Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie Podatkowe Mariusz Gotowicz Doradca Podatkowy Doradca Podatkowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie Podatkowe Mariusz Gotowicz Doradca Podatkowy Doradca Podatkowy."— Zapis prezentacji:

1

2 Planowanie Podatkowe Mariusz Gotowicz Doradca Podatkowy Doradca Podatkowy

3 Planowanie podatkowe Formy prowadzenia działalności gospodarczej Działalność gospodarcza osoby fizycznej Spółka cywilna Spółki osobowe spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo- akcyjna Spółki osobowe spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo- akcyjna Spółki kapitałowe - spółka z o.o. - spółka akcyjna Spółki kapitałowe - spółka z o.o. - spółka akcyjna

4 Planowanie podatkowe legalnelegalne nielegalnenielegalne

5 legalne Skala podatkowa, Podatek liniowy, Podatek zryczałtowany Karta podatkowa Skala podatkowa, Podatek liniowy, Podatek zryczałtowany Karta podatkowa spółki osobowe umowy … spółki cywilne spółki jawne spółki komandytowe

6 Planowanie podatkowe nielegalne zaniżanie obrotów firmanctwo zawyżanie kosztów Strefy szare, bure, czarne … nijakie Strefy szare, bure, czarne … nijakie

7 Opodatkowanie działalności Opodatkowanie działalności to nie tylko podatek dochodowy i VAT od środków transportowych od nieruchomości opłata targowa Podatki lokalne Inne podatki PCC od spadków i darowizn akcyza... i inne

8 Opodatkowanie działalności gospodarczej OpodatkowanieStawka podatku Ryczałt 3%; 8,5% Podatek liniowy 19% Podatek progresywny Dochód do 85.528 zł18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł Dochód powyżej 85.528 zł14.839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

9 Opodatkowanie działalności - przykład WyszczególnienieWysokość podatkuDochód do dyspozycji ryczałt 3%3.000 zł97.000 zł ryczałt 8,5%8.500 zł91.500 zł podatek liniowy 19%19.000 zł81.000 zł progresja (18%, 32%)19.470,06 zł80.529,94 zł Założenie: Dochód z działalności przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym wynosi 100.000 zł

10 Opodatkowanie działalności - przykład

11 Źródło: biznes.trojmiasto.pl PIT w wybranych krajach

12 Źródło: biznes.trojmiasto.pl

13 PIT w wybranych krajach Źródło: biznes.trojmiasto.pl

14 Straty podatkowe z lat minionych Jak odliczyć? Kiedy odliczyć? Czy warto odliczyć?

15 Rozliczanie strat w kolejnych latach – przykład 2 rok3 rok Zysk200.000 złZysk250.000 zł Podatek38.000 złPodatek47.500 zł Możliwość rozliczenia straty z 1 roku 50.000 złMożliwość rozliczenia straty z 1 roku 50.000 zł Podatek po uwzględnieniu straty z roku 1 28.500 złPodatek po uwzględnieniu straty z roku 1 38.000 zł rozliczenie w kolejnych latach do 50% straty 1 rok – strata w wysokości 100.000 zł – brak podatku do zapłaty

16 Motocykl w działalności gospodarczej

17 Obniżanie stawek amortyzacyjnych Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Nie ma ograniczeń co do rodzaju środków trwałych, w stosunku do których można obniżać te stawki. art. 22i ust. 5 PIT oraz art. 16i ust. 5 CIT

18 Obniżanie stawek amortyzacyjnych – przykład 1 Założenia: Firma kupiła samochód osobowy. Wartość początkowa (cena nabycia pomniejszona o odliczony VAT) - 200.000 zł. W dniu oddania samochodu do używania średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił 4 zł. Kwota 20.000 euro przeliczona na złote według tego kursu wynosi 80.000 zł.

19 Obniżanie stawek amortyzacyjnych – przykład 1 Wariant I - amortyzacja przy zastosowaniu obniżonej stawki amortyzacyjnej Od początku firma amortyzowała pojazd przy zastosowaniu obniżonej stawki amortyzacyjnej do 2 %. Roczny odpis amortyzacyjny4.000 zł Roczna amortyzacja zaliczana do kosztów uzyskania przychodów 1.600 zł Po trzech latach firma sprzedaje samochód70.000 zł Do kosztów uzyskania przychodów firma zaliczy kwotę 192.800 zł, z czego kwotę 4.800 zł (3 lata x 1600 zł) tytułem odpisów amortyzacyjnych i 188.000 zł [200.000 zł - (3 lata x 200.000 zł x 2%)] jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży samochodu.

20 Obniżanie stawek amortyzacyjnych – przykład 1 Wariant II - amortyzacja przy zastosowaniu stawki podstawowej Podstawowa stawka amortyzacyjna dla samochodu osobowego wynosi 20%. Gdyby samochód był amortyzowany przy zastosowaniu tej stawki, wówczas do kosztów uzyskania przychodów firma zaliczy 128.000 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu 48.000 zł (3 lata x 80.000 zł x 20%) koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży auta 80.000 zł [200.000 zł - (3 lata x 200.000 zł x 20%)]

21 Obniżanie stawek amortyzacyjnych – przykład 2 Wartość początkowa samochodu ciężarowego - 100.000 zł. Przedsiębiorca w kolejnych latach podatkowych dokonywał odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu ciężarowego przy zastosowaniu stawek: Stawka amortyzacjiWysokość odpisów amortyzacyjnych w poszczególnych latach 20% (stawka podstawowa) w 2009 r.20.000 zł w 2009 r. 10% (stawka obniżona) w 2010 r.10.000 zł w 2010 r. 5% (stawka obniżona) w 2011 r.5.000 zł w 2011 r. 20% (stawka podstawowa wynikająca z Wykazu) w 2012 r. 20.000 zł w 2012 r.

22 Inwestycje ze środków własnych czy zewnętrznych Założenia do omawianego przykładu: Kupujemy środek trwały o wartości 50.000 zł netto. W przypadku zewnętrznego finansowania zobowiązanie będziemy spłacać przez 36 miesięcy. W przypadku leasingu wnosimy wkład własny w wysokości 5% wartości środka trwałego (tj. 2.500 zł). Kosztem alternatywnym jest lokata bankowa na 3 lata.

23 Inwestycje ze środków własnych czy zewnętrznych Leasing Wartość leasingu netto50.000 zł Wpłata własna 5%2.500 zł Okres leasingu36 miesięcy Wysokość raty miesięcznie1.510 zł Wartość rat po okresie leasingu1.510x36= 5.4360 zł Wartość leasingu po odjęciu wpłaty własnej47.500 zł Wartość odsetek (koszt leasingu)6.860 zł Wartość wykupu 1%500 zł Oszczędność podatkowa10.803,40 zł Rzeczywisty koszt leasingu46.556,60 zł

24 Inwestycje ze środków własnych czy zewnętrznych Kredyt Cena przedmiotu kredytu50.000 zł netto Oprocentowanie kredytu5,1% Ilość rat36 m-cy Wysokość miesięcznej raty1.500,79 zł Kwota zapłacona do banku po 3 latach54.028,44 zł Zysk na podatku765,40 zł Amortyzacja po 3 latach (20%)5.700 zł

25 Inwestycje ze środków własnych czy zewnętrznych Obliczenie kosztu alternatywnego - Lokata w banku Wysokość lokaty50.000 zł Oprocentowanie stałe4,5% Okres lokaty36 m-cy Kapitalizacja odsetekroczna Zwrot z lokaty wraz z odsetkami57.058,31 zł Zwrot z lokaty wraz z odsetkami po opodatkowaniu56.431,20 zł Zakup środka trwałego ze środków własnych tylko teoretycznie nic nas nie kosztuje: zamrożony kapitał obrotowy– nieekonomiczne gospodarowanie w ramach działalności bieżącej firmy. koszt alternatywny zamrożonego kapitału obrotowego – 6.431,20 zł

26 Inwestycje ze środków własnych czy zewnętrznych Faktyczny koszt leasingu po odliczeniu podatku po 3 latach 46.931,56 zł Faktyczny koszt kredytu po odliczeniu podatku po 3 latach w tym amortyzacji 47.563,04 zł Faktyczny koszt przy inwestycji ze środków własnych po uwzględnieniu amortyzacji (20% rocznie) po 3 latach 44.300,00 zł

27 Kredyt podatkowy dla przedsiębiorców Podatnik jest zwolniony z płacenia podatku. Rozliczenie kredytu (bez oprocentowania) następuje w zeznaniu składanym za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia. art. 44 ust. 7a-7k PIT, art. 25 ust. 11-17 CIT oraz art. 21 ust. 6-14 Ryczałt

28 Kredyt podatkowy dla przedsiębiorców - PIT Podatnik musi spełnić łącznie następujące warunki w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia osiągnąć przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej co najmniej równowartość 1.000 euro (licząc według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności), od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik rozpocznie korzystanie ze zwolnienia, być małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniać, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w prowadzonej działalności gospodarczej nie wykorzystywać środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku - o znacznej wartości - udostępnionych nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych wcześniej w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność, w roku korzystania ze zwolnienia być opodatkowanym według skali podatkowej, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 31 stycznia danego roku pisemne oświadczenie o korzystaniu w tym roku z omawianego zwolnienia.

29 Kredyt podatkowy dla przedsiębiorców - PIT Podatnik traci prawo do kredytu podatkowego, jeżeli w roku lub za rok korzystania z tego zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych zlikwiduje działalność gospodarczą albo zostanie ogłoszona jego upadłość lub upadłość spółki, której jest wspólnikiem, lub osiągnie średniomiesięcznie przychód z działalności gospodarczej poniżej równowartości 1.000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedniego), lub w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszy przeciętne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzednim, lub ma zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

30 Podatek od towarów i usług Podatek VAT Bierzemy podatek od jednych, dajemy innym, a co nam zostaje zabiera fiskus! Jest to podatek neutralny... ale czy na pewno?

31 Planowanie podatkowe Podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Podmiot, który rozpocznie samodzielną działalność gospodarczą w trakcie bieżącego roku ma do wyboru dwie możliwości skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 9 zarejestrowanie się jako czynny podatnik podatku VAT

32 Podstawowe stawki VAT w UE

33 Transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - VAT Przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. art. 6 ust. 1 pkt 1 VAT Przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. art. 6 ust. 1 pkt 1 VAT Zorganizowaną część przedsiębiorstwa - organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. art. 2 pkt 27e VAT Zorganizowaną część przedsiębiorstwa - organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. art. 2 pkt 27e VAT

34 Transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - VAT Przedsiębiorstwo – zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

35 Transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - VAT Przedsiębiorstwo art. 55 1 Kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwo art. 55 1 Kodeksu cywilnego własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwę przedsiębiorstwa), prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nich wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

36 Zwrot VAT Zwrot bezpośredni na wniosek podatnika Terminy zwrotu 60 dni 25 dni

37 Planowanie podatkowe Ciągła, permanentna kontrola otoczenia prawnego. - aktualnego, - planowanych zmian. Cykliczna analiza wyników finansowych prowadzonej działalności. Analiza działań organów podatkowych (doradca podatkowy).

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Violetta Wełnicka – Doradca Podatkowy


Pobierz ppt "Planowanie Podatkowe Mariusz Gotowicz Doradca Podatkowy Doradca Podatkowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google