Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Europejskiego Fundusz Społeczny Kwalifikowalność wydatków zgodnie Kwalifikowalność wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami (kluczowe zmiany)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Europejskiego Fundusz Społeczny Kwalifikowalność wydatków zgodnie Kwalifikowalność wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami (kluczowe zmiany)"— Zapis prezentacji:

1 Departament Europejskiego Fundusz Społeczny Kwalifikowalność wydatków zgodnie Kwalifikowalność wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami (kluczowe zmiany) oraz oraz Pomoc publiczna w projektach Poddziałanie 8.2.1 Aneta Szulc Aneta Szulc Departament Europejskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu PO KL, beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. PO KL, beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Wydatki ponoszone od 1 stycznia 2011r. muszą być zgodne z Wytycznymi. Wydatki ponoszone od 1 stycznia 2011r. muszą być zgodne z Wytycznymi.

3 Kwalifikowalność wydatków Przy realizacji zamówienia w ramach projektu beneficjent stosuje: PZP dotyczy jednostek sektora finansów publicznych ( PZP dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Zasady dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS) Zasada konkurencyjności dotyczy pozostałych podmiotów Zasada konkurencyjności dotyczy pozostałych podmiotów

4 Stosowanie zasady konkurencyjności Kiedy stosujemy W przypadku Wszystkich zamówień w ramach projektu przekraczających kwotę 14 tys. netto Kiedy nie stosujemy : personel zarządzający projektem (zespół zarządzający) personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny (osobiście wykonujący zadania) pracowników Beneficjenta zatrudnionych w ramach stosunku pracy ani osób samozatrudnionych

5 Stosowanie zasady konkurencyjności Ponadto Dodano: zakup usług, towarów i robót budowlanych sumowany jest w ramach projektu protokół - dokument niezbędny, potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności (szczegóły w Wytycznych…)

6 Kwalifikowalność wydatków Zasada efektywnego zarządzania finansami wydatki w ramach projektu powinny być: dokonywane zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, tj. w sposób racjonalny i efektywny rozeznanie rynku zakup usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł netto należy poprzedzić udokumentowanym rozeznaniem rynku w celu potwierdzenia jego ceny rynkowej (3 miesiące wcześniej) Wyjątek ! rozeznanie rynku nie dotyczy zakupu towaru lub usługi dokonanego zgodnie z PZP lub Zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych

7 Kwalifikowalność wydatków Reguła proporcjonalności finansowe rozliczenie projektu zależne jest od stopnia realizacji projektu pod względem merytorycznym weryfikacja powyższego przy końcowym wniosku o płatność IP może odstąpić od stosowania reguły proporcjonalności lub obniżyć sankcje na wniosek i po właściwym uzasadnieniu przez Beneficjenta

8 Kwalifikowalność wydatków Reguła proporcjonalności wszystkie wydatki są niekwalifikowalne gdy: niespełnienie jest kryterium dostępu niespełnienie kryterium strategicznego lub nieosiągnięcie celu projektu powoduje proporcjonalne zmniejszenie (koszty merytoryczne + zarządzanie + koszty pośrednie) regułę proporcjonalności stosuję się do: poniesionych wydatków, a nie do określonych we wniosku o dofinansowanie Procent ustala IP analizując fakty

9 Kwalifikowalność wydatków Zatrudnienie personelu Podstawa prawna: Kodeks pracy oraz Kodeks cywilny Osoba zaangażowana w więcej niż 1 projekt: musi prowadzić ewidencję godzin i zadań w ramach wszystkich projektów musi udostępnić Beneficjentowi całą ewidencję za okres realizacji projektu Niekwalifikowalne są: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia personelu zatrudnionego w IP/IP2/IZ/ROEFS (chyba, że nie zachodzi konflikt interesów) Ważne Koszty wyposażenia stanowiska pracy są kwalifikowalne w pełnej wysokości– tylko przy stosunku pracy na co najmniej ½ etatu Konieczność wykazania szacunkowego wymiaru czasu pracy we wniosku o dofinansowanie

10 Kwalifikowalność wydatków Koszty zarządzania projektem Wprowadzono limity % w zależności od wartości projektu (tj. 30%, 25%, 20%, 15% i 10%) Limity obowiązują na początku i na końcu realizacji projektu. Limit % wylicza się bez kosztów: zabezpieczenia, ewaluacji audytu

11 Kwalifikowalność wydatków Koszty pośrednie To katalog zamknięty Koszty z katalogu kosztów pośrednich nie mogą się znaleźć kosztach bezpośrednich Ryczałt – stały limit kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem % kosztów bezpośrednich pomniejszonych o zadania zlecone (tj. 9%, 8%, 7%, 5% lub 4%) (bez przedstawiania metodologii we wniosku o dofinansowanie) Koszty pośrednie muszą być rozliczane tylko jedną metodą

12 Kwalifikowalność wydatków Zadania zlecone Co jest zadaniem zleconym: Wyznacznikiem może być ustalenie kto ponosi koszty administracyjne związane z wykonaniem danego zadania. Ważne ! Brak wykazania we wniosku o dofinansowanie projektu faktu zlecenia danego zadania merytorycznego stanowi podstawę do uznania kosztów za niekwalifikowalne. Beneficjent powinien udokumentować faktyczną realizację zleconego zadania

13 Kwalifikowalność wydatków Cross-financing Cross-financingiem? Co jest Cross-financingiem? 1. Zakup oraz leasing pojazdów oraz mebli 2. Zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe > 350,00 zł 3. Zakup oraz leasing sprzętu celem przekazania uczestnikom projektu 4. Dostosowanie i/lub adaptacja Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu Cross-financingiem? Co nie jest Cross-financingiem? Amortyzacja-wydatki związane z amortyzacją sprzętu lub wyposażenia, bez względu na to, czy beneficjent dokonuje jednorazowego odpisu czy rozkłada odpisy zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w przepisach krajowych

14 Kwalifikowalność wydatków Cross-financing - Kwalifikowalność wydatków Cross-financing - Leasing W ramach cross-financingu kwalifikowalne są: Leasing finansowy Leasing zwrotny W ramach cross-financingu nie kwalifikowalne są: koszty związane z umową leasingu, w tym w szczególności: marża finansującego odsetki od refinansowania wydatków opłaty ubezpieczeniowe pozostałe wydatki (inne niż rata leasingowa płacone przez leasingobiorcę w ramach leasingu zwrotnego)

15 Pomoc publiczna Obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązuje od 21 grudnia 2010 roku) Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011 roku

16 Pomoc publiczna - - Definicje ważne dla 8.2.1 (rozporządzenie) wysoko wykwalifikowany personel mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy jednostka naukowa oddelegowany szkolenia ogólnego i specjalistycznego

17 Pomoc publiczna Rodzaje pomocy publicznej w ramach Poddziałania 8.2.1: pomoc na szkolenia pomoc na usługi doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu pomoc de minimis

18 Pomoc publiczna Warunki udzielenia pomocy publicznej: Wniesienie przez beneficjenta pomocy WKŁADU PRYWATNEGO Rodzaje wkładu prywatnego: Wkład w postaci gotówki Wkład w postaci wynagrodzenia Wkład mieszany

19 Pomoc publiczna Gdzie w tym konkursie wystąpi? Typ 1. Staże i szkolenia praktyczne dla: Pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych rodzaj - pomoc de minimis Pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach rodzaj –pomoc de minimis (skierowany do odbycia stażu pracownik naukowy wykonuję pracę bezpośrednio związaną z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa oraz gdy praca ta prowadzi bezpośrednio do przysporzenia korzyści ekonomicznych na rzecz przedsiębiorstwa) finansowanie – do 100% wydatków kwalifikowalnych

20 Pomoc publiczna Typ 2. Tymczasowe zatrudnienie pomoc może być przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia u beneficjenta pomocy pracownika, który będzie prowadził na jego rzecz prace badawcze rodzaj- pomoc publiczna Ważne! Finansowanie nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych, co oznacza że pozostała część wydatków jest pokrywana przez beneficjenta pomocy w ramach wkładu prywatnego wydatków kwalifikowalnych tj.: - - - koszty wynagrodzenia brutto oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracownika - - - koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem - - - koszty skorzystania usług agencji pośrednictwa pracy - - - dodatki z tytułu zmiany miejsca pracy

21 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Departament Europejskiego Fundusz Społeczny Kwalifikowalność wydatków zgodnie Kwalifikowalność wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami (kluczowe zmiany)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google