Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP
hm. Zbigniew Paweł Skupiński

2 realizuje cele i założenia organizacji.
KADRA JEST NAJCENNIEJSZYM KAPITAŁEM Związku Harcerstwa Polskiego. ponieważ realizuje cele i założenia organizacji.

3 CZYM JEST SYSTEM PRACY Z KADRĄ?
DOKUMENT (wprowadzony uchwałą nr 18/XXXVI RN ZHP z dn r.) OGÓLNOZWIĄZKOWY STANDARD WPROWADZAJĄCY HIERARCHIĘ DOKUMENTÓW POWIĄZANYCH Z PRACĄ Z KADRĄ

4 SYSTEM PRACY Z KADRĄ DEFINICJE CELE PRACY OBSZARY ZASADY ELEMENTY
EWALUACJA

5 DEFINICJE KADRA INSTRUKTORSKA SPECJALISTYCZNA osoby pełniące funkcje
pełniąca funkcje wychowawcze SPECJALISTYCZNA wspierająca działalność wychowawczą

6 CELE PRACA Z KADRĄ: WZROST POTENCJAŁU I ZWIĘKSZENIE SATYSFAKCJI KADRY
ORGANIZACJA: WZROST POTENCJAŁU I ZWIĘKSZENIE SATYSFAKCJI KADRY KOMENDY: POZYSKANIE, PRZYGOTOWANIE, MOTYWOWANIE ORAZ WSZECHSTRONNE WSPIERANIE KADRY SPODZIEWANY EFEKT: STAŁE PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY WYCHOWAWCZEJ, A TYM SAMYM ROZWÓJ ORGANIZACJI

7 ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE DOŚWIADCZENIA
OBSZARY ZDOBYWANIE WIEDZY ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA Z KADRĄ NABYWANIE DOŚWIADCZENIA KSZTAŁTOWANIE POSTAW MOTYWOWANIE

8 ZASADY CIĄGŁY PROCES CELOWY POWSZECHNY

9 ELEMENTY PRACA KOMEND POZYSKANIE KADRY KSZTAŁCENIE KADRY
PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ SAMOKSZTAŁCENIE I PRACA NAD SOBĄ

10 ELEMENT – POZYSKIWANIE KADRY
POZYSKANIE KADRY WEWNĘTRZ ORGANIZACJI SPOZA ORGANIZACJI

11 ELEMENT – POZYSKIWANIE KADRY WEWNĘTRZ ORGANIZACJI
WYSZUKANIE KANDYDATÓW SUGEROWANA KOLEJNOŚĆ ELEMENT – POZYSKIWANIE KADRY WEWNĘTRZ ORGANIZACJI STWORZENIE PLANU PRZYGOTOWANIE DO FUNKCJI UWZGLĘDNIAMY: POTRZEBY KADROWE ŚRODOWISKA DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA, MOTYWACJĘ I KWALIFIKACJE KANDYDATÓW WYBÓR NAJLEPSZEGO PODPISANIE UMOWY MIANOWANIE NA FUNKCJĘ

12 ELEMENT – POZYSKIWANIE KADRY SPOZA ORGANIZACJI
WYSZUKANIE KANDYDATÓW SUGEROWANA KOLEJNOŚĆ ELEMENT – POZYSKIWANIE KADRY SPOZA ORGANIZACJI OKREŚLENIE ZADAŃ I WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PODJĘCIE DECYZJI I PODPISANIE UMOWY PRZESZKOLENIE DO FUNKCJI POD KĄTEM ZHP UWZGLĘDNIAMY: POTRZEBY KADROWE ŚRODOWISKA DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA, MOTYWACJĘ I KWALIFIKACJE KANDYDATÓW, STOPNIOWE ANGAŻOWANIE, WPROWADZENIE OSÓB DO ŚRODOWISKA PRZYDZIELENIE OPIEKUNA REALIZACJA ZADANIA PRZY WSPARCIU OCENA REALIZACJI PROPOZYCJA KOLEJNYCH ZADAŃ LUB FUNKCJI PROPOZYCJA CZŁONKOSTWA

13 ELEMENT – KSZTAŁCENIE KADRY STANDARYZACJA I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA
ZASADY KSZTAŁCENIA

14 ELEMENT – KSZTAŁCENIE KADRY DOBÓR KADRY REKRUTACJA
UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE ZASADY KSZTAŁCENIA ADEKWATNOŚĆ ATMOSFERA EWALUACJA WZAJEMNOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ

15 ELEMENT – KSZTAŁCENIE KADRY
HUFIEC CHORĄGIEW GK ZHP KURS PRZEWODNIKOWSKI KURS PODHARC-MISTRZOWSKI KURS HARCMISTRZOWSKI formy nakierowane na rozwój instruktorski formy przygotowujące do funkcji KURSY NA FUNKCJE BEZPOŚREDNIO WSPIERAJĄCE PRACĘ DRUŻYNOWYCH KURSY METODYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO PEŁNIENIA FUNKCJI DRUŻYNOWEGO KURSY NA FUNKCJE PEŁNIONE NA POZIOMIE CHORĄGWI KURSY NA FUNKCJE W KOMENDZIE HUFCA

16 ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ
WSPARCIE DRUŻYNOWYCH INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU (IŚR) MOTYWOWANIE

17 ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ
PRZED MIANOWANIE W TRAKCIE ZAKOŃCZENIE ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ ZMIANA FUNKCJI KSZTAŁCENIE OCENA, PODSUMO-WANIE ZAWARCIE UMOWY MIANO-WANIE DZIAŁANIE DECYZJA ODEJŚCIE PRZYGOTOWANIE PRZEDŁU-ŻENIE UMOWY WSPARCIE WERYFIKACJA, PRZYGOTOWANIE DO FUNKCJI, ZAPOZNANIE Z OPISEM FUNKCJI PODPISANIE UMOWY, DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ, POWOŁANIE NA FUNKCJĘ BIEŻĄCE WSPARCIE, NADZÓR NAD ZADANIAMI, WPIERANIE INDYWID. ROZWOJU, EWALUACJA, NAGRADZANIE PODSUMOWANIE I OCENA, WNIOSKI, PODZIĘKOWANIE, NAKREŚLENIE DALSZEJ MOZLIWOŚCI ROZWOJU

18 ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ
OBOWIĄZKI PRZEŁOŻONEGO WOBEC KADRY: MOTYWOWANIE DO DOSKONALENIA W PEŁNIENIU FUNKCJI, MOTYWOWANIE DO ROZWOJU PRZEZ ZDOBYWANIE STOPNI HARCERSKICH I INSTRUKTORSKICH, ANGAŻOWANIE W ZADANIA, BĘDĄCE WYZWANIEM, POZWALAJĄCE NA REALIZOWANIE ASPIRACJI NA INNYM POLU NIŻ PEŁNIONA FUNKCJA, DOCENIANIE OSIĄGNIĘĆ PRZEZ NAGRADZANIE, UTRZYMYWANIE STAŁEGO KONTAKTU Z PODWŁADNYM, NASTAWIONEGO NA BIEŻĄCE PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ, WYZNACZANIE NOWYCH CELÓW, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I WYCIĄGANIE WNIOSKÓW

19 IŚR INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU (IŚR)
ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ SKUPIENIE SIĘ NA OKREŚLONEJ PŁASZCZYŹNIE PLANOWANIE DZIAŁAŃ IŚR DOBROWOLNOŚĆ SYSTEM UCZEŃ-MISTRZ NIEZALEŻNE OD STOPNI

20 ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ
WSPARCIE DRUŻYNOWYCH ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ DRUŻYNOWI SZCZEP WSPÓLNOTA INTEGRACJA KADRY OBÓZ, ZIMOWISKO EFEKTYWNY CIĄG WYCHOWAWCZY HUFIEC CHORĄGIEW GK ZHP

21 ELEMENT – SAMOKSZTAŁCENIE I PRACA NAD SOBĄ
SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH SYSTEM STOPNI HARCERSKICH ZDOBYWANIE WIEDZY Z KSIĄŻEK I MEDIÓW

22 ROZWÓJ ZHP PRACA Z KADRĄ
WZROST POTENCJAŁU I ZWIĘKSZENIE SATYSFAKCJI KADRY PRACA Z KADRĄ PROCES – CIĄGŁY, PLANOWY, POWSZECHNY POZYSKANIE KADRY KSZTAŁCENIE KADRY SAMOKSZTAŁCENIE I PRACA NAD SOBĄ PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ ROZWÓJ ZHP

23 SYSTEM PRACY Z KADRĄ W HUFCU
I WSPIERANIE SZCZEPÓW TWORZENIE PRACA Z KADRĄ INSTRUKTORSKĄ POZYSKANIE BYŁYCH INSTRUKTORW KURSY PRZEWODNIKOWSKIE PRACA Z OPIEKUNAMI PRÓB DRUŻYNOWYCH WSPARCIE VI FILARÓW SPK WEDŁUG ZESPOŁU PRACY Z KADRĄ GK ZHP – RAJD KOMEND HUFCÓW 2010

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ hm. Zbigniew Paweł Skupiński


Pobierz ppt "SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google