Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych"   JESTEŚMY TU DLA WAS!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych"   JESTEŚMY TU DLA WAS!"— Zapis prezentacji:

1 "Formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych"
JESTEŚMY TU DLA WAS!

2 EKONOMIA SPOŁECZNA IDEA
Nie ma jednoznacznej i wspólnej definicji Ekonomii Społecznej; Jest to pojęcie niedookreślone, z uwagi na różne modele rozwijane na poszczególnych kontynentach, w różnych krajach i regionach. Kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie - obok celu gospodarczego - ma misja społeczna.

3 Prymat ludzi nad kapitałem
Postawienie interesu wspólnego nad interesem prywatnym Solidarność Demokratyczne zarządzanie Odpowiedzialność społeczna

4 Cechy charakterystyczne
Aktywność we wszystkich sektorach – publicznym i prywatnym Usytuowanie pomiędzy państwem a rynkiem Misja ekonomiczna jak i społeczna Pierwszeństwo pracy nad kapitałem Ograniczony i równy podział zysków Demokratyczne podejmowanie decyzji

5

6 Podmioty Ekonomii Społecznej oferują kompleksowe wsparcie osobom zagrożonym a często wykluczonym społecznie. Dzięki udziałowi osoby zagrożone wykluczeniem mają szansę na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, wzrost umiejętności społecznych, komunikacyjnych i zdobycie doświadczenia zawodowego.

7 Spółdzielnie Socjalne osób fizycznych
Spółdzielnię socjalną osób fizycznych może założyć już pięć osób Przynajmniej połowa z nich musi spełniać wymogi zapisane w Ustawie o Spółdzielniach Socjalnych tzn. mieć status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym (np. bezrobotnej, niepełnosprawnej).

8 Spółdzielnia Socjalna „Otwarci” z Konina
Spółdzielnia powstała w ramach couchingu biznesowego przy firmie Konimpex i Konimpx-Plus w Koninie Oferta obejmuje szycie i dystrybucję specjalistycznej odzieży dla osób niepełnosprawnych, która będzie wkrótce dostępna w sprzedaży na stronie internetowej Huczne otwarcie spółdzielni było połączone z pokazem mody, na którym niepełnosprawni modele i modelki zaprezentowali produkty spółdzielni

9 Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner” z Pudliszek
Spółdzielnia zatrudnia na stałe 7 pracowników Oferuje szeroki wachlarz usług cateringowych, zarówno na miejscu, w lokalu w Krobi, jak i z dowozem Zapewnia obsługę gastronomiczną imprez okolicznościowych klientów prywatnych i instytucjonalnych Gwarantuje kompleksową pielęgnacja terenów zielonych i sezonowe prace porządkowe

10 Spółdzielnia Socjalna „Kuba-Bart” w Lesznie
Spółdzielnia posiada bogatą ofertę usług remontowo-budowlanych, porządkowych, transportowych, reklamowych, meblarskich i blacharsko-lakierniczych Dodatkowo zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych promujących ekonomię społeczną w regionie W planach jest otwarcie Centrum Fitness i Tańca

11 Spółdzielnia Socjalna „Kwant” w Odolanowie
Spółdzielnia powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Trzeźwości i Centrum Integracji Społecznej z Odolanowa Spółdzielnia obsługuje tereny zielone i wigwam na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy i „Bartoszówka” pod organizację imprez okolicznościowych, oraz obserwatorium astronomiczne Ponadto spółdzielcy oferują usługi z zakresu prac hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych, remontowych i wykończeniowych, porządkowych, transportowych, ślusarskich, stolarskich, ochroniarskich oraz opiekuńczych

12 Spółdzielnia Socjalna „Dąb” w Owińsku
„Dąb” to przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające na stałe 3 osoby na umowę o pracę i 13 na umowę zlecenie Oferuje drobne usługi remontowe, porządkowe i opiekuńcze Zajmuje się także opieką nad grobami, oferując własne dekoracje kwiatowe

13 Spółdzielnia Socjalna Anima
Spółdzielnia powstała w 2011 roku w ramach projektu „Wspólna praca nad Wzbogaca” Prowadzi Niepubliczny Żłobek dla dzieci „Wesołe Koziołki” , w którym realizowany jest program edukacyjny w oparciu o pedagogikę Marii Monteressori Nad realizacją programu czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra Placówka otwarta jest codziennie od 7.00 do 17.00

14 Spółdzielnia Socjalna Arka
Spółdzielnia działa na terenie Gostynia od 2012 roku Świadczy usługi terapeutyczne w zakresie odżywiania, prowadzi zajęcia dla osób przewlekle chorych Od listopada 2012 roku prowadzi pralnię wyposażoną w sprzęt specjalistyczny wysokiej jakości Spółdzielnia socjalna zatrudnia osoby bezrobotne, które mają wsparcie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy

15 Spółdzielnia Socjalna Masterpunkt
Spółdzielnia powstała w 2011 roku w ramach projektu „Wspólna praca nad Wzbogaca” Została założona przez osoby z dysfunkcją i osoby niepełnosprawne ruchowo Spółdzielnia prowadzi m.in.: doradztwo w zakresie wdrażania oprogramowania i specjalistycznych urządzeń dla osób z dysfunkcją wzoru, projektuje strony www, dostosowuje strony internetowe firm i organizacji do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących.

16 Spółdzielnia Socjalna Poezja Smaku
Spółdzielnia powstała w 2011 roku ramach projektu Wspólna praca nas Wzbogaca! To pierwsza spółdzielnia socjalna na terenie Kościana Spółdzielnia prowadzi tam restaurację Poezja Smaku Oprócz tego oferuje usługi cateringowe oraz organizację imprez Oferta spółdzielni cieszy się ogromną popularnością

17 Spółdzielnie Socjalne budowane przez osoby prawne
Od 2009 r. spółdzielnię socjalną mogą również założyć co najmniej dwie osoby prawne spośród niżej wymienionych: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; jednostki samorządu terytorialnego; kościelne osoby prawne.

18 Spółdzielnia Socjalna Razem do sukcesu!
Spółdzielnia powstała w 2012 roku, w ramach projektu „Wspólna praca nas Wzbogaca” Jest to jedna z pierwszych spółdzielni socjalnych osób prawnych działających w Wielkopolsce: założyła ją Gmina Kramsk i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze i gastronomiczne – realizuje między innymi program dożywiania w szkołach Oprócz tego aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej

19 Spółdzielnia Socjalna Nasza Firma
Spółdzielnia socjalna osób prawnych założona w 2011 przez Gminę Godziesze Wielkie i Ochotniczą Straż Pożarną Stobno Spółdzielnia realizuje głównie zlecenia należące do zadań własnych gminy, m.in.: specjalistyczne sprzątanie, odśnieżanie, remonty dróg, opieka nad rowami melioracyjnymi, usuwanie awarii wodociągów, organizowaniem przyłączeń kanalizacyjnych na terenie całej gminy

20 Spółdzielnia Socjalna Herakles
Spółdzielnia powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Resocjalizacji „Horyzont” przy Zakładzie Poprawczym w Poznaniu Jej celem jest resocjalizacja społeczna i zawodowa młodych podopiecznych, którym oferuje im cenne doświadczenie zawodowe i kapitał na nowy start po wyjściu z ośrodka Oferta spółdzielni obejmuje prace porządkowe, pielęgnacyjne zieleni, remontowo-budowalne

21 Zakładamy spółdzielnię socjalną

22 Co to jest spółdzielnia socjalna?
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków (działalność gospodarcza)

23 Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:
1) społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, 2) zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy - a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielni socjalną działalności gospodarczej.

24 Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2).

25 Kto może zostać członkiem spółdzielni socjalnej?

26 Osoba Bezrobotna w rozumieniu art. 2 ust
Osoba Bezrobotna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. obywatel polski lub cudzoziemiec, również cudzoziemiec - członek rodziny obywatela polskiego, niezatrudniony i nie wykonujący innej pracy zarobkowej, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczący się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowany we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

27 Osoby, o których mowa w art. 1 ust
Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, zwolnieni z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

28 … czyli osoby, które … podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

29 Osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

30 Założyciele spółdzielni socjalnej muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych !!! Liczba członków spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż 5 oraz większa niż 50 osób fizycznych, Wyjątek! Spółdzielnia socjalna powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych może liczyć więcej niż 50 członków.

31 Osoby prawne organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostki samorządu terytorialnego kościelne osoby prawne Liczba założycieli (osób prawnych) takiej spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż dwie

32 W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są osoby prawne, są one zobowiązane do zatrudnienia w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisania spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej pięciu osób spośród bezrobotnych , wykluczonych lub niepełnosprawnych. Osoby te po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

33 Nabywanie członkostwa w istniejącej spółdzielni socjalnej – osoby fizyczne
Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć osoby bezrobotne, wykluczone niepełnosprawne w tym także posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni. Liczba takich osób, nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej.

34 Nabywanie członkostwa istniejącej spółdzielni socjalnej – osoby prawne
Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego.

35 Zakładamy spółdzielnię socjalną krok po kroku

36 Decyzja o podjęciu działalności
Co chcemy robić? Jaka jest konkurencja na rynku? Ile musimy zainwestować? Skąd środki na rozpoczęcie działalności? Kto może nam pomóc? Przygotowanie koncepcji działania (biznesplan)

37 Przygotowanie statutu spółdzielni socjalnej

38 Statut spółdzielni socjalnej powinien zawierać:
nazwę podmiotu z obowiązkowym dodatkiem „spółdzielnia socjalna” określenie siedziby spółdzielni socjalnej przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki nie wniesienia udziału w terminie a w przypadku możliwości wnoszenie więcej niż jednego udziału, można określić ich górną granicę

39 Statut spółdzielni socjalnej powinien zawierać:
prawa i obowiązki członków zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał; zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni oraz inne postanowienia wynikające z przepisów prawa

40 Walne zebranie założycielskie spółdzielni socjalnej

41 W trakcie walnego zebrania założycielskiego założyciele spółdzielni socjalnej podejmują uchwały o:
powołaniu spółdzielni socjalnej, przyjęciu statutu spółdzielni, powołaniu zarządu, powołaniu Rady Nadzorczej - w przypadku gdy liczba członków spółdzielni jest mniejsza niż 15 nie powołuje się Rady Nadzorczej, a jej zadania wykonuje walne zebranie - prawo kontroli działalności spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.

42 Rejestracja spółdzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

43 Spółdzielnia socjalna podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym właściwym dla siedziby spółdzielni. Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

44 W celu rejestracji spółdzielni należy wypełnić druki
KRS-W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM – Przedmiot działania (PKD2007) KRS-WH – Sposób powstania podmiotu (w przypadku, gdy spółdzielnia powstaje w wyniku podziału, połączenia lub przekształcenia innych podmiotów np. spółdzielni inwalidów)

45 Do wniosku należy załączyć
protokół założycielskiego Walnego Zgromadzenia (protokół ten podpisują dwie osoby w tym przewodniczący obrad i sekretarz) listę obecności wraz z adresami członków - założycieli i oryginalnymi podpisami uchwałę Walnego Zgromadzenia o powołaniu nowej spółdzielni zawierająca: adres siedziby spółdzielni, skład Zarządu, skład Rady Nadzorczej, statut spółdzielni oraz zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej; zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną.

46 Ważne! Po zarejestrowaniu spółdzielnia nabywa osobność prawną i rozpoczyna działalność. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.

47 Kolejne etapy uruchomienia spółdzielni socjalnej

48 Zgłoszenia Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy uzyskać: Numer REGON w Urzędzie Statystycznym Numer NIP w Urzędzie Skarbowym Ponadto należy dokonać stosownych zgłoszeń do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Państwowej Inspekcji Pracy

49 Specyfika spółdzielni socjalnych
Działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej oraz realizacja zadań pożytku publicznego

50 Spółdzielnia socjalna a NGO
Zgodnie z założeniami ustawodawcy spółdzielnie socjalne ze względu na swoją specyfikę i działalność statutową zostały uznane jako podmioty działające w polu pożytku publicznego

51 Korzyści dla spółdzielni socjalnej
Minimum 40% nadwyżki bilansowej winno być przekazane na fundusz reintegracyjny który jest zwolniony z podatku od osób prawnych CIT Możliwość zatrudniania wolontariuszy Możliwość realizowania zadań pożytku publicznego na takich samych zasadach jak organizacje pozarządowe

52 Spółdzielnie socjalne w Polsce
Spółdzielnie te prowadzą działalność w zakresie usługowym np. usługi porządkowe, budowlane, cateringowe, szkoleniowe, reklamowe; handlowym - sklepy „z drugiej ręki”); produkcyjnym – rowery dla niepełnosprawnych, produkty rolne; recycling; riksze; ośrodek rekreacyjny

53 KLAUZULE SPOŁECZNE, A WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

54 Klauzule społeczne to instrumenty polityki społecznej, które dają możliwość instytucjom zamawiającym usługi do ustalenia w specyfikacji szczegółowych warunków dotyczących realizacji zamówienia o charakterze społecznym lub środowiskowym. W ramach ustalonej klauzuli społecznej zamawiający może wymagać, aby praca wykonywana była przez konkretne grupy osób np. zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zamawiający może wymagać w zamówieniu by było ono realizowane przez osoby bezrobotne, młodocianych w celu przygotowania zawodowego, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu przez nich psychoterapii, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych czy uchodźców.

55 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Art. 19 Zamówienia zastrzeżone Państwa Członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych zakładom pracy chronionej lub przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w ramach programów pracy chronionej, w których większość zaangażowanych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, które ze względu na charakter lub stopień swojej niepełnosprawności nie mogą wykonywać swojej pracy w normalnych warunkach. Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać odniesienie do tego przepisu.

56 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Art. 26 Instytucje zamawiające mogą określić warunki szczególne związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawnymi Wspólnoty oraz zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacjach. Warunki rządzące realizacją zamówienia mogą, w szczególności, dotyczyć względów społecznych i środowiskowych.

57 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (preambuła) 28. Zatrudnienie i praca stanowią kluczowe elementy gwarantujące wszystkim równe szanse i przyczyniające sie do integracji społeczeństwa. W tym kontekście, zakłady pracy chronionej oraz programy pracy chronionej skutecznie przyczyniają się do integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jednakże, zakłady takie mogą być nie zdolne do uzyskania zamówień w normalnych warunkach konkurencji. W konsekwencji, należy umożliwić Państwom Członkowskim zastrzeżenie prawa takich zakładów do udziału w procedurach udzielania zamówień lub zagwarantowania im realizacji zamówień w ramach programów pracy chronionej.

58 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (preambuła) 33. Warunki realizacji zamówienia zgodne są z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że nie są one, bezpośrednio lub pośrednio, dyskryminujące oraz są przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentacji zamówienia. Mogą one, w szczególności, zachęcać do organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególnych trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska. Można na przykład ustanowić wymóg – odnoszący się do realizacji zamówienia – co do zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, co do przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub młodocianych, co do przestrzegania postanowień Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), o ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, oraz co do zatrudnienia większej liczby osób niepełnosprawnych, niż przewiduje to ustawodawstwo krajowe”

59 Postanowienia dyrektywy zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w ustawach:
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 91, poz. 742) – która weszła w życie z dniem 16 lipca 2009 r. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009r. nr 206, poz. 1591) – która weszła w życie z dniem 22 grudnia 2009 r.

60 Zgodnie z nowym art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Zgodnie z nowym art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

61 utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach; 3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości czterokrotności najniższej wpłaty określonej w tych przepisach.

62 Art. 36. 2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również: (…) 9) jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności: a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób, b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego, c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

63 Art. 22, ust. 2 Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

64 Dokument pomocniczy Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania „klauzul społecznych” w zamówieniach publicznych z dnia 20 października 2009 r. – są dostępne na stronie oraz innych stronach internetowych.


Pobierz ppt ""Formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych"   JESTEŚMY TU DLA WAS!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google