Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA PZM W WARSZAWIE NA LATA 2009 - 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA PZM W WARSZAWIE NA LATA 2009 - 2011."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA PZM W WARSZAWIE NA LATA

2 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju oraz znacznie odbiegająca w przerażającej statystyce wypadkowość w porównaniu z krajami skandynawskimi, Niemcami powoduje konieczność natychmiastowego wdrożenia działań. W tej sprawie PZM musi być aktywnym uczestnikiem wszelkich poczynań w celu poprawy istniejącej sytuacji i wielokrotnie powinien być ich inspiratorem. Podstawami do opracowania prezentowanej strategii są: Strategia Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska PZM, Statut PZM, Uchwała Krajowego Zjazdu PZM z dnia r i wnioski z narady środowiskowej aktywu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wnioski z seminarium z udziałem przewodniczących OK BRDiOŚ z dnia r. Prowadzone działania wymagają współpracy władz Związku z wieloma instytucjami, organizacjami, władzami państwowymi i regionalnymi oraz ich synchronizacji zwłaszcza w sferze kontaktów, medialnego wizerunku Związku na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i koniecznych zmian w przepisach

3 Tak zwana ofiarochłonność wypadków drogowych w Polsce jest kilkakrotnie wyższa niż w większości krajach Unii Europejskiej

4 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków Polska na tle wybranych krajów za lata /średnia/

5 Liczba pojazdów silnikowych około Wzrost o 49,5% Liczba wypadków w tym ofiary śmiertelne Spadek o 20% Spadek o 21,2% TROCHĘ STATYSTYKI

6 Kwalifikacje kierowców Istnieje pilna potrzeba poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. poprzez podniesienie kwalifikacji kierujących Egzamin teoretyczny zdaje za pierwszym razem 70,2% kandydatów na kierowców a egzamin praktyczny 32,7% kandydatów W wypadkach z udziałem młodych kierowców 83% zabitych to osoby w wieku lat

7

8 PZM propaguje bezpieczną jazdę np. ograniczenie prędkości na terenie obszaru zabudowanego do 50km/h

9 Poniżej prezentujemy najważniejsze obszary działalności Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska PZM na najbliższe lata

10 EDUKACJA- szkolnictwo Wdrożenie działań na rzecz trwałego usytuowania bloku programowego wychowanie komunikacyjne w programie edukacyjno-wychowawczym szkół na wszystkich poziomach edukacji Wdrożenie działań aby w szkołach ponadgimnazjalnych omawiana była część teoretyczna kursu na prawo jazdy wsparta szerokim propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy.

11 TURNIEJE Kontynuowanie Ogólnopolskich Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym i Ogólnopolskich Turniejów Motoryzacyjnych we współpracy z Policją, Kuratorium i Oświaty, Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, WORDami, lokalnymi władzami samorządowo-administracyjnymi oraz nadanie im rangi jako konkursów przedmiotowych

12 Współpraca działaczy i członków PZM z jednostkami oświatowymi przy wdrażaniu dzieciom i młodzieży wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym oraz w tworzeniu programów nauczania, przygotowywaniu podręczników i szkoleniu nauczycieli Popularyzacja zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie i udział np. w akcjach Bezpieczna droga do szkoły, Zabłyśnij na drodze itp. przy zastosowaniu wszelkiego rodzaju elementów odblaskowych

13 : PROPAGOWANIE ZASAD BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ Współpraca z mediami

14 WDRAŻANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA Inicjowanie kampanii medialnych poprzez m in wydawanie broszur, tworzenie bilbordów wprowadzenie do udziału w kampaniach prowadzonych przez lokalne media specjalistów od brd (przedstawicieli automobilkubów i innych osób współpracujacych z PZM)

15

16 Ratownictwo drogowe Kontynuowanie działań w celu uregulowania statusu prawnego Ratownika Drogowego w myśl Ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym co pozwoli na włączenie instruktorów ratownictwa w tryb szkolenia Działania na rzecz obowiązkowego wyposażania pojazdów w apteczki Działania mające na celu uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o konieczności i potrzebie znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy Prowadzenie działań mających na celu rozpowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy Podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia programu nauczania w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach programu kursów na prawo jazdy Lansowanie ruchu Ratownictwa Drogowego PZM

17 RATOWNICTWO DROGOWE cd Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla członków, działaczy, sędziów sportowych i pracowników PZM Dokształcanie instruktorów Ratownictwa Drogowego PZM – podnoszenie ich umiejętności i wiedzy zgodnie z najnowszymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji Organizowanie corocznej imprezy Mistrzostw Okręgu Ratowników Drogowych PZM jako formy doskonalenia umiejętności Ratowników Drogowych PZM oraz zwiększenia udziału załóg z automobilklubów i klubów zrzeszonych w PZM

18 Podnoszenie umiejętności kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy Działania na rzecz stworzenia obowiązku uczestnictwa w szkoleniach z zakresu techniki jazdy dla sprawców wypadków komunikacyjnych oraz rozszerzenie możliwości dobrowolnego uczestnictwa pozostałych kierujących pojazdami motorowymi w takich szkoleniach Kontynuowanie działań na rzecz problemu Młodych Kierowców jako grupy najbardziej zagrożonej w ruchu drogowym Zabieganie o wprowadzenie zniżek składek ubezpieczeń dla kierowców, którzy dobrowolnie ukończą szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy

19 Podnoszenie umiejętności kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy c d Propagowanie zasad ekonomicznej jazdy samochodem, organizowanie akcji z cyklu EKODRIVEN Popularyzowanie działalności Szkół Doskonalenia Jazdy PZM

20 OCHRONA ŚRODOWISKA Wdrożenie działań w celu eliminowania z ruchu drogowego pojazdów, które przekraczają dopuszczalne normy emisji spalin /w tym samochodów ciężarowych oraz pojazdów komunikacji masowej/ Prowadzenie działań na rzecz przewożenia masy towarowej alternatywnymi środkami transportu Popularyzowanie alternatywnych źródeł napędu pojazdów Propagowanie bezpiecznych i sprawnych technicznie pojazdów np. poprzez kontynuowanie akcji otwartych drzwi w Stacjach Obsługi Samochodów Propagowanie jazdy ekologicznej np. współorganizowanie akcji EKODRIVEN

21 OCHRONA ZMOTORYZOWANYCH Udzielanie pomocy ofiarom wypadków Uruchomienie portalu internetowego poświęconego zagadnieniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym Powołanie przy Zarządzie Okręgu Poradni Kierowców, w której zmotoryzowani korzystają z bezpłatnych porad policjanta, ubezpieczyciela, prawnika, rzeczoznawcy Współpraca z mediami w zakresie promowania zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym

22 Wspieranie z pozycji Okręgu krajowych i międzynarodowych kampanii brd wynikające z usytuowania PZM na arenie międzynarodowej Udział PZM – jako oficjalnego członka od 2007 roku - międzynarodowej Kampanii EuroRAP – European Road Assessment Programme, jako programu opracowanego przy Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest zredukowanie liczby śmiertelnych wypadków na drogach. Wspieranie działań programu, które koncentrują sie na klasyfikacji dróg pod względem bezpieczeństwa oraz na wdrażaniu rozwiązań efektywnego wykorzystania środków na budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej. Udział PZM w kampaniach światowych prowadzonych przez FIA oraz FIA Foundation Pełnienie roli informatora o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym kraju na prośbę Światowych Federacji

23 Dzielona odpowiedzialność: producenci samochodów, władze państwowe i użytkownicy drogowi Bezpieczeństwo Systemu Drogowego Road Pojazd Droga Człowiek

24 EuroRAP Decyzje inwestorskie – jak wydać 10 mln Euro Autostrada 2+pobocza utwardzone Budowa pobocza 1.5km 33km 250km Droga jednopasowa, dwukierunkowa

25

26 PRAWO i PRZEPISY Reprezentowanie interesów zmotoryzowanych Kontynuacja działań PZM jako aktywnego uczestnika konsultacji społecznych w projektowanych zmianach przepisów Inicjowanie zmian w zdezaktualizowanych przepisach Proponowanie wprowadzania przepisów poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym – np. potrzebę standaryzacji apteczki i nałożenie obowiązku wyposażania w nią pojazdów. Współdziałanie w tworzeniu lokalnych programów Gambit. §

27 Program GAMBIT prognozuje, że w 2010 roku zginie na naszych drogach osób w 2013 roku 2300 osób Na poprawę tej sytuacji wielki wpływ mają i będą miały działania prowadzone przez Polski Związek Motorowy

28 Popularyzacja zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym Promowanie działań na rzecz poprawy brd wykorzystując przy tym osoby o wysokim autorytecie politycznym, medialnym i społecznym Uczestnictwo w konferencjach poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym przy zaangażowaniu Szkół Wyższych Rozszerzenie działań na rzecz niechronionych użytkowników dróg Podnoszenie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego wśród członków Automobilklubów, Klubów Współpraca z Newsleterem PZM przy tworzeniu niezbędnych informacji o działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym Propagowanie zasad brd na wszystkich imprezach organizowanych przez PZM Kontynuowanie akcji z cyklu DNI Otwarte w Stacjach Obsługi Pojazdów jako formy propagowania sprawnych technicznie pojazdów Aktywna współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy Okręgowymi Komisjami BRDiOś

29 POSUMOWANIE Od czasu zbudowania pierwszego samochodu, ponad 100 lat temu, w wyniku wypadków drogowych zginęło prawie 30 milionów ludzi. W wielu krajach Azji, Afryki i Europy Środkowej od 40 do 50 % osób, które straciły życie w wypadkach drogowych, to piesi.

30 ! NIE MOŻEMY STAĆ BEZCZYNNIE ! Światowe statystyki pokazują, że w ciągu najbliższych lat liczba ludzi rocznie tracących życie w wypadkach drogowych może osiągnąć poziom od miliona do 1,3 miliona osób. Koszt społeczny jednej zabitej osoby to prawie 1 mln złotych.

31 Prowadzenie działań możliwe jest dzięki pomocy


Pobierz ppt "STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA PZM W WARSZAWIE NA LATA 2009 - 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google