Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZAWA, marzec 2013 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013-14 GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZAWA, marzec 2013 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013-14 GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów."— Zapis prezentacji:

1 WARSZAWA, marzec 2013 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013-14 GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów

2 2 Informacja o punktacji Zgodnie z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać max. 200 pkt. (nie dotyczy szkoły o profilu językowym, artystycznym – przewidywana większa ilość punktów) 1 Egzamin gimnazjalny 100 pkt. 2 4 przedmioty 72 pkt. 3 Średnia aryt. z ocen na świadectwie 6 pkt. 4 Inne osiągnięcia 22 pkt. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych składnikach wynosi:

3 3 Sposób obliczania punktów 100 pkt. 100 pkt. – Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu gimnazjalnego Wyniki wyrażone w skali % dla: - j. polski - historia i WOS - matematyka - przedmioty przyrodnicze: geografia, biologia, chemia, fizyka - j. obcy na poziomie podstawowym należy przeliczyć na punkty - 0,2 przyjmując współczynnik 0,2

4 4 72 pkt. 72 pkt. – Suma punktów z ocen 4 zajęć (j. polski i 3 przedmioty wskazane przez szkołę) 18 pkt. – ocena celująca 14 pkt. – ocena bardzo dobra 10 pkt. – ocena dobra 6 pkt. – ocena dostateczna 2 pkt. – ocena dopuszczająca Sposób obliczania punktów

5 5 6 pkt. 6 pkt. – Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii/etyki (dokładność 3 miejsca po przecinku). Przy obliczaniu średniej przyjmuje się następujące wartości punktowe: 6 pkt. – ocena: celujący 5 pkt. – ocena: bardzo dobry 4 pkt. – ocena: dobry 3 pkt. – ocena: dostateczny 2 pkt. – ocena: dopuszczający Sposób obliczania punktów

6 6 22 pkt. 22 pkt. - Suma punktów za inne osiągnięcia - zasady Za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, organizowany przez KO, co najmniej na szczeblu wojewódzkim Za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów13

7 7 Za uzyskane wysokie miejsce – nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez KO albo przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział.5 Za uzyskane wysokie miejsce – nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez KO albo przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział.2 Suma punktów za inne osiągnięcia - zasady W przypadku przyznania 5 pkt. za osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim nie przyznaje się 2 pkt. za osiągnięcia na szczeblu powiatowym.

8 8 Za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.2 Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.2 Suma punktów za inne osiągnięcia - zasady

9 9 Wybór szkoły Przeanalizować ofertę szkół Zapoznać się ze stroną www szkoły Przeczytać regulaminy rekrutacji - System Udać się na spotkania do szkół – dni otwarte Przeanalizować szanse dostania się Zapoznać się z perspektywą dalszej kariery

10 10 Wybór szkoły cd Uczeń ma prawo kandydować najwyżej do 3 szkół, w ramach których może wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez siebie kolejności. Wybierając większą liczbę oddziałów wzrost szans w rekrutacji! Ustalenie kolejności wybranych oddziałów – określenie hierarchii. Oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego uczeń najbardziej chce się dostać; oddział ostatni - o najmniejszych preferencjach. Wybierając tylko oddziały o dużej liczbie kandydatów możliwość niedostatnia się do żadnego oddziału. Należy wybrać choć jeden oddział mniej popularny.

11 11 Nabór do szkół państwowych prowadzony jest drogą elektroniczną przez Internet w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym oddziale, do którego wygrał konkurencję z innymi kandydatami Wybór szkoły cd

12 12 Etapy działania - harmonogram 1.Wprowadzenie informacji o uczniu do Systemu 2.Wybór języków (nie wpływa na rekrutację) 3.Wybór szkół (kolejność dowolna) 4.Wybór oddziałów w ramach wybranych szkół (ważna kolejność) 5.Wydruk podania z Systemu (podpis kandydata i rodziców/opiekunów) 6.Złożenie podania w szkole pierwszego wyboru 7.Wypełnienie w Systemie formularza osiągnięć (możliwość zmiany preferencji) 8.Złożenie kopii (świadectwa i zaświadczenia) w szkole pierwszego wyboru – oryginały w domu 9.Weryfikacja danych w Systemie przez szkołę pierwszego wyboru 10.Wyniki rekrutacji 11.Dostarczenie oryginałów do szkoły, do której kandydat się dostał 12.Ponowna rekrutacja – gdy kandydat nie dostał się do żadnego wybranego przez siebie oddziału

13 13 AD.1. Wprowadzenie informacji o uczniu do Systemu Gimnazja przekazują do Systemu dane osobowe uczniów System wygeneruje identyfikator (login) i hasło kandydata Rodzice/opiekunowie powinni znać hasło dostępu Uzupełnienie danych w Systemie teleadresowych

14 14 Można uszeregować języki obce i poziom ich nauczania zaczynając od tego, którego kandydat chciałby uczyć się najbardziej, a skończyć na tym, którego chciałby uczyć się najmniej Ta lista ma wyłącznie charakter informacyjny Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji AD.2. Wybór języków

15 15 Kandydat wybiera z rozwijalnej listy max 3 szkoły Na liście znajdują się też szkoły niepubliczne, o uprawnieniach szkół publicznych, w których kształcenie jest odpłatne – szkoły te zostały oznaczone Kolejność wyboru nie ma znaczenia AD.3. Wybór szkół

16 16 Wybieranie oddziałów w obrębie wybranych szkół Ważna kolejność wyboru oddziałów Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego kandydat chce dostać się najbardziej. Ostatni to ten, na którym kandydatowi zależy najmniej. Szkoła, prowadząca oddział, wybrany jako pierwszy to szkoła pierwszego wyboru (wyeksponowana na stronie głównej konta kandydata). Oddziały szkół zawodowych, sportowych – wymagane są dodatkowe dokumenty – skierowanie na badania lekarskie wykonane w przychodni medycyny pracy. Należy postarać o nie wcześniej. Brak tych dokumentów nie usprawiedliwia i nie zmienia toku rekrutacji. AD.4. Wybór oddziałów (klas)

17 17 Podanie podpisuje kandydat i rodzice/opiekunowie Podanie złożyć do szkoły pierwszego wyboru Z podaniem złożyć kopie wymaganych dodatkowych zaświadczeń, poświadczonych przez szkołę lub zaświadczenie o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów Oryginały wszystkich dokumentów pozostawić w domu – dopiero złożyć do szkoły, do której się kandydat dostał Po złożeniu podania nie zmieniać kolejności oddziałów – jeżeli informacja w Systemie będzie różna od tej na podaniu podanie podczas weryfikacji zostanie odrzucone W ciągu 7 dni powinna się pojawić akceptacja podania na stronie głównej konta kandydata – jej brak skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru Jeżeli kandydat chce zmienić listę preferencji – w określonym terminie: –Zgłasza się z rodzicem w szkole pierwszego wyboru i anuluje podanie –Wprowadza zmiany na koncie –Drukuje nowe podanie i składa w szkole pierwszego wyboru AD.5-6. Wydruk podania z Systemu, złożenie

18 18 Po otrzymaniu oryginału i kopii (świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu): Gimnazjum wprowadza informacje: o ocenach ze świadectwa, wynikach egzaminu oraz innych osiągnięciach, np. w konkursach Wpisuje się do Systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane na świadectwie Osobom zwolnionym z egzaminu zaznacza się ten fakt w Systemie Zanieść do szkoły pierwszego wyboru jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu AD.7- 8. Wypełnienie w Systemie formularza osiągnięć, złożenie kopii

19 19 Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do formularza w Systemie z informacjami na świadectwie Przesłanie informacji o akceptacji świadectwa na stronę konta, sprawdzenie liczby przyznanych punktów Wszystkie dane są zgodne - oczekiwanie na wyniki Stwierdzenie nieprawidłowości - zgłosić się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru AD.9. Weryfikacja danych w Systemie

20 20 W wyznaczonym terminie na stronie konta oraz na listach w szkole pierwszego wyboru ukażą się informacje, do którego oddziału kandydat się dostał Dostarczenie oryginałów dokumentów do szkoły, do której kandydat się dostał i złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole. AD.10-11. Wyniki rekrutacji, dostarczenie oryginałów Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone w wymaganym terminie – oznacza to rezygnację kandydata z kandydowania do tego oddziału i skreślenie go z listy zakwalifikowanych do przyjęcia

21 21 Jeżeli kandydat nie dostanie się do żadnego wybranego przez siebie oddziału - strona Wolne miejsca dostępne w Systemie Wyszukanie nowego oddziału Listy wolnych miejsc – także we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych W szkołach z wolnymi miejscami, w wyznaczonym terminie przyjmowanie podań w ramach rekrutacji uzupełniającej W szkołach dysponujących wolnymi miejscami dodatkowe postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne w sierpniu – poprzez System AD.12. Ponowna rekrutacja

22 22 Dokumenty, które należy złożyć do szkoły, do której kandydat dostał się Oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki Oryginał świadectwa Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu Oryginały innych zaświadczeń wymaganych przy przyjęciu Trzy fotografie Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony www szkoły lub w jej sekretariacie) W rekrutacji obowiązuje terminarz !

23 23 Zaświadczenia dodatkowe Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych w przypadku technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej Dokumenty wymagane w przypadku szkół sportowych i mistrzostwa sportowego Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uprawniające do nauki w oddziale integracyjnym (wykaz poradni na stronie Biura Edukacji - http://www.edukacja.warszawa.pl )

24 24 www.ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl http://www.edukacja.warszawa.pl http://www.kuratorium.waw.pl http://gimnazjum92.internetdsl.pl Opracowanie: Ewa Dmowska i Monika Nowakowska Na podstawie Informatora Biura Edukacji m. st. Warszawy


Pobierz ppt "WARSZAWA, marzec 2013 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013-14 GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google