Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP hm. Zbigniew Paweł Skupiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP hm. Zbigniew Paweł Skupiński."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP hm. Zbigniew Paweł Skupiński

2 KADRA JEST NAJCENNIEJSZYM KAPITAŁEM Związku Harcerstwa Polskiego. ponieważ realizuje cele i założenia organizacji.

3 CZYM JEST SYSTEM PRACY Z KADRĄ? DOKUMENT (wprowadzony uchwałą nr 18/XXXVI RN ZHP z dn. 27.06.2010 r.) OGÓLNOZWIĄZKOWY STANDARD WPROWADZAJĄCY HIERARCHIĘ DOKUMENTÓW POWIĄZANYCH Z PRACĄ Z KADRĄ

4 DEFINICJECELE PRACYOBSZARY ZASADYELEMENTYEWALUACJA SYSTEM PRACY Z KADRĄ

5 DEFINICJE KADRA osoby pełniące funkcje INSTRUKTORSKA pełniąca funkcje wychowawcze SPECJALISTYCZNA wspierająca działalność wychowawczą

6 CELE PRACA Z KADRĄ: ORGANIZACJA: KOMENDY: SPODZIEWANY EFEKT: WZROST POTENCJAŁU I ZWIĘKSZENIE SATYSFAKCJI KADRY POZYSKANIE, PRZYGOTOWANIE, MOTYWOWANIE ORAZ WSZECHSTRONNE WSPIERANIE KADRY STAŁE PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY WYCHOWAWCZEJ, A TYM SAMYM ROZWÓJ ORGANIZACJI

7 OBSZARY PRACA Z KADRĄ ZDOBYWANIE WIEDZY ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MOTYWOWANIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW NABYWANIE DOŚWIADCZENIA

8 ZASADY PROCES POWSZECHNY CELOWY CIĄGŁY

9 ELEMENTY POZYSKANIE KADRY KSZTAŁCENIE KADRY SAMOKSZTAŁCENIE I PRACA NAD SOBĄ PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ PRACA KOMEND

10 ELEMENT – POZYSKIWANIE KADRY POZYSKANIE KADRY WEWNĘTRZ ORGANIZACJI SPOZA ORGANIZACJI

11 ELEMENT – POZYSKIWANIE KADRY WEWNĘTRZ ORGANIZACJI STWORZENIE PLANU PRZYGOTOWANIE DO FUNKCJI PODPISANIE UMOWY MIANOWANIE NA FUNKCJĘ WYSZUKANIE KANDYDATÓW WYBÓR NAJLEPSZEGO UWZGLĘDNIAMY: 1)POTRZEBY KADROWE ŚRODOWISKA 2)DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA, MOTYWACJĘ I KWALIFIKACJE KANDYDATÓW SUGEROWANA KOLEJNOŚĆ

12 ELEMENT – POZYSKIWANIE KADRY SPOZA ORGANIZACJI WYSZUKANIE KANDYDATÓW UWZGLĘDNIAMY: 1)POTRZEBY KADROWE ŚRODOWISKA 2)DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA, MOTYWACJĘ I KWALIFIKACJE KANDYDATÓW, 3)STOPNIOWE ANGAŻOWANIE, 4)WPROWADZENIE OSÓB DO ŚRODOWISKA 5)PRZYDZIELENIE OPIEKUNA OKREŚLENIE ZADAŃ I WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PODJĘCIE DECYZJI I PODPISANIE UMOWY PRZESZKOLENIE DO FUNKCJI POD KĄTEM ZHP REALIZACJA ZADANIA PRZY WSPARCIU OCENA REALIZACJI PROPOZYCJA KOLEJNYCH ZADAŃ LUB FUNKCJI PROPOZYCJA CZŁONKOSTWA SUGEROWANA KOLEJNOŚĆ

13 ELEMENT – KSZTAŁCENIE KADRY KSZTAŁCENIE KADRY ZASADY KSZTAŁCENIA STANDARYZACJA I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

14 ELEMENT – KSZTAŁCENIE KADRY ZASADY KSZTAŁCENIA ATMOSFERA DOBÓR KADRY ADEKWATNOŚĆ EWALUACJA WZAJEMNOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE REKRUTACJA

15 KURSY NA FUNKCJE W KOMENDZIE HUFCA ELEMENT – KSZTAŁCENIE KADRY HUFIECCHORĄGIEWGK ZHP formy nakierowane na rozwój instruktorski formy przygotowujące do funkcji KURS PRZEWODNIKOWSKI KURS PODHARC- MISTRZOWSKI KURS HARCMISTRZOWSKI KURSY METODYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO PEŁNIENIA FUNKCJI DRUŻYNOWEGO KURSY NA FUNKCJE BEZPOŚREDNIO WSPIERAJĄCE PRACĘ DRUŻYNOWYCH KURSY NA FUNKCJE PEŁNIONE NA POZIOMIE CHORĄGWI

16 ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU (IŚR) MOTYWOWANIE WSPARCIE DRUŻYNOWYCH

17 ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ ZAWARCIE UMOWY MIANO- WANIE DZIAŁANIE OCENA, PODSUMO- WANIE DECYZJA ODEJŚCIE ZMIANA FUNKCJI PRZEDŁU- ŻENIE UMOWY WSPARCIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIANOWANIEW TRAKCIEZAKOŃCZENIE PRZYGOTOWANIE WERYFIKACJA, PRZYGOTOWANIE DO FUNKCJI, ZAPOZNANIE Z OPISEM FUNKCJI PODPISANIE UMOWY, DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ, POWOŁANIE NA FUNKCJĘ BIEŻĄCE WSPARCIE, NADZÓR NAD ZADANIAMI, WPIERANIE INDYWID. ROZWOJU, EWALUACJA, NAGRADZANIE PODSUMOWANIE I OCENA, WNIOSKI, PODZIĘKOWANIE, NAKREŚLENIE DALSZEJ MOZLIWOŚCI ROZWOJU

18 ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ OBOWIĄZKI PRZEŁOŻONEGO WOBEC KADRY: MOTYWOWANIE DO DOSKONALENIA W PEŁNIENIU FUNKCJI, MOTYWOWANIE DO ROZWOJU PRZEZ ZDOBYWANIE STOPNI HARCERSKICH I INSTRUKTORSKICH, ANGAŻOWANIE W ZADANIA, BĘDĄCE WYZWANIEM, POZWALAJĄCE NA REALIZOWANIE ASPIRACJI NA INNYM POLU NIŻ PEŁNIONA FUNKCJA, DOCENIANIE OSIĄGNIĘĆ PRZEZ NAGRADZANIE, UTRZYMYWANIE STAŁEGO KONTAKTU Z PODWŁADNYM, NASTAWIONEGO NA BIEŻĄCE PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ, WYZNACZANIE NOWYCH CELÓW, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I WYCIĄGANIE WNIOSKÓW

19 ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU (IŚR) IŚR SYSTEM UCZEŃ-MISTRZ SKUPIENIE SIĘ NA OKREŚLONEJ PŁASZCZYŹNIE PLANOWANIE DZIAŁAŃ DOBROWOLNOŚĆ NIEZALEŻNE OD STOPNI

20 ELEMENT – PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ WSPARCIE DRUŻYNOWYCH DRUŻYNOWI HUFIEC CHORĄGIEW GK ZHP SZCZEP WSPÓLNOTA INTEGRACJA KADRY OBÓZ, ZIMOWISKO EFEKTYWNY CIĄG WYCHOWAWCZY

21 ELEMENT – SAMOKSZTAŁCENIE I PRACA NAD SOBĄ SAMOKSZTAŁCENIE I PRACA NAD SOBĄ SYSTEM STOPNI HARCERSKICH ZDOBYWANIE WIEDZY Z KSIĄŻEK I MEDIÓW SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH

22 PRACA Z KADRĄ WZROST POTENCJAŁU I ZWIĘKSZENIE SATYSFAKCJI KADRY ROZWÓJ ZHP SAMOKSZTAŁCENIE I PRACA NAD SOBĄ PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ POZYSKANIE KADRY KSZTAŁCENIE KADRY PROCES – CIĄGŁY, PLANOWY, POWSZECHNY

23 SYSTEM PRACY Z KADRĄ W HUFCU WSPARCIE DRUŻYNOWYCH TWORZENIE I WSPIERANIE SZCZEPÓW POZYSKANIE BYŁYCH INSTRUKTORW KURSY PRZEWODNIKOWSKIE PRACA Z OPIEKUNAMI PRÓB PRACA Z KADRĄ INSTRUKTORSKĄ VI FILARÓW SPK WEDŁUG ZESPOŁU PRACY Z KADRĄ GK ZHP – RAJD KOMEND HUFCÓW 2010

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ hm. Zbigniew Paweł Skupiński zpskupinski@zhp.net.pl


Pobierz ppt "SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP hm. Zbigniew Paweł Skupiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google