Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Opracowanie: Barbara Kuwaczka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Opracowanie: Barbara Kuwaczka."— Zapis prezentacji:

1 Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Opracowanie: Barbara Kuwaczka

2 Jesteśmy szkołą aktywną. Organizujemy konferencje i spotkania naukowe. Uczestniczymy w konkursach, olimpiadach na szczeblach szkolnych, wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich. Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się podejmując liczną współpracę ze szkołami, instytucjami, przedsiębiorcami, środowiskiem lokalnym w innych projektach.

3 Otwarci w parze z jakością Na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Zespół Szkół Technicznych w Rybniku otrzymał Certyfikat "ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI". W okresie ważności certyfikatu szkoła zwolniona jest w obszarze: Koncepcja pracy szkoły, z zewnętrznego mierzenia jakości pracy, zgodnie z Art.3 ust. 5 rozporządzenia MENiS z 23.04.2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz regulaminu programu "Śląska Szkoła Jakości"

4 Otwarci i przedsiębiorczy Zespół Szkół Technicznych Rybniku uczestniczył w programie Szkoły Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Komisją Nadzoru Finansowego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Program polegał na kształtowaniu wśród uczniów postawy przedsiębiorczej, dbaniu o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej, współpracy z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły, działaniach z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne, oraz przygotowaniu uczniów do rynku pracy.

5 Otwarci na kontakty z przedsiębiorcami W dniach 17 – 23 listopada 2008 roku, po raz pierwszy w Polsce, zorganizowany został Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Nasza szkoła włączyła się w tę akcję. W tym celu przystąpiliśmy do projektu Otwarta firma, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie. Celem projektu była promocja lokalnych firm oraz nawiązanie nowych kontaktów w środowisku lokalnym. W naszej szkole w tym tygodniu (17-23 listopada br.) odbywały się spotkania z pracodawcami, przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

6 Otwarci na przeciwdziałanie przemocy Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

7 Otwarci na przeciwdziałania uzależnieniom Nasza szkoła podjęła współpracę z śląskim Centrum Psychoterapii i Psychiatrii w Katowicach. W ramach tej współpracy trenerzy z centrum przedstawili uczniom naszej szkoły (200 osób) program profilaktyczny NOE. Cele programu były następujące: zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol. Uzyskanie nadziei, że osobom żyjącym z problemem alkoholowym (a głównie dzieciom alkoholików) można udzielić wszechstronnej pomocy oraz zdobycie motywacji do skorzystania z pomocy oferowanej przez pobliskie placówki.

8 Otwarci na przeciwdziałanie wyzyskowi pracowników W szkole odbywają się podczas lekcji przedsiębiorczości warsztaty uświadamiające młodzieży skąd pochodzą ich ubrania i jak są produkowane. Odbyła się również konferencja z udziałem głównego koordynatora projektu panią Anną Paluszek.

9 Otwarci na rozwijanie i pogłębianie wiedzy u naszych uczniów Działania organizowane w ramach projektu Partnerzy w Nauce w ZST: Prowadzenia w szkole licznych działań edukacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków projektu (zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy naukowe). Nawiązania stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Otrzymania zakupionego ze środków projektu sprzętu służącego interaktywnemu prowadzeniu zajęć. Nawiązania współpracy ze szkołami w innych regionach (wspólne wycieczki i obozy, udział w konkursie). Uzyskanie środków na wyposażenie w nowoczesne materiały edukacyjne. Wsparcie nauczycieli o twórczej postawie wobec zadań dydaktycznych.

10 Otwarci na wprowadzanie zmian, dążących do poprawy jakości kształcenia w naszej szkole Program Szkoła ucząca się (SUS) to program dla szkół aktywnych, odważnych i zdecydowanych przeprowadzić skuteczne zmiany, które doprowadzą do poprawy jakości i efektywności działania oraz nauczania. Szkoły uczestniczące w programie dbają o podniesienie jakości własnej pracy poprzez współpracę nauczycieli i refleksję nad praktyka dydaktyczną, wychowawcza i organizacyjną.

11 Otwarci przy wejściu na rynek pracy Projekty Nauka +zawód =praca oraz Pierwszy krok na rynek pracy. współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany przez Fundację Kultury chrześcijańskiej w Katowicach. Pomocą w ramach opisywanych projektów objęta jest młodzież z placówek ze szkół zawodowych i technikum ze Śląska. Projekt polega na realizacji zajęć pozalekcyjnych w 3 modułach: pedagogicznym, doradztwa zawodowego i informatycznym

12 Otwarci w konkursach i olimpiadach Nasza szkoła organizuje liczne konkursy i bierze udział w różnych konkursach Tematyka jest różnorodna od przedmiotowych do rozwijających zainteresowania

13 Otwarci naukowo Od trzech lat nasza szkoła organizuje konferencje naukowe. W 2009r zorganizowaliśmy konferencję pt.: Jak odnieść sukces na rynku i Ogólnopolski Turniej Robotów Follow the Line W 2010r zamierzamy zorganizować międzynarodową konferencję pt.: rynek pracy w Polsce i Międzynarodowy Turniej Robotów Robotic Tournament

14 Otwarci na działanie informatyczne Od dwóch lat organizujemy międzynarodowe konkursy informatyczne. Tegoroczny II Międzynarodowy Konkurs Informatyczny będzie nosił tytuł: Nauka, technika, przemysł - moja przyszłość (odbędzie się 22 kwietnia z udziałem drużyn z Czech i Słowacji). Głównym celem konkursu jest: Rozwijanie zainteresowań informatycznych, ogólnotechnicznych i językowych.

15 Otwarci na kontakty z absolwentami i nie tylko Przy naszej szkole powstało Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST. Stowarzyszenie powstało, aby realizować następujące cele: Organizować dla aktualnych uczniów grupy zainteresowań, spotkania, sympozja, narady, konferencje seminaria, a także wycieczki, obozy i obozy naukowe, Prowadzić działalność informacyjną i wydawniczą, Prowadzić działalność integrującą członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, Podejmować inne formy działalności dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.


Pobierz ppt "Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Opracowanie: Barbara Kuwaczka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google