Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Digitalizacja druków w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Digitalizacja druków w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Digitalizacja druków w Polsce
Katarzyna Ślaska Biblioteka Narodowa Konferencja „Korzystanie z książek i prasy a prawa autorów i wydawców”, Kraków, 5-6 kwietnia 2011

2 Digitalizacja zbiorów bibliotecznych w Polsce
Zbiory biblioteczne są w znacznym procencie wieloegzemplarzowe, co oznacza, że egzemplarze z tych samych wydań są przechowywane w wielu bibliotekach Szacunkowo oblicza się, że digitalizacji powinno podlegać 9-10 mln jednostek bibliotecznych W latach w polskich bibliotekach zdigitalizowano ponad 600 tys. książek, czasopism, grafik, fotografii i rysunków, map, rękopisów i starych druków

3 Polska Biblioteka Internetowa

4 Polska Biblioteka Internetowa – prezentacja dokumentu

5 Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

6 CBN Polona – prezentacja dokumentu

7 Federacja Bibliotek Cyfrowych

8 Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie
Obiekty cyfrowe są udostępniane zgodnie z krajowymi oraz międzynarodowymi regulacjami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności intelektualnej i zasad ochrony danych osobowych. W praktyce oznacza to niemożność udostępniania w Internecie dzieł chronionych prawem autorskim.

9 Misja digitalizacji w Polsce
ZACHOWANIE DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, W TYM ARCHIWALIÓW, MUZEALIÓW, RĘKOPISÓW, KSIĄŻEK, MUZYKI, FILMÓW I MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH POPRZEZ ICH DIGTALIZACJĘ W CELU POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO DOROBKU HISTORYCZNEGO I CYWILIZACYJNEGO POLSKI, ZAPOBIEGAJĄCEGO WYKLUCZENIU KULTUROWEMU SPOŁECZEŃSTWA, ZAPEWNIAJĄCEGO WŁAŚCIWE MIEJSCE DOROBKU POLSKIEJ KULTURY I SZTUKI W SYSTEMIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY ŚWIATOWEJ

10 Program digitalizacji dóbr kultury
Misja digitalizacji została określona w „Programie digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce ”, który został opracowany w 2009 roku przez Zespół ds. digitalizacji przy Ministrze Kultury

11 Cele digitalizacji w Polsce
Utworzenie Centrów Kompetencji koordynujących działania digitalizacyjne archiwów, bibliotek, muzeów i zasobów audiowizualnych Stworzenie trwałych finansowych, prawnych i organizacyjnych podstaw budowy sieci archiwów, bibliotek, muzeów i repozytoriów cyfrowych Opracowanie wytycznych wskazujących najlepsze praktyki i przygotowanie standardów Rozpoczęcie procesu masowej digitalizacji polskich zasobów kultury i nauki Prowadzenie badań i opracowywanie bieżących analiz oraz raportów związanych z cyfryzacją Zbudowanie sieci bezpiecznych repozytoriów i magazynów danych dla zasobów cyfrowych Wyszkolenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

12 Promuje wymianę informacji i doświadczeń w zakresie digitalizacji
Biblioteka Narodowa - Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zbiorów bibliotecznych Ułatwia dostęp do wiedzy, ekspertyz, technologii i serwisów, dotyczących zaawansowanych technologii bibliotecznych dotyczących digitalizacji Monitoruje światowe tendencje w zakresie digitalizacji i długookresowego przechowywania zasobów cyfrowych Promuje wymianę informacji i doświadczeń w zakresie digitalizacji

13 Opracowanie modelowej ścieżki digitalizacyjnej w bibliotece

14 Długotrwałe przechowywanie dokumentów cyfrowych
Zasoby cyfrowe, które nie są przechowywane w bezpiecznym środowisku i nie są przenoszone systematycznie do kolejnego środowiska, będą bezpowrotnie stracone

15 Budowa repozytorium cyfrowego do długookresowego przechowywania zasobów elektronicznych w BN

16 6 skanerów planetarnych 2 aparaty cyfrowe Hasselblad
BN posiada najnowocześniejszą pracownię digitalizacji zbiorów bibliotecznych w Polsce 6 skanerów planetarnych 2 aparaty cyfrowe Hasselblad 3 skanery automatyczne do książek

17 Program Rządowy Kultura+
Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłoszony przez Ministra Bogdana Zdrojewskiego 15 lutego 2011 r. Program KULTURA+ został stworzony w celu poprawy dostępu do kultury i zwiększenia uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

18 Priorytet 3: „Digitalizacja”
Priorytet „Digitalizacja” realizuje trzeci cel szczegółowy Programu KULTURA+ jakim jest umożliwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.

19 Cele priorytetu „Digitalizacja”
Zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych, Stworzenie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów, Udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w formie cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów i wortali audiowizualnych, Zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów oraz zbiorów audiowizualnych, Zwiększenie liczby osób korzystających z usług bibliotek i domów kultury.

20 Finansowanie digitalizacji
Na realizację określonych celów w ramach programu "Kultura+" w latach ma zostać przeznaczone 516 mln zł.

21 Katarzyna Ślaska Biblioteka Narodowa k.slaska@bn.org.pl
Dziękuję za uwagę Katarzyna Ślaska Biblioteka Narodowa


Pobierz ppt "Digitalizacja druków w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google