Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinasowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinasowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii"— Zapis prezentacji:

1 Dofinasowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii
Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

2 PAE - Czym się zajmujemy?
promowanie wykorzystania energii odnawialnej, wspieranie Województwa Podkarpackiego przy opracowaniu strategii w zakresie energii odnawialnej i pomoc przy jej wdrażaniu, wspieranie władz lokalnych i regionalnych w planowaniu energetycznym, promowanie efektywnego wykorzystania energii w regionie, nawiązanie i rozwój kontaktów międzynarodowych z podobnymi organizacjami, promowanie, dostarczanie i upowszechnianie informacji o OZE i racjonalnym wykorzystaniu energii, udział w upowszechnianiu pozytywnych doświadczeń z realizacji projektów dotyczących efektywnego wykorzystywania energii, odnawialnych źródeł energii i czystych technologii.

3 PAE - Doradztwo Dla samorządów:
przygotowywanie wniosków dotyczących inwestycji z zakresu OZE, optymalizacja zużycia energii wyszukiwanie źródeł finansowania dla inwestycji, przygotowywanie założeń do lokalnego planu energetycznego, przygotowywanie lokalnych planów energetycznych, audyty energetyczne, pozyskiwanie inwestora

4 Dlaczego warto myśleć o OZE oraz o efektywności energetycznej?
Oszczędność kosztów eksploatacyjnych dzięki właściwemu doborowi źródeł ciepła oraz termomodernizacji obiektów (szkoły, szpitale, baseny itp.) Zagospodarowanie własnych zasobów energii Spełnienie wymogów prawnych – prawo energetyczne, ustawa o efektywności energetycznej, ustawa o OZE (?) Nowe inwestycje = wpływy z podatków, nowe miejsca pracy

5 Gdzie szukać pieniędzy na te inwestycje?

6 Źródła finansowania PROW 3.3 RPO 2.3
PO Infrastruktura i Środowisko 10.3, 10.4, 10.7 WFOŚiGW NFOŚiGW EkoFundusz

7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Zakres pomocy obejmuje m.in. wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. W zakres ten wchodzą koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia. Beneficjentem mogą być gminy lub jednostki powołane przez gminy Wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż zł dla jednej gminy (na OZE) w okresie realizacji programu.

8 Regionalny Program Operacyjny – Działanie 2
Regionalny Program Operacyjny – Działanie 2.3 Infrastruktura energetyczna W ramach Działania mogą być realizowane następujące typy projektów: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN, przy czym na obszarach objętych PROW projekty o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 3 mln PLN roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej lub przesyłu energii cieplnej – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN, roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym w skojarzeniu, – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacja istniejących sieci dystrybucji – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN, kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz zmiana źródeł wytwarzania energii w celu ograniczenia tzw. „niskiej emisji” – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN, modernizacja obiektów spalania paliw z wyjątkiem zakresu wymienionego w załączniku XII do Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do UE. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, szkoły wyższe, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy, tj.: organizacje pozarządowe, w tym kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, jednostki naukowe. przedsiębiorcy Poziom dofinansowania: 85 % kosztów kwalifikowanych

9 PO Infrastruktura i Środowisko Działanie 10. 3
PO Infrastruktura i Środowisko Działanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej RODZAJE PROJEKTÓW: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, audyt energetyczny) Minimalna wartość projektu – 5 mln euro RODZAJE BENEFICJENTÓW: jednostki samorządu terytorialnego organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały państwowe szkoły wyższe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej organizacje pozarządowe i ich związki kościoły i związki wyznaniowe

10 PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 10
PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Opis działania: W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych. Cel działania: wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Beneficjenci: przedsiębiorcy jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego. Przykładowe rodzaje projektów: budowa lub zwiększenie mocy jednostek wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy. budowa lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej i słonecznej. przygotowanie kompleksowej dokumentacji do wnioskowania i realizacji inwestycji. Finansowane: z Funduszu Spójności Forma finansowania: pomoc bezzwrotna Forma płatności: refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Wykluczenia: W ramach działania 10.4 wyklucza się możliwość wsparcia technologii współspalania paliw kopalnych z biomasą lub biogazem. Nie będą także wspierane inwestycje w zakresie wytwarzania energii w kogeneracji ze źródeł odnawialnych ( istnieje możliwość realizacji takich inwestycji w ramach działania 10.1 – Wysokosprawne wytwarzanie energii).

11 PO Infrastruktura i Środowisko Działanie 10
PO Infrastruktura i Środowisko Działanie 10.7 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Opis działania: W ramach działania wspierane będą inwestycje w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do umożliwienia dostarczenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Efektem działania będzie zniesienie istotnej bariery dla rozwoju energetyki odnawialnej, jaką jest brak dostatecznie rozwiniętych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na obszarach, gdzie budowane są jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Cel działania: Ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę sieci umożliwiających odbiór energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Beneficjenci: przedsiębiorcy jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego. Przykładowe rodzaje projektów budowa i modernizacja sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, przygotowanie kompleksowej dokumentacji do wnioskowania i realizacji inwestycji. Finansowane: z Funduszu Spójności Forma finansowania: pomoc bezzwrotna Forma płatności: refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Wykluczenia: W ramach działania 10.7 wyklucza się współfinansowanie sieci służących do przyłączenia źródeł wytwarzania energii elektrycznej w procesie współspalania (paliw kopalnych z biomasą oraz biogazem).

12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Priorytet 4.2 zakłada realizację przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii a Priorytet 4.1 likwidację tzw. „niskich” źródeł emisji na terenach miast, w szczególności w strefach i aglomeracjach, dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza. Na działania tego typu dostępne są kredyty preferencyjne. Ich oprocentowanie nie może być niższe niż: 0,2 stopy redyskonta weksla (s.r.w) dla samorządów i ich związków w otulinach parków narodowych i krajobrazowych; 0,3 s.r.w. – dla pozostałych samorządów; 0,5 s.r.w. – dla innych podmiotów. Oprocentowanie nie może być jednak niższe niż odpowiednio 1,5%, 2,0%, 3,0%. Pożyczki mogą być częściowo umarzane – w 15% dla samorządów i ich związków, a w 5 % dla pozostałych podmiotów. Więcej informacji:

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Priorytet 4.2 Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw budowa lub modernizacja elektrowni wodnych o mocy poniżej 10 MWe, budowa elektrowni wiatrowych, budowa lub modernizacja instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biomasy lub związanej ze współspalaniem, budowa lub modernizacja instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych na składowiskach, budowa lub modernizacja instalacji pozyskiwania energii z wód geotermalnych, budowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, budowa nowych lub przystosowanie istniejących instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej, zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących ciepło ziemi lub ciepło z otoczenia, inwestycje dotyczące produkcji i stosowania w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, opracowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o dofinansowanie i realizacji przedsięwzięcia.

14 Ekofundusz Konkurs na oszczędność energii w systemach ogrzewczych
Dopłaty dla projektów o charakterze powtarzalnym: Kolektory słoneczne Elektrownie wiatrowe Urządzenia do kompostowania odpadów komunalnych Autobusy zasilane paliwem gazowym CNG

15 Podsumowanie Lista możliwych programów wsparcia nie jest zamknięta. Podane zostały wyłącznie przykłady. Aby skorzystać z finansowania trzeba po pierwsze wiedzieć co się chce zrealizować i dopiero pod tym kątem szukać właściwego źródła. Nigdy na odwrót. Korzystaj z rad specjalistów – wiedzą najlepiej jakie środki będą dla Ciebie najkorzystniejsze.

16 Zapraszamy do współpracy
tel. (017) fax (017)


Pobierz ppt "Dofinasowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google