Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy T2S CASG – analiza rozbieżności dla rynku polskiego Leszek Kołakowski Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 14 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy T2S CASG – analiza rozbieżności dla rynku polskiego Leszek Kołakowski Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 14 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 Standardy T2S CASG – analiza rozbieżności dla rynku polskiego Leszek Kołakowski Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 14 grudnia 2010

2 Agenda 2 1.CAJWG Market Standards for Corporate Actions Processing 2.T2S CASG Standards 3.Market Claims 4.Transformations 5.Buyer Protection 6.Monitorowanie implementacji T2S CASG Standards 7.Gap analysis 8.T2S CASG Standards 9.T2S CASG Standards

3 CAJWG Market Standards for Corporate Actions Processing 3 Standardy CAJWG – standardy rynkowe opublikowane w 2009r. Kategorie zdarzeń korporacyjnych (corporate actions - CA): – dystrybucje (distributions) – reorganizacje (reorganisations) – zarządzanie transakcjami (transaction management) Obszar obwiązywania standardy rynkowych CAJWG: – wszystkie typy zdarzeń CA w ramach ww. kategorii – wszystkie papiery wartościowe zdeponowane i poddawane rozrachunkowi w europejskich (I)CSD – wszystkie strony zaangażowane w proces Zagadnienia, których dotyczą standardy: – przepływ informacji przez łańcuch pośredników – kluczowe daty i ich sekwencja – przetwarzanie operacyjne CA

4 CAJWG Market Standards for Corporate Actions Processing 4 Standardy CAJWG zostały zatwierdzone przez wszystkie stowarzyszenia zaangażowane w ich przygotowanie: – EuropeanIssuers – ECSDA – EACH – FESE – EBF – EACB – ESBG – ESSF/SIFMA Obecnie standardy są w trakcie implementacji: – Market Implementation Group (MIG) działają w większości krajów europejskich – proces implementacji jest monitorowany przez ECSAs i raportowany do CESAME2

5 CAJWG Market Standards for Corporate Actions Processing 5 Na zarządzanie transakcjami (transaction management) składają się: – market claims – stosowane wobec dystrybucji – tranformacje (transformations) – stosowane wobec reorganizacji – buyer protection – stosowane wobec zdarzeń z opcją wyboru Celem market claims jest zapewnienie, aby dystrybuowane świadczenie emitenta zostało dostarczone do uprawionej strony transakcji w toku Celem transformacji (transformations) jest zapewnienie aby oryginalna transakcja, której dotknęła reorganizacja, była nadal realizowana zgodnie ze swoim cyklem życiowym Celem buyer protection jest zapewnienie aby kupujący, będący stroną transakcji w toku, który w wyniku zdarzenia CA nabył opcjonalne prawo, mógł je wykonać zgodnie ze swoją wolą, na podstawie odpowiedniej instrukcji przekazanej sprzedającemu

6 T2S CASG Standards 6 T2S CASG Standards powstały na bazie CAJWG standards Podejście funkcjonalne: – bez odniesienia do kwestii prawnych i podatkowych Bazują na T2S URD v4.2 Mają zastosowanie do: - wszystkich transakcji w papierach wartościowych poddawanych rozrachunkowi w T2S -wszystkich instrumentów finansowych dostępnych w T2S Standardowe zasady T2S – stosowane, jeśli tylko jest to możliwe: – odwoływanie instrukcji – korygowanie instrukcji (amendments) – dzielenie instrukcji – recycling

7 Market Claims 7 Definicja market claim – proces realokacji świadczenia emitenta wobec właścicieli papierów wartościowych tak, aby świadczenie dotarło do strony transakcji, która nabyła świadczenie zgodnie z treścią umowy transakcji; procedura jest stosowana w sytuacji, gdy strona, która nabyła świadczenie nie otrzymała pełnego uprawnienia do realizacji świadczenia w dniu ustalenia praw ( def. na podst. CAJWG Glossary ) W przypadku gdy zdarzenie corporate actions (CA) jest realizowane na tzw. operacjach w toku: – CSD emitenta zwykle nie ma pełnego przeglądu operacji w toku, stąd może nie być w stanie zdiagnozować sytuacji będących źródłem market claim. – rozrachunek pomiędzy rachunkami dwóch kontrpartnerów w ich CSD (cross-CSD settlement), które nie są CSD emitenta.

8 Market Claims 8 T2S CASG rekomenduje, aby każdy Instruction owner CSD wykrywał i obsługiwał przypadki market claim (bez udziału CSD emitenta) Definicja Instruction Owner CSD (IOC): – CSD, które prowadzi konto p.w. dla uczestnika, który przekazał instrukcję; dotyczy to także przypadku, gdy uczestnik posiada techniczne bezpośrednie połączenie z T2S. – Istnieją zawsze dwa IOC na daną transakcję; role IOC pełnić może to samo jedno CSD - w przypadku gdy transakcja jest realizowana pomiędzy dwoma jego uczestnikami. – Rolę IOC pełnić może zarówno CSD emitenta, jak i CSD inwestora, w zależności od konkretnej sytuacji. Zgodnie z definicją IOC jest zawsze odpowiedzialne za instrukcje w toku (pending instructions) swoich własnych uczestników.

9 Market Claims 9 Wykrywanie market claims: Market claims powinny być wykrywane przez każde IOC Powinny być wykryte nie później niż w ciągu max. 20 dni roboczych T2S liczonych od zamknięcia dnia roboczego w dniu ustalenia praw (Record date - RD) Po RD mechanizm wykrywania market claim powinien działać minimum raz dziennie po zakończeniu standardowego przetwarzania dziennego w T2S a przed rozpoczęciem następnego dnia rozrachunkowego w T2S Mechanizmowi wykrywania market claim powinny być poddane wszystkie zestawione transakcje Kontrpartnerzy danej transakcji powinni mieć możliwość: – wybrania opcji opt-out jeśli chcą wyłączyć daną transakcję z mechanizmu market claims; wskaźnik opt-out byłby polem zestawianym w instrukcji – zamieszczenia wskaźnika ex/cum jeśli oczekują odstępstwa od standardowej procedury; wskaźnik ex-cum byłby polem zestawianym w instrukcji

10 Market Claims 10 Generowanie market claims: Kto? – Market claims powinny być generowane wyłącznie przez dwa IOCs (lub CCPs) właściwe dla stron transakcji – IOCs (lub CCPs) powinny generować market claims także na rzecz swoich klientów, którzy mają techniczne bezpośrednie połączenie z T2S Co? – Dla każdego indywidualnego ISIN lub dla każdej kategorii p.w. wszystkie CSDs/CCPs, które akceptują dane p.w. powinny używać takich samych zasad do generowania market claims – Do rozrachunku market claims statusy podatkowe dot. kont przyjmujących/ dostarczających p.w. nie powinny bezpośrednio rzutować na ilość transferowanych środków – Dla danego ISIN i danego zdarzenia CA ilość środków transferowanych powinna zależeć wyłącznie od liczby papierów będących przedmiotem transakcji bazowej; oznacza to. że dla danego ISIN i dla danego zdarzenia CA zastosowana powinna być taka sama stopa podatkowa określona przez CSD emitenta

11 Market Claims 11 Generowanie market claims (cd): Jak? – Dla każdego wynikowego świadczenia powinna być generowana odrębna instrukcja market claim: (i)FOP transfer p.w. (przyjęcie i dostawa) (ii) Płatność bez dostawy (PFOD) w celu transferu środków pieniężnych – Waluta płatności market claim powinna być taka sama jak waluta oryginalnego zdarzenia corporate action, zdefiniowana przez emitenta – Konta będą identyfikowane przez CSDs/CCPs generujące market claim – Wymagane jest zestawienie dla wszystkich instrukcji rozrachunkowych dotyczących market claims – Każde CSD/CCP będzie zamieszczać w instrukcji do T2S dot. market claim odpowiednie referencje w celu umożliwienia odpowiedniej identyfikacji market claim przez uczestnika

12 Transformations 12 Definicja transformacji (transformation): -proces, w którym transakcje w toku, w lub po dniu Record Date lub Market Deadline są odwoływane i zastępowane przez nową transakcję zgodnie z treścią operacji na papierach wartościowych (reorganizacji) (def. na podst. CAJWG Glossary). Typy zdarzeń CA, których dotyczą standardy dla transformacji: - obowiązkowe reorganizacje - obowiązkowe reorganizacje z opcją -nieobowiązkowe reorganizacje, dla których uzgodniono zastosowanie mechanizmu buyer protection Proces transformacji jest zarządzany przez CSDs/CCPs T2S pełni wyłącznie rolę narzędzia do rozrachunku

13 Transformations 13 Procedurą transformacji objęte są tylko zestawione instrukcje Jeśli zestawienie ma miejsce po dniu ustalenia praw dla danego CA, okres wykrywania transformacji trwa 20 dni roboczych po dniu ustalenia praw Takie same zasady transformacji powinny mieć zastosowanie do wszystkich transakcji w toku (pending transactions) w T2S Proces transformacji jest wykonywany na koniec dnia Market Deadline/Record Date (MD/RD) i w 20 dni roboczych po tej dacie dla przypadków tzw. spóźnionego zestawienia (late matching) po dniu MD/RD W przypadku więcej niż jednego aktywa wyjściowego instrukcje poddane transformacji będą wykonywane niezależnie Uczestnicy T2S będą identyfikować instrukcje/transakcje po transformacji na podstawie: -numeru referencyjnego oryginalnej instrukcji/transakcji, oraz - numeru referencyjnego właściwego dla danego zdarzenia CA

14 Transformations 14 Indirect participants Direct participants (1) Kwerenda dot. transakcji w toku – na koniec MD/RD (3) Odwołanie w T2S wszystkich transakcji w toku (5) Re-instrukcja do T2S; czynności (3) i (5) w przypadku zaangażowania dwóch CCPs/CSDs wymagają dwustronnego zestawienia (2) T2S raportuje transakcje w toku (4) & (6) T2S wysyła komunikaty potwierdzające odwołanie starej i utworzenie nowej instrukcji (7) & (8) T2S wykonuje nowe instrukcje jak zwykłe operacje rozrachunkowe i przesyła potwierdzenie rozrachunku Schemat procesu

15 Buyer Protection 15 Definicja buyer protection - mechanizm, który zapewnia, że kupujący który nabył prawo wyboru opcji wykonania danego zdarzenia korporacyjnego, ale nie posiada papierów wartościowych (będąc stroną transakcji w toku), realizuje opcję zgodną ze swoim wyborem na podstawie instrukcji przekazanej stronie sprzedającej (def. na podst. CAJWG Glossary). Zakres buyer protection (BP) w T2S: Zastosowanie tylko do instrukcji zestawionych W przypadku reorganizacji – tylko do reorganizacji z opcjami wykonania, Mechanizm wymagany gdy: -CSD emitenta oferuje buyer protection -CSD inwestora oferuje buyer protection

16 Buyer Protection 16 Możliwe scenariusze w T2S: -CSD kupującego – oferuje lub nie oferuje BP; - CSD emitenta – oferuje lub nie oferuje BP Zgodnie z CAJWG Market Standards buyer protection (BP) nie jest mechanizmem obowiązkowym

17 Buyer Protection 17 BP inicjowane jest przez Kupującego Kupujący odpowiedzialny za monitorowanie otwartych transakcji Jeśli Kupujący nie zainicjuje BP, zostaną zastosowane zasady domyślne Instrukcje BP: Nie jest wymagane zestawienie w systemach CSD Instrukcje powinny zawierać referencję do bazowego zdarzenia CA oraz do transakcji bazowej Wybór może być skorygowany przez Kupujacego tylko przed BP deadline Instrukcje muszą być dwustronnie uzgodnione BP jest anulowane gdy transakcja bazowa zostanie poddana rozrachunkowi przed BP deadline Data rozrachunku BP powinna być równa dacie płatności (Payment Date) danego zdarzenia CA

18 Monitorowanie implementacji T2S CASG Standards 18 T2S Advisory Group (AG): 23 września 2009: AG zaaprobowała standardy CASG 10 grudnia 2009: AG nadała CASG mandat w zakresie monitorowania implementacji standardów w CSDs przystępujących do T2S Adresaci minitoringu: - Zasadniczo CDSs przystępujące do T2S - CSDs będą musiały dostosować do T2S przetwarzanie CA związanych z przekazywaniem środków pieniężnych - Najlepiej, aby w proces implementacji zaangażowani byli, przynajmniej do konsultacji, uczestnicy CSDs, uczestnicy NUG i/lub MIG

19 Gap analysis 19 Gap analysis pomiędzy obecnymi praktykami KDPW a standardami T2S Corporate Actions Subgroup (CASG): - Propozycja wyników przekazana 18 listopada 2010r. do konsultacji w ramach MIG_PL, - Planowane przekazanie wyników do T2S Programme Office –15 grudnia 2010r.

20 Gap analysis 20 Statystyka wyników gap analysis pomiędzy obecnymi praktykami KDPW a standardami T2S Corporate Actions Subgroup (CASG) – w tabeli. Plan implementacji: pełna implementacja na moment migracji do T2S, wcześniej: gotowość do testów w T2S

21 www.kdpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa kdpw@kdpw.pl leszek.kolakowski@kdpw.pl 21


Pobierz ppt "Standardy T2S CASG – analiza rozbieżności dla rynku polskiego Leszek Kołakowski Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 14 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google