Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAKIET BEZPIECZNA GMINA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAKIET BEZPIECZNA GMINA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ."— Zapis prezentacji:

1 PAKIET BEZPIECZNA GMINA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

2

3 UBEZPIECZENIE OC OFEROWANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PAKIECIE BEZPIECZNA GMINA OBEJMUJE: NASTĘPSTWA SZKÓD WYRZĄDZONYCH W TRAKCIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBJĘTE SZKODY O CHRAKTERZE DELIKTOWYM ( PRZESŁANKA - CZYN NIEDOZWOLONY ) CZYN NIEDOZWOLONYCZYN NIEDOZWOLONY - KAŻDE DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE DZIAŁANIA ALBO ZDARZENIE WYWOŁUJĄCE SKUTEK W POSTACI SZKODY RZECZOWEJ LUB OSOBOWEJ WYRZĄDZONEJ OSOBIE TRZECIEJ

4 STANDARDOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA NIE OBEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ( klauzule ): 1)z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi, 2)z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, 3)pracodawcy, 4)najemcy, 5)z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego, 6)z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, członka zarządu powiatu, członka zarządu województwa, 7)podwykonawców Ubezpieczającego lub powołanych przez Ubezpieczającego samodzielnych podmiotów gospodarczych działających w formie spółki prawa handlowego (zwanych dalej podwykonawcami), którym Ubezpieczający powierzył wykonanie pracy, usługi lub innych czynności.

5 PODSTAWOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA MOŻEMY ROZSZERZYĆ O JEDNO, KILKA LUB WSZYSTKIE RYZYKA Z PKT 1-7 W FORMIE DODATKOWYCH KLAUZUL ODPOWIEDZIALNOŚĆ WG KLAUZULI OPARTA NA ZASADZIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KONTRAKTOWEJ NR 4 /OC NAJEMCY/, 5 /OC PARKINGU STRZEŻONEGO/, 7 /OC PODWYKONAWCÓW/ OPARTA NA ZASADZIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KONTRAKTOWEJ

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZARZĄDCY DROGI ( KLAUZULA NR 1 )

7 Zarządca drogi odpowiedzialny jest za utrzymanie należytego stanu dróg i chodników, co oznacza, że na nim spoczywa obowiązek sprzątania oraz podejmowania wszelkich działań mających na celu bezpieczeństwo ruchu

8 Analizując orzecznictwo sądów oraz treść przepisów ustawy o drogach publicznych należy stwierdzić, że do zarządcy drogi należy: -szeroko rozumiany obowiązek wykonania ogółu prac remontowych i zabezpieczających przywracających pierwotny stan nawierzchni, -bieżące roboty konserwacyjne, -porządkowanie i inne prace których celem jest poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

9 Istotne znaczenie w kształtowaniu odpowiedzialności za stan dróg publicznych (nie tylko w porze zimowej) ma orzeczenie Sądu Najwyższego, które stwierdza, że w okresie ciężkich warunków atmosferycznych w porze zimowej utrzymanie wszystkich dróg publicznych w stanie całkowitego bezpieczeństwa jest technicznie niemożliwe. Kierowca zawsze musi się liczyć z możliwością napotkania odcinka drogi w stanie zagrażającym bezpieczeństwu jazdy. W tych warunkach stwierdzenie istnienia w konkretnym momencie takiego niezabezpieczonego odcinka drogi nie uzasadnia jeszcze domniemania, że funkcjonariusze służby drogowej zaniedbali swoje obowiązki. Dlatego też w każdym przypadku należy wyjaśnić i ustalić, czy przyczyną złego stanu drogi były zaniedbania służby drogowej (wyrok SN z dnia 22.10.1970, sygn. ICR 550/70, publik. OSNC 1971/9/151).

10 Standardowe wyłączenia odpowiedzialności za szkody: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/828277/slides/slide_10.jpg", "name": "Standardowe wyłączenia odpowiedzialności za szkody:

11 Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń jest uwarunkowane: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/828277/slides/slide_11.jpg", "name": "Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń jest uwarunkowane:

12 Odpowiedzialność cywilna wójta, burmistrza, prezydenta miasta, członka zarządu powiatu, województwa ( Klauzula Nr 6 )

13 Odpowiedzialność oparta na zasadach określonych w: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/828277/slides/slide_13.jpg", "name": "Odpowiedzialność oparta na zasadach określonych w:

14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA SAMORZĄDU ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBOM TRZECIM PRZEZ JEGO PODWYKONAWCÓW ( KLAUZULA NR 7 )

15 W świetle przepisów zapisów OWU ( ogólnych warunków ubezpieczenia ) za podwykonawców należy rozumieć: -osoby fizyczne i przedsiębiorców, z którymi Samorząd zawiera umowy, a których przedmiotem jest wykonanie ściśle określonej w niej usługi, np. odśnieżanie w porze zimowej dróg i chodników, -powołane przez Samorząd samodzielne podmioty gospodarcze istniejące w formie spółki prawa handlowego, np. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

16 ZAPRASZAMY DO TOWARZYSTWA !

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ GRZEGORZ NOWAK Kierownik Wydziału Ubezpieczeń Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Rzeszowie


Pobierz ppt "PAKIET BEZPIECZNA GMINA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google