Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IDEA KONKURSU NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONFERENCJA OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY. JAKOŚĆ ŻYCIA W METROPOLII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IDEA KONKURSU NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONFERENCJA OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY. JAKOŚĆ ŻYCIA W METROPOLII."— Zapis prezentacji:

1 IDEA KONKURSU NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONFERENCJA OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY. JAKOŚĆ ŻYCIA W METROPOLII. KATOWICE, 18-19 LISTOPADA 2010

2 Przestrzeń publiczna fragment obszaru gminy wraz z jego zagospodarowaniem mający szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

3 Organizatorzy konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Śląskiego. Ze strony Zarządu Województwa Śląskiego za organizację konkursu odpowiada Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego. Konkurs jest objęty patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Współorganizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

4 Podstawa prawna organizacji konkursu Ustawa o samorządzie województwa Art. 11 2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się: 7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie, 8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa. Art. 14 1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: 7) zagospodarowania przestrzennego,(…) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 3 3. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa, należy do zadań samorządu województwa.

5 realizacje urbanistyczno-architektoniczne dotyczące: zagospodarowania wnętrz urbanistycznych, centrów miejskich, parków, placów, skwerów, ciągów widokowych, deptaków, itp., zagospodarowania terenów zdegradowanych dla pozyskania przestrzeni publicznych, budynków użyteczności publicznej, rewitalizacji terenów, zespołów poprzemysłowych i obiektów przemysłowego dziedzictwa kulturowego regionu. Przedmiot konkursu

6 Cele konkursu promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznych, wzrostu aktywności społecznej i gospodarczej, poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzenie publiczne województwa, promocja miejsc sprzyjających wzmacnianiu kontaktów społecznych, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartych i zurbanizowanych oraz zjawiskom kryzysowym, akceptacja i podnoszenie świadomości społecznej z zakresie kształtowania przestrzeni, promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, promocja gmin i inwestorów dbających o jakość przestrzeni.

7 Metody realizacji celów konkursu Nagrodzenie realizacji w zakresie przestrzeni publicznych i obiektów architektonicznych użyteczności publicznej oraz rewitalizacji, nagrodzenie gmin i inwestorów dbających o rozwój i jakość przestrzeni publicznych, nagrodzenie projektantów tworzących wysokiej jakości realizacje architektoniczne i urbanistyczne, prezentacja idei konkursu, zgłoszonych realizacji oraz wyników konkursu na stronie internetowej Województwa Śląskiego, w informacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w folderze i w ramach wystawy pokonkursowej.

8 Organizacja konkursu Zgłoszenia realizacji do konkursu dokonuje się pocztą elektroniczną. Jury składające się z członków WKUA podczas objazdowego posiedzenia zapoznaje się in situ ze zgłoszonymi realizacjami. Jury w drodze dyskusji i konsensusu wybiera realizacje, które rekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego. Oceny prac dokonują także internauci poprzez głosowanie na realizacje prezentowane na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Nagrody w formie dyplomów, statuetek i tablic pamiątkowych wręczane są przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników. Dla projektantów nagrodzonych realizacji przewidziane są nagrody finansowe. Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym losowane są nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu są publikowane na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stowarzyszeń branżowych i izb zawodowych urbanistów i architektów, a także są przedstawiane w folderze pokonkursowym, prezentowane w prasie i mediach lokalnych. Nagrodzone i wyróżnione realizacje są prezentowane w ramach wystawy pokonkursowej organizowanej w Galerii Architektury SARP.

9 Nagrodzone realizacje 2002 PRZEBUDOWA CENTRUM SOSNOWCA PARK CHOPINA W GLIWICACH

10 Nagrodzone realizacje 2003 2004 2003 2004 REWITALIZACJA CENTRUM MIKOŁOWA CMENTARZ KOMUNALNY W CZĘSTOCHOWIE PARK PLANTY W MIKOŁOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ WYŻSZYCH W RYBNIKU

11 Nagrodzone realizacje 2005 2006 PLAC MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBLIŃCU CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWE W KATOWICACH 2005 ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CIESZYNIE MUZEUM PIWOWARSTWA W TYCHACH 2006

12 Nagrodzone realizacje 2007 HALA SPORTOWA W BIERUNIU RYNEK W TOSZKU

13 Nagrodzone realizacje 2008 ZESPÓŁ AKWENÓW POPRZEMYSŁOWYCH AMELUNG W CHORZOWIE CENTRALA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZNIE CENTRUM SYMFONIA W KATOWICACH

14 Nagrodzone realizacje 2009 POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW W PSZCZYNIE STRAŻNICA W KATOWICACH-SZOPIENICACH TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE

15 Nagrodzone realizacje 2010 TEREN WOKÓŁ RADIOSTACJI W GLIWICACH MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIKOŁOWIE BUDYNEK SĄDU OKREGOWEGO W KATOWICACH

16

17 Dziękuję za uwagę mgr inż. arch. Katarzyna Łabarzewska Sekretarz Konkursu NPPWŚ Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego NPPWS@slaskie.pl www.slaskie.pl/npp


Pobierz ppt "IDEA KONKURSU NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONFERENCJA OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY. JAKOŚĆ ŻYCIA W METROPOLII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google