Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Istota kształcenia modułowego

3 Warunkiem realizacji idei budowania społeczeństwa opartego na wiedzy jest nadanie w Polsce odpowiedniej rangi, powszechnie rekomendowanej w ostatnich latach, koncepcji uczenia się przez całe życie

4 Priorytety Strategii Kształcenia Ustawicznego Strategia określa sześć działań priorytetowych, wspierających ogólnie cele rozwoju kształcenia ustawicznego, są to: – zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego, – podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego, – współdziałanie i partnerstwo, – tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych, – uświadamianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego

5 Priorytety Strategii Kształcenia Ustawicznego Kształcenie modułowe będzie miało swoje miejsce w działaniu dotyczącym zwiększenia dostępności oraz podnoszenia jakości kształcenia ustawicznego

6 Zwiększenia dostępności Kształcenie modułowe zwiększa różnorodność oferty edukacyjnej, wspiera mechanizmy zapewniające drożność ścieżek edukacyjnych oraz przyczynia się do tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki.

7 Podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego Kształcenie modułowe przyczynia się do lepszego zaspokojenia oczekiwań i potrzeb uczniów, studentów i słuchaczy. Kształcenie modułowe sprzyjać będzie łatwiejszemu i szybszemu aktualizowaniu treści kształcenia, wprowadzaniu innowacyjnych metod nauczania, przystosowaniu procesu nauczania do systemu egzaminowania

8 Podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego W zakresie podnoszenia jakości kształcenia ustawicznego przewiduje się dwa konkretne zadania odnoszące się do kształcenia modułowego, są to: –– modyfikacja i wzbogacanie oferty programowej kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem programów modułowych, – stworzenie banku programów modułowych dla form szkolnych i pozaszkolnych.

9 Kształcenie modułowe Kształcenie modułowe szczególnego znaczenia nabrało w kształceniu zawodowym, w którym można dokonać podziału procesu pracy na zadania zawodowe wykonywane na stanowiskach pracy przyporządkowanych określonemu zawodowi

10 Kształcenie modułowe Zawód można zdefiniować jako wykonywanie zespołów czynności społecznie użytecznych, wyodrębnionych na skutek podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy i umiejętności, warunkujących wykonanie zadań zawodowych powtarzanych systematycznie i będących źródłem utrzymania dla pracownika i jego rodziny

11 Kształcenie modułowe Stanowisko pracy możemy określić jako miejsce pracy, na którym pracownik wykonuje zadania zawodowe Zadanie zawodowe jest to wyodrębniona z działań pracowniczych cząstka, stanowiąca pewną całość, którą można traktować jako sekwencję działania zawodowego

12 Kształcenie modułowe Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia i definicje możemy dokonać strukturalizacji zawodu. Dokonać podziału działań pracowniczych na wyodrębnione jednostki, które będą stanowiły punkt wyjścia do kształcenia modułowego

13 Kształcenie modułowe Kształcenie modułowe polega na takiej organizacji procesu nauczania-uczenia się, w której podstawą całej działalności dydaktycznej nie jest program nauczania lecz wybrany moduł, jako wyodrębniona całość programu nauczania, która doprowadza uczących się do uzyskania określonych wiadomości, umiejętności i postaw warunkujących realizację jednego zadania zawodowego zgodnie z przyjętym standardem kwalifikacji dla określonego stanowiska pracy

14 Kształcenie modułowe Modułowy system kształcenia jest to forma kształcenia, która zrywa z konwencją dotychczasowych programów nauczania, odrębnych programów dla poszczególnych przedmiotów nauczania, programów w tradycyjnym rozumieniu, wprowadzając modułowy układ treści. Proces kształcenia zostaje oparty na modułach, obejmujących zintegrowane treści kształcenia z różnych dziedzin

15 Proces strukturalizacji działań pracowniczych realizowanych w ramach zawodu

16 Kształcenie modułowe Opierając się na podziale działań pracowniczych można wdrożyć system kształcenia, który polega na kształtowaniu umiejętności wykonywania zadań zawodowych. Proces nauczania może przebiegać więc jako kolejne zdobywanie niezależnych porcji umiejętności (modułów).

17 Kształcenie modułowe System kształcenia oparty na kolejnym zaliczaniu modułów może przynieść wiele korzyści, takich jak: otwartość i elastyczność systemu kształcenia, łatwe dostosowanie programów nauczania do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, łatwe dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości słuchaczy, bez względu na wiek, płeć, status rodzinny, miejsce zamieszkania, skuteczność kształcenia poprzez ograniczenie zbędnej wiedzy i umiejętności oraz ścisłe ukierunkowanie procesu nauczania, możliwość indywidualizacji procesu kształcenia, możliwość ciągłego unowocześniania programów nauczania, przesunięcie akcentu z nauczania na samokształcenie.

18 Programy nauczania MODUŁ IMODUŁ IIMODUŁ IIIMODUŁ IV MODUŁ VMODUŁ VI MODUŁ VII MODUŁ VIII MODUŁ IX MODUŁ N

19 Programy nauczania

20

21 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google