Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała sam. Zuzanna Reif

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała sam. Zuzanna Reif"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała sam. Zuzanna Reif
Statut ZHP Przygotowała sam. Zuzanna Reif

2 Czym jest Statut? To nadrzędny dokument Związku Harcerstwa Polskiego.
Wyznacza m. in.: -misję i cele Związku, -charakter jego działania, -kompetencje poszczególnych -organów i jednostek, -symbole i odznaki, -umundurowanie,

3 ZHP jest organizacją: -dobrowolną, -apolityczną, -ogólnopolską,
-patriotyczną, -otwartą, Jest członkiem: WOSM, WAGGGS, ISGF.

4 Misja ZHP: Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

5 Cele ZHP: -stwarzanie warunków do wszechstronnego, rozwoju człowieka,
-nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka, -upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości, -nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami, -upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody,

6 Symbole ZHP

7 Struktura

8

9 Władze (kadencja 4-ro letnia)
Władze naczelne: Zjazd ZHP, Przewodniczący ZHP, Rada Naczelna ZHP, Główna Kwatera ZHP, Naczelnik ZHP, Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, Naczelny Sąd Harcerski ZHP. władze chorągwi: zjazd chorągwi, rada chorągwi, komenda chorągwi, komendant chorągwi, komisja rewizyjna chorągwi, sąd harcerski chorągwi;

10 A kto kieruje pracami RN? -Przewodniczący ZHP A pracami GK?
-Naczelnik ZHP Władze naczelne pochodzą z wyboru. Podczas wyborów obowiązują zasady: -nieograniczona liczba kandydatów, -równouprawnienie kandydatów,

11 Hufiec Tworzony przez chorągiew. W skład komendy wchodzi:
Minimum 5 osób w tym: -komendant, -skarbnik, -co najmniej 1 z-ca komendanta,

12 Co robi komendant hufca?
kieruje pracą komendy hufca, kieruje bieżącą działalnością hufca, reprezentuje hufiec, wydaje rozkazy, prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

13 Chorągiew Tworzona przez Główną Kwaterę. W skład komendy wchodzi:
Co najmniej 3 osoby w tym: -komendant, -skarbnik, -minimum 1 z-ca komendanta,

14 Komisja rewizyjna HUFCA (min. 3os.)
Czuwa nad zgodnością pracy ze Statutem ZHP, Kontroluje działalność finansowo-gospodarczą jednostek i władz hufca, Ocenia realizacje programu rozwoju hufca, Przedstawia KH swoje wnioski i opinie, Przedstawia KH sprawozdania ze swojej działalności, Przedstawia Zjazdowi Hufca ocenę jego pracy,

15 Rada Chorągwi -Zrzesza od 7 do 11 członków w tym przewodniczącego,
-Ocenia realizacje uchwał zjazdu chorągwi i własnych, -przyjmuje kierunki pracy chorągwi, ocenia ich realizację, -ocenia realizacje planu pracy chorągwi, -zatwierdza budżet chorągwi i sprawozdanie finansowe za rok, -rozpatruje sprawozdania KCH, -co roku uchwala absolutorium dla poszczególnych członków KCH, -decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi, -decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,

16 Każdy „duży harcerz powinien wiedzieć vo mieści się w Statucie ZHP.
Ciekawostki: -Uchwały zjazdów hufców i zjazdów chorągwi są ważne bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania, -Składka członkowska ZHP jest obowiązkowa dla wszystkich członków ZHP, Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, ze głosujący postanowią inaczej. Każdy „duży harcerz powinien wiedzieć vo mieści się w Statucie ZHP.

17 Dziękuję Czuwaj!


Pobierz ppt "Przygotowała sam. Zuzanna Reif"

Podobne prezentacje


Reklamy Google