Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Ubezpieczenia Środowiska Medycznego PIGUŁKA i nie tylko… na rok 2012 Łódź, 17 stycznia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Ubezpieczenia Środowiska Medycznego PIGUŁKA i nie tylko… na rok 2012 Łódź, 17 stycznia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Ubezpieczenia Środowiska Medycznego PIGUŁKA i nie tylko… na rok Łódź, 17 stycznia r.

2 Program Ubezpieczenia Środowiska Medycznego PIGUŁKA na rok 2012
Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem 1 lipca b.r., nałożyła na wskazane w Ustawie podmioty, w tym praktyki lekarskie, obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozporządzenie w w/w sprawie zostało podpisane 22 grudnia 2011 r i weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zmiany dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzone ustawą są uwzględnione w programie PIGUŁKA na rok 2012. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

3 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terytorium RP, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej, polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, polegających na zapłacie kar umownych, powstałych w skutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. Suma gwarancyjna: EUR na wszystkie zdarzenia i EUR na jedno zdarzenie dla praktyk lekarskich. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

4 Program PIGUŁKA obejmuje:
Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, Ubezpieczenie gabinetów lekarskich, GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

5 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (1) Suma gwarancyjna: EUR na wszystkie zdarzenia i EUR na jedno zdarzenie dla praktyk lekarskich. Składka naliczana w zależności od specjalizacji lekarze III grupy – specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, ginekologia onkologiczna, urologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, medycyna ratunkowa, neonatologia; 2) lekarze II grupy – specjalizacja: medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją; 3) lekarze I grupy – lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w pkt 1,lub pkt 2. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

6 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (2) Zniżki: 10 % - za tytuł naukowy doktora nauk medycznych, 10 % - za tytuł specjalisty, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz.857 z późn. zm.). W przypadku zbiegu tytułów do zastosowania obniżki składkę obniża się o 10 %. Za bezszkodową kontynuację w PZU SA ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającemu przysługuje obniżka ustalonej składki w wysokości 5%. Zwyżki: W przypadku szkodowego przebiegu ubezpieczenia, w następnym okresie ubezpieczenia stosuje się podwyżkę składki taryfowej o: 30% po wypłacie pierwszego odszkodowania w okresie w okresie 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia, 60% po wypłacie drugiego i kolejnego odszkodowania w okresie 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

7 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty (1) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu lekarza albo innego zawodu medycznego. Zakres ubezpieczenia Do podstawy ubezpieczenia włączono przeniesienie chorób zakaźnych GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

8 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty (2) Wariant I PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, któremu podlega ten ubezpieczony Lekarze stażyści: suma gwarancyjna zł - składka roczna 48 zł GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

9 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty (3) Wariant II PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie: 1) nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, 2) objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

10 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty (4) Wariant II Lekarze i lekarze dentyści GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

11 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty (5) Wariant II Inne zawody medyczne Zniżki i zwyżki składek – jak w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

12 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem: 1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub 2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

13 Ubezpieczenie gabinetów lekarskich
PIGUŁKA 2012 Ubezpieczenie gabinetów lekarskich Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ubezpieczenie assistance W ubezpieczeniu gabinetu lekarskiego ma zastosowanie zniżka w wysokości 30% od obowiązujących stawek. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

14 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Program PIGUŁKA obejmuje także nowe ubezpieczenia dla lekarzy: Ubezpieczenie ochrony prawnej dla lekarzy, Ubezpieczenie przeniesienia HIV/WZW, Ubezpieczenia utraty dochodu. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

15 GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
PIGUŁKA 2012 Ubezpieczenie ochrony prawnej dla lekarzy Program ochrony prawnej dla lekarzy składa się z dwóch elementów: Ubezpieczenie ochrony prawnej Ubezpieczenie porady prawnej GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

16 Ubezpieczenie ochrony prawnej
PIGUŁKA 2012 Ubezpieczenie ochrony prawnej Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zapewnia ubezpieczonemu zwrot kosztów prowadzonych przez ubezpieczonego sporów prawnych. Przydatne jest dopiero na etapie powstania sporu prawnego. Warunkiem skorzystania z tego ubezpieczenia jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie trwania ubezpieczenia. Ubezpieczonemu przysługuje swobodny wybór kancelarii prawnej. GBU Global może polecić taką kancelarię. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

17 Zakres ochrony prawnej (1)
PIGUŁKA 2012 Zakres ochrony prawnej (1) 1) Ochrona życia zawodowego – Wariant BASIC: Ochrona prawna w postępowaniu cywilnym c) Ochrona prawna w zakresie postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu – przed organami samorządu zawodowego oraz organami administracji publicznej 2) Wariant VIP, w tym: a) Ochrona prawna w związku z dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (przeciwko sprawcy bądź jego ubezpieczycielowi) – w tym również roszczeń związanych z naruszeniem dobrego imienia. b) Ochrona prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń. c) Ochrona prawna w zakresie postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu – przed organami samorządu zawodowego oraz organami administracji publicznej. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

18 Zakres ochrony prawnej (2)
PIGUŁKA 2012 Zakres ochrony prawnej (2) d) Ochrona prawna umów związanych z wykonywaniem zawodu. e) Ochrona prawna w postępowaniu cywilnym. f) Ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ, g) Ochrona prawna nieruchomości. Do ochrony prawnej życia zawodowego można dokupić: 1) Ochronę prawną stosunku pracy a) ubezpieczenie dotyczy sporów na tle prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, b) ochrona w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje również współmałżonka. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

19 Zakres ochrony prawnej (3)
PIGUŁKA 2012 Zakres ochrony prawnej (3) 2) Ochronę prawną życia prywatnego, w tym: a) ochronę prawną w zakresie prawa karnego i wykroczeń, b) ochronę prawną w zakresie transakcji dokonywanych przez Internet Ochroną jest objęty współmałżonek ubezpieczonego i jego niepełnoletnie dzieci. 3) Ochronę prawną w komunikacji - ubezpieczenie dotyczy zdarzeń mających miejsce w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

20 Zakres ochrony prawnej (4)
PIGUŁKA 2012 Zakres ochrony prawnej (4) Ochrona prawna życia zawodowego i stosunku pracy dotyczy zdarzeń zaistniałych na terytorium RP. Ochrona życia prywatnego i komunikacji dotyczy zdarzeń zaistniałych na terytorium RP, Europy, basenu Morza Śródziemnego, Wysp Kanaryjskich i Madery. Suma ubezpieczenia ochrony prawnej na jedno zdarzenie wynosi zł z limitem na kaucję w postępowaniu karnym zł. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

21 Ubezpieczenie porady prawnej
PIGUŁKA 2012 Ubezpieczenie porady prawnej Ubezpieczenie Porady Prawnej umożliwia korzystanie z porad prawnych przed wystąpieniem sporu prawnego. Usługi te polegają m.in. na przygotowaniu pisemnych opinii i ekspertyz prawnych. W ramach ubezpieczenia porady prawnej ubezpieczony może skorzystać: a) z konsultacji i porad prawnych – do 3 usług w rocznym okresie ubezpieczenia w ramach każdego zakresu ubezpieczenia, b) z innych usług, tzn. przesyłanie wzorów pism, aktów prawnych, informacji teleadresowych – do 6 usług w rocznym okresie ubezpieczenia. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

22 ELEMENT UBEZPIECZENIA
PIGUŁKA 2012 Składki ELEMENT UBEZPIECZENIA Składka roczna (zł) OP zawód: BASIC VIP 120 400 OP prawo pracy: 80 OP życie prywatne: 160 OP auto: 180 Ochrona prawna zawodu jest elementem podstawowym, pozostałe elementy – do dobrowolnego wyboru. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

23 Ubezpieczenie przeniesienia HIV/WZW (1)
PIGUŁKA 2012 Ubezpieczenie przeniesienia HIV/WZW (1) W ramach tego ubezpieczenia są pokrywane koszty związane z przypadkowym zakażeniem wirusem HIV lub WZW w czasie wykonywania zawodu lekarza. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot kosztów: Wariant A: - poniesionych przez ubezpieczonego po ekspozycji na badania oraz kurację antyretrowirusową ze zdarzeń mających miejsce na terytorium RP, Wariant B: - następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym ubezpieczony uległ w okresie ubezpieczenia na terytorium wszystkich państw świata. Ubezpieczenie można zawrzeć w jednym z dwóch powyższych wariantów. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

24 Ubezpieczenie przeniesienia HIV/WZW (2)
PIGUŁKA 2012 Ubezpieczenie przeniesienia HIV/WZW (2) Składka w zależności od sumy ubezpieczenia i wybranego wariantu GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

25 Ubezpieczenie utraty dochodu (1)
PIGUŁKA 2012 Ubezpieczenie utraty dochodu (1) Zakres ochrony ubezpieczenia: Ochroną jest objęta całkowita niezdolność do pracy wyłącznie i bezpośrednio w wyniku uszkodzenia ciała lub choroby orzeczona przez lekarza. Ubezpieczony musi być całkowicie i nieprzerwanie niezdolny do wykonywania zawodu. Zakres ubezpieczenia obejmuje: niezdolność do pracy będącą skutkiem, jednego lub więcej uszkodzeń ciała a także jednej lub więcej choroby w okresie ubezpieczenia. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

26 Ubezpieczenie utraty dochodu (2)
PIGUŁKA 2012 Ubezpieczenie utraty dochodu (2) Rodzaje świadczeń: 1) Świadczenie z tytułu czasowej całkowitej niezdolności do pracy - maksymalna wysokość świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy wynosi 80% średniego miesięcznego dochodu netto uzyskanego w okresie wcześniejszych 24 miesięcy, - czas, w jakim może być wypłacane świadczenie – w zależności od wyboru lekarza: do 12 miesięcy, do 24 miesięcy, do 36 miesięcy, 2) Świadczenie z tytułu trwałej całkowitej niezdolności do pracy - maksymalna wysokość świadczeń wynosi pięciokrotność średniego rocznego dochodu netto uzyskanego przez ubezpieczającego w okresie 2 lat kalendarzowych, - wypłata świadczenia z tytułu trwałej całkowitej niezdolności do pracy nie wyklucza wypłaty z tytułu czasowej całkowitej niezdolności do pracy. Powyższe świadczenia są płatne od 31-go dnia niezdolności do pracy. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

27 Ubezpieczenie utraty dochodu (3)
PIGUŁKA 2012 Ubezpieczenie utraty dochodu (3) 3) Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku - świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku zostanie wypłacone, o ile zgon ubezpieczonego nastąpi w ciągu 12 miesięcy od daty wypadku, - maksymalne świadczenie wynosi pięciokrotność rocznego dochodu netto na podstawie średniego dochodu uzyskanego przez ubezpieczającego w okresie 2 lat kalendarzowych, - świadczenie jest wypłacane uposażonym lub spadkobiercom ubezpieczonego, o ile nie zostali wskazani uposażeni, - przy wypłacie świadczenia wysokość uzyskiwanego dochodu stwierdza się na podstawie dokumentów składanych do Urzędu Skarbowego. Świadczenie z tytułu czasowej całkowitej niezdolności do pracy jest elementem podstawowym, pozostałe elementy – do wyboru. GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

28 Ubezpieczenie utraty dochodu (4)
PIGUŁKA 2012 Ubezpieczenie utraty dochodu (4) Wysokość składek – przykłady . Nowe ubezpieczenia będzie mógł zawrzeć lekarz, który posiada ubezpieczenia zawarte w ramach programu PIGUŁKA. Nowe ubezpieczenia będą oferowane wyłącznie przez GBU Global GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

29 Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych
PIGUŁKA 2012 Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GBU GLOBAL Sp. z o.o. dziękuje za uwagę Zapraszamy do nas! Nasza siedziba: Łódź, ul. Jaracza 19 tel GBU GLOBAL Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone


Pobierz ppt "Program Ubezpieczenia Środowiska Medycznego PIGUŁKA i nie tylko… na rok 2012 Łódź, 17 stycznia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google