Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 24 PAŹDZIERNIK 2013r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 24 PAŹDZIERNIK 2013r"— Zapis prezentacji:

1 XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 24 PAŹDZIERNIK 2013r
„Analiza efektów i barier w dziedzinie współdziałania samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi” XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 24 PAŹDZIERNIK 2013r

2 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 234 poz.1536) Na podstawie w/w ustawy ogłasza się otwarte konkursy ofert i wspiera się realizację zadań publicznych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Roczny Program współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 stycznia 2011 r. Ponadto organizacje pozarządowe działają na podstawie odrębnych przepisów m. in. : Prawo o stowarzyszeniach - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r., Nr 79, poz. 855), Ustawa o fundacjach - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.), Ustawa o zbiórkach publicznych Ustawa z dnia 15 marca 1933 r., o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r., Nr 22, poz. 162 ze zm.),

3 Roczny Program współpracy Gminy Pobiedziska z Organizacjami pozarządowymi
Do 15 września każdego roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do budżetu o wsparcie finansowe planowanych do realizacji zadań na rok przyszły. Projekt programu jest poddawany konsultacjom społecznym: zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LXI/606/10 z 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji; Program projektu jest także opiniowany przez Radę Sportu, powołaną Zarządzeniem nr VI/563/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia r oraz Gminną Radę Pożytku Publicznego, powołaną uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr X/100/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.

4 Program na kolejny rok jest przyjmowany uchwałą Rady.
Po uchwaleniu projektu budżetu na rok następny można przystąpić do powoływania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach. Zostają ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Ocena ofert przez Komisje Konkursową oraz podział środków finansowych określonych w Programie. Podpisanie umów. Realizacja zadań publicznych i ich rozliczenie.

5 Dotacje udzielone w minionych latach
Nazwa organizacji 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1) MGKS HURAGAN 2) Pobiedziski Klub Tenisowy 21 000zł 9) Fundacja PATRIA 4 000 zł 10) Fundacja Scena Pobiedziska 2 400 zł 11) Stowarzyszenie Biegaczy „mens sana in corpore sano" 800 zł wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 4) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Fundacja „Scena Pobiedziska” 7 250 zł 2 800 zł 5 000 zł „MELISA Stowarzyszenie rozwoju kultury psychofizycznej” 2 750 zł 2 200 zł oświata i wychowanie MELISA Stowarzyszenie rozwoju kultury psychofizycznej 3 500 zł 4 200 zł RAZEM Kwoty przewidziane w Programie Współpracy Gminy Pobiedziska

6 Dotacje udzielone w 2012 roku
Łączna kwota dotacji Program współpracy na kwotę zł Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Ochrona i promocja zdrowia 4 965 zł Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 0 zł Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

7 rozliczona - 20,00 zł - 22,28 zł 0,84 zł Nazwa organizacji
Wysokość przyznanej dotacji w 2012 r. Dotacja Rozliczona/ nierozliczona Kwota zwrotu dotacji W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1) MGKS HURAGAN - w otwartym konkursie ofert  65 000 zł rozliczona  - - z art. 19a u. o. d. p. p. o. w. 5 000 zł 20,00 zł Łącznie dotacja 70 000 zł - 2) Pobiedziski Klub Tenisowy 20 000 zł 3) Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedziska” 10 000 zł W zakresie wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 4) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 30 000 zł 22,28 zł W zakresie wspierania ochrony i promocja zdrowia 5) Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie” 965 zł 0,84 zł RAZEM

8 Dotacje udzielone w 2013 roku
Łączna kwota dotacji zł Program współpracy na kwotę zł Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

9 Wysokość przyznanej dotacji
Nazwa organizacji Wysokość przyznanej dotacji   Dotacja rozliczona/ nierozliczona Kwota zwrotu dotacji W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu MGKS HURAGAN 82 000 zł W trakcie realizacji - Pobiedziski Klub Tenisowy 30 000 zł Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedziska” 8 000 zł Uczniowski Klub Sportowy „Koziołki” 25 000 zł Uczniowski Klub Sportowy „Zalew 15 000 zł Uczniowski Klub Sportowy Letnisko 14 000 zł Uczniowski Klub Sportowy SMECZ Judo Fundacja Zawsze Razem –Kołata 2 000 zł W zakresie wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej W zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Fundacja „Scena Pobiedziska” 3 000 zł Złożono sprawozdanie po rozliczeniu całość dotacji do zwrotu 3000 zł 7 000 zł Rozliczona RAZEM 230 000 zł

10 Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi

11 Gmina przekazuje organizacjom dotacje na podstawie zawartych umów o wsparcie realizacji zadań publicznych. (otwarte konkursy ofert); Szkolenia z zakresu wypełniania ofert ( r. oraz r.) W listopadzie br. dla organizacji pozarządowych zostanie przeprowadzone szkolenie z wypełniania sprawozdań. Szkolenie będzie skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych głównie z myślą o tych, które po raz pierwszy będą się rozliczać. Nieodpłatne korzystanie przez stowarzyszenia z gminnych obiektów sportowych i kulturalnych – uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XVII/233/08

12 Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion
Udostępniane obiekty Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion Rok zł Rok 2013 (do ) zł ORLIK Rok ,00 zł Rok 2013 (do ) 3.671,00 zł HALA, KORTY, PLAC ZABAW Rok ,00 zł Rok 2013 (do ) ,00 zł

13 Ośrodek Kultury użyczał nieodpłatnie sale Organizacjom Pozarządowym w 2012 i do dnia r. na łączną kwotę ,00 zł. Pomieszczenia na Centrum Edukacyjno-Sportowym przy ZS Pobiedziska: 113m2 dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promocja stowarzyszeń w Biuletynie Pobiedziskim; Pomoc przy wypełnianiu ofert i dokumentów; GRDPP –Uchwała nr X/100/2011 z dnia r; Udział w projekcie „od Partnerstwa do Kooperacji” dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy; Informowano organizacje o ogłaszanych konkursach i inicjatywach NGO pod adresem zakładka „pożytek publiczny”;

14 EFEKTY WSPÓŁPRACY

15 Efekty współpracy gminy pobiedziska z organizacjami pozarządowymi:
Realizacja zadań publicznych przy wsparciu stowarzyszeń działających na terenie gminy Pobiedziska w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na podstawie umowy nr ZP zrealizowało zadnie publiczne pt: „Rehabilitacja, terapia, edukacja i integracja osób niepełnosprawnych w Gminie Pobiedziska” . Zadanie realizowane w terminie od – r. W ramach zadania przeprowadzono łącznie h zajęć z rehabilitacji, warsztatów specjalistycznych, gimnastyki, logopedii itp. Pomoc uzyskało ponad 123 podopiecznych Stowarzyszenia; Ochrony i promocji zdrowia: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie” na podstawie umowy nr ZP zrealizowało zadanie publiczne pt: „Pierwsza pomoc i ja to potrafię” . Zadanie realizowane w terminie od – r. W ramach zadania z udzielania pierwszej pomocy zostało przeszkolonych ok. 400 osób w tym uczniowie szkół ZS w Pobiedziskach i Jerzykowie. Łącznie 108 h. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: MGKS HURAGAN na podstawie umowy nr ZP zrealizował zadnie publiczne pt: „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo poprzez zorganizowany system szkoleniowo-wychowawczy w zakresie piłki nożnej”. Zadanie realizowane w terminie od – r. W ramach zadania przeprowadzono 451 jednostek treningowych dla ok. 100 piłkarzy oraz rozegrano 102 mecze. Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedziska” na podstawie umowy nr ZP zrealizował zadnie publiczne pt: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Organizacja rozgrywek i propagowanie piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Pobiedziska”. Zadanie realizowane w terminie od – r. W ramach zadania rozegrano 83 mecze w których uczestniczyło 150 zawodników i zawodniczek. Pobiedziski Klub Tenisowy na podstawie umowy nr ZP zrealizował zadnie publiczne pt: „Szkolenie tenisowe dzieci i młodzieży w Gminie Pobiedziska”. Zadanie realizowane w terminie od – r. W ramach zadania przeprowadzono 440 jednostek treningowych dla 90 młodych adeptów tenisa oraz rozegrano 6 turniejów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

16 Poprawa terminowości rozliczania dotacji oraz składanych sprawozdań
GRDPP – powołana uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr X/100/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. na podstawie art. 41 e ustawy o d. p. p. o. w. Członkowie GRDPP: Bernadeta Koszuta – przedstawiciel  Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, Krzysztof Krygier – przedstawiciel Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, Małgorzata Halber – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Andrzej Horbik – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Krzysztof Chmiel – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Ryszard Chmielewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Iwona Tomaszewska-Kujawa – przedstawiciel Burmistrza, Ireneusz Antkowiak – przedstawiciel Burmistrza. Poprawa terminowości rozliczania dotacji oraz składanych sprawozdań Podjęta w roku 2008 uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XVII/233/08 zwalniającej wszystkie organizacje pozarządowe z opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych i kulturalnych

17 Bariery finansowe: Bariery formalne:
BARIERY WSPÓŁPRACY Bariery finansowe: brak środków w budżecie na zwiększenie dotacji w ramach pożytku publicznego Bariery formalne: uwarunkowania prawne

18 Wykaz organizacji pozarządowych
Gmina nie ma ustawowego obowiązku prowadzenia wykazu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach nie posiada aktualizowanych danych dotyczących wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach": „Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego” "Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia„

19

20

21 Dodatkowo wykaz stowarzyszeń jest umieszczony na portalu internetowym www.bazy.ngo.pl

22

23 Próby Stworzenia wykazu organizacji pozarządowych

24 W sierpniu 2011 r. w nr 176 Biuletynu Pobiedziskiego, zamieszczono prośbę do Organizacji pozarządowych o udzielenie informacji dotyczących prowadzonej działalności.

25 Przykłady współpracy Gminy Pobiedziska ze Stowarzyszeniami:
Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Pobiedziskach – w roku 2013 wspólnie zorganizowano 2 spotkania: w Centrum Edukacyjno-Sportowym przy ZS Pobiedziska podczas, którego omówiono sprawy m.in. związane z zagospodarowaniem przestrzennym; w Sali sesyjnej urzędu – tematem spotkania był rozwój turystyki na terenie Gminy. Stowarzyszenia OSP Pobiedziska oraz OSP Biskupice - realizacja w placówkach oświatowych zajęć dla dzieci.

26 Fundacja „Zawsze Razem” – w miejscowości Kołata z inicjatywy lokalnej powstało „Ranczo Kołata”, które na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia zostało przekazane do użytkowania w/w Fundacji.

27 Barbara Budnik Iwona Tomaszewska-Kujawa pozytek@pobiedziska.pl


Pobierz ppt "XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 24 PAŹDZIERNIK 2013r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google