Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Bakalarczyk Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Bakalarczyk Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”"— Zapis prezentacji:

1 Maria Bakalarczyk Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Maria Bakalarczyk Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

2 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła działalność w 1992 r. Jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dostawy wody oraz odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie kraju.

3 2/ roczników i opracowań statystycznych, głównie GUS.
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Dane dotyczące wyników działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych w celach opracowania zestawień zbiorczych, przeprowadzenia analiz i sporządzenia opracowań monograficznych zbierane są na podstawie: 1/ ankiet rozsyłanych do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zarówno członków , jak i sympatyków, 2/ roczników i opracowań statystycznych, głównie GUS.

4 Pozyskiwanie danych na podstawie następujących ankiet:
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Pozyskiwanie danych na podstawie następujących ankiet: 1/ Dane o firmach wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce i innych członkach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, 2/ Informacja o cenach i stawkach opłat brutto ( razem z VAT ) za wodę i ścieki, 3/ Dane ekonomiczne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, 4/ Dane techniczne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, 5/ Wskaźniki finansowo-ekonomiczne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

5 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Dane o firmach wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce i innych członkach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Na podstawie tych danych tworzona jest i na bieżąco uzupełniana baza danych o członkach Izby Gospodarczej i krajowych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Baza tych danych przydatna jest do dotarcia m.in. z ankietami Izby do większej liczby przedsiębiorstw, co znacznie uwiarygodnia uzyskane tą droga informacje.

6 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Informacja o cenach i stawkach opłat brutto ( razem z VAT ) za wodę i ścieki Na podstawie tych danych i zestawień opracowywane są średnie ceny w układzie wojewódzkim i krajowym oraz w podziale na grupy taryfowe, a także w podziale na formy prawne przedsiębiorstw.

7 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Dane ekonomiczne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków są zróżnicowane zarówno pod względem formy prawnej, która rzutuje na koszty ich działalności, jak i rodzaju tej działalności.

8 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Dane techniczne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce Zestawienia zbiorcze sporządzane są w zależności: 1/ od ilości m³ wody pobranej ogółem w roku ( tj. pobranej z ujęć i zakupionej hurtowo ) – w zakresie danych dotyczących działalności wodociągowej 2/ rocznej ilości m³ ścieków ogółem przyjętych do systemu kanalizacyjnego w zakresie danych dotyczących działalności kanalizacyjnej.

9 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Wskaźniki finansowo-ekonomiczne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce Dane tej ankiety umożliwiają ogólną ocenę wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniając wskaźniki określające jakość ich działalności. Nie odpowiadają one jednak wskaźnikom dotyczącym jakości świadczonych usług z punktu widzenia ich odbiorców.

10 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Analizy na podstawie Rocznika Statystycznego GUS Z uwagi na ogólny charakter, dotyczą danych na określonym poziomie szczegółowości, stosownie do obowiązujących poziomów klasyfikacji statystycznej, co nie zawsze odpowiada rzeczywistej działalności samych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

11 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Wszystkie z wymienionych ankiet kierowane są do wszystkich ujętych w bazie Izby Gospodarczej przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wodociągów i kanalizacji, zarówno członków, jak i przedsiębiorstw nie będących jej członkami.

12 - 33,5% - przedsiębiorstwa małe, obsługujące do 15 000 mieszkańców,
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Struktura przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z informacjami zebranymi na podstawie ankiet, według liczby obsługiwanych mieszkańców, przedstawia się następująco: - 33,5% - przedsiębiorstwa małe, obsługujące do mieszkańców, - 61,6% - przedsiębiorstwa średnie, obsługujące od 15 001 do mieszkańców, - 14,8% - przedsiębiorstwa duże, obsługujące powyżej mieszkańców.

13 Jakościowa ocena realizacji usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Jakościowa ocena realizacji usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę Średnia liczba awarii w 2008 r. wyniosła: - na 1 km sieci wodociągowej – 0,48, - na 1 km przyłączy wodociągowych 0,88. Najwyższą awaryjnością sieci charakteryzowały się województwa : śląskie, wielkopolskie i podkarpackie, Najniższą : łódzkie , lubuskie i opolskie.

14 Straty wody wyniosły ogółem ponad 172 154 dam3
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Ilościowa ocena realizacji usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwa uczestniczące w ankiecie dostarczały łącznie wodę do ponad 15, 6 mln odbiorców , sieciami o długości ponad 43 735 km i ponad 1, 2 mln sztuk przyłączy o długości 18 461 km. Sieć magistralna stanowiła zaledwie 13,30% długości sieci wodociągowej ogółem. Odbiorcom dostarczono (sprzedano) łącznie dam3 wody Straty wody wyniosły ogółem ponad dam3

15 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Dostępność cenowa usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę Średnia cena krajowa za wodę dla gospodarstw domowych w I kwartale br. wyniosła 2,85 zł/m3 i wzrosła, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4% (z 2,62 zł/m3). Najwyższa średnia cena wody dostarczonej do gospodarstw domowych obowiązywała w województwie śląskim – 4,78 zł/m3 . Najniższa średnia cena wody dla gospodarstw domowych obowiązywała w województwie podlaskim – 2,30 zł/m3 .

16 Średnie ceny za wodę dla gospodarstw domowych w I kwartale 2009
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Średnie ceny za wodę dla gospodarstw domowych w I kwartale 2009

17 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Struktura kosztów poniesionych przez ankietowane przedsiębiorstwa na działalność wodociągową w 2008 roku

18 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Awaryjność sieci kanalizacyjnej, wg danych ankiety technicznej w 2008 r. wyniosła na 1 km: - ogółem - 0,67, - ogólnospławnej -1,07, - sanitarnej -0,75.

19 Ilościowa ocena realizacji usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Ilościowa ocena realizacji usługi zbiorowego odprowadzania ścieków Ankietowane przedsiębiorstwa eksploatują w sumie 35 566,31 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami (687 523 szt.), z czego 2,5% (892,81 km) to sieć nowo wybudowana lub zmodernizowana w 2008 roku. W 2008 roku do oczyszczalni eksploatowanych przez badane przedsiębiorstwa przyjęto ponad 919 715 220 m3 ścieków

20 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Średnie ceny za odprowadzanie ścieków w I kwartale 2009

21 Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Struktura kosztów poniesionych przez ankietowane przedsiębiorstwa na działalność kanalizacyjną w 2008 roku

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Maria Bakalarczyk Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google