Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariusz Gotowicz Doradca Podatkowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariusz Gotowicz Doradca Podatkowy"— Zapis prezentacji:

1

2 Mariusz Gotowicz Doradca Podatkowy
Planowanie Podatkowe Mariusz Gotowicz Doradca Podatkowy

3 Planowanie podatkowe Formy prowadzenia działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza osoby fizycznej Spółka cywilna Spółki osobowe spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna Spółki kapitałowe spółka z o.o. spółka akcyjna

4 Planowanie podatkowe nielegalne legalne

5 Planowanie podatkowe legalne umowy … Skala podatkowa, Podatek liniowy,
Podatek zryczałtowany Karta podatkowa spółki osobowe spółki cywilne spółki jawne spółki komandytowe

6 szare, bure, czarne … nijakie
Planowanie podatkowe nielegalne zaniżanie obrotów zawyżanie kosztów firmanctwo Strefy szare, bure, czarne … nijakie

7 Opodatkowanie działalności
Opodatkowanie działalności to nie tylko podatek dochodowy i VAT akcyza od środków transportowych PCC Podatki lokalne Inne podatki od nieruchomości od spadków i darowizn opłata targowa ... i inne

8 Opodatkowanie działalności gospodarczej
Stawka podatku Ryczałt 3%; 8,5% Podatek liniowy 19% Podatek progresywny Dochód do zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek ,02 zł Dochód powyżej zł 14.839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad zł

9 Opodatkowanie działalności - przykład
Założenie: Dochód z działalności przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym wynosi zł Wyszczególnienie Wysokość podatku Dochód do dyspozycji ryczałt 3% 3.000 zł ryczałt 8,5% 8.500 zł podatek liniowy 19% progresja (18%, 32%) 19.470,06 zł 80.529,94 zł

10 Opodatkowanie działalności - przykład

11 PIT w wybranych krajach
Źródło: biznes.trojmiasto.pl

12 PIT w wybranych krajach
Źródło: biznes.trojmiasto.pl

13 PIT w wybranych krajach
Źródło: biznes.trojmiasto.pl

14 Straty podatkowe z lat minionych
Jak odliczyć? Kiedy odliczyć? Czy warto odliczyć?

15 Rozliczanie strat w kolejnych latach – przykład
rozliczenie w kolejnych latach do 50% straty 1 rok – strata w wysokości zł – brak podatku do zapłaty 2 rok 3 rok Zysk Podatek Możliwość rozliczenia straty z 1 roku Podatek po uwzględnieniu straty z roku 1

16 Motocykl w działalności gospodarczej

17 Obniżanie stawek amortyzacyjnych
Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Nie ma ograniczeń co do rodzaju środków trwałych, w stosunku do których można obniżać te stawki. art. 22i ust. 5 PIT oraz art. 16i ust. 5 CIT

18 Obniżanie stawek amortyzacyjnych – przykład 1
Założenia: Firma kupiła samochód osobowy. Wartość początkowa (cena nabycia pomniejszona o odliczony VAT) zł. W dniu oddania samochodu do używania średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił 4 zł. Kwota euro przeliczona na złote według tego kursu wynosi zł.

19 Obniżanie stawek amortyzacyjnych – przykład 1
Wariant I - amortyzacja przy zastosowaniu obniżonej stawki amortyzacyjnej Od początku firma amortyzowała pojazd przy zastosowaniu obniżonej stawki amortyzacyjnej do 2 %. Roczny odpis amortyzacyjny 4.000 zł Roczna amortyzacja zaliczana do kosztów uzyskania przychodów 1.600 zł Po trzech latach firma sprzedaje samochód 70.000 zł Do kosztów uzyskania przychodów firma zaliczy kwotę  zł, z czego kwotę 4.800 zł (3 lata x 1600 zł) tytułem odpisów amortyzacyjnych i   zł [  zł - (3 lata x  zł x 2%)] jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży samochodu.

20 Obniżanie stawek amortyzacyjnych – przykład 1
Wariant II - amortyzacja przy zastosowaniu stawki podstawowej Podstawowa stawka amortyzacyjna dla samochodu osobowego wynosi 20%. Gdyby samochód był amortyzowany przy zastosowaniu tej stawki, wówczas do kosztów uzyskania przychodów firma zaliczy zł, w tym: odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu 48.000 zł (3 lata x  zł x 20%) koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży auta 80.000 zł [  zł - (3 lata x  zł x 20%)]

21 Obniżanie stawek amortyzacyjnych – przykład 2
Wartość początkowa samochodu ciężarowego zł. Przedsiębiorca w kolejnych latach podatkowych dokonywał odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu ciężarowego przy zastosowaniu stawek: Stawka amortyzacji Wysokość odpisów amortyzacyjnych w poszczególnych latach 20% (stawka podstawowa) w 2009 r. 20.000 zł w 2009 r. 10% (stawka obniżona) w 2010 r. 10.000 zł w 2010 r. 5% (stawka obniżona) w 2011 r. 5.000 zł w 2011 r. 20% (stawka podstawowa wynikająca z Wykazu) w 2012 r. 20.000 zł w 2012 r.

22 Inwestycje ze środków własnych czy zewnętrznych
Założenia do omawianego przykładu: Kupujemy środek trwały o wartości zł netto. W przypadku zewnętrznego finansowania zobowiązanie będziemy spłacać przez 36 miesięcy. W przypadku leasingu wnosimy wkład własny w wysokości 5% wartości środka trwałego (tj zł). Kosztem alternatywnym jest lokata bankowa na 3 lata.

23 Inwestycje ze środków własnych czy zewnętrznych
Leasing Wartość leasingu netto Wpłata własna 5% 2.500 zł Okres leasingu 36 miesięcy Wysokość raty miesięcznie 1.510 zł Wartość rat po okresie leasingu 1.510x36= zł Wartość leasingu po odjęciu wpłaty własnej Wartość odsetek (koszt leasingu) 6.860 zł Wartość wykupu 1% 500 zł Oszczędność podatkowa 10.803,40 zł Rzeczywisty koszt leasingu 46.556,60 zł

24 Inwestycje ze środków własnych czy zewnętrznych
Kredyt Cena przedmiotu kredytu zł netto Oprocentowanie kredytu 5,1% Ilość rat 36 m-cy Wysokość miesięcznej raty 1.500,79 zł Kwota zapłacona do banku po 3 latach 54.028,44 zł Zysk na podatku 765,40 zł Amortyzacja po 3 latach (20%) 5.700 zł

25 Inwestycje ze środków własnych czy zewnętrznych
Zakup środka trwałego ze środków własnych tylko teoretycznie nic nas nie kosztuje: zamrożony kapitał obrotowy– nieekonomiczne gospodarowanie w ramach działalności bieżącej firmy. koszt alternatywny zamrożonego kapitału obrotowego – 6.431,20 zł Obliczenie kosztu alternatywnego - Lokata w banku Wysokość lokaty Oprocentowanie stałe 4,5% Okres lokaty 36 m-cy Kapitalizacja odsetek roczna Zwrot z lokaty wraz z odsetkami 57.058,31 zł Zwrot z lokaty wraz z odsetkami po opodatkowaniu 56.431,20 zł

26 Inwestycje ze środków własnych czy zewnętrznych
Faktyczny koszt leasingu po odliczeniu podatku po 3 latach 46.931,56 zł Faktyczny koszt kredytu po odliczeniu podatku po 3 latach w tym amortyzacji 47.563,04 zł Faktyczny koszt przy inwestycji ze środków własnych po uwzględnieniu amortyzacji (20% rocznie) po 3 latach 44.300,00 zł

27 Kredyt podatkowy dla przedsiębiorców
Podatnik jest zwolniony z płacenia podatku. Rozliczenie kredytu (bez oprocentowania) następuje w zeznaniu składanym za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia. art. 44 ust. 7a-7k PIT, art. 25 ust CIT oraz art. 21 ust Ryczałt

28 Kredyt podatkowy dla przedsiębiorców - PIT
Podatnik musi spełnić łącznie następujące warunki w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia osiągnąć przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej co najmniej równowartość euro (licząc według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności), od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik rozpocznie korzystanie ze zwolnienia, być małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniać, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w prowadzonej działalności gospodarczej nie wykorzystywać środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku - o znacznej wartości - udostępnionych nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych wcześniej w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność, w roku korzystania ze zwolnienia być opodatkowanym według skali podatkowej, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 31 stycznia danego roku pisemne oświadczenie o korzystaniu w tym roku z omawianego zwolnienia.

29 Kredyt podatkowy dla przedsiębiorców - PIT
Podatnik traci prawo do kredytu podatkowego, jeżeli w roku lub za rok korzystania z tego zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych zlikwiduje działalność gospodarczą albo zostanie ogłoszona jego upadłość lub upadłość spółki, której jest wspólnikiem, lub osiągnie średniomiesięcznie przychód z działalności gospodarczej poniżej równowartości euro (przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedniego), lub w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszy przeciętne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzednim, lub ma zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

30 Podatek od towarów i usług
Podatek VAT Bierzemy podatek od jednych, dajemy innym, a co nam zostaje zabiera fiskus! Jest to podatek neutralny ... ale czy na pewno?

31 zarejestrowanie się jako czynny podatnik podatku VAT
Planowanie podatkowe Podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Podmiot, który rozpocznie samodzielną działalność gospodarczą w trakcie bieżącego roku ma do wyboru dwie możliwości zarejestrowanie się jako czynny podatnik podatku VAT skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 9

32 Podstawowe stawki VAT w UE

33 Transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - VAT
Przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. art. 6 ust. 1 pkt 1 VAT Zorganizowaną część przedsiębiorstwa - organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. art. 2 pkt 27e VAT

34 Transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - VAT
Przedsiębiorstwo – zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

35 Transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - VAT
Przedsiębiorstwo art. 551 Kodeksu cywilnego oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwę przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nich wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

36 Zwrot bezpośredni na wniosek podatnika
Zwrot VAT Zwrot bezpośredni na wniosek podatnika Terminy zwrotu 60 dni 25 dni

37 Planowanie podatkowe Ciągła, permanentna kontrola otoczenia prawnego.
- aktualnego, - planowanych zmian. Cykliczna analiza wyników finansowych prowadzonej działalności. Analiza działań organów podatkowych (doradca podatkowy).

38 Violetta Wełnicka – Doradca Podatkowy
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Violetta Wełnicka – Doradca Podatkowy


Pobierz ppt "Mariusz Gotowicz Doradca Podatkowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google