Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ATMOTERM ® S.A. www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ATMOTERM ® S.A. www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej."— Zapis prezentacji:

1 ATMOTERM ® S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej

2 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Strefa nowosolsko-wschowska: 125,63 tys. mieszkańców 1395 km 2 Źródło map:

3 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Na podstawie ocen poziomów substancji w powietrzu, w strefie nowosolsko-wschowskiej, przeprowadzonych dla lat , stwierdzono na stacjach pomiarowych przekroczenia: Kwalifikuje to strefę nowosolsko-wschowską do wykonania Programu ochrony powietrza Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU poziom dopuszczalny: Wschowa – 2005 r. Nowa Sól – 2006 r. Pył zawieszony PM10

4 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU Lokalizacja stacji pomiarowych Nowa Sól ul. Tadeusza Kościuszki Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego

5 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU Wielkości zmierzone i normatywne * Termin osiągnięcia poziomu docelowego – r.

6 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Programy ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU - pomiary

7 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Programy ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU - pomiary

8 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Programy ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU - pomiary

9 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Programy ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU

10 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko W inwentaryzacji emisji pyłu PM10 do powietrza z obszaru powiatów uwzględniono następujące kategorie źródeł : emisję z zakładów (źródła spalania energetycznego i technologiczne) – inwentaryzacją objęto wszystkie najważniejsze zakłady (jednostki organizacyjne); dane wprowadzano jako emitory punktowe (np. kominy); niską emisję, z małych rozproszonych źródeł (źródła powierzchniowe) – z palenisk domowych, z sektora usług i użyteczności publicznej; dane wprowadzono jako emitory powierzchniowe; emisję ze środków komunikacji (źródła liniowe) – ujęto większe drogi na terenie miasta, dla których były przeprowadzone pomiary natężenia ruchu pojazdów; uwzględniono emisję pyłu wynikającą ze zużycia opon, hamulców i ścierania nawierzchni oraz emisję wtórną, powstającą w wyniku wtórnego unosu pyłu; dane wprowadzono jako emitory liniowe. Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej INWENTARYZACJA

11 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Udziały poszczególnych rodzajów źródeł w emisji zanieczyszczeń – 2005 r. Rodzaj emisji Wielkość ładunku zanieczyszczeń w 2005 r. pył PM10 [Mg/rok]benzo(a)piren [Mg/rok] Emisja punktowa 88,530,07 Emisja powierzchniowa 658,960,409 Emisja liniowa 108,44- SUMA 855,930,479 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej

12 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko CO Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie

13 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko CO Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie

14 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko CO Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie

15 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko CO Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie

16 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko CO Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie

17 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko CO Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie

18 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko CO Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie

19 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie Udziały poszczególnych źródeł w stężeniach średniorocznych analizowanych substancji

20 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie Udziały poszczególnych źródeł w stężeniach średniorocznych analizowanych substancji

21 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko WWA Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Niezbędne redukcje emisji

22 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Działania naprawcze wspomagające systemowe ograniczenie emisji liniowej ograniczenie emisji powierzchniowej

23 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Przygotowanie i realizacja kompleksowego programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) na terenie miast Nowa Sól i Wschowa opracowanie i systematyczne przeprowadzanie kampanii promocyjno-edukacyjnych działania systemowe

24 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Ograniczenie emisji powierzchniowej: podłączenie do sieci cieplnych wymiana na kotły retortowe wymiana na kotły ekologiczne (opalane brykietami, zrębkami, peletami) wymiana na nowoczesne węglowe zmiana paliwa na gazowe ogrzewanie elektryczne zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła termomodernizacja opracowanie projektów likwidacji / modernizacji lokalnych kotłowni węglowych i podłączenia mieszkańców do sieci ciepłowniczej lub przebudowy kotłowni opalanych paliwem stałym na zasilane paliwem proekologicznym (gazem, olejem)

25 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Działania wynikające z istniejących dokumentów i planów strategicznych Harmonogram budów i przebudów dróg wojewódzkich planowanych do realizacji na lata 2008 – 2015 budowa obwodnicy Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 budowa obwodnicy Nowej Soli (południowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 GDDKiA budowa obwodnicy Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12

26 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH ograniczenie emisji liniowej poprawa stanu technicznego dróg ograniczenie emisji wtórnej pyłu, poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej

27 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Wybrane działania inne i wspomagające działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów wzmocnienie monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Nowa Sól modernizacja systemu ciepłowniczego budowa ścieżek rowerowych stworzenie i utrzymywanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie nawiązanie współpracy z Krajem Związkowym Brandenburgią Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej

28 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH działania wspomagające kontrola dotrzymywania przez zakłady standardów emisyjnych modernizacja układów technologicznych, w tym wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw oraz stosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających poprawa jakości stosowanego węgla lub zmiana nośnika na bardziej ekologiczny przez duże obiekty energetycznego spalania, modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz automatyzacja instalacji emitujących pył PM10 wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku, wdrażanie na szerszą skalę systemów zarządzania środowiskiem (np. ISO ) w zakładach Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej

29 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej BARIERY w realizacji POP polityka energetyczna/paliwowa państwa, niski priorytet ochrony powietrza, brak środków finansowych na realizację POP, mankamenty narzędzi prawnych, niski udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło, niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody społeczeństwa, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. bariery uwzględnienie w polityce ekologicznej państwa zagadnień ochrony powietrza w powiązaniu z warunkami społeczno-ekonomicznymi, uproszczenie procedur przyznawania dotacji, poparcie państwa dla zachowań proekologicznych, zmiany legislacyjne. postulaty

30 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej ? Koszty koszty działań naprawczych koszty złej jakości powietrza

31 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Koszty działań naprawczych w latach w strefie nowosolsko-wschowskiej: Koszty 139 mln zł ograniczenie emisji powierzchniowej 69 mln zł ograniczenie emisji liniowej 68 mln zł Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej

32 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 1.Fundusze Ochrony Środowiska: Gminy, Powiatowy, Wojewódzki, Narodowy 2.Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) na lata Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 4.PWT Polska – Saksonia 5.PWT Polska - Brandergurgia 6.Program LIFE + Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Źródła finansowania działań naprawczych

33 Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Monitoring realizacji POP Ministerstwo Środowiska Marszałek Województwa Lubuskiego Starosta Powiatu Nowosolskiego Starosta Powiatu Wschowskiego Prezydent Miasta Nowa Sól Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Burmistrzowie miast i gmin powiatu nowosolskiego Burmistrzowie miast i gmin powiatu wschowskiego sprawozdanie co 3 lata sprawozdanie co roku


Pobierz ppt "ATMOTERM ® S.A. www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google