Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet 2 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych Ogólne założenie: Wzmacnianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet 2 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych Ogólne założenie: Wzmacnianie."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet 2 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych Ogólne założenie: Wzmacnianie konkurencyjności polskiego sektora rolnego poprzez ukierunkowane wsparcie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, także tych o niewystarczającym obecnie poziomie towarowości. Ułatwianie podejmowania działalności rolniczej przez młodych ludzi. 1

2 Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”

3 Modernizacja gospodarstw rolnych
Beneficjenci Rolnik lub grupa rolników. Rolnik może być osobą fizyczną, osobą prawną, spółką osobową, prowadząca działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w celu zrealizowania operacji, która poprawi ogólne wyniki w gospodarstwach tych rolników. 3

4 Modernizacja gospodarstw rolnych
Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Każda operacje będzie musiała obligatoryjnie przyczyniać się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa rolnego poprzez poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji, co wyrazi się wzrostem wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA). 4

5 Modernizacja gospodarstw rolnych
Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności oraz dokonywane z uwzględnieniem zmian w otoczeniu oraz wewnętrznych potrzeb danego gospodarstwa. Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 20 % w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. 5

6 Modernizacja gospodarstw rolnych
Dodatkowo (nieobligatoryjnie) operacja będzie mogła przyczyniać się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa poprzez: poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie, poprawę efektywności korzystania z energii w gospodarstwie, zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie, redukcję emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa w gospodarstwie, poprawę sekwestracji węgla w rolnictwie w gospodarstwie. 6

7 Modernizacja gospodarstw rolnych
Możliwość realizacji inwestycji zbiorowych. (tj. inwestycji realizowanych przez co najmniej dwóch rolników, dotyczące gospodarstw tych rolników i w nich realizowane np. budowa wspólnej przechowalni, silosu albo zakup wspólnej maszyny do prac polowych. Inwestycje zbiorowe są realizowane wyłącznie przez grupy rolników.) 7

8 Modernizacja gospodarstw rolnych
Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb zaplanowano, że w ramach działania będę realizowane operacje: wynikające z konieczności dostosowania gospodarstw prowadzących produkcję mleka do planowanego zniesienia kwotowania produkcji mleka, dotyczące produkcji bydła mięsnego, dotyczące produkcji prosiąt, dotyczące przechowalnictwa produktów rolnych pochodzących z gospodarstwa (m.in. zboża, owoce, warzywa), 8

9 Modernizacja gospodarstw rolnych
stanowiące projekty zbiorowe (realizowane przez co najmniej 2 rolników), dotyczące gospodarstw ekologicznych lub gospodarstw prowadzących produkcję integrowaną, mające na celu poprawę jakości produktu lub zwiększenie wartości dodanej produktu, w tym poprzez przygotowanie produktu do sprzedaży, mające na celu zakładanie plantacji wieloletnich. Uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może stanowić element ww. rodzajów operacji. 9

10 Modernizacja gospodarstw rolnych
Koszty kwalifikowalne : koszty budowy lub modernizacji obiektów budowlanych; koszty zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku; koszty zakładania plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, plantacji roślin na cele energetyczne, mateczników drzew, (…). koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, studia wykonalności, nabycie patentów, pozwoleń lub licencji. 10

11 Modernizacja gospodarstw rolnych
Brak możliwości dofinansowania: prostych inwestycji odtworzeniowych, zakupu zwierząt lub roślin jednorocznych, dodatkowych kosztów związanych z umową leasingu, takich jak np. marża finansującego i ubezpieczenie. Nie przewiduje się możliwości wsparcia zakupu używanych rzeczy ruchomych (maszyn, urządzeń i wyposażenia). 11

12 Modernizacja gospodarstw rolnych
Warunki kwalifikowalności O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarobkową działalność rolniczą. Pomoc dotyczy gospodarstw prowadzących działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym również produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowego fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. 12

13 Modernizacja gospodarstw rolnych
W przypadku produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy wyłącznie produkcji w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 13

14 Modernizacja gospodarstw rolnych
W gospodarstwie, którego posiadacz ubiega się o pomoc, musi być prowadzona rachunkowość rolna. Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu. 14

15 Modernizacja gospodarstw rolnych
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 15 tys. euro. i nie jest większa niż 100 tys. euro. Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha nie może ubiegać się o pomoc. W przypadku grupy rolników warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących grupę. Wymagana wielkość ekonomiczna oraz wymagana maksymalna powierzchnia będą ustalane przez sumowanie wielkości ekonomicznej i powierzchni gospodarstw rolników tworzących grupę. Gospodarstwo każdego z rolników tworzących grupę powinno mieć co najmniej minimalną wielkość ekonomiczną wymaganą w działaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. 15

16 Modernizacja gospodarstw rolnych
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Konieczne zagwarantowanie ukierunkowania pomocy na precyzyjnie zdefiniowane cele wynikające ze zidentyfikowanych strukturalnych i terytorialnych potrzeb oraz problemów strukturalnych. Przewiduje się preferencję w przyznawaniu pomocy na operacje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich łącznie z ich wyposażeniem w zakresie niezbędnym do produkcji. Zapewnienie minimalizacji ryzyka zaistnienia efektu zdarzenia niezależnego ( efektu deadweight) . 16

17 Modernizacja gospodarstw rolnych
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji). Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 500 000 zł – dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich łącznie z ich wyposażeniem w zakresie niezbędnym do produkcji, 200 000 zł - dotyczy pozostałych operacji. Beneficjent będzie mógł otrzymać zaliczkę. 17

18 Modernizacja gospodarstw rolnych
Intensywność pomocy Do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie mniej niż 40 %. Podwyższony poziom pomocy będzie miał zastosowanie w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych. 18

19 Działanie „Premie dla młodych rolników”

20 Premie dla młodych rolników
Beneficjent Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem (nie prowadziła działalności rolniczej lub prowadzi działalność rolniczą nie dłużej niż 18 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy). Kierujący gospodarstwem prowadzi gospodarstwo osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem. 20

21 Premie dla młodych rolników
Przesłanki prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem: uzyskanie wpisu do ewidencji producentów rolnych zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru wystąpienie o płatności bezpośrednie wystąpienie o pomoc finansową dla rolników (SAPARD, SPO PROW , PROW ) wystąpienie o kredyt preferencyjny prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej 21

22 Premie dla młodych rolników
Warunki kwalifikowalności Przedłożenie i realizacja biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa. Gospodarstwo młodego rolnika: ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, w którym położone jest gospodarstwo młodego rolnika, oraz nie większą niż 300 ha (nie dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej) ma wielkość ekonomiczną od 20 tys. euro do 100 tys. Euro stanowi własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Gospodarstwo młodego rolnika musi osiągnąć wymaganą wielkość w okresie realizacji warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy. 22

23 Premie dla młodych rolników
Rodzaj wsparcia Premia na rozwój gospodarstwa, wypłacana w dwóch ratach (I rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy). Warunkiem wypłaty drugiej raty jest prawidłowa realizacja biznesplanu. Wydatkowanie I raty (80%) premii na inwestycje w gospodarstwie musi być udokumentowane. Niektóre zobowiązania beneficjenta: prowadzenie rachunkowości rolnej w gospodarstwie stanie się „aktywnym rolnikiem” w rozumieniu przepisów UE o płatnościach bezpośrednich w terminie 18 miesięcy od daty przejęcia gospodarstwa 23

24 Działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

25 Restrukturyzacja małych gospodarstw
Beneficjent rolnik, będący osobą fizyczną, prowadzący małe gospodarstwo rolne Warunki kwalifikowalności prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie mniejsza niż 2 tys. euro i nie większa niż 15 tys. euro prowadzenie rachunkowości rolnej w gospodarstwie przedłożenie i realizacja biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa 25

26 Restrukturyzacja małych gospodarstw
Biznesplan powinien zawierać: cele, spójną koncepcję i etapy rozwoju gospodarstwa opis wyjściowej i docelowej sytuacji gospodarstwa, w szczególności informacje dotyczące zasobów gospodarstwa oraz struktury produkcji opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do restrukturyzacji gospodarstwa, w tym inwestycji wyjściową i docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa, informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa, informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju gospodarstwa. W okresie realizacji biznesplanu ma nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 15 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej. 26

27 Restrukturyzacja małych gospodarstw
Rodzaj wsparcia Premia w wysokości zł. Premia będzie wypłacana w dwóch ratach (I rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy). Warunkiem wypłaty drugiej raty jest prawidłowa realizacja biznesplanu. Wydatkowanie I raty premii na inwestycje w gospodarstwie musi być udokumentowane. Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu. 27

28 Priorytet 3 Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie Ogólne założenie: Pogłębienie integracji poziomej i pionowej w łańcuchu żywnościowym oraz rozwój rynku produktów wysokojakościowych celu wsparcia konkurencyjności sektora żywnościowego, wzmocnienia pozycji producentów i ich lepszego powiązania z rynkiem. Stabilizacja potencjału produkcji rolnej i leśnej - wprowadzenie instrumentów umożliwiających zapobieganie i likwidowanie skutków katastrof naturalnych. 28

29 Działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”

30 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
. Rodzaj operacji: roczna płatność motywująca, poziom płatności ustala się na podstawie kosztów stałych wynikających z udziału we wspieranych systemach, maksymalny okres wsparcia - pięć lat maksymalna kwota wsparcia 3 000 euro/ gospodarstwo/rok W przypadku grup rolników, wytwarzających produkty objęte systemami jakości żywności, pomoc może być udzielana także na przeprowadzanie działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych przez grupy rolników na rynku wewnętrznym. Wsparcie to polega na dofinansowaniu do 70% kosztów działań promocyjnych. 30

31 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
. Koszty kwalifikowalne: Koszty kwalifikowalne (tzw. „koszty stałe” związane są z funkcjonowaniem w ramach systemu) oznaczają koszty poniesione przy przystępowaniu do wspieranego systemu jakości i roczną składkę za udział w tym systemie, w miarę potrzeby łącznie z wydatkami na wymagane kontrole zgodności z wymaganiami systemu. 31

32 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Beneficjenci działania: Rolnik lub grupa rolników, który/a wytwarza produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, w ramach systemów jakości żywności i który/a nie otrzymywał/a tego rodzaju wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 32

33 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
I Systemy Wspólnotowe: 1. System ochrony oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych; 2. Rolnictwo ekologiczne; 3. System ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych; 4. System ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina; 5. System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich. 33

34 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
II Systemy krajowe: 1. Integrowana produkcja roślin (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455); 2. System Jakość Tradycja uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r.; 3. System jakości QMP uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.; 4. System jakości QAFP uznany za krajowy system jakości żywności w zakresie mięsa wieprzowego i drobiowego na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r. oraz z dnia 13 stycznia 2011r.; 5. System jakości PQS uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r.; 6. Inne krajowe systemy jakości. 34

35 Działanie „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

36 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Zakres działania Wsparcie projektów dotyczących przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rodzaj wsparcia Pomoc ma formę refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, a maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 2 mln zł. 36

37 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Kryteria dostępu konieczność realizacji umów zawieranych bezpośrednio z producentami rolnymi w wysokości 50% surowców niezbędnych do produkcji – wskazane umowy powinny zawierać mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych pomoc może być przyznana podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia – udzielenie pomocy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight) 37

38 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Kryteria dostępu operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej; operacje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji; pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. 38

39 Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych
Kryteria wyboru Kryteria wyboru powinny preferować operacje dotyczące: innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu wnioskodawców posiadających określony poziom umów zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 39

40 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Beneficjenci osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo W ramach działania zakłada się priorytetowe traktowanie: 1) grup producentów rolnych; 2) wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw; 3) uznanych organizacji producentów owoców i warzyw; 4) spółdzielni, w szczególności mleczarskich lub ogrodniczych. 40

41 Działanie „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

42 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Podstawa prawna Art. 21 projektu rozporządzenia EFRROW rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Cele szczegółowe i cele przekrojowe lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe (3A) 42

43 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Rodzaj operacji rozwijanie i poprawa infrastruktury handlowej, w tym: budowa lub modernizacja targowisk, budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług. Ponadto, możliwa będzie realizacja zakresów tego działania objętych podejściem Leader na obszarach wiejskich nieobjętych Lokalną Strategią Rozwoju. 43

44 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Beneficjenci gmina związek międzygminny Koszty kwalifikowalne koszty operacji związanych z budową lub modernizacją targowisk, budową, przebudową, remontem lub wyposażaniem obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług. Warunki kwalifikowalności Pomoc może być przyznana na projekty realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców. Utworzona infrastruktura będzie ogólnodostępna. Projekt nie ma charakteru komercyjnego. 44

45 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. O przyznaniu pomocy będzie decydowała liczba uzyskanych punktów. Kryteria wyboru operacji określone będą przez podmiot wdrażający działanie. Jednakże premiowane będą operacje, w których zastosowane zostaną rozwiązania wpływające na osiągnięcie celów przekrojowych polityki rozwoju obszarów wiejskich, jakimi są: innowacyjność, środowisko, oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu i przystosowaniu się do niej. 45

46 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Rodzaj wsparcia Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Intensywność pomocy Do 75% kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom współfinansowania Do ustalenia zgodnie z przepisami rozporządzenia EFRROW. Dodatkowe informacje specyficzne dla danego działania Projekty dotyczące budowy lub modernizacji targowisk powinny być zgodne z wytycznymi krajowymi dotyczącymi standardów wykonania targowiska. 46

47 Działanie „Tworzenie grup producentów”

48 Tworzenie grup producentów
Cel działania Wspieranie konsolidacji producentów - poziomej i pionowej, w celu skracania łańcuchów dostaw, poprzez eliminację pośredników. W efekcie powinna wzrosnąć opłacalność produkcji i zwiększenie dochodów producentów rolnych, co wpłynie na zapewnienie producentom stabilniejszej pozycji na rynku. Zrzeszanie się rolników umożliwia dostarczanie na rynek dużych, jednolitych partii towaru, przy jednoczesnym zapewnieniu dbałości o jego jakość. 48

49 Tworzenie grup producentów
Beneficjenci działania Grupy producentów (w tym grupy producentów owoców i warzyw), wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Rejestracja grup na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o  zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) 49

50 Tworzenie grup producentów
Warunki kwalifikalności Grupa producentów, prowadząca działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, zostaje uznana i wpisana na jej wniosek do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby grupy. Warunkiem rejestracji jest: 1) utworzenie przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów, którzy w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o rejestrację grupy, nie byli członkami innej grupy producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc w ramach dz. „Grupy producentów rolnych” objętego PROW lub PROW , a w przypadku grup producentów owoców i warzyw - nie byli wcześniej członkami wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw lub uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, którym przyznano pomoc w ramach Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych; 50

51 Tworzenie grup producentów
Warunki kwalifikalności cd.: 2) przedstawienie planu operacyjnego i zadeklarowanie jego realizacji, w tym osiągnięcie jednego lub więcej z celów udzielania wsparcia na tworzenie grup: 3) działanie na podstawie statutu lub umowy, zwanych aktem założycielskim; 4) żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej członkami grupy nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników; 5) co najmniej połowa udokumentowanych przychodów grupy pochodzi ze sprzedaży produktów grupy, ze względu na które grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków; 6) określenie obowiązujących członków grupy zasad produkcji, w tym dotyczących jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposobów przygotowania produktów do sprzedaży; wpisanie się w zakres definicji MŚP. 51

52 Tworzenie grup producentów
Wsparcie Zryczałtowana pomoc udzielana grupom producentów w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania od dnia uznania i wpisania grupy do rejestru, na podstawie jej planu operacyjnego. Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności. Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Kryteria wyboru wniosków o przyznanie pomocy będą uwzględniać w szczególności parametry dotyczące liczebności grupy, planowanej produkcji oraz branż produkcji. 52

53 Tworzenie grup producentów
Wsparcie – procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych do odbiorców niebędących członkami grupy. Procentowa stawka pomocy może wynosić maksymalnie 10% w pierwszym roku działalności i będzie degresywna w kolejnych latach wsparcia. Maksymalna, możliwa do uzyskania roczna kwota wsparcia dla grup producentów wynosi euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Ostatnia rata pomocy wypłacana jest wyłącznie po potwierdzeniu prawidłowej realizacji planu operacyjnego przez grupę producentów. 53

54 Działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych ”

55 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych Rodzaj operacji zapobiegające lub minimalizujące skutki prawdopodobnych klęsk żywiołowych lub katastrof w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej zniszczony w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof 55

56 Przywracanie potencjału produkcji rolnej…
Koszty kwalifikowalne budowa lub odbudowa nieruchomości zakup lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku odtwarzania plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, mateczników drzew(…), w przypadku odtwarzania potencjału produkcji roślinnej, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, w przypadku odtwarzania potencjału produkcji zwierzęcej, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof koszty ogólne, np. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, studia wykonalności, nabycie patentów, pozwoleń lub licencji 56

57 Przywracanie potencjału produkcji rolnej…
Beneficjent Rolnik lub grupa rolników, jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, zrzeszająca, osoby fizyczne lub prawne, która ma na celu zaspokajanie potrzeb w dziedzinie zapobiegania skutkom określonych zjawisk atmosferycznych powodujących niszczenie potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych. Jednostka ta może podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku, jeśli przeznaczony będzie on wyłącznie na cele statutowe organizacji. 57

58 Przywracanie potencjału produkcji rolnej…
Warunki kwalifikowalności Rolnik prowadzi działalność rolniczą w celu osiągnięcia dochodu. Pomoc na inwestycje zapobiegawcze może być przyznana, jeśli zostanie zidentyfikowane prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej lub katastrofy, której skutkom ma zapobiegać dana operacja. Pomoc na inwestycje odtworzeniowe może być przyznana, jeśli w wyniku klęski lub działań podjętych zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników uległo zniszczeniu co najmniej 30% potencjału rolniczego. 58

59 Przywracanie potencjału produkcji rolnej…
Rodzaj wsparcia Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji). Intensywność pomocy Do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Dodatkowe informacje specyficzne dla działania W przypadku inwestycji odtworzeniowych pomoc może być udzielona wyłącznie na inwestycje mające na celu szybkie i bezpośrednie odtworzenie zniszczonego majątku produkcyjnego gospodarstwa lub przywrócenie funkcji użytkowych majątku produkcyjnego uszkodzonego w wyniku wystąpienia poszczególnych zdarzeń. Wsparcie nie może stanowić rekompensaty z tytułu straty dochodu wynikającej z klęski żywiołowej lub katastrofy. 59


Pobierz ppt "Priorytet 2 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych Ogólne założenie: Wzmacnianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google