Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Struktura zarządzania projektem T2S - role uczestników Warszawa, 4 marca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Struktura zarządzania projektem T2S - role uczestników Warszawa, 4 marca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Struktura zarządzania projektem T2S - role uczestników Warszawa, 4 marca 2010 r.

2 2 Obecna struktura zarządzania projektem T2S Warszawa, 4 marca 2010 r. Subgroup on user requirements management National User Groups Advisory Group Subgroup on message standardisation Subgroup on testing and migration Subgroup on process efficiency Project Managers Subgroup Subgroup on corporate actions Information Sessions with all Stakeholders ECB Governing Council Executive Board Subgroup on operational framework Subgroup on contractual issues T2S Programme Board CSD Contact Group

3 3 Rada Prezesów EBC Rada Prezesów jest głównym organem decyzyjnym EBC, składającym się z 6 Członków Zarządu EBC oraz Prezesów Banków Centralnych 16 państw strefy euro. Zadania w kontekście T2S Rada Prezesów wydaje wytyczne i decyzje niezbędne dla wykonywania zadań Eurosystemu – obecnie trwają prace nad wydaniem Wytycznych EBC w sprawie systemu Target2-Securities określających kluczowe aspekty prawne projektu; W ramach projektu T2S Rada Prezesów powołała Radę Programową (T2S Programme Board). Warszawa, 4 marca 2010 r.

4 4 Subgroup on user requirements management National User Groups Advisory Group Subgroup on message standardisation Subgroup on testing and migration Subgroup on process efficiency Project Managers Subgroup Subgroup on corporate actions Information Sessions with all Stakeholders ECB Governing Council Executive Board T2S Programme Board Subgroup on operational framework CSD Contact Group Subgroup on contractual issues Rada Programowa T2S

5 5 Rada Programowa T2S (1) T2S Programme Board jest odpowiedzialna za następujące zadania: bieżące zarządzanie projektem T2S; przedstawianie propozycji działań ciałom decyzyjnym EBC w zakresie zagadnień T2S o charakterze strategicznym i mającym wpływ na terminowe oraz pomyślne wdrożenie projektu T2S; zarządzanie relacjami z klientami oraz interesariuszami T2S; współpraca z grupą 4CB (tj. czterech banków centralnych DE, FR, IT, ES), która ma zbudować infrastrukturę IT T2S. składanie regularnych raportów w przedmiocie postępów projektu T2S ciałom decyzyjnym EBC; Warszawa, 4 marca 2010 r.

6 6 Rada Programowa T2S (1) Cele: W oparciu o określony decyzją Rady Zarządzającej mandat, Rada Programowa ma zapewnić wdrożenie projektu T2S: zgodnie z oczekiwaniami rynku określonymi w User Requirements Document, w ramach budżetu, który Rada Prezesów EBC określi nie później niż do czerwca 2013 r. Rada Programowa (T2S Programme Board) została powołana 19 marca 2009 r. na mocy decyzji Rady Prezesów EBC. Rada składa się z 8 członków oraz 4 Zastępców. Członkowie są mianowani na odnawialną 18-sto miesięczną kadencję. Sprawując funkcję, nie reprezentują oni swoich instytucji lecz mają działać jedynie w interesie Eurosystemu i programu T2S. Warszawa, 4 marca 2010 r.

7 7 Advisory Group - AG Subgroup on user requirements management National User Groups Subgroup on message standardisation Subgroup on testing and migration Subgroup on process efficiency Project Managers Subgroup Subgroup on corporate actions Information Sessions with all Stakeholders ECB Governing Council Executive Board Subgroup on operational framework CSD Contact Group Subgroup on contractual issues T2S Programme Board Advisory Group

8 8 Advisory Group - AG AG jest ciałem doradczym, raportującym w zakresie zagadnień T2S bezpośrednio do ciał decyzyjnych EBC. Obowiązki AG obejmują: przegląd GFS i UDFS zapewniający ich pełną zgodność z User Requirements Document (URD); wspieranie procesu określenia ram prawnych służących ustanowieniu T2S oraz związanych z GFS i UDFS; wspieranie Eurosystemu w opracowywaniu polityki opłat T2S; implementowanie oraz rozwijanie wypracowanego w toku opracowania URD dorobku harmonizacyjnego na polu rozrachunku papierów wartościowych związanego z T2S; upoważnienie do tworzenia podgrup zajmujących się szczegółowymi problemami T2S. Warszawa, 4 marca 2010 r.

9 9 Podgrupy AG Subgroup on user requirements management National User Groups Subgroup on message standardisation Subgroup on testing and migration Subgroup on process efficiency Project Managers Subgroup Information Sessions with all Stakeholders ECB Governing Council Executive Board Subgroup on operational framework Subgroup on contractual issues T2S Programme Board Advisory Group CSD Contact Group Subgroup on corporate actions

10 10 Sub-group User Requirements Management Wsparcie AG w zakresie wprowadzania nowych wymogów użytkownika, jak też w identyfikowaniu luk w User Requirements Document (URD). Podgrupa tworzy wytyczne dla ECB TARGET2-Securities Programme Team jeśli chodzi o implikacje potencjalnych zmian do URD. Warszawa, 4 marca 2010 r.

11 11 Sub-group Message Standardisation Podgrupa standaryzacji komunikatów wspiera Eurosystem poprzez wydawanie opinii doradczych na rzecz T2S Advisory Group, EBC oraz czterech banków centralnych (4CB) służących rozwojowi komunikatów z perspektywy użytkownika. Ponadto wspiera T2S project team w przekładaniu wymogów użytkownika wynikających z URD w standardy komunikatów (message standards). Warszawa, 4 marca 2010 r.

12 12 Sub-group Testing and Migration przygotowanie strategii testowania oraz migracji przyszłych użytkowników systemu TARGET2-Securities. polityka informacyjna mającą na celu informowaniu przyszłych użytkowników systemu oraz interesariuszy w zakresie wszystkich istotnych aspektów procesu testów i migracji. Warszawa, 4 marca 2010 r.

13 13 Sub-group Process Efficiency - PESG wsparcie Advisory Group poprzez identyfikowanie oraz formułowanie odpowiednich propozycji harmonizacji procesów T2S, zwłaszcza tych procesów, które mają wpływ na specyfikację systemu T2S. Warszawa, 4 marca 2010 r.

14 14 Sub-group Corporate Actions - CASG CASG wspiera Advisory Group w formułowaniu zharmonizowanych zasad obsługi zdarzeń korporacyjnych (corporate actions), w szczególności zasad zdarzeń korporacyjnych dotyczących niepoddanych rozrachunkowi transakcji (corporate actions on pending settlement transactions, tzw. flow). CASG przeprowadza ćwiczenia monitorujące mające na celu określenie luk pomiędzy uzgodnionymi standardami T2S [Corporate Actions on Flows (pending transactions)] a gotowością CSD i ich rynków jeśli chodzi o wdrożenie tych standardów. Warszawa, 4 marca 2010 r.

15 15 Sub-group Operational Framework Podgrupa Ram Operacyjnych (SGOF) przygotowuje ramy operacyjne T2S, które mają określać zakres współdziałania pomiędzy wszystkimi podmiotami aktywnymi w T2S (T2S Actors), zwłaszcza: 1.T2S Operator (np. 4CB), 2.CSD, 3.bezpośrednio podłączone strony T2S (T2S Parties), 4.banki centralne. Warszawa, 4 marca 2010 r.

16 16 Warszawa, 4 marca 2010 r. CSD Contact Group Subgroup on user requirements management National User Groups Subgroup on message standardisation Subgroup on testing and migration Subgroup on process efficiency Project Managers Subgroup Subgroup on corporate actions Information Sessions with all Stakeholders ECB Governing Council Executive Board Subgroup on operational framework Subgroup on contractual issues T2S Programme Board Advisory Group CSD Contact Group

17 17 CSD Contact Group (1) Celem Grupy jest przygotowanie oraz wynegocjowanie Porozumienia Ramowego (Contractual Framework Agreement) Powołana 22 października 2009 r. przez Radę Zarządzającą EBC, Grupa Kontaktowa Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (CSD Contact Group-CCG) W skład Grupy Kontaktowej Centralnych Depozytów wchodzą tzw. Sponsorzy Projektu z każdego CSD (CSD Project sponsors) oraz członkowie i zastępcy Rady Programowej Porozumienie Ramowe będzie stanowić dokument, który Rada Prezesów przedłoży do akceptacji wszystkim europejskim CSD. Dokument ten będzie podpisywany ze strony depozytów indywidualnie Warszawa, 4 marca 2010 r.

18 18 CSD Contact Group (2) Sponsorzy projektu są mianowani przez CSD, które podpisały MoU z Eurosystemem 16 lipca 2009 r. lub jednostronnie zadeklarowały jego akceptację. Każdy CSD może desygnować także zastępcę Sponsora Projektu. Przewodniczącym CCG jest Przewodniczący Rady Programowej. Mandat CCG wygaśnie z chwilą, gdy Porozumienie Ramowe wraz ze wszystkimi Aneksami zostanie przyjęte przez Radę Zarządzającą EBC. Warszawa, 4 marca 2010 r.

19 19 Warszawa, 4 marca 2010 r. Subgroup on user requirements management National User Groups Subgroup on message standardisation Subgroup on testing and migration Subgroup on process efficiency Subgroup on corporate actions Information Sessions with all Stakeholders ECB Governing Council Executive Board Subgroup on operational framework T2S Programme Board Advisory Group CSD Contact Group Podgrupy CCG Project Managers Subgroup Subgroup on contractual issues

20 20 Task Force Contractual Issues - TCI TCI jest odpowiedzialna za przygotowanie projektu ram prawnych pomiędzy T2S a CSDs na potrzeby następnych etapów prac nad projektem TCI określi oraz opracuje szczegółowo kluczowe kwestie, które zostaną włączone do uzgodnień umownych służących fazie operacyjnej T2S. TCI ma także zapewnić, aby uzgodnienia umowne były zgodne z User Requirements Document. Warszawa, 4 marca 2010 r.

21 21 Project Managers Sub-Group - PMSG PMSG dostarcza CCG opinie w zakresie kwestii technicznych oraz biznesowych, zwłaszcza w kontekście wymogów funkcjonalnych, technicznych i planistycznych. W skład PMSG wchodzą delegaci CSD oraz eksperci Eurosystemu mianowani przez Radę Programową. Każdy uczestniczący CSD ma prawo delegować jednego członka PMSG. Przewodniczącym PMSG jest przedstawiciel EBC desygnowany przez Radę Programową T2S. W sytuacji osiągnięcia konsensusu przez PMSG odnośnie danej kwestii, PMSG przedstawia ten problem TCI w celu go włączenia do projektu Porozumienia Ramowego. Warszawa, 4 marca 2010 r.

22 22 Dziękuję za uwagę. Warszawa, 4 marca 2010 r.


Pobierz ppt "1 Struktura zarządzania projektem T2S - role uczestników Warszawa, 4 marca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google