Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze inwestycyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze inwestycyjne"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze inwestycyjne
Aleksandra Grobelna Fundusze inwestycyjne

2 Spis treści 1. Istota funduszu inwestycyjnego.
2. Korzyści inwestowania środków finansowych w funduszu inwestycyjnym. 3. Jednostka uczestnictwa. 4. Kryteria wyboru funduszu inwestycyjnego. 5. Podział funduszy inwestycyjnych ze względu na dostępność i czerpane z nich korzyści. 6. Podział funduszy inwestycyjnych ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne. 7. Obliczanie dochodu z inwestycji w funduszu.

3 Prezentacja ułatwi odpowiedź na pytania:
Czym jest Fundusz Inwestycyjny? W jakim celu zostały utworzone fundusze inwestycyjne? Jakie korzyści może uzyskać inwestor powierzając środki finansowe funduszowi? W jaki sposób można zostać uczestnikiem Funduszu Inwestycyjnego? Jakimi kryteriami kieruje się inwestor, decydując się na wybór rodzaju funduszu? Jak nazywają się fundusze ze względu na dostępność i czerpane z nich korzyści? Jak nazywają się fundusze inwestycyjne ze względu na zawartość portfela i cele inwestycyjne? Jak obliczyć dochód z inwestycji w fundusz?

4 Czym jest Fundusz Inwestycyjny?
Fundusz inwestycyjny jest instytucją, która gromadzi środki wielu inwestorów, a następnie lokuje je w określone instrumenty finansowe. Fundusz Inwestycyjny jest osobą prawną , której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie, w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe1). Funduszem zarządza wyspecjalizowany przedsiębiorca Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych TFI 1) USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz z 2004 r.)

5 W jakim celu zostały utworzone fundusze inwestycyjne?
Fundusze inwestycyjne zostały utworzone dla ludzi, którzy: chcieliby osiągnąć zysk z inwestycji, nie potrafią podejmować decyzji inwestycyjnych, nie mają czasu na samodzielne analizowanie rynku kapitałowego

6 Jakie korzyści może uzyskać inwestor powierzając środki finansowe funduszowi?
Fundusz inwestycyjny zabezpiecza: usługi doświadczonych specjalistów dywersyfikację portfela (inwestowanie w różne papiery wartościowe – rozłożenie ryzyka inwestycyjnego) efektywność inwestycji bezpieczeństwo powierzonych środków płynność inwestycji

7 W jaki sposób można zostać uczestnikiem Funduszu Inwestycyjnego?
Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego może zostać osoba która jest w posiadaniu: jednostki uczestnictwa certyfikatu inwestycyjnego dalej

8 Jednostki uczestnictwa:
są prawem majątkowym niezbywalnym na rzecz osób trzecich, są częścią aktywów netto funduszu (częścią majątku) są odkupywane przez fundusz inwestycyjny i umarzane, a inwestor otrzymuje kwotę wynikającą z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek, którą posiada podlegają dziedziczeniu danego funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe, mogą być przedmiotem zastawu powrót

9 Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi (na okaziciela) emitowanymi przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Są notowane na giełdzie. Tak jak inne papiery wartościowe notowane na giełdzie podlegają codziennej wycenie rynkowej na sesjach giełdowych. Innym rodzajem wyceny certyfikatów inwestycyjnych jest taka, której cyklicznie dokonuje ich emitent. powrót

10 Jakimi kryteriami kieruje się inwestor przy wyborze funduszu inwestycyjnego?
Kryteria wyboru funduszu inwestycyjnego: cel inwestycyjny wyniki inwestycyjne funduszy akceptowany poziom ryzyka (udział akcji w portfelu) horyzont czasowy ( okres inwestycyjny) koszty ponoszone przez inwestora

11 Jak nazywają się fundusze ze względu na dostępność i czerpane z nich korzyści?
Fundusz inwestycyjny może działać jako: 1. fundusz inwestycyjny otwarty, 2. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 3. fundusz inwestycyjny zamknięty,

12 Otwarty fundusz inwestycyjny
Otwartość funduszu polega na tym, że w zasadzie każdy może stać się jego uczestnikiem, czyli osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia - jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Inwestor uzyskuje korzyści finansowe poprzez zwyżkę wartości jednostki uczestnictwa.

13 Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
W przypadku tego typu funduszu statut może ograniczać krąg podmiotów, które mogą stać się uczestnikami funduszu, określając warunki jakie spełnić należy, aby stać się uczestnikiem (w praktyce często uczestnikami funduszu mogą być wyłącznie osoby prawne). Statut może też uwzględnić wpłaty do funduszu w postaci papierów wartościowych.

14 Fundusz inwestycyjny zamknięty
Fundusz zamknięty emituje ograniczoną ilość certyfikatów inwestycyjnych, stąd liczba jego uczestników jest określona - może być ich najwyżej tylu, ile wyemitowano certyfikatów. Certyfikaty nie podlegają umarzaniu. Fundusz inwestycyjny zamknięty odkupuje od uczestników certyfikaty tylko w przypadku likwidacji funduszu.

15 Jak nazywają się fundusze inwestycyjne ze względu na zawartość portfela i cele inwestycyjne?
Podział funduszy inwestycyjnych ze względu na rodzaj, papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne: pieniężne papierów dłużnych stabilnego zrównoważone akcyjne

16 Fundusz pieniężny powrót zobacz wykres

17 Fundusz papierów dłużnych
powrót zobacz wykres

18 Fundusz stabilnego wzrostu
powrót zobacz wykres

19 Fundusz zrównoważony powrót zobacz wykres

20 Fundusz akcji powrót zobacz wykres

21 Wykres Funduszy Arka powrót do spisu

22 Obliczenie dochodów z funduszy inwestycyjnych
Zainwestowałeś w Fundusz Powierniczy 6000 zł. Cena jednostki uczestnictwa wynosi 200,00 zł. Prowizja od wpłaty wynosi 5%. Po dwóch latach dokonałeś umorzenia jednostek uczestnictwa w cenie 260,00 zł za jednostkę. Opłata manipulacyjna przy umorzeniu wynosi 2%. Dochody uzyskane z funduszy inwestycyjnych opodatkowane są w wysokości 19% Oblicz zysk netto z inwestycji w fundusz.

23 Tabelka do zadania

24 Koniec Dziękuję za uwagę Aleksandra Grobelna


Pobierz ppt "Fundusze inwestycyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google