałów własnych średni stan kapitałów własnych

61 Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) Pokazuje udział zysku w wartości sprzedaży, pokazuje jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży. Im rentowność niższa tym większa sprzedaż musi być osiągnięta, by uzyskać określoną kwotę zysku. Większa wartość wskaźnika oznacza lepszą sytuację firmy, gdyż każda złotówka przychodów ze sprzedaży generuje większy zysk. zysk netto zysk netto ROS = -------------------------------------------------------- przychody z działalności podstawowej przychody z działalności podstawowej

62 Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) Jest to stopa zwrotu z aktywów ogółem informuje o zdolności aktywów do generowania zysku, czyli jest miernikiem wykorzystywania posiadanych zasobów. Informuje ile zysku da każda złotówka zaangażowana w finansowanie majątku. zysk netto zysk netto ROA= -------------------------------- aktywa ogółem aktywa ogółem

63 Wskaźniki zadłużenia Mogą to być np.: wskaźnik zadłużenia aktywów wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym wskaźnik pokrycia odsetek

64 X. Podsumowanie Pamiętajmy, że zanim dostarczymy nasz biznes plan do banku przeczytajmy go. Należy sprawdzić, czy odpowiada on na najważniejsze pytania związane z naszą działalnością gospodarczą. Czy przyjęte w biznes planie założenia są realne, czy są oparte o wiarygodne źródła? Czy pokazaliśmy wielkość wymaganych środków do realizacji inwestycji?

65 Czy pokazaliśmy jaki udział środków własnych zaangażujemy w przedsięwzięcie? Czy pokazaliśmy, że planowana inwestycja jest opłacalna? Czy osiągane przychody i generowane zyski pozwalają na spłatę wnioskowanego kredytu? Jak długi jest okres zwrotu nakładów inwestycyjnych? X. Podsumowanie

66 W tym rozdziale zamieszczamy dodatkowe dokumenty przekonujące czytającego o opłacalność naszego przedsięwzięcia. Znaleźć się tu powinny: mapy, wyciąg z operatu szacunkowego, ekspertyzy techniczne i ekonomiczne, kopie licencji, pozwoleń, zdjęcia, referencje itp. XI. Załączniki

67 Biznes Plan jest receptą na sukces Twojej firmy.


Pobierz ppt "Biznes Plan (części I - III). Podjęliśmy decyzję – będziemy przedsiębiorcą Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej należy zacząć od obmyślenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google