Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Telnova Е. А. – doktor nauk farmaceutycznych, profesor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Telnova Е. А. – doktor nauk farmaceutycznych, profesor."— Zapis prezentacji:

1 Telnova Е. А. – doktor nauk farmaceutycznych, profesor

2 PRIORYTETOWY TYP LECZENIA G Ł ÓWNE KRYTERIA JAKO Ś CI LECZENIA 95% wszystkich recept to leczenie farmakologiczne

3 dost ę p JAKO ŚĆ INNOWACJE cena Lekarz pacjent pa ń stwo biznes

4 Dla Pani leki prawdziwe czy te ta ń sze? A ja i tak umr ę !

5 CENA DOST Ę PNO ŚĆ JAKO ŚĆ

6 STRUKTURA WZROSTU CEN SEKTOR PRODUCENTÓW– 5 % SEKTOR SZPITALNY - 16,7% SEKTOR DETALICZNY - 18,5% W CI Ą GU 9 MIESI Ę CY 2008 WZROST 4 % LUTY 2009 WZROST 15% STYCZE Ń 2009 WZROST 3 % 4 KWARTA Ł 2008 WZROST 10 %

7 WYBÓR POLITYCZNY CHARAKTERYSTYKA. POSIEDZENIE KOMISJI RZ Ą DOWEJ 10.03.2009 «O DOSKONALENIU PA Ń STWOWEGO REGULOWANIA CEN LEKÓW» -OBOWI Ą ZKOWA REJESTRACJA CEN LEKÓW Z WYKAZU WA Ż NYCH I NIEZB Ę DNYCH DO Ż YCIA ZAKAZ SPRZEDA Ż Y LEKU BEZ ZAREJESTROWANEJ CENY; JEDYNA METODYKA – PODSTAWA – Ś REDNIA CENA JEDYNA METODYKA USTALANIA PRZEZ W Ł ADZ Ę WYKONAWCZ Ą MAR Ż. USTALANIE PRZEZ W Ł ADZE REGIONÓW MAR Ż HURTOWYCH I DETALICZNYCH KONTROLA POZIOMU CEN (ROSZDRAVNADZOR) REGULARNY (COMIESI Ę CZNY) MONITORING CEN I ASORTYMENTU (ROSZDRAVNADZOR)

8

9 NA POZIOMIE PA Ń STWOWYM PA Ń STWOWA REJESTRACJA MAKSYMALNYCH CEN PRODUCENTÓW LEKÓW Z WYKAZU NA POZIOMIE REGIONALNYM USTALANIE MAKSYMALNYCH MAR Ż HURTOWYCH I DETALICZNYCH NA LEKI Z WYKAZU

10 EUROPA ROSJA 60-70% WZROSTU WYDATKÓW TO WPROWADZENIE NOWYCH LEKÓW 30-40% - WZROSTU WYDATKÓW TO ZWI Ę KSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA, PROSTY WZROST CEN W EUROPIE JEST ZWYKLE NIEMO Ż LIWY G Ł ÓWNA PRZYCZYNA WZROSTU WYDATKÓW TO WZROST CEN ZWI Ę KSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA DRUGIM MIEJSCU

11 Gwarancja dostępności dla pacjentów; Gwarancja dostępności dla funduszy państwowych; Gwarancja transparentności systemu; Zabezpieczenie możliwości monitoringu cen; Możliwość kontroli cen i prawodawstwa ; Poprawienie dostępności dla pacjentów; Optymalizacja dochodów – inwestowanie i rozwój dla producentów farmaceutycznych; Zapewnienie kontroli zyskowności przedsiębiorstw.

12 ISTNIEJE KILKA METOD OKRE Ś LENIA CENY HURTOWEJ : Ź RÓD Ł A:PPRI /PHIS GLOSSARY,http//phis.goeg.at METODOLOGIA USTALANIA CENY: SWOBODNY PRICING FIRM ZWIĄZANIE Z CENĄ ZEWNĘTRZNĄ ZWIĄZANIE Z CENĄ WEWNĘTRZNĄ KOSZTY PLUS (KONTROLA ZYSKU) POŚREDNIA REGULACJA CEN PRZETARGI INNE

13 01.01.2010 ROSZDRAVNADZOR PRZYST Ą PI Ł DO REJESTRACJI MAKSYMALNYCH CEN LEKÓW Z WYKAZU WG METODYKI, PODSTAW Ą POWINNO BY Ć OBLICZENIE Ś REDNIEJ CEN. 31.03.2010 zarejestrowano 5749 cen na koniec 2008 roku zarejestrowanych by ł o 2668 cen Z punktu widzenia INN – na rejestracj ę podano 494 INN, co stanowi ł o 98,8% leków z wykazu. Nie podano wniosków 6 INN czyli 1,2%. Rejestracja cen pozwoliła ustalić poziom cen z Wykazu.

14 % www.gks.ru Wszystkie towary i us ł ugi Niespo ż ywcze Medykamenty Indeks cen

15 Segment ambulatoryjny Segment szpitalny

16 rosyjskie

17 Do 50 rubli 50 - 500 rubliPonad 50 rubli

18 Pa ń stwowy okr ę g% 2012 г.Grudzie ń 20122.010.40 Daleki Wschód1.800.01 Przywo łż ski0.400.05 Pó ł nocno-zachodni2.700.14 Uralski1.380.14 Syberia2.800.31 Po ł udniowy1.450.46 Centralny3.080.51 Pó ł nocnokaukaski2.251.22 Najbardziej zauwa ż alne zwi ę kszenie poziomu cen: o Moskwa (10,08%); o Buriatia (7,67%); o Leningradzka oblast (6,07%); o Kostromskaya oblast (5,69%); o Moskovskaya oblast (5,68%); o Republika Tuwa(5,58%); o Republika Komi (5,38); o Kamczacki kraj (5,05%). Pa ń stwowy okr ę g % 2012 г.Grudzie ń 2012-0.440.06 Daleki Wschód -0.02-0.37 Przywo łż ski -2.01-0.05 Pó ł nocno-zachodni -0.07-0.18 Uralski 1.490.59 Syberia -0.13-0.06 Po ł udniowy -1.610.22 Centralny 0.00-0.03 Pó ł nocnokaukaski -0.73-0.09 Pa ń stwowy okr ę g% 2012 г.Grudzie ń 20120.020.08 Daleki Wschód 0.53-0.19 Przywo łż ski -2.260.02 Pó ł nocno-zachodni 0.76-0.05 Uralski 3.110.59 Syberia 0.09-0.08 Po ł udniowy -1.980.05 Centralny 0.04-0.01 Pó ł nocnokaukaski 0.400.05 Dynamika detalicznych cen leków wa ż nych i niezb ę dnych dla ż ycia 50-500 rubli Dynamika detalicznych cen leków wa ż nych i niezb ę dnych dla ż ycia ponad 500 rubli Najbardziej zauwa ż alne zwi ę kszenie poziomu cen: o Republika Inguszetii (5,01%); o Republika Czecze ń ska (2,67%); o Republika Komi (2,57%); o Moskwa (2,56%); o Republika Osetii Pó ł nocnej (2,46%); o Republika A ł taj (2,36%); o Kamczacki kraj (1,71%); o Kostromskaya oblast (1,69%); o Magadanskaya oblast (1,60%). Najbardziej zauwa ż alne zwi ę kszenie poziomu cen: o Republika Czecze ń ska (23,26%); o Zabaykalskyi kraj (7,23%); o Astracha ń ska oblast (5,35%); o Republika Kalmykyia (4,15%); o Belgorodskaya oblast (3,97%); o Ż ydowski okr ę g autonomiczny (3,20%); o Republika Inguszetii (3,03%); o Magadanskaya oblast (2,77%); o Volgoskaya oblast (2,76%);

19 REALIZACJA KOMPLETU INSTRUMENTÓW DOSKONALENIA PA Ń STWOWEJ REGULACJI CEN LEKÓW, W TYM REALIZOWANE PRZEZ ROSZDRAVNADZOR MONITORINGU CENOWEJ I ASORTYMENTOWEJ DOST Ę PNO Ś CI, REJESTRACJI CEN I PE Ł NOMOCNICTW UZASADNI Ł A OCZEKIWANE REZULTATY, Z KTÓRYCH G Ł ÓWNYM JEST STABILIZACJA POZIOMU CEN NA LEKI Z WYKAZU LEKÓW WAZNYCH I NIEZB Ę DNYCH DLA Ż YCIA

20 POZYTYWNE STRONY PROBLEMY REJESTRACJI CEN METODYKI JEDYNE ZASADY REJESTRACJI Ł ATWO ŚĆ PERCEPCJI I OBLICZENIA Ś REDNIEJ CEN WY ŁĄ CZENIE CZYNNIKÓW SUBIEKTYWNYCH Z REJESTRACJI WIARYGODNO ŚĆ DANYCH MA MIEJSCE WZROST ZAREJESTROWANYCH CEN Z POWODU CZASOWEGO WYJ Ś CIA PREPARATU Z RYNKU PO REJESTRACJI - KWESTIA RÓ Ż NIC W CENIE LEKÓW Z TYM SAMYM INN MIA Ł Y MIEJSCE ODMOWY REJESTRACJI W ZWI Ą ZKU Z NIEWYPE Ł NIENIEM WARUNKÓW PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

21 NALE Ż Y ZAUWA Ż Y Ć, Ż E PO WPROWADZENIU KONTROLI ILO ŚĆ UCHYBIE Ń WZRASTA Ł O LAWINOWO. ZOSTA Ł Y ZAUWA Ż ONE RÓWNIE Ż UCHYBIENIA SYSTEMOWE SPRZEDA Ż LEKÓW BEZ ZAREJESTROWANEJ CENY PRZEKRACZANIE FAKTYCZNYCH CEN DETALICZNYCH BRAK LUB NIEAKTUALNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW. NIEWIARYGODNA INFORMACJA WE WNIOSKACH

22 MONITORING PRZYCI Ą GN ĄŁ UWAG Ę UCZESTNIKÓW RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ NA PROBLEMY CEN LEKÓW, KTÓRE BY Ł Y ZW Ł ASZCZA DOBRZE WIDOCZNE W W POSTACI WY Ż SZYCH CEN W OKRESIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO. POKAZA Ł NIEDOSKONA Ł O ŚĆ ISTNIEJ Ą CEGO SYSTEMU. KONIECZNO ŚĆ KONTROLI CEN LEKÓW. ANALIZA MAR Ż NA LEKI, SPRZEDAWANYCH W RÓ Ż NYCH REGIONACH RF, POTWIERDZI Ł A HIPOTEZ Ę, Ż E BEZ WZGL Ę DU NA RÓ Ż NE WARUNKI KLIMATYCZNE I GEOGRAFICZNE ORAZ SOCJALNE W SUBIEKTACH RF, REGIONALNE RÓ Ż NICE NIE MAJA WP Ł YWU NA CENY LEKÓW; PRZEKROCZENIE CEN NA TAKI SAM PREPARAT W SEGMENCIE SZPITALNYM I DLA ULGOWYCH KATEGORII OBYWATELI W PORÓWNANIU DO TYCH CEN NA RYNKU KOMERCYJNYM POKAZA Ł O KONIECZNO ŚĆ KONTROLI CEN LEKÓW I ZWI Ę KSZENIE PA Ń STWOWYCH SEGMENTÓW UBEZPIECZENIA LECZNICZEGO. ZOSTA Ł O UJAWNIONE Ż E OBECNY SYSTEM PROMUJE ZAKUP IMPORTOWANYCH, DRIGICH PREOARATÓW, NAWET PRZY OBECNO Ś CI ROSYJSKICH ODPOWIEDNIKÓW PRZYJ Ę TY SYSTEM PREFERENCJI WZGL Ę DEM ROSYJSKICH PRODUCENTÓW LEKÓW NIE FUNKCJONUJE PRAWID Ł OWO

23 REGULOWANIE CEN LEKÓW Z WYKAZU PROWADZI DO ZWI Ę KSZENIA CEN NA INNE LEKI, NIE WCHODZ Ą CE W TEN WYKAZ – PRODUCENCI W TEN SPOSÓB KOMPENSUJ Ą PRZYMUSOWE OBNI Ż ENIE CEN LEKÓW Z WYKAZU.. STYMULOWANIE POLIMORFIZMU - POJAWIENIE SI Ę NOWYCH POSTACI LEKU, DAWEK, OPAKOWANIA, DOKONYWANIE INNYCH DROBNYCH ZMIAN W DOKUMENTACH REJESTRACYJNYCH. TWORZENIE ISTOTNYCH BARIER ADMINISTRACYJNYCH POWODUJE WPROWADZANIE KILKAKROTNE TEGO SAMEGO LEKU Z CEN Ą RÓ Ż NI Ą C Ą SI Ę KILKAKROTNIE. FAKTY ODMÓW Z POWODU CENY – ZDARZA Ł O SI Ę, Ż E CENA PROPONOWANA PRZEZ PRODUCENTA BY Ł A MNIEJSZA NI Ż MAKSYMALNA I NIE ZGADZANO SI Ę NA REJESTRACJE LEKU. ZDARZALO SI Ę RÓWNIE Ż NIEDOKLADNE SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI I NIEUPRAWNIONA ODMOWA.

24 PRZEJ Ś CIE OD TWARDEGO PA Ń STWOWEGO REGULOWANIA CEN LEKÓW DO SYSTEMU REFUNDACJI LEKÓW CI Ą G DALSZY KONTROLUJ Ą CYCH DZIA Ł A Ń W SFERZE PRICINGU NA LEKI W WYKAZIE. W CELAHCH ZWI Ę KSZENIA ZNACZENIA KONTROLI TRZEBA ROZWA Ż Y Ć KWESTI Ę WPROWADZENIA ODPOWIEDNICH ZMIAN W PRAWODAWSTWO RF, POZWALAJ Ą CYCH ROSZDRAVNADZOROWI STOSOWA Ć ADMINISTRATYWNE SANKCJE PRZY NARUSZENIACH PRZEPISÓW W OCHRONIE ZDROWIA, W TYM W SYSTEMIE PRICINGU. Opracowa ć system referencyjnego pricingu NIEZB Ę DNYM JEST POSZUKIWANIE NOWYCH ZACH Ę T DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, BY OBNI Ż A Ł Y CENY LEKÓW. DO Ś WIADCZENIE POKAZUJE, Ż E TE ZACH Ę TY POWINNE BY Ć TYLKO EKONOMICZNE

25 Nie ma prostych decyzji … ale mo ż liwe s ą kompromisy.

26 Dzi ę kuj ę za uwag ę ! telnovaea@yandex.ru


Pobierz ppt "Telnova Е. А. – doktor nauk farmaceutycznych, profesor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google