Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia OC medyczne. Rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej medycznej Dwa ubezpieczenia obowiązkowe: Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia OC medyczne. Rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej medycznej Dwa ubezpieczenia obowiązkowe: Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia OC medyczne

2 Rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej medycznej Dwa ubezpieczenia obowiązkowe: Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne - obowiązuje do r. (grupa ubezpieczenia 89), Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej – obowiązuje od r. (grupa ubezpieczenia S8). Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej (grupa ubezpieczenia 54). Uwaga! Nie obowiązuje już obowiązkowe ubezpieczenie dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

3 Ubezpieczenia obowiązkowe – podstawa prawna analiza porównawcza Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (S8) Art.136b ust.2 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz.2135 z poźn. zm.). Zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie MF z dnia r. (Dz. U. z 2008 r. Nr3 poz.10) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia z zdrowotne (89) Art. 35 ust. 6 ustawy z dnia r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr14 poz.89 z poźn. zm.) Zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie MF z dnia r. (Dz. U. z 2004 r. Nr283 poz.2825) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne

4 Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia ? S8 Nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, w którym świadczeniodawca obowiązany jest na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę ubezpieczenia na dotychczasowych warunkach (dobrowolne ubezpieczenie OC) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres ubezpieczenia na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia upływa po tym dniu musza zawrzeć nową umowę ubezpieczenia na warunkach określonych w rozporządzeniu najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia (par.5 ust.2). 89 Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego podmiot przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne obowiązany jest na podstawie umowy o udzielenie zamówienia, do wykonywania zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie udzielonego zamówienia.

5 Suma gwarancyjna i podmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (S8) 1) euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia, w odniesieniu do: a)zakładów opieki zdrowotnej, b)osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, c)grupowej praktyki lekarskiej prowadzonej na zasadach określonych w odrębnych przepisach; Ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia z zdrowotne (89) 1) euro na jedno zdarzenie zdarzenia, w odniesieniu do: a)niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, b)osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, c)grupowej praktyki lekarskiej prowadzonej na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6 Suma gwarancyjna i podmiot ubezpieczenia (c.d.) S8 2) euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia, w odniesieniu do: a)osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, b)grupowej praktyki pielęgniarek, położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 89 2) euro na jedno zdarzenie, w odniesieniu do: a)osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, b)grupowej praktyki pielęgniarek, położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

7 Suma gwarancyjna i podmiot ubezpieczenia (c.d.) S8 3) euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, w odniesieniu do: a)osób legitymujących się nabyciem fachowych uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, które dysponują lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełniają warunki określone w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, b)podmiotów realizujących w ramach umów wyłącznie czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi euro na jedno zdarzenie w odniesieniu do: a)osób legitymujących się nabyciem fachowych uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, które dysponują lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełniają warunki określone w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej,

8 Kto będzie zainteresowany zawarciem ubezpieczenia obowiązkowego ? Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (S8) Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia; Jedynie tym ubezpieczeniem obowiązkowym mogą być zainteresowane: -publiczne zakłady opieki zdrowotnej, -podmioty realizujące w ramach umów wyłącznie czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. Ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia z zdrowotne (89) Podmioty, które przyjmują zamówienia na świadczenia zdrowotne w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, gdy zamawiającym jest: publiczny zakład opieki zdrowotnej, minister lub centralny organ administracji rządowej, wojewoda; jednostka samorządu terytorialnego.

9 Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Odpowiedzialność cywilna, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia z zdrowotne Odpowiedzialność cywilna podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne, za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania tych świadczeń, w których następstwie została wyrządzona szkoda.

10 Przedmiot ubezpieczenia – wyłączenia odpowiedzialności Oba ubezpieczenia obowiązkowe OC nie obejmują szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, polegających na zapłacie kar umownych; powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

11 Ubezpieczenie dobrowolne OWU lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej ustalone Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia r. Zarządu PZU SA – bez zmian Klauzule dodatkowe uzupełnione o klauzulę nr 9 – Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej z PZU S.A. umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (ubezpieczenie nadwyżkowe). Uwaga! Nie ma możliwości ubezpieczenia wyłącznie ryzyka dotyczącego ubezpieczenia nadwyżkowego tj. bez zakresu podstawowego.

12 Ubezpieczenie dobrowolne - zakres Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu działalności nie objętej ubezpieczeniem obowiązkowym: -usługi medyczne o charakterze komercyjnym, - szkody rzeczowe wszystkie (utrata, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy) w tym także powstałe podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (świadczeń objętych zamówieniem za świadczenia zdrowotne) - wyłączone rozporządzeniem Ministra Finansów, -szkody na osobie, które nie mogą być uznane za powstałe podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (świadczeń objętych zamówieniem za świadczenia zdrowotne), -ubezpieczenie nadwyżkowe (klauzula nr 9).

13 ANALIZA SZKÓD MEDYCZNYCH ZGŁOSZONYCH DO PZU SA W LATACH W w/wym. latach, w stosunku do szpitali, odnotowano ponad 2000 zgłoszeń szkód z grupy 54, 89, które dotyczyły różnego rodzaju nieprawidłowości. 2.Ponad 5 krotnie, w ciągu tych lat, wzrosła wartość średniej szkody wypłaconej przez PZU SA poszkodowanemu: Rok 2000 – zł, 2006 – ponad zł 3.Najwyższe zadośćuczynienie wypłacone przez PZU SA tys zł, -4. Najwyższa renta z tytułu szkody osobowej wypłacana przez PZU SA – w OC zł

14 RODZAJE I CHARAKTER ROSZCZEŃ PACJENTÓW W STOSUNKU DO PLACÓWEK MEDYCZNYCH Podział stosowany przez BMOU PZU SA 1.Związane z błędem fachowym personelu: diagnostycznym, terapeutycznym (np. błędna diagnoza, doprowadzająca w konsekwencji do podjęcia niewłaściwej metody leczenia 2.Związane z błędem organizacyjnym (np. brak pełnego zespołu operacyjnego na dyżurze – dyżur pod telefonem) 3.Związane z zakażeniem szpitalnym (np. zakażenie pacjenta wirusem typu C i rozwój WZW) 4.Związane ze zwykłym niedbalstwem (np. naruszenie zasad ostrożności rudymentarnej – operacja narządu parzystego po stronie, która nie została ustalona z pacjentem ) 5.Związane z naruszeniem praw pacjenta (np. prawa do wyrażenia zgody na leczenie, intymności).

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ubezpieczenia OC medyczne. Rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej medycznej Dwa ubezpieczenia obowiązkowe: Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google