Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński – Orneta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński – Orneta."— Zapis prezentacji:

1 Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński – Orneta

2 Cel projektu Rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej poprzez poszerzenie i poprawę jakości oferty turystycznej Powiatu Lidzbarskiego Rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej poprzez poszerzenie i poprawę jakości oferty turystycznej Powiatu Lidzbarskiego

3 Założenia projektu Projekt zakłada zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej na nieczynnym torowisku położonym pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Ornetą. Projekt zakłada zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej na nieczynnym torowisku położonym pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Ornetą. Planowane przedsięwzięcie rozpoczyna się przy projektowanym skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 513 z ciągiem drogi powiatowej Nr 1346 (dawny ZUR) i konczy się w mieście Orneta Planowane przedsięwzięcie rozpoczyna się przy projektowanym skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 513 z ciągiem drogi powiatowej Nr 1346 (dawny ZUR) i konczy się w mieście Orneta Odcinek ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Rondem przy ul. Orneckiej a początkiem ww. ścieżki będzie realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010-2013. Odcinek ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Rondem przy ul. Orneckiej a początkiem ww. ścieżki będzie realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010-2013. Długość całego projektowanego szlaku rowerowego wyniesie 29,3 km. o szerokości 2m i skrajni po obu stronach po 0,5m. Długość całego projektowanego szlaku rowerowego wyniesie 29,3 km. o szerokości 2m i skrajni po obu stronach po 0,5m.

4 Ciąg ścieżki będzie przebiegał przez miejscowości: Długołeka, Bobrownik, Łaniewo, Poborowo, Wolnica, Opin, Krosno i Orneta. Ciąg ścieżki będzie przebiegał przez miejscowości: Długołeka, Bobrownik, Łaniewo, Poborowo, Wolnica, Opin, Krosno i Orneta. Na trasie zlokalizowane będą dwa miejsca postojowe tj. w Łaniewie i Opinie. Na trasie zlokalizowane będą dwa miejsca postojowe tj. w Łaniewie i Opinie.

5 W zakresie prac przewiduje się: Usunięcie gruntów organicznych, Usunięcie gruntów organicznych, Mechaniczne profilowanie podłoża, Mechaniczne profilowanie podłoża, Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki piaskowo- żwirowej, Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki piaskowo- żwirowej, Wykonanie warstwy dolnej, podbudowa z kruszywa naturalnego tłuczeń kamienny samoklinujący się, Wykonanie warstwy dolnej, podbudowa z kruszywa naturalnego tłuczeń kamienny samoklinujący się, Wykonanie warstwy górnej jezdnej z mieszanki kruszyw naturalnych frakcja 2-32, Wykonanie warstwy górnej jezdnej z mieszanki kruszyw naturalnych frakcja 2-32, Roboty ziemne towarzyszące – odwodnienie, ścięcie poboczy, plantowanie, humusowanie skarp, wycinka zakrzaczeń, Roboty ziemne towarzyszące – odwodnienie, ścięcie poboczy, plantowanie, humusowanie skarp, wycinka zakrzaczeń, Oznakowanie, Oznakowanie, Punkty postojowe wyposażone w wiatę z miejscami siedzącymi, stojaki rowerowe, kosz na śmieci Punkty postojowe wyposażone w wiatę z miejscami siedzącymi, stojaki rowerowe, kosz na śmieci

6 Oznakowanie trasy rowerowej Na trasie znajdą się: Duże tablice informacyjne, na których zostaną umieszczone m.in. informacje o: Duże tablice informacyjne, na których zostaną umieszczone m.in. informacje o: nazwie szlaku, w tym z jakich środków został sfinansowany, nazwie szlaku, w tym z jakich środków został sfinansowany, przebiegu całej trasy, tj. mapka i odległości w km, przebiegu całej trasy, tj. mapka i odległości w km, punktach postojowych, punktach postojowych, przebiegu i kierunku innych istniejących tras, przebiegu i kierunku innych istniejących tras, miejscach wartych zobaczenia przy trasie i w najbliższej okolicy (np. kościoły, unikatowe widoki. Itp.) miejscach wartych zobaczenia przy trasie i w najbliższej okolicy (np. kościoły, unikatowe widoki. Itp.) punktach postojowych punktach postojowych numerach telefonicznych Punktów Informacji Turystycznej i Zarządcy trasy numerach telefonicznych Punktów Informacji Turystycznej i Zarządcy trasy inne, np. sklepy, punkty gastronomiczne, pola biwakowe, kwatery itp.) inne, np. sklepy, punkty gastronomiczne, pola biwakowe, kwatery itp.) Tablice kierunkowe o nazwach miejscowości i miejscach wartych zobaczenia, Tablice kierunkowe o nazwach miejscowości i miejscach wartych zobaczenia, Tablice, znaki o kierunku trasy wraz z kilometrażem, Tablice, znaki o kierunku trasy wraz z kilometrażem, Pomocniczo w razie potrzeb zostanie umieszczone znakowanie na drzewach. Pomocniczo w razie potrzeb zostanie umieszczone znakowanie na drzewach.

7 Koszty 2 665 038,62 zł. 2 665 038,62 zł. 1 608 350,80 zł. – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013 1 608 350,80 zł. – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013 1 056 687,82 zł. – środki własne Powiatu Lidzbarskiego 1 056 687,82 zł. – środki własne Powiatu Lidzbarskiego

8 Etapy Projektu Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego - wrzesień 2009r., Opracowanie Studium Wykonalności Opracowanie Studium Wykonalności – październik 2009r., Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie – październik 2009r., Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

9 … Ocena formalna wniosku Ocena formalna wniosku Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest przez IZ, ocena przeprowadzana jest kolejno w oparciu o kryteria brzegowe (dopuszczające), a następnie w oparciu o kryteria poprawności. Ocena merytoryczna wniosku Ocena merytoryczna wniosku Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów, jest oceną dwustopniową (wniosek poddawany jest ocenie w ramach kryteriów zerojedynkowych, a następnie merytorycznych punktowych) Ocena strategiczna wniosku Ocena strategiczna wniosku Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej poddane są ocenie strategicznej Ocena strategiczna wniosków jest oceną punktową i odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny strategicznej.

10 … Wybór projektów do dofinansowania Wybór projektów do dofinansowania Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie listy rankingowej ustalonej po ocenie strategicznej projektów. Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie listy rankingowej ustalonej po ocenie strategicznej projektów. Podpisanie umowy o dofinansowanie – grudzień 2009r., Podpisanie umowy o dofinansowanie – grudzień 2009r., Realizacja projektu Realizacja projektu - termin rozpoczęcia realizacji projektu wyznaczono na maj 2010r. - termin rzeczowego zakończeni to grudzień 2011r.

11 Na poszczególnych odcinkach ścieżki zaleca się Odtworzenie korpusu nasypu z przystosowaniem do ścieżki rowerowej Odtworzenie korpusu nasypu z przystosowaniem do ścieżki rowerowej Dostosowanie nasypu do wymogów ścieżki rowerowej Dostosowanie nasypu do wymogów ścieżki rowerowej

12 200 – 450 m odtworzenie korpusu nasypu z przystosowaniem do ścieżki rowerowej 200 – 450 m odtworzenie korpusu nasypu z przystosowaniem do ścieżki rowerowej Droga z widocznym korpusem nasypu pokryta żwirem oraz drobnym kruszywem stan średni, jest to również droga dojazdowa do gospodarstwa rolnego położonego po północnej części nasypu. Droga z widocznym korpusem nasypu pokryta żwirem oraz drobnym kruszywem stan średni, jest to również droga dojazdowa do gospodarstwa rolnego położonego po północnej części nasypu.

13 1000 – 1250 m zaleca się dostosowanie istniejącego nasypu do wymogów ścieżki rowerowej. 1000 – 1250 m zaleca się dostosowanie istniejącego nasypu do wymogów ścieżki rowerowej. Droga pokryta grubą warstwą gruntu organicznego na całej jej szerokości pobocze obustronnie porośnięte zielenią niską i wysoką – wysokie trawy, krzaki oraz drzewa liściaste, liczne nierówności doły, stan nawierzchni zły. Droga pokryta grubą warstwą gruntu organicznego na całej jej szerokości pobocze obustronnie porośnięte zielenią niską i wysoką – wysokie trawy, krzaki oraz drzewa liściaste, liczne nierówności doły, stan nawierzchni zły.

14 1250m – 1900m zaleca się dostosowanie istniejącego nasypu do wymogów ścieżki rowerowej, oraz odpowiednie utwardzenie skrzyżowania dróg ( zwiększenie warstw konstrukcyjnych ) uwzględniając ruch poprzeczny pojazdów mechanicznych ciężkich. 1250m – 1900m zaleca się dostosowanie istniejącego nasypu do wymogów ścieżki rowerowej, oraz odpowiednie utwardzenie skrzyżowania dróg ( zwiększenie warstw konstrukcyjnych ) uwzględniając ruch poprzeczny pojazdów mechanicznych ciężkich.

15

16

17

18

19

20

21


Pobierz ppt "Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński – Orneta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google