Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka Dzisiejsza logistyka jest pojęciem bardzo szerokim, składa się na nią zarządzanie siecią dostawców, składowaniem produktów czy też łańcuchem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka Dzisiejsza logistyka jest pojęciem bardzo szerokim, składa się na nią zarządzanie siecią dostawców, składowaniem produktów czy też łańcuchem."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka Dzisiejsza logistyka jest pojęciem bardzo szerokim, składa się na nią zarządzanie siecią dostawców, składowaniem produktów czy też łańcuchem odbiorców. Dzięki pojawieniu się tanich technologii cyfrowych, zarządzanie systemem logistycznym stało się łatwiejsze. W ciągu paru sekund można dziś odnaleźć właściwy towar, spośród setek albo nawet tysięcy innych i odczytać jego cechy, takie jak: ilość, cena czy miejsce pochodzenia.

2 Definicje logistyki Według Rady Zarządzania Logistycznego - „Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.” (F. J. Beier, 2004, s. 16)

3 Definicje logistyki Według S. Krawczyka - „Logistyka obejmuje planowanie, koordynację i sterowanie przebiegiem w aspekcie zarówno czasu jak i przestrzeni, realnych procesów, w których realizacji organizacja jest uczestnikiem, w celu efektywnego osiągania celów organizacji.” (S. Krawczyk, 2000, s. 33)

4 Definicje logistyki Według S. Kummera i J. Webera - „Logistyka jest to koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowania realizacji przepływów towarowych w skali przedsiębiorstwa i powiązań między jego partnerami rynkowymi.” (F. J. Beier, 2004, s. 21)

5 Definicje logistyki E. Nowak logistyka to dziedzina wiedzy o procesie zarządzania łańcuchem dostaw i usług.

6 Podział funkcjonalny logistyki
Najpopularniejszym podziałem logistyki jest podział ze względu na funkcje: logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji.

7 Logistyka zaopatrzenia
Logistyka zaopatrzenia - odnosi się do dostawców, których głównym celem jest dostarczenie towarów w odpowiednim czasie, ilości i jakości zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcy.

8 Logistyka produkcji Logistyka produkcji łączy ze sobą logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji i obejmuje wszystkie czynności związane z zaopatrzeniem w surowce, materiały i półprodukty oraz ich przejście przez wszystkie etapy produkcji, aż do magazynu.

9 Logistyka dystrybucji
Logistyka dystrybucji - jest to przepływ produktów od wytwórcy do finalnego nabywcy.

10 ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY (DOSTAW) POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH (PKW)

11 Pojęcie łańcucha dostaw
Każdy łańcuch logistyczny jest instrumentem realizacji określonych funkcji w sferach działania, dla których jest stworzony (produkcja, dystrybucja, zaopatrzenie, konsumpcja). Pojęciem łańcuch posłużył się w 1991 roku D. Bak, który na międzynarodowym sympozjum poświęconym praktycznym aspektom logistyki stwierdził, że „logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw”. Oczywiście łańcuch dostaw rozumie się jako całą działalność związaną z przepływem materiału (towaru) od jego oryginalnego źródła, poprzez wszystkie zmiany aż do tej postaci, w której jest konsumowany przez ostatniego klienta.

12 Pojęcie łańcucha dostaw
Łańcuch dostaw jest ciągiem procesów, w wyniku których dochodzi do wytworzenia końcowego produktu przeznaczonego do nabycia przez konsumenta. Obejmuje on pozyskiwanie surowców, transport, produkcję, dystrybucję, magazynowanie, marketing, na sprzedaży kończąc. Przedstawia to poniższy rysunek.

13 Pojęcie łańcucha dostaw
ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY Schemat ideowy łańcucha dostaw

14 Zasadnicze determinanty
Zasadnicze determinanty wpływające na skuteczność procesów logistycznych realizowanych na potrzeby PKW

15 Przedstawione powyżej czynniki odgrywają kluczową rolę w planowaniu i
przygotowaniu logistycznym sił wydzielonych do wykonywania zadań poza obszarem kraju. Proces planowania zabezpieczenia logistycznego jednostki wyznaczonej do operacji pokojowej lub misji stabilizacyjnej powinien być poprzedzony rekonesansem operacyjno logistycznym, w czasie którego należy pozyskać wiarygodne informacje o: możliwości zawarcia dwustronnych umów z „Państwem Gospodarzem” oraz krajem tranzytowym na przegrupowanie sił i środków wybranym rodzajem transportu; infrastrukturze (stacjach, portach, lotniskach załadowczych i wyładowczych); oprzyrządowaniu do rozładunku sprzętu ciężkiego (np. systemy paletyzacji, kontenery, dźwigi kontenerowe, środki do transportu kontenerowego);

16 dostępnych liniach komunikacyjnych (np. drogowych, kolejowych);
strukturze rejonu ześrodkowania (np. przebieg dróg, rozmieszczenie budynków, dostęp do źródeł zasilania); dostępnych zasobach lokalowych pod kątem ich przydatności do zakwaterowania; wykorzystaniu urządzeń zasilających (np. agregatów prądotwórczych); pozyskaniu wody pitnej po procesie oczyszczania, odkażania i uzdatniania; możliwościach magazynowania środków bojowych i materiałowych (ŚBiM) w sytuacji wystąpienia zakłóceń; możliwościach udzielenia pomocy (np. w zakresie zabezpieczenia medycznego lub technicznego) przez inne jednostki wojskowe NATO, w przypadku ich wcześniejszego rozmieszczenia bądź w ramach Logistyki Wielonarodowej.

17 Zgodnie z obowiązującymi dokumentami doktrynalnymi niezależnie, od
realizacji zabezpieczenia logistycznego w układzie narodowym czy sojuszniczym, system logistyczny będzie wymagał zrealizowania następujących przedsięwzięć: przygotowania i utrzymania potencjału logistycznego na rzecz wojsk realizujących zadania w ramach operacji pokojowej lub misji stabilizacyjnej; opracowania informacji o stanie posiadanych sił i środków logistycznych; Pod pojęciem stan rozumieć należy zarówno liczbę, stan techniczny, jak i potencjał posiadanych sił i środków logistycznych.

18 Przykładowy łańcuch logistyczny PKW w operacji pokojowej lub misji stabilizacyjnej prowadzonej poza obszarem kraju

19 Strumienie łączące zaplecze krajowe z modułami bojowymi w ramach łańcucha logistycznego utworzonego na potrzeby PKW Zasadnicze ogniwa składowe w łańcuchu dostaw dla PKW: RBM, Brygadę Logistyczną, Narodowy Element Wsparcia, elementy logistyczne modułów bojowych.

20 Łańcuch logistyczny PKW
W łańcuchu dostaw PKW w punktach koncentracji gromadzi się środki zaopatrzenia jednej lub kilku klas zaopatrzenia przypływające z różnych źródeł w małych ilościach oraz dokonuje się ich kompletowania. Natomiast w punktach dekoncentracji zgromadzone środki zaopatrzenia są rozdzielane, i w małych ilościach (partiach) kierowane do wielu różnych odbiorców. W omawianym łańcuchu dostaw następuje czasowo – przestrzenna transformacja strumieni dóbr.

21 Zadania poszczególnych ogniw łańcucha dostaw dla PKW
Zasadniczymi ogniwami w łańcuchu dostaw dla PKW są: wytypowana na potrzeby zaopatrywania RBM, Brygada Logistyczna, Narodowy Element Wsparcia, Elementy logistyczne modułów bojowych.

22 Ideowy schemat funkcjonowania łańcucha dostaw PKW


Pobierz ppt "Logistyka Dzisiejsza logistyka jest pojęciem bardzo szerokim, składa się na nią zarządzanie siecią dostawców, składowaniem produktów czy też łańcuchem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google