Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA GMINA OFERTA DLA SZKÓŁ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA GMINA OFERTA DLA SZKÓŁ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA."— Zapis prezentacji:

1

2 UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA GMINA OFERTA DLA SZKÓŁ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA

3

4 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenia losowe w postaci ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, śniegu, dymu, deszczu nawalnego, fali naddźwiękowej, uderzenia pojazdu, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, wydostania się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, trzęsienia ziemi, aktów terrorystycznych.

5 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za szkody w postaci utraty lub zmniejszenia wartości mienia objętego umową ubezpieczenia, spowodowane jego zaborem, zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek kradzieży z włamaniem, usiłowania kradzieży z włamaniem lub rabunku.

6 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody związane z prowadzoną działalnością, będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, bądź też polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą

7 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego, stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, w których znajduje się ubezpieczone mienie

8 Ubezpieczenie mienia od dewastacji: Towarzystwo odpowiada za szkody przez które rozumie się świadome uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia bez zamiaru przywłaszczenia, dokonane przez osoby, za których działanie Ubezpieczający nie ponosi odpowiedzialności, znajdujące się wewnątrz lub na zewnątrz obiektu lub lokalu z ubezpieczonym mieniem

9 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Ubezpieczającego Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci pracownicy Ubezpieczającego (nauczyciele, personel pomocniczy szkoły) zwani dalej Ubezpieczonymi. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem który wydarzył się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a powstał wskutek wykonywania przez Ubezpieczonego pracy za wiedzą i na rzecz Ubezpieczającego oraz w drodze do pracy i z pracy.

10 Przykład ubezpieczenia szkoły: Budynek szkoły – ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych: Suma ubezpieczenia: 1 500 000,00 zł Składka: 698,-zł Zniżki: 30 % ZWC SP, -5 % jedn. Opłata Składka po 5 latach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia: 558,-zł

11 Przykład ubezpieczenia szkoły: Budynek szkoły – ubezpieczenie mienia od dewastacji: Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł Składka: 27,-zł Zniżki: 30 % ZWC SP, -5 % jedn. Opłata Składka po 5 latach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia: 22,-zł

12 Przykład ubezpieczenia szkoły: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Suma gwarancyjna: 50 000,00 zł Składka: 316,-zł Zniżki: 30 % ZWC SP, -5 % jedn. Opłata Składka po 5 latach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia: 253,-zł

13 Przykład ubezpieczenia szkoły: Ubezpieczenie mienia od kradzieży łącznie ze sprzętem elektronicznym: Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł Składka: 233,-zł Zniżki: 30 % ZWC SP, -5 % jedn. Opłata Składka po 5 latach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia: 186,-zł

14 Przykład ubezpieczenia szkoły: Ubezpieczenie szyb od stłuczenia: Suma gwarancyjna: 5 000,00 zł Składka: 100,-zł Zniżki: 30 % ZWC SP, -5 % jedn. Opłata Składka po 5 latach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia: 80,-zł

15 UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ W ZAKRESIE NNW

16 Suma ubezpieczenia (zł) Składka podstawowa w zł Wariant IWariant II 3.0001215 4.0001620 5.0002025 6.0002430 7.0002835 8.0003240 9.0003645 10.0004050

17 Wariant I: świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego, zwrot kosztów naprawy i nabycia protez i środków pomocniczych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów;

18 Wariant II obejmuje świadczenia wymienione w wariancie I oraz dodatkowo : zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do nauki lub pracy, zwrot kosztów leczenia poniesionych na terytorium RP, świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu a nieszczęśliwy wypadek spowodował niezdolność do nauki lub pracy przez co najmniej 21 dni;

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA GMINA OFERTA DLA SZKÓŁ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google