Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katalog kwalifikacji kosztów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katalog kwalifikacji kosztów"— Zapis prezentacji:

1 KATALOG KWALIFIKACJI KOSZTÓW DLA ZADAŃ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI

2 Katalog kwalifikacji kosztów
W rozliczeniu kosztów kwalifikowanych udzielonego dofinansowania mogą być uwzględnione rachunki lub faktury, wystawione od daty podjęcia uchwały przez odpowiedni organ Funduszu o przyznaniu dofinansowania

3 Katalog kwalifikacji kosztów
Za koszty niekwalifikowane tj. mogące stanowić wyłącznie udział własny uznaje się koszty: wydatkowane na zakup używanych środków trwałych: - których okres użytkowania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi powyżej 5 lat, - których zakup uprzednio dofinansowano ze środków krajowych lub zagranicznych; związane z opracowaniem dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obsługi geodezyjnej wykonania audytów wraz z opinią o planowanych efekcie ekologicznym, itp.; związane z opracowaniem instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn, urządzeń i instalacji itp. oraz stosownych szkoleń w tym zakresie; doradztwa inwestycyjnego, usług doradczych dotyczących opracowania dokumentacji oraz koszty promocji i obsługi projektu (z wyłączeniem zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna); nagród pieniężnych;

4 Katalog kwalifikacji kosztów
Za koszty niekwalifikowane tj. mogące stanowić wyłącznie udział własny uznaje się koszty: odtworzenia infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót, odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników; dotyczące realizacji zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję (np.: ogrodzenie na czas realizacji robót, drogi dojazdowe, zagospodarowanie terenu, oświetlenie zewnętrzne); robót towarzyszących inwestycji (np.: instalacja odgromowa, elektryczna, obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów i balkonów); rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń; uporządkowania terenu, w tym wywiezienia materiału powstałego w wyniku przeprowadzanych prac; przygotowanie gruntu pod nasadzenia i zakupu bylin; rozbiórek budynków, budowli i urządzeń niezbędnych do zrealizowania inwestycji; zakupu środków transportu dowodzenia i łączności oraz kwatermistrzowskich.

5 Katalog kwalifikacji kosztów
Do kosztu całkowitego zadania nie mogą być wliczone niżej wymienione koszty: nabycia lub dzierżawy nieruchomości niezbędnej do realizacji planowanej inwestycji; odszkodowań z tytułu wywłaszczeń; poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, w ramach obowiązującego czasu pracy, zatrudnionych przez Wnioskodawcę; administrowania siedzibą Wnioskodawcy oraz innych jego budynków (czynsz, energia, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe itp.); zabezpieczeń wynikających z zawartych umów pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz koszty wadiów i odszkodowań; opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych; opracowania wniosku o dofinansowanie i sporządzenia rozliczenia przyznanych środków.

6 KOSZTY KWALIFIKOWANE W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH OCHRONY ŚRODOWISKA

7 Badania naukowe i ekspertyzy/ Monitoring środowiska
Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: opracowania: programów, planów, opracowań i ekspertyz, w tym opracowania projektów gospodarowania wodami, map akustycznych i ich aktualizacji oraz uproszczonych planów urządzania lasów, inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa; realizacji prac naukowo-badawczych i monitoringu przyrodniczego; opracowania dokumentacji niezbędnej do wykonania prac rewitalizacyjnych lub rewaloryzacyjnych w obiektach objętych ochroną lub w obiektach poddanych pod ochronę, ujętych w rejestrze albo ewidencji, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody lub o ochronie i opiece nad zabytkami (niezbędne inwentaryzacje, ocena dendrologiczna drzewostanu, gospodarka drzewostanem, projekt rewaloryzacji, projekt techniczny, projekt układu komunikacyjnego, projekt zieleni, projekt układu wodnego); zakupu materiałów, sprzętu i oprogramowania do prowadzenia pomiarów, badań i analiz w ramach państwowego monitoringu środowiska;

8 Edukacja ekologiczna Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: zakupu pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej; zakupu materiałów papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych, eksploatacyjnych i fotograficznych oraz związanych z nimi usług; wynagrodzeń z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło będących przedmiotem opracowań autorskich, wykładów autorskich i prowadzenia specjalistycznych zajęć edukacyjnych, wynajmu pomieszczeń wraz z wyposażeniem, wykorzystywanych do realizacji zadania w celu przeprowadzenia szkoleń, konferencji itp.; składu i druku publikacji rozpowszechnianych nieodpłatnie oraz składu i druku materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych; składu i druku bezpłatnych wkładek lub stron ekologicznych w publikacjach nie poświęconych w całości sprawom ekologii i ochrony środowiska; produkcji oraz emisji filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych wraz z tłoczeniem lub powielaniem nośników audiowizualnych;

9 Edukacja ekologiczna Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: transportu uczestników wycieczek trwających do 3 dni oraz transportu na jednodniowe warsztaty i zajęcia ekologiczne; wstępów do obiektów przyrodniczych wraz z usługami przewodników podczas zajęć, o których mowa w pkt 8; zakupu lub wykonania tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych umieszczanych na ścieżkach edukacyjnych i rowerowych, w ogródkach przyszkolnych, punktach dydaktycznych, miejscach o szerokiej dostępności publicznej; zakupu sprzętu audio-video i sprzętu fotograficznego dla szkół i przedszkoli; zakupu nagród rzeczowych i upominków: indywidualnych oraz zbiorowych, a w szczególności: wydawnictwa, art. szkolne i plastyczne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, sprzęt ogrodniczy, sadzonki roślin, drobny sprzęt elektroniczny, komputerowy, audio-video i RTV oraz gry dydaktyczne, jednodniowe wycieczki edukacyjne (transport, bilety wstępu), drobne gadżety i upominki, organizacji kilkudniowych wycieczek z programem edukacji ekologicznej będących nagrodą zbiorową na wojewódzkim etapie konkursu;

10 Edukacja ekologiczna Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: worków na odpady i rękawic; udziału w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska pracowników jednostek administracji rządowej i samorządowej, których zasięg działania obejmuje teren województwa łódzkiego; wykonania artykułów promocyjnych związanych z realizowanym zadaniem; tworzenia i aktualizacji stron internetowych oraz podstron bezpośrednio dotyczących realizowanego zadania edukacyjnego; przedstawień teatralnych o tematyce ekologicznej oraz biletów wstępu na seanse filmowe o tematyce związanej z ochroną środowiska; ogłoszeń w mediach dotyczących realizowanego zadania.

11 Ochrona powietrza Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: zakupu oraz montażu instalacji i urządzeń takich jak.: kotły c.o., kolektory słoneczne, pompy ciepła, jednostki kogeneracyjne, rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne, instalacje służące do pozyskiwania biogazu i inne urządzenia do produkcji energii odnawialnej; zakupu materiałów związanych z realizacją prac termomodernizacyjnych np.: okna, drzwi zewnętrzne, materiały termoizolacyjne; robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją obiektów budowlanych, rozbudową lub modernizacją sieci ciepłowniczej, gazowej oraz tym podobnych z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci (wykop, zasypanie, zagęszczenie); zakupu, wykonania i modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.; instalacji sieci cieplnych i gazowych międzyobiektowych; zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych wykorzystywanych w infrastrukturze publicznej; modernizacji procesów technologicznych prowadzącej do zmniejszenia energochłonności i uciążliwości dla środowiska; budowy ekranów akustycznych chroniących przed hałasem.

12 Ochrona przyrody i krajobrazu
Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: prac pielęgnacyjno-leczniczych, prac zabezpieczających drzew tj. założenie wiązań i podpór. przesadzenia drzew i krzewów ze względów zdrowotnych; zabiegów zwalczających szkodniki np.: założenie opasek, opryski; zakupu drzew i krzewów, ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie przystosowanych do środowiska w którym będą wzrastały; urządzenia/przywrócenia łąk kwietnych, runa parkowego, nasadzeń w obiektach objętych ochroną lub w stosunku do obiektów poddanych pod ochronę, ujętych w rejestrze albo ewidencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; poprawy warunków bytowych zwierząt wolno żyjących (dzikich) i zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz w schroniskach, w ośrodkach rehabilitacji i przytuliskach prowadzonych przez podmioty samorządowe lub państwowe, w tym:

13 Ochrona przyrody i krajobrazu
Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: - robót budowlano-montażowych (budowa, rozbudowa i modernizacja budynków, boksów, wolier, zagród, wybiegów) wpływające bezpośrednio na poprawę warunków bytowych zwierząt, - zakupu nowych klatek/bud/gniazd i podestów dla zwierząt, - prac modernizacyjnych pomieszczeń, wpływające bezpośrednio na poprawę warunków bytowych zwierząt, - wyposażenia laboratoriów w specjalistyczny sprzęt medyczny służący do poprawy warunków bytowych zwierząt, - w przypadkach epidemiologicznych – koszty zakupu leków; czynnej ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk (w szczególnych przypadkach zagrożenia wyginięciem gatunków nie objętych ochroną gatunkową, dopuszcza się pomoc finansową na restytucję i zachowanie tych gatunków); ochrony przed chorobami i szkodnikami rodzin pszczelich, zakładanie pożytków dla pszczół i trzmieli; dokonania nasadzeń do 20 % wartości sadzonego materiału; budowy urządzeń wodnych niezbędnych do utrzymania ekosystemów wodnych  w obiektach przyrodniczych oraz ich naprawa i modernizacja.

14 Ochrona zasobów wodnych
Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: robót budowlano-montażowych; zakupu i montażu aparatury, urządzeń i materiałów; budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, stanowiących własność Wnioskodawcy; budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, budowli hydrotechnicznych, urządzeń przeciwpowodziowych i zbiorników wodnych; prac ziemnych związanych z położeniem sieci (wykop, zasypanie, zagęszczenie); budowy, przebudowy i modernizacji budynków technologicznych; instalacji służących bezpośrednio technologii (np.: sieci międzyobiektowe, instalacje elektryczne); budowy przyłączy doprowadzających media do obiektów technologicznych; robót konserwacyjnych na rzekach i wałach przeciwpowodziowych na terenie województwa Łódzkiego; modernizacji procesów technologicznych prowadzącej do zmniejszenia zużycia wody oraz redukcji odprowadzanych zanieczyszczeń.

15 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: elementów kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: - robót związanych z budową i rozbudową zakładów zagospodarowania odpadów, w tym zakup i montaż urządzeń do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zakup i montaż urządzeń do segregacji odpadów, niezbędną infrastrukturę techniczną, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu. - robót związanych z budową instalacji do termicznego przekształcania / unieszkodliwiania odpadów, - robót związanych z budową kompostowni odpadów, - zakupu pojazdów do selektywnego odbierania odpadów stałych i płynnych, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, - budowy składowisk odpadów niebezpiecznych, składowisk balastu i składowisk odpadów posortowniczych, zakupu urządzeń i robót związanych z budową systemu odgazowywania składowisk; robót związanych z zamknięciem i rekultywacją składowisk odpadów (rekultywacja techniczna i biologiczna);

16 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: likwidacji mogilników; usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest tj. demontażu tych wyrobów, przygotowania do transportu, transportu, łącznie z unieszkodliwianiem poprzez składowanie lub poprzez dopuszczalne metody przetwarzania; likwidacji wyrobów zawierających PCB; budowy instalacji do beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych (w części dotyczącej gospodarki osadowej) i innych instalacji do przekształcania osadów ściekowych; związane z niezbędnym wyposażeniem składowisk odpadów w celu dostosowania ich do wymogów obowiązujących przepisów prawa.

17 Pozostałe zadania ochrony środowiska
Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty: zakupu pojazdów wraz z wyposażeniem do celów specjalnych (sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego, sprzęt hydrauliczny, sprzęt ewakuacyjny wykorzystywany bezpośrednio w akcjach ratowniczych i innych), innych pojazdów i sprzętu umożliwiających określenie efektu ekologicznego służących do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych, rowów melioracyjnych, zieleni przydrożnej; karosacji pojazdów do celów specjalnych, których okres użytkowania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie przekracza 8 lat; koszt zmian technicznych związanych z dostosowaniem pojazdu do określonych celów, w tym: przebudowa kabiny, wykonanie zabudowy specjalistycznej, dostosowanie podwozia (niezbędne jest przedstawienie opinii technicznej rzeczoznawcy motoryzacyjnego oraz min. 3 zdjęć samochodu przed zabudową - bok, perspektywa z tyłu, perspektywa z przodu); wyposażenia magazynów do spraw zarządzania kryzysowego, w szczególności w namioty ratownicze, pompy, piły ratownicze, drabiny, plandeki.

18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy oraz za zgodą Zarządu, dopuszcza się możliwość uznania za kwalifikowane kosztów, których nie wymieniono w niniejszym Katalogu o ile koszty te wpływają znacząco na uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego zadania lub są niezbędne do jego zrealizowania.

19 Rozliczenie w ramach udziału własnego kosztów innych niż wymienione w „Katalogi kwalifikacji kosztów…” jako koszty niekwalifikowane jest możliwe, o ile koszty te są niezbędne do zrealizowania zadania i wniosek uzyska w tym zakresie pozytywną ocenę merytoryczną.

20 W przypadku złożenia wniosku, którego elementami składowymi są zadania z różnych dziedzin ochrony środowiska, dofinansowanie Funduszu może być realizowane wyłącznie w ramach dziedziny wiodącej. Za dziedzinę wiodącą uznaje się tę, na którą Wnioskodawca przeznacza ponad 50% środków z kosztu całkowitego zadania prezentowanego we wniosku; koszty z pozostałych dziedzin mogą stanowić wyłącznie udział własny i będą kwalifikowane zgodnie z zapisami „Katalogu kwalifikacji kosztów…”


Pobierz ppt "Katalog kwalifikacji kosztów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google