Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do not put content in the brand signature area 24/02/2014 10:59 Finansowanie inwestycji JST Alternatywy dla zaciągania kredytów przez JST Wojciech Ludynia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do not put content in the brand signature area 24/02/2014 10:59 Finansowanie inwestycji JST Alternatywy dla zaciągania kredytów przez JST Wojciech Ludynia."— Zapis prezentacji:

1 Do not put content in the brand signature area 24/02/2014 10:59 Finansowanie inwestycji JST Alternatywy dla zaciągania kredytów przez JST Wojciech Ludynia Centrum Bankowości Korporacyjnej we Wrocławiu ING Bank Śląski S.A.

2 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 1 Finansowanie JST przez ING Bank Śląski Statystyka roku 2010: 1. W roku 2010 wygranych 245 przetargów na udzielenie finansowania dla JST 2. JST współpracujące z ING Bankiem Śląskim: - Miasto Wrocław - Miasto Poznań - Miasto Katowice - Miasto Kraków - Miasto Jelenia Góra - Miasto i Gmina Dzierżoniów - Miasto i Gmina Siechnice - Miasto i Gmina Polkowice

3 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 2 Klasyczne podejście do finansowania Kalkulacja zapotrzebowania na środki zewnętrzne: Dochody bieżące + Dochody majątkowe - Wydatki bieżące - Wydatki majątkowe = Deficyt budżetu Środki na pokrycie deficytu + środki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek = nowo zaciągnięte kredyty / wyemitowane obligacje

4 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 3 Wykup wierzytelności Usługa finansowa umożliwiająca: zamianę na gotówkę wierzytelności z odroczonym terminem płatności przysługujących Dostawcy od jego Odbiorcy; uzyskanie przez Odbiorcę wydłużonego okresu finansowania (dodatkowego kredytu kupieckiego).

5 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 4 Potwierdzenie harmonogramu spłaty Wykup wierzytelności JST z Dyskontem – umowy Kontrakt Umowa wykupu wierzytelności Wykonawca JST (Zamawiający)

6 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 5 Wykup wierzytelności JST z Dyskontem – schemat transakcji 1. Realizacja etapu inwestycji 2a. Faktura 2b. Potwierdzenie odbioru/ wykonania robót 3. Środki pieniężne z dyskonta 4. Spłata w terminach potwierdzonych w harmonogramie Wykonawca JST (Zamawiający)

7 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 6 Wykup wierzytelności JST z Dyskontem budowa hali sportowej termin wykonania robót: ok. 18 mies. szacowana wartość transakcji: 12 mln zł faktury częściowe wystawiane po realizacji każdego etapu inwestycji terminy płatności: każda faktura płatna w 24 ratach kwartalnych (koszty finansowania ponoszone przez Wykonawcę) Założenia transakcji: (1) Kontrakt (2) Realizacja inwestycji ING Bank Śląski S.A. (3a) Wykup wierzytelności (3b) Finansowanie Wykonawca (Podawca):Firma budowlana Zamawiający (Dłużnik):Miasto (woj. pomorskie) Przedmiot kontraktu: Rola banku: Wykup wierzytelności od Wykonawcy Finansowanie Wykonawcy Frima budowlana Wykonawca Miasto Zamawiający (1) Kontrakt (2) Realizacja inwestycji ING Bank Śląski S.A. (3a) Wykup wierzytelności (3b) Finansowanie Firma budowlana Wykonawca Miasto Zamawiający

8 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 7 Wykup wierzytelności JST – zapisy w SIWZ Gmina …………, reprezentowana przez ………………………………………… zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: ……………………………………………………………………………………… z terminem zapłaty do …………

9 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 8 Wykup wierzytelności z Wydłużonym Okresem Finansowania dla JST – umowy Kontrakt Umowa wykupu wierzytelności Potwierdzenie harmonogramu spłaty w Wydłużonym Okresie Finansowania Wykonawca JST (Zamawiający)

10 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 9 1. Realizacja etapu inwestycji 2a. Faktura 2b. Potwierdzenie odbioru/ wykonania robót 3. Środki pieniężne z faktury (100% wartości faktury) 4. Spłata w terminach potwierdzonych w harmonogramie Wykup wierzytelności z Wydłużonym Okresem Finansowania dla JST – schemat transakcji Wykonawca JST (Zamawiający)

11 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 10 budowa drogi dł. ok. 8 km wraz z chodnikiem dla pieszych i ścieżką rowerową szacowana wartość transakcji: 20 mln zł faktury częściowe wystawiane po realizacji każdego etapu inwestycji płatność dla Wykonawcy: 30 dni od daty wystawienia faktury harmonogram spłat przez Zamawiającego: co kwartał w okresie 5 lat (koszty finansowania ponoszone przez Zamawiającego) Założenia transakcji: (1) Kontrakt (2) Realizacja inwestycji ING Bank Śląski S.A. (3a) Wykup wierzytelności (3b) Finansowanie Wykonawca (Podawca):Firma budowlano-remontowa Zamawiający (Dłużnik):Gmina Miejska Przedmiot kontraktu: Rola banku: Wykup wierzytelności od Wykonawcy Wydłużony Okres Finansowania dla Gminy w okresie 5 lat Wykup wierzytelności JST z Wydłużonym Okresem Finansowania Frima budowlano- remontowa Wykonawca Gmina Miejsca Zamawiający (1) Kontrakt (2) Realizacja inwestycji ING Bank Śląski S.A. (3a) Wykup wierzytelności (3b) Finansowanie Firma budowlano- remontowa Wykonawca Gmina Miejsca Zamawiający

12 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 11 Gmina ……………, reprezentowana przez ……………………………………… zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: ………………………………………………………………………………………… wraz z zapewnieniem finansowania wykonywanych prac/ robót w latach ………/ do roku ……… Wykup wierzytelności z Wydłużonym Okresem Finansowania dla JST – zapisy w SIWZ

13 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 12 Wykup wierzytelności z Wydłużonym Okresem Finansowania dla JST – zapisy w SIWZ Nazwa zadania: Budowa budynku (…) wraz z finansowaniem wykonanych robót przez wykup wierzytelności. Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie robót budowlanych określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, - usługa finansowania inwestycji przez wykup przez bank wierzytelności

14 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 13 Wykup wierzytelności z Wydłużonym Okresem Finansowania dla JST – zapisy w SIWZ Zamawiający oczekuje, iż wybrany Wykonawca: - wykona na podstawie otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej roboty budowlane w zakresie (…) oraz uzyska Decyzję pozwolenia na użytkowanie tego budynku, - zapewni finansowanie inwestycji przez wykup przez bank wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia; w celu wykonania tej części zamówienia Wykonawca wskaże w ofercie nabywcę wierzytelności, a następnie doprowadzi do zawarcia pomiędzy Wykonawcą a bankiem finansującym umowy wykupu wierzytelności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę Faktury końcowej VAT za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane, według zasad określonych w SIWZ.

15 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 14 Wykup wierzytelności JST z dyskontem a Wydłużony Okres Finansowania Wykup wierzytelności JST z dyskontem Wykup wierzytelności z Wydłużonym Okresem Finansowania dla JST 1.rozłożenie spłaty wierzytelności na długi okres dopasowany do możliwości finansowych JST; 2. uzyskanie finansowania na daną inwestycję bez konieczności przeprowadzania procedury wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych przy uzyskaniu kredytu; pozyskanie finansowania na inwestycję jest obowiązkiem Wykonawcy 3. możliwość uzyskania karencji w spłacie do czasu zakończenia inwestycji; 4. możliwość realizacji większej ilości inwestycji Koszty finansowania ponoszone są przez Wykonawcę (koszty dyskonta naliczane i pobierane z góry za cały okres finansowania) Koszty finansowania ponoszone są przez JST (koszty Wydłużonego Okresu Finansowania naliczane i pobierane miesięcznie z dołu w całym okresie finansowania)

16 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 15 poprawa płynności finansowej poprzez sprzedaż wierzytelności do Banku; przeniesienie na Bank ryzyka niewypłacalności lub nieterminowej płatności JST (wykup wierzytelności dokonywany jest bez prawa regresu do Wykonawcy); udzielenie finansowania bez konieczności badania sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy; udzielenie finansowania bez zabezpieczeń (tylko na podstawie cesji wierzytelności z kontraktu); zwiększenie konkurencyjności oferty poprzez możliwość oferowania odroczonych terminów płatności lub zapewnienia finansowania; możliwość realizacji kontraktu bez konieczności zaciągania kredytu. Wykup wierzytelności – korzyści dla Wykonawcy

17 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 16 Wykup wierzytelności – realizacje

18 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. § 3 Tytuły dłużne zaliczane do państwowego długu publicznego, sklasyfikowane zgodnie z § 2 ust. 1, dzielą się na: a)papiery wartościowe, inne niż akcje, z wyłączeniem praw pochodnych, dopuszczone do obrotu zorganizowanego Wykup wierzytelności – zaliczanie do zadłużenia JST

19 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 18 b)kredyty i pożyczki, przy czym do tej kategorii zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu c)przyjęte depozyty d)zobowiązania wymagalne Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011r. Wykup wierzytelności – zaliczanie do zadłużenia JST

20 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 19 Wydłużenie okresu zapłaty za inwestycję bez zaliczania do długu JST Proponowane rozwiązanie: - inwestycja realizowana w oczekiwanym przez Zamawiającego okresie - rozliczenie z Wykonawcą: jedna faktura końcowa wystawiana po realizacji inwestycji - Wykonawca zapewnia finansowanie (wykup wierzytelności na okres 1 roku) OKRES REALIZACJI INWESTYCJIOKRES FINANSOWANIA 1.01.20111.01.20121.01.20131.01.2014 WYSTAWIENIE FAKTURY KOŃCOWEJ

21 Do not put content in the Brand Signature area 24/02/2014 10:59 20 Wydłużenie okresu zapłaty za inwestycję bez zaliczania do długu JST – zapisy w SIWZ Nazwa zadania: Budowa budynku administracji samorządowej (…) wraz z finansowaniem wykonanych robót przez wykup wierzytelności. Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie robót budowlanych określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej również SIWZ), - usługa finansowania inwestycji przez wykup przez bank wierzytelności Warunki płatności: Wykonawca wystawi jedną fakturę końcową po wykonaniu i odebraniu bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. Warunki umowy o wykup wierzytelności: Spłata wierzytelności nastąpi w jednej racie płatnej w dniu … NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZAWARCIU W SIWZ ZGODY NA DOKONANIE CESJI WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY NA BANK.

22 Do not put content in the brand signature area 24/02/2014 10:59 Finansowanie inwestycji JST Wojciech Ludynia Centrum Bankowości Korporacyjnej we Wrocławiu ING Bank Śląski S.A. e-mail: wojciech.ludynia@ingbank.pl tel: 667 949 463


Pobierz ppt "Do not put content in the brand signature area 24/02/2014 10:59 Finansowanie inwestycji JST Alternatywy dla zaciągania kredytów przez JST Wojciech Ludynia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google