Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA w BIAŁEJ PISKIEJ Biała Piska, 06 listopada 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA w BIAŁEJ PISKIEJ Biała Piska, 06 listopada 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA w BIAŁEJ PISKIEJ Biała Piska, 06 listopada 2007 r.

2 Witamy Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej Witamy Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej

3 Porządek spotkania: 1. Otwarcie i powitanie uczestników spotkania 2. Informacja na temat:,,Geneza powstania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej, zadania, kompetencje wybór radnych,,Ochrona Praw Dziecka 3. Dyskusja 4. Informacje o podpisanych umowach o współpracy 5. Zakończenie obrad

4 Młodzieżowa Rada Miejska Młodzieżowa Rada Miejska w Białej Piskiej jest grupą młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach i na terenie miasta i gminy. Młodzieżowi radni to osoby uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Pracując w Radzie bierze się odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczy się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Młodzieżowa Rada Miejska w Białej Piskiej jest grupą młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach i na terenie miasta i gminy. Młodzieżowi radni to osoby uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Pracując w Radzie bierze się odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczy się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu.

5 Temat: GENEZA POWSTANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ PISKIEJ. Zadania, kompetencje i wybór radnych Temat: GENEZA POWSTANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ PISKIEJ. Zadania, kompetencje i wybór radnych

6 Cele lokalnej polityki młodzieżowej gminy Biała Piska: stworzenie odpowiednich warunków bytowych stworzenie odpowiednich warunków bytowych umożliwienie uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym na równi z innymi grupami społecznymi umożliwienie uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym na równi z innymi grupami społecznymi

7 Strategia państwa i działania społeczności lokalnej na rzecz młodzieży mają zapewnić młodym ludziom realizację ich planów życiowych – tak indywidualnych jak i grupowych - oraz pomóc im w znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie.

8 Obszary potrzeb młodzieżowej grupy społecznej: Obszary potrzeb młodzieżowej grupy społecznej: I. edukacja II. zatrudnienie III. uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym i społecznym IV. czas wolny, kultura, sport, turystyka V. zdrowie i profilaktyka

9 I.EDUKACJA MŁODZIEŻY jakość kształcenia powszechnego jakość kształcenia powszechnego powiązanie kształcenia z potrzebami rynku pracy powiązanie kształcenia z potrzebami rynku pracy rozbudzanie u młodzieży motywacji do ustawicznej nauki i przygotowania się do życia zawodowego na zmieniającym się rynku pracy rozbudzanie u młodzieży motywacji do ustawicznej nauki i przygotowania się do życia zawodowego na zmieniającym się rynku pracy rozwój intelektualny a rozwój fizyczny rozwój intelektualny a rozwój fizyczny

10 II. ZATRUDNIENIE ujednolicenie polityki zatrudnienia skierowanej do całej populacji młodzieży ujednolicenie polityki zatrudnienia skierowanej do całej populacji młodzieży poprawa rynku pracy poprawa rynku pracy przygotowanie młodzieży do udziału w europejskim rynku pracy – wieloletnia polityka zatrudnienia przygotowanie młodzieży do udziału w europejskim rynku pracy – wieloletnia polityka zatrudnienia

11 III. UCZESTNICTWO MŁODZIEŻY W ŻYCIU PUBLICZNYM budowanie społeczeństwa obywatelskiego budowanie społeczeństwa obywatelskiego młodzieżowe konsultacje społeczne młodzieżowe konsultacje społeczne uczestnictwo w procesie decyzyjnym uczestnictwo w procesie decyzyjnym rozwój sportu powszechnego rozwój sportu powszechnego

12 IV. CZAS WOLNY, KULTURA, SPORT, TURYSTYKA zwiększenie dostępu do wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz możliwość uczestnictwa w formach wyjazdowych zwiększenie dostępu do wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz możliwość uczestnictwa w formach wyjazdowych oferta kulturalna zgodna z potrzebami oferta kulturalna zgodna z potrzebami promocja talentów i twórczości młodzieżowej promocja talentów i twórczości młodzieżowej

13 V. ZDROWIE I PROFILAKTYKA zdrowy styl życia, wolny od uzależnień zdrowy styl życia, wolny od uzależnień metoda otwartej koordynacji metoda otwartej koordynacji

14 Młodzi mieszkańcy Gminy Biała Piska czuli potrzebę powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej, której celem i zadaniami jest: 1.Reprezentowanie spraw dziecięcych i młodzieżowych przez Młodzieżową Radę Miejską w Białej Piskiej 2.Współpraca z władzami miasta i gminy, powiatu, województwa, organami samorządowymi i pozarządowymi 3.Możliwość współdecydowania w sprawach dotyczących młodzieży 4.Prezentacja naszych problemów z naszego punktu widzenia.

15 1.organizowanie młodzieżowych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, profilaktycznych itp., 2.propagowanie zasad demokracji wśród młodego pokolenia Polaków, 3.współpracę i wymianę doświadczeń z innymi radami dziecięcymi i młodzieżowymi, 4.możliwość wpływania na kierowanie rozwojem Miasta i Gminy Biała Piska. 5.stworzenie modemu pokoleniu odpowiednich warunków umożliwiających nam czynny udział w kształtowaniu samorządności lokalnej. Młodzieżowa Rada Miejska w Białej Piskiej spełnia rolę jednostki opiniodawczo-doradczej wobec działań organów gminy. Określono następujące formy i płaszczyzny działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej:

16 zdecydowała o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej Rada Miejska w Białej Piskiej Uchwałą Nr XXXVI/256/2001 z dnia 24 sierpnia 2001 r. zdecydowała o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej

17 Wybory Radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej powszechnie powszechnie równe równe bezpośrednie bezpośrednie

18 ORGANY WYBORCZE Miejska Komisja Wyborcza Miejska Komisja Wyborcza Okręgowe (Szkolne) Komisje Wyborcze Okręgowe (Szkolne) Komisje Wyborcze

19

20 RadniRadni Radnym może być: Mieszkaniec Gminy Biała Piska, który w dniu wyborów ukończył 12 rok życia, a nie ukończył lat 20, a jednocześnie jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej na terenie Gminy Biała Piska lub szkoły ponadpodstawowej w innych gminach i mający stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Biała Piska.

21 Zakres działania i zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej: 1. możliwość wyrażania swoich poglądów na tematy jej dotyczące 2. stworzenie przedstawicielom władz lokalnych możliwości konsultacji z reprezentacją młodzieży 3. reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży 4. występowanie w imieniu dzieci i młodzieży 5. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej 6. organizowanie życia kulturalnego młodzieży 7. wspieranie młodych talentów 8. działania na rzecz rozwoju sportu, turystyki i ekologii 9. inicjowanie i propagowanie działań kulturalnych, artystycznych i naukowych 10. aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym Gminy Biała Piska

22 Organizacja wewnętrzna Rady: Prezydium Rady Prezydium Rady zespoły problemowe zespoły problemowe

23 Prezydium Rady: Przewodniczący Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Sekretarz Skarbnik Skarbnik

24 Zadania Prezydium Rady: Zadania Prezydium Rady: 1. kierowanie bieżącymi sprawami Rady 2. przygotowywanie projektów uchwał 3. wykonywanie uchwał Rady oraz określenie sposobu ich realizacji 4. przedkładanie sprawozdań z pracy Rady 5. informowanie władz Białej Piskiej o działaniach bieżących i planowanych kierunkach

25 Radny ma prawo: 1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Rady 2. zgłaszania postulatów i inicjatyw 3. składania interpelacji w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady, 4. uczestnictwa w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych, 5. uzyskania każdej informacji dotyczącej pracy Rady. 6. domagania się wniesienia pod obrady Sesji spraw, które uważa za społeczne i uzasadnione

26 Radny ma obowiązek: przestrzegania Statutu i uchwał Rady przestrzegania Statutu i uchwał Rady udziału w realizacji celów Rady udziału w realizacji celów Rady uczestniczenia w Sesjach Rady, posiedzeniach i pracy zespołów problemowych uczestniczenia w Sesjach Rady, posiedzeniach i pracy zespołów problemowych informowania swoich wyborców o działalności Rady informowania swoich wyborców o działalności Rady przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach Rady przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach Rady powiadomienia o zmianie miejsca nauki i zamieszkania powiadomienia o zmianie miejsca nauki i zamieszkania

27 Zadania zespołów problemowych: Zadania zespołów problemowych: 1. o piniowanie projektów uchwał Rady 2. w ystępowanie z inicjatywą uchwałodawczą 3. p raca koncepcyjna w zakresie właściwości zespołu

28 podpisały porozumienie o współpracy ustalając dziedziny i formy współpracy. Mając na celu podniesienie poziomu edukacji samorządowej, rozwój wszelkich form demokracji, uczestnictwo w Zjednoczonej Europie, pogłębianie znajomości problemów Warmii i Mazur, przygotowanie do dorosłego i odpowiedzialnego życia oraz bezkonfliktowej zmiany pokoleń, Rada Miejska w Białej Piskiej i Młodzieżowa Rada Miejska w Białej Piskiej

29 Wierzymy, że młodzi ludzie będą mieli: Wierzymy, że młodzi ludzie będą mieli: równe szanse na starcie w dorosłe życie równe szanse na starcie w dorosłe życie potencjał intelektualny, zdobyte kwalifikacje i doświadczenia młodzieży będą należycie spożytkowane w społeczeństwie obywatelskim opartym na wiedzy potencjał intelektualny, zdobyte kwalifikacje i doświadczenia młodzieży będą należycie spożytkowane w społeczeństwie obywatelskim opartym na wiedzy satysfakcjonujące życie zawodowe, społeczne i osobiste satysfakcjonujące życie zawodowe, społeczne i osobiste każdy młody człowiek będzie samodzielny i gotowy na pokonywanie trudności bytowych każdy młody człowiek będzie samodzielny i gotowy na pokonywanie trudności bytowych

30 Dyskusja

31 Radni Młodzieżowej Rady Warunkiem objęcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady jest złożenie ślubowania:,,Ślubuję uroczyście jako młodzieżowy radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Biała Piska, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady.

32 Młodzieżowa Rada Miejska podpisała umowy o współpracy: < z Radą Miejską w Białej Piskiej, < ze Stowarzyszeniem Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w Piszu, < ze wszystkimi stowarzyszeniami powiatowymi działającymi w imieniu i na rzecz dzieci i młodzieży. Współdziała z Ogólnopolską Feredacją Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

33 Radni III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej 1. Robert Szymański 2. Karolina Grenda 3. Marek Danowski 4. Sebastian Łagodziński 5. Anna Gentek 6. Ewa Simbida 7. Łukasz Dziekański 8. Paula Konopka 9. Marlena Melka 10. Iza Modzelewska 11. Natalia Kowalewska 12. Joanna Kucharz 13. Karolina Florczyk 14. Justyna Łada 15. Paweł Rogiński

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA w BIAŁEJ PISKIEJ Biała Piska, 06 listopada 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google