Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw JERZY WOJCIECHOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw JERZY WOJCIECHOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 1 Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw JERZY WOJCIECHOWSKI

2 2 System wdrażania programów wspierania sektora MŚP w Polsce Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) jednostki doradcze, informacyjne, szkoleniowe i finansowe oraz konsultanci i eksperci realizujący usługi bezpośrednio na rzecz przedsiębiorstw np Punktów Konsultacyjnych ( PK )

3 3 Źródła finansowania pomocy dla MŚP Fundusze przedakcesyjne Programy dla MŚP w woj. wielkopolskim w 2005/06r. PHARE ZPORR SPO WKP Fundusze strukturalne EFSEFR R Phare 2003 SSG PHARE SPO RZL

4 4 Co zrobić, żeby dostać dotację ? Być przedsiębiorcą w sektorze MŚP (i spełniać inne warunki formalne) Rozwijać firmę i mieć rzeczywistą potrzebę skorzystania z usług doradczych (dotowanych przez UE ) lub na realizacji inwestycji Złożyć w RIF poprawnie przygotowany wniosek o dotację z załącznikami Podpisać umowę o dotację i zgodnie z umową zrealizować działania Rozliczyć dotację

5 5 Programy finansowane z funduszy strukturalnych

6 6 Programy finansowane z funduszy strukturalnych wdrażane przez RIF SPO WKP Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo (33,07 mln euro) Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje (359 mln euro) ZPORR Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa (75 mln euro) SPO RZL Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat A Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

7 7 Działania w ramach Priorytetu 2 SPO WKP Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo Instytucja Wdrażająca : PARP Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Instytucja Wdrażająca: MGiP Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje Instytucja Wdrażająca : PARP Działanie 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Instytucja Wdrażająca : NFOSiGW Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

8 8 Przedmiot dofinansowania: Usługi doradcze świadczone przez akredytowanych wykonawców w zakresie: - prowadzenia przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim, - jakości (projektowanie, wdrażanie, doskonalenie, systemów zarządzania, uzyskiwania/odnawiania certyfikatów zgodności, wydawanie deklaracji zgodności producenta, zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności), - innowacji i technologii (m.in. wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie), - wprowadzania produktu na nowe rynki zagraniczne, - łączenia się przedsiębiorstw, - pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej Wysokość dotacji: – PLN PLN, – do 50 % kwalifikowanych usług doradczych lub do 100% kwalifikowanych usług doradczych w odniesieniu do MSP podejmujących działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach Działanie 2.1. SPO WKP Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo

9 9 W roku 2005 i 2006 ogłoszono następujące terminy składania wniosków Działanie 2.1 Działanie 2.3 do 17 lutego 2006 r. do 29 grudnia 2005 r. do 21 kwietnia 2006 r. do 23 czerwca 2006 r. do 11 sierpnia 2006r. zawsze do godziny w siedzibie RIF w Koninie SPO WKP Działanie 2.1 i 2.3

10 10 Działanie 2.3. SPO WKP Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje Cel - Zwiększenie konkurencyjności MŚP poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej Rodzaj projektów W ramach działania wspierane będą inwestycje w środki trwałe związane z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa - podejmowaniem działań zmieniających zasadniczo produkt lub proces produkcyjny w istniejącym przedsiębiorstwie

11 11 Przedmiot dofinansowania: – Zakup nowych i używanych środków trwałych (w tym finansowanych leasingiem) – Zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej (do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych) – Zakup robót i materiałów budowlanych – Zakup nieruchomości zabudowanej (opinia rzeczoznawcy majątkowego nt. ceny; opinia rzeczoznawcy budowlanego, że obiekt nadaje się do określonego celu) – Zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencje, know-how) – Zakup środków transportu jest kosztem kwalifikowanym wyłącznie dla firm nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych Wysokość dotacji: – PLN – PLN, – do 50 % kwalifikowanych kosztów projektu (za wyjątkiem m.Poznania – do 30 %) Działanie 2.3. SPO WKP Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje

12 12 Opis Procedur Działanie 2.1. i 2.3. Przygotowanie papierowej i elektronicznej wersji wniosków w oparciu o : Wytyczne dla wnioskodawców Instrukcję wypełniania wniosków Złożenie wniosku o pomoc finansową do Regionalnej Instytucji Finansującej Jeśli dotacja przekracza kwotę PLN (dot. Dz. 2.3), należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do jednego z akredytowanych banków; bank wydaje promesę kredytową (wg wzoru) lub zawiera umowę kredytową; następnie Projektodawca składa wniosek do RIF (jeden egzemplarz - oryginał opatrzony stemplem banku i jedną kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę oraz w wersji elektronicznej)

13 13 Opis Procedur Działanie 2.1. i 2.3. ( cz. II ) Rozpoczęcie działań po złożeniu wniosku - wydatki mogą być poniesione po dniu złożenia wniosku W przypadku programów doradczych, zawarcie umowy z akredytowanym wykonawcą na realizację planowanych działań Kontrola formalna wniosku w RIF ( ewentualne uzupełnienia wniosków w terminie 3 dni od wezwania, dotyczy wniosków złożonych co najmniej 7 dni przed upływem terminu składania wniosków) Ocena merytoryczna wniosku w PARP Podpisanie umów dotacji w siedzibie RIF

14 14 Pierwsza Runda Aplikacyjna Działanie 2.3. Wpłynęło łącznie – wniosków o dofinansowanie: Wnioskodawcy wycofali Odrzucone przez RIF – nie spełniające kryteriów formalnych Przekazane do Grupy Roboczej w PARP – 3831 wniosków Pozytywna ocena techniczno – ekonomiczna wnioski Ocena merytoryczna – 1163 wnioski uzyskały zbyt niską liczbę punktów, aby uzyskać wsparcie Rekomendowano do uzyskania wsparcia wniosków na kwotę ok ,93 PLN MGiP zaakceptowało -713 wniosków na ,25 PLN RIF Wielkopolska Złożono łącznie – 686 wniosków Wnioski uznane za formalnie poprawne – 424 na ,27 PLN Ocena merytoryczna wniosków w PARP - wnioski rekomendowane : to liczba – 84, na kwotę ,76 PLN

15 15 SPO WKP po trzech rundach Działanie 2.3. Runda aplikacyjna: I II III 1.Liczba złożonych wniosków Wnioski poprawne formalnie Wnioski poprawne pod względem techniczno - ekonomicznym Wnioski rekomendowane do wsparcia Kwota wsparcia (mln zł) 435,04 277,19 265,00

16 16 Zmian w procesie oceny projektów SPO WKP działanie 2.3. (od rundy – r.) 1. Wprowadzenie ciągłego trybu oceny formalnej, techniczno- ekonomicznej i merytorycznej wniosków 2. Decentralizacja oceny wniosków – Regionalne Zespoły Oceniające 3. Doprecyzowanie kryteriów oceny techniczno – ekonomicznej wniosków 4. Wnioski przedsiębiorców, którzy uzyskali promesę kredytową, nie będą podlegały szczegółowej analizie finansowej w PARP

17 17 Działanie 2.5. ZPORR Promocja przedsiębiorczości Wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą kapitałową wspomagającą przetrwanie przedsiębiorcy do uzyskania przez niego płynności finansowej. Beneficjent otrzymuje, przez okres pierwszych 6-mcy działalności (liczonych od zarejestrowania firmy), pomoc kapitałową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 zł (kwota zbliżona do wysokości obligatoryjnych opłat dla przedsiębiorcy). Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności polega na udzieleniu Beneficjentowi jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych inwestycji umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli etc). Wysokość dotacji wynosi max EUR i nie przekracza 75% kosztów netto inwestycji.

18 18 Działanie 3.4. ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa Przedmiot dofinansowania – Specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez akredytowanych wykonawców, wprowadzające innowacyjność w przedsiębiorstwie – Inwestycje Wysokość dotacji: – Dotacja do usług doradczych do EURO – Dotacja inwestycyjna do EURO – Dofinansowanie nie może przekroczyć 65 % kosztów projektu (za wyjątkiem m.Poznania - do 45 %)

19 19 Działanie 2.3. RZL Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Beneficjenci: pracownicy przedsiębiorstw Projektodawcy: instytucje szkoleniowe, szkoły, w tym szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców oraz związki zawodowe Przedmiot dofinansowania : – kursy szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – staże szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo-badawczych – podstawowe doradztwo i informacja dla małych przedsiębiorstw – szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania – szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania BHP – projekty w zakresie pracy atypowej (np. rotacja pracy, telepraca)

20 20 Informacja o programach informacja o programach dotacji dokumenty zgłoszeniowe do programów lista akredytowanych wykonawców lista Punktów Konsultacyjnych (PK) dostępne w Internecie pod adresem: Ważne strony internetowe : – – – – – –

21 21 Regionalna Instytucja Finansująca w Wielkopolsce Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Ul. Zakładowa Konin tel. 63/ fax 63/ Punkt Konsultacyjny tel. 63/ wew.30 lub 31

22 22 Regionalna Instytucja Finansująca w Wielkopolsce Dziękuję za uwagę ! JERZY WOJCIECHOWSKI


Pobierz ppt "1 Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw JERZY WOJCIECHOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google