Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Toruń, 27 kwietnia 2011 r.

2 Stopa bezrobocia w Polsce w marcu 2011 r.:
Polska – 13,1% Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

3 Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2011 r.:
Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

4 Bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim stan w końcu okresu

5 Wybrane kategorie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim i Toruniu stan w końcu marca 2011 r. Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu, na podstawie sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy

6 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
Podstawa prawna monitoringu zawodów: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rozdział 4 - Publiczne służby zatrudnienia Art.8. ust. 1 pkt 3 Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.: opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Art.9. ust. 1 pkt 9 Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.: opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

7 Definicja i cel monitoringu:
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – jest to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Celem głównym monitoringu jest bieżąca koordynacja szkoleń dla bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy Źródło: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, MGPiPS, Warszawa 2003

8 Bezrobotni w woj. kujawsko-pomorskim według wielkich grup zawodowych (struktura procentowa)
* Do pozostałych grup należą: siły zbrojne i przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy. Źródło: opracowanie własne na podstawie: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

9 Kobiety w wielkich grupach zawodowych w województwie kujawsko-pomorskim i Toruniu (stan w końcu 2010 r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

10 Najliczniej reprezentowane zawody wśród bezrobotnych z województwa kujawsko-pomorskiego (stan w końcu 2010 r.) „S” oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Źródło: opracowanie własne na podstawie: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

11 Zawody w których bezrobotni mają największy problem z podjęciem pierwszej pracy
województwo osoby bez zawodu – osoby bez stażu pracy (57,5%); technik ekonomista – 691 osób bez stażu pracy (18,8%); kucharz małej gastronomi – 541 osób bez stażu pracy (39,4%); krawiec – 415 osób bez stażu pracy (15,2%); kucharz – 374 osoby bez stażu pracy (14,6%); technik żywienia i gospodarstwa domowego – 303 osoby bez stażu pracy (35,6%); sprzedawca – 290 osób bez stażu pracy (2,2%); technik rolnik – 270 osób bez stażu pracy (21,7%); rolnik – 227 osób bez stażu pracy (21,0%); technik mechanik – 210 osób bez stażu pracy (14,5%). powiat radziejowski osoby bez zawodu – 589 osób bez stażu pracy (90,6%); technik rolnik – 36 osób bez stażu pracy (40,0%); technik ekonomista – 28 osób bez stażu pracy (35,0%); rolnik – 27 osób bez stażu pracy (51,9%); technik żywienia i gospodarstwa domowego – 27 osób bez stażu pracy (52,9%);

12 Oferty/wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w woj. kuj
Oferty/wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w woj. kuj.-pom. według wielkich grup zawodowych (struktura procentowa) Udział ofert subsydiowanych w województwie w II półroczu 2010 r. – 55,1% Udział ofert subsydiowanych w powiecie radziejowskim w II półroczu 2010 r. – 70,8% * do pozostałych grup należą: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy; siły zbrojne oraz przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Źródło: opracowanie własne na podstawie: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

13 Zawody, w których w II półroczu 2010 r
Zawody, w których w II półroczu 2010 r. zgłoszono najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Referent (asystent bankowości) – 2 miejsce w powiecie radziejowskim i 37 w województwie Opiekunka środowiskowa – 12 miejsce w powiecie radziejowskim i 44 w województwie Źródło: opracowanie własne na podstawie: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

14 Nowe rejestracje bezrobotnych oraz zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w II półroczu 2010 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

15 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w II półroczu 2010 r.
W II półroczu 2010 r. w województwie kujawsko-pomorskim zgodnie z wskaźnikiem intensywności nadwyżki (deficytu)* spośród zawodów, którymi legitymowali się bezrobotni z regionu: 16,9% sklasyfikowano jako zawody deficytowe (w pow. radziej. 16,1%), 5,3% sklasyfikowano jako zawody zrównoważone (w pow. radziej. 3,1%), 77,8% sklasyfikowano jako zawody nadwyżkowe (w pow. radziej. 80,8%). *

16 Struktura zawodów deficytowych i zrównoważonych według wielkich grup zawodowych w II półroczu 2010 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

17 Zawody deficytowe i zrównoważone, w których w II półroczu 2010 r
Zawody deficytowe i zrównoważone, w których w II półroczu 2010 r. zgłoszono najwięcej ofert pracy według wielkich grup zawodowych Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz Specjaliści: kierownik budowy nauczyciel przedszkola doradca finansowy Technicy i inny średni personel, Pracownicy biurowi oraz Pracownicy usług i sprzedawcy: technik administracji przedstawiciel handlowy technik prac biurowych opiekunka dziecięca robotnik gospodarczy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, Pracownicy przy pracach prostych: brukarz konserwator budynków elektryk cieśla operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej operator koparko-ładowarki zamiatacz

18 Struktura zawodów nadwyżkowych według wielkich grup zawodowych w II półroczu 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

19 Zawody nadwyżkowe, w których w końcu 2010 r
Zawody nadwyżkowe, w których w końcu 2010 r. pozostawało najwięcej zarejestrowanych według wielkich grup zawodowych Specjaliści: pedagog specjalista administracji publicznej ekonomista specjalista ds. marketingu i handlu Technicy i inny średni personel, Pracownicy biurowi oraz Pracownicy usług i sprzedawcy: sprzedawca kucharz fryzjer magazynier technik ekonomista technik mechanik technik rolnik Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy: rolnik

20 Zawody nadwyżkowe, w których w końcu 2010 r
Zawody nadwyżkowe, w których w końcu 2010 r. pozostawało najwięcej zarejestrowanych według wielkich grup zawodowych – cz. II Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, Pracownicy przy pracach prostych: robotnik budowlany robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ślusarz krawiec murarz szwaczka kierowca samochodu ciężarowego mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

21 Zawody nadwyżkowe, w których nie zgłoszono żadnego wolnego miejsca pracy lub aktywizacji zawodowej
W II półroczu 2010 r. w 720 zawodach nadwyżkowych do powiatowych urzędów pracy nie zostało zgłoszone ani jedno wolne miejsce pracy lub aktywizacji zawodowej. Wśród tych zawodów najwięcej bezrobotnych pozostawało w zawodach: aparatowy procesów chemicznych technik hotelarstwa technik agrobiznesu technik ogrodnik politolog rolnik upraw mieszanych technik mechanizacji rolnictwa elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

22 Monitoring umożliwia przede wszystkim:
identyfikację wybranych kategorii bezrobotnych według zawodu identyfikację zawodów generujących długotrwałe bezrobocie obserwacje w jakich grupach zawodowych /zawodach bezrobocie rośnie a w jakich maleje obserwacje grup zawodów/ zawodów w jakich pracodawcy poszukują pracowników za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia Wszystkie z tych danych dostępne są dla każdego z powiatów oraz całego województwa

23 Realizacja MZDiN w ramach projektów systemowych WUP*
Szerokie upowszechnianie idei monitoringu za pośrednictwem opracowywanych raportów i broszury zawierającej wyniki rocznego raportu z MZDiN oraz badań pracodawców Koordynację działań dla całego województwa – pomoc pracownikom PUP w wprowadzaniu danych o absolwentach szkół, udzielenie bieżących informacji na temat interpretacji danych statystycznych, Wprowadzenie do raportów zarówno wojewódzkich jak i powiatowych wyników badań pracodawców realizowanych we współpracy WUP z PUP Zwrócenie uwagi na idee monitoringu sprawiło, że powiatowe urzędy pracy zaczęły organizować własne seminaria upowszechniające wyniki tego badania. Seminaria często są okazją do dialogu pomiędzy różnymi aktorami rynku pracy. Większą jakość przygotowywanych raportów z monitoringu zawodów * Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Dziękuję za uwagę! Barbara Kalita Wydział Badań i Analiz WUP w Toruniu
tel. (56)


Pobierz ppt "Regionalny monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google