Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mercor SA Pierwsza Publiczna Oferta Akcji – Konferencja Prasowa Sprzedajemy bezpieczeństwo Warszawa, 4 lipca 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mercor SA Pierwsza Publiczna Oferta Akcji – Konferencja Prasowa Sprzedajemy bezpieczeństwo Warszawa, 4 lipca 2007."— Zapis prezentacji:

1 Mercor SA Pierwsza Publiczna Oferta Akcji – Konferencja Prasowa Sprzedajemy bezpieczeństwo Warszawa, 4 lipca 2007

2 2 Zastrzeżenie prawne Niniejszy dokument został przygotowany przez Mercor S.A. wyłącznie w celu wykorzystania w trakcie prezentacji dla analityków, zorganizowanej w związku z publiczną ofertą i sprzedażą akcji Spółki, a uczestnicy ww. prezentacji powinni ją traktować jako dokument poufny. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji, a w konsekwencji dokumentu tego nie należy traktować jako formy jakiegokolwiek zapewnienia, oświadczenia ani gwarancji, zarówno o charakterze wyraźnym, jak i dorozumianym co do bezstronności, dokładności ani kompletności bądź prawidłowości informacji bądź opinii w nim zawartych. Ponadto, na opiniach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie nie należy polegać jako na informacjach i opiniach bezstronnych, dokładnych, kompletnych lub prawidłowych. Zarówno Spółka, jak i jej spółki powiązane oraz doradcy bądź przedstawiciele nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności (na zasadzie niedbalstwa ani też w jakiejkolwiek innej formie) za jakiekolwiek szkody wynikłe wskutek użycia niniejszego dokumentu lub jego treści, ani też w inny sposób związane z niniejszym dokumentem. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia, ani też nie stanowi części oferty ani zaproszenia do zakupu jakichkolwiek akcji ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na akcje Spółki. Dokument ten ani jakakolwiek jego część nie stanowi podstawy dla zawarcia jakiejkolwiek umowy, ani też źródła jakichkolwiek zobowiązań. Na niniejszym dokumencie nie należy polegać w jakikolwiek sposób w związku z procesem zawierania jakiejkolwiek umowy lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań. Wszelkie decyzje odnośnie zakupu akcji będących przedmiotem oferty powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym, który zostanie opublikowany we właściwym czasie w związku z ofertą. Na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie oraz ich kompletności, dokładności bądź bezstronności nie można polegać w związku z realizacją jakichkolwiek celów. Skorzystanie z informacji zawartych w niniejszym dokumencie dla jakichkolwiek celów może mieć miejsce na wyłączne ryzyko osoby korzystającej. Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku uzupełniania i aktualizowania informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ani też poprawiania jakichkolwiek niedokładności, które mogą zostać ujawnione, a wszelkie wyrażone tu opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani akcjonariusze, członkowie zarządu, kadry kierowniczej lub pracownicy, ani też żadna inna osoba nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszego dokumentu lub jego treści lub w inny sposób związanych z niniejszym dokumentem. Informacje ujawnione i zawarte w niniejszym dokumencie mogą obejmować informacje mogące wpływać na cenę. W rozumieniu polskiego prawa są Państwo uznawani za osoby mające dostęp do informacji poufnych. W związku z powyższym, do chwili publicznego udostępnienia przez Spółkę lub jej doradców tych informacji, Państwa działania odnoszące się do instrumentów finansowych dotyczących jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub innych papierów wartościowych albo inwestycji nie powinny opierać się na tych informacjach. Wykorzystywanie lub zachęcanie innych osób do wykorzystywania takich informacji może stanowić wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszy dokument jest dokumentem promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Planowana publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terenie Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 4 lipca 2007, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej www.mercor.com.pl oraz www.cdmpekao.com.pl, a także w sieci POK Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Niniejsza prezentacja jest przeznaczona i skierowana do osób/podmiotów z i spoza Wielkiej Brytanii, będących profesjonalnymi inwestorami (investment professionals) (zgodnie z definicją zawartą w art. 19(5) brytyjskiego Rozporządzenia z 2005 r. do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (promocji finansowej) - The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Rozporządzenie)) lub do innych osób/podmiotów, którym może ona zostać przekazana zgodnie z Rozporządzeniem. W przypadku investment professionals niniejsza prezentacja jest skierowana bezpośrednio i wyłącznie do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji, w inwestycjach oraz działalności inwestycyjnej; osoby/podmioty nie posiadające doświadczenia zawodowego w sprawach dotyczących inwestowania nie powinny z niej korzystać. Odpowiedzi na wynikające z niniejszej prezentacji zgłoszenia będą udzielane wyłącznie w stosunku do osób właściwych. Żadne inne osoby nie powinny polegać na niniejszej prezentacji bądź na jej treści, ani też traktować tej prezentacji bądź jej treści jako podstawy do swoich działań. NINIEJSZY DOKUMENT JEST UDOSTĘPNIANY WYŁĄCZNIE DO PAŃSTWA WIADOMOŚCI I MA CHARAKTER POUFNY. ZABRONIONE JEST JEGO POWIELANIE, DALSZA DYSTRYBUCJA NA RZECZ JAKICHKOLWIEK INNYCH OSÓB LUB PODMIOTÓW ORAZ PUBLIKOWANIE W CAŁOŚCI LUB WE FRAGMENTACH ZAWARTYCH W NIM INFORMACJI W JAKIMKOLWIEK CELU. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST WYWOŻENIE LUB PRZESYŁANIE ORYGINAŁU ALBO KOPII NINIEJSZEGO DOKUMENTU, W CAŁOŚCI I W CZĘŚCI DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, JAK RÓWNIEŻ DYSTRYBUCJA POŚREDNIA LUB BEZPOŚREDNIA NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ. NIEDOZWOLONE JEST TEŻ WYWOŻENIE LUB PRZESYŁANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI DO AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII, RÓWNIEŻ NIEDOZWOLONA JEST POŚREDNIA I BEZPOŚREDNIA DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU NA TERYTORIUM AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII, ORAZ JEGO DYSTRYBUCJA I REDYSTRYBUCJA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW TYCH KRAJÓW. NARUSZENIE POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI OBOWIĄZUJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII. DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU NA TERENIE INNYCH NIŻ WSKAZANE POWYŻEJ JURYSDYKCJE MOŻE RÓWNIEŻ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM PRAWNYM, A OSOBY, KTÓRE WEJDĄ W POSIADANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU WINNY SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ZAPOZNAĆ ORAZ ICH PRZESTRZEGAĆ. PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI NIE PODLEGAŁY, NIE PODLEGAJĄ I NIE BĘDĄ PODLEGAĆ REJESTRACJI STOSOWNIE DO PRZEPISÓW AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH (SECURITIES ACT) Z 1933 R. (AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH), Z PÓŹN. ZMIANAMI. NIEDOZWOLONE JEST ICH OFEROWANIE ORAZ SPRZEDAŻ NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ LUB DO LUB NA RACHUNEK BĄDŹ NA RZECZ AMERYKAŃSKICH PODMIOTÓW (ZGODNIE Z DEFINICJĄ U.S. PERSON ZAWARTĄ W REGULATION S, ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH).

3 3 Osoby biorące udział w prezentacji Marian Popinigis – Prezes Zarządu Krzysztof Krempeć – Pierwszy Wiceprezes Zarządu Grzegorz Lisewski – Członek Zarządu, CFO

4 4 Tezy inwestycyjne Sprzedajemy bezpieczeństwo

5 5 Tezy inwestycyjne Wiodąca firma na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Europie Środkowo-Wschodniej z pozycją lidera na rynku polskim, czeskim i słowackim CAGR EBITDA `02-06 39%* CAGR zysku netto 02-06 61%* Efektywny model biznesowy: Projektowanie – Produkcja – Sprzedaż – Montaż - Serwis Dynamiczny wzrost inwestycji budowlanych w Polsce stabilizowany funduszami z UE – szacunkowo 67 mld EUR (w latach 2007-2013) Rosnące wymagania dla ochrony przeciwpożarowej budynków na świecie – standardy korporacyjne i ustawowe oraz wzrost potrzeby bezpieczeństwa u inwestorów Rozdrobniony rynek europejski stwarzający szanse na konsolidacje Szybko rosnący rynek Europy Środkowo- Wschodniej, na którym Grupa jest już obecna – dostosowanie przepisów przeciwpożarowych do rozwiązań stosowanych w krajach rozwiniętych Aspirując do roli lidera europejskiego EURO 2012 * Uwzględniając sprawozdania pro-forma 1 2 3

6 6 Czynniki wpływające na wzrost przychodów Grupy. Przejęcie Hasila było znaczącym wydarzeniem w rozwoju Grupy, które według danych pro forma wpłynęły w 2006 roku na wzrost przychodów w stosunku do roku 2005 o 92% oraz wzrost zysku netto w analogicznym okresie o 41% Wyniki finansowe wraz z danymi pro forma w latach 2004-2006 ( w tys. PLN) Wzrost produkcji budowlano-montażowej w Polsce (w latach 2004-2006 CAGR 11%), a co za tym idzie wzrost popytu na wyroby Grupy Wzrost produkcji budowlanej w Czechach (w latach 2004-2006 CAGR 8%) i na Słowacji (w latach 2004- 2006 CAGR 17%), a co za tym idzie wzrost popytu na wyroby Grupy Rozwiązania legislacyjne zwiększające wymagania w zakresie stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych Przejęcie Hasila. Wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy w 2006 o 92% w stosunku do roku 2005. +22% +28% Przychody Mercor Przychody Hasil +92%

7 7 Rynek biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Sprzedajemy bezpieczeństwo

8 8 Cechy charakterystyczne rynku: – Ścisłe regulacje prawne, w tym kwestia dopuszczeń powoduje, że jest to rynek o silnych barierach wejścia. – Popyt na bierne zabezpieczenia jest ściśle zależny od trendów na rynku budowlanym. – Rynek rozdrobniony z dużymi możliwościami konsolidacyjnymi. – Większość firm działających na rynku koncentruje się na jednym z segmentów, tj. oddzieleniach przeciwpożarowych, systemach oddymiania, wentylacji bądź zabezpieczeniach konstrukcji. – Czynnikiem decydującym o przewadze jest kompleksowość zarówno produktowa jak i projektowa, czyli oferowanie nie tylko produktu, ale i całościowej usługi. – Innowacyjność architektoniczna projektów budowlanych powoduje, że przewagę rynkową uzyskują firmy mogące sprostać indywidualnym wymaganiom klientów.. Rynek biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rynek biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych jest składową rynku budowlano montażowego, jednak w porównaniu do branży budowlano – montażowej rozwija się on szybciej

9 9. Rynek biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Produkcja budowlano-montażowa r/r (2004-III 2007) Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-marzec br. był o 51,5% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku Dynamika produkcji budowlano-montażowej za I kwartał, optymistyczne wskaźniki makroekonomiczne oraz organizacja w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej pozwalają przypuszczać, że wyniki produkcji budowlano-montażowej w najbliższych latach będą lepsze od prognoz.

10 10. Potencjał rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Rosnący trend w inwestycjach na rynku budowlanym. Coraz ostrzejsze regulacje prawne (rynek regulowany). Coraz wyższa świadomość i wymagania inwestorów. Konieczność modernizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych w już istniejących budynkach. Rozwój usług serwisowych dla urządzeń przeciwpożarowych.

11 11 Produkty Grupy Mercor Sprzedajemy bezpieczeństwo

12 12 Oddzielenia przeciwpożarowe (drzwi i bramy) Systemy oddymiania, odprowadzenia ciepła i doświetleń dachowych Systemy wentylacji pożarowej Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych Produkty Grupy Mercor K O M P L E K S O W A O F E R T A

13 13 Spółka i jej pozycja na rynku Sprzedajemy bezpieczeństwo

14 14 Historia Spółki 1993 Rozpoczęcie produkcji drzwi przeciwpożarowych drewnianych 1997 Rozpoczęcie produkcji pasm świetlnych i klap dymowych 2000 Rozpoczęcie produkcji klap przeciwpożarowych do kanałów wentylacyjnych oraz bram przeciwpożarowych Uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9002:1994 2002 Utworzenie struktury przedstawicieli regionalnych na terenie całego kraju 2005 Zakup 50% akcji czeskiej spółki Hasil a.s. – lidera na rynku czeskim i słowackim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Uzyskanie certyfikatu zgodności CE dla klap oddymiających Uruchomienie linii produkcji przeciwpożarowych bram przesuwnych Inwestycja funduszu private equity zarządzanego przez Innova Capital 2006 Przeniesienie produkcji klap dymowych, pasm świetlnych oraz klap przeciwpożarowych do nowo wybudowanego zakładu w Cieplewie koło Gdańska Utworzenie spółki zależnej w Rumunii Zakup pozostałych 50% spółki Hasil i przejęcie nad nią pełnej kontroli Utworzenie spółki zależnej na Ukrainie 1996 Rozpoczęcie produkcji przeciwpożarowych drzwi profilowych oraz stalowych 1988 Założenie spółki w Gdańsku. Działalność głównie jako firma handlowa, koncentrująca się na oferowaniu produktów firm zagranicznych

15 15 Unikalny w branży model biznesowy Grupy Mercor. Grupa Mercor jest liderem na rynku polskim oferującym kompleksową usługę obejmującą projekt, produkcję, sprzedaż, montaż i serwis. Mercor jest jedyną spółka na rynku polskim oferująca rozwiązania z czterech segmentów rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projektowanie Współtworzenie projektów budowlanych Zespół sprzedażowy złożony z wykwalifikowanych inżynierów Produkcja Produkcja wyrobów na indywidualne zamówienie klienta Własna produkcja dająca możliwość stałej kontroli nad jakością, terminami realizacji oraz kosztami Montaż Kadra inżynierów, zajmująca się realizacją kontraktów budowlanych Własne ekipy montażowe Współpraca na stałe z firmami zewnętrznymi Serwis Gwarancja jakości i właściwości wyrobów obejmująca okres od roku do nawet dziesięciu lat Profesjonalny serwis wyrobów będący podstawą posiadania i utrzymania gwarancji Sprzedaż Sieć handlowców pracujących w grupach, uporządkowanych w ramach struktury biur handlowych Biura sprzedaży w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Rumunii i w Rosji

16 16. Udział w rynku Oddzielenia przeciwpożarowe Systemy oddymiania Klapy przeciwpożarowe Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji. Udział Mercor SA w poszczególnych segmentach i podsegmentach rynku w Polsce w 2006 roku Źródło: Spółka

17 17 Sprzedaż według obszarów geograficznych. Dominująca pozycja w regionie Europy Środkowo-Wschodniej znajduje odzwierciedlenie w przychodach Grupy.. Uwzględniając przejęcie Hasila Grupa Mercor w 2006 roku uzyskała na rynku polskim 58%, a na rynkach czeskim i słowackim 33% przychodów ogółem Przychody Grupy według obszarów geograficznych w 2006 roku Sieć sprzedaży Grupy Mercor Pozycja lidera: Polska, Czechy, Słowacja Spółki zależne i biura sprzedaży Inne rynki sprzedaż przez lokalnych dealerów

18 18 Strategia Grupy Mercor Sprzedajemy bezpieczeństwo

19 19 Długookresowy cel Grupy Mercor Nadrzędny cel Grupy to ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz realizacja aspiracji stania się jednym z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przede wszystkim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych oraz systemów oddymiania i odprowadzania ciepła. OD LOKALNEGO LIDERA DO POZYCJI JEDNEGO Z CZOŁOWYCH EUROPEJSKICH GRACZY W BRANŻY

20 20 1. Wzmocnienie dominacji na rynkach: polskim, czeskim, słowackim. 2. Wykorzystanie efektu synergii po przejęciu kontroli nad spółką Hasil a.s. (m.in. w zakresie kosztów i kanałów dystrybucji) 3. Dynamiczny wzrost eksportu na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym poprzez zagraniczne spółki zależne Grupy 4. Rozszerzenie kanałów dystrybucji i poszukiwanie korzystnych okazji sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej Strategia. Realizację długookresowego celu Grupa oparła na czterech filarach: PolskaCzechy & Słowacja Pozostałe państwa Europy Środkowo- Wschodniej Europa Zachodnia Rozwój organiczny Fuzje & przejęcia 1. 2. 3. 4.

21 21 Finanse Sprzedajemy bezpieczeństwo

22 22 Wyniki finansowe. Wyniki finansowe w mln zł. Przychody ze sprzedaży vs koszty własne sprzedaży 2004-2006 I kw 2007 vs I kw 2006 2004-2006 * Dane finansowe pro-forma (Mercor+Hasil)

23 23 Marże Zyski Spółki wzrosły zdecydowanie po przejęciu spółki Hasil w 2006(*) roku, w tym EBITDA z poziomu 16,8 mln zł w 2005 roku mln zł do 27,6 mln zł oraz do 5,2 mln zł w I kw. 2007 r. Wzrost marż w I kwartale 2007 roku w porównaniu do I kwartału 2006 roku. Korzyści skali zostały osiągnięte dzięki wzrostowi skali działalności przy jednoczesnym utrzymywaniu kontroli nad wzrostem kosztów oraz poziomem marż. * Dane finansowe pro-forma (Mercor+Hasil). Marże w latach 2004-2006. Marże w I kw. w 2006 i 2007 roku

24 24 Wzrost Zysku na Akcję (EPS) * Dane finansowe pro-forma (Mercor+Hasil) Mocny wzrost zysku na akcję po przejęciu Hasila do 5,08 zł w 2006(*) w porównaniu do 3,81 zł w 2005 Kontynuacja zdecydowanego wzrostu w I kwartale 2007 roku +33% +178%

25 25 Opis Oferty Sprzedajemy bezpieczeństwo

26 26 Opis Oferty Emitent Mercor SA Oferta Oferta Publiczna nowych oraz istniejących akcji Planowane wpływy brutto z emisji ok. 73 milionów zł Spółka przewiduje przeprowadzenie nowej emisji akcji oraz sprzedaż akcji istniejących w liczbie zapewniającej maksymalny free-float do 49% (liczony na podstawie liczby akcji nabytych przez nowych inwestorów). Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Przedział Cenowy od 33 zł do 41 zł, cena maksymalna 41 zł Sprzedający European Fire System Holding, Marian Popinigis, Krzysztof Krempeć 6-miesięczny lock-up dla wszystkich dotychczasowych akcji nieobjętych Ofertą Rynek notowań Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Transze Transza Inwestorów Instytucjonalnych (krajowa & międzynarodowa) Transza Inwestorów Indywidualnych (krajowa) Dokumentacja Prospekt emisyjny w polskiej wersji językowej (zatwierdzony przez KNF) Główny Koordynator i Zarządzający Budową Księgi Popytu CDM Pekao – Główny Koordynator, Zarządzający Budową Księgi Popytu, Oferujący Wykorzystanie wpływów z Oferty Planowane wpływy brutto z emisji: ok. 73 milionów zł; ok. 8 mln zł na spłatę kredytu uruchomionego na zapłatę II transzy oraz spłatę III transzy za akcje Hasil Holding a.s. ok. 29 mln zł na wydatki inwestycyjne na lata 2007 i 2008 ok. 33 mln zł na akwizycje podmiotów z rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

27 27 Przewidywany harmonogram Otwarcie Oferty 5 lipca Bookbuilding od 5 do 11 lipca, do godz. 18.00 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 9 do 11 lipca, do godz. 18.00 Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej i ceny sprzedaży oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty do 12 lipca (włącznie) Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 12 do 13 lipca Zamknięcie Oferty 16 lipca Planowany termin przydziału Akcji Oferowanych 16 lipca Planowany dzień pierwszego notowania na GPW 19 lipca

28 28 Wpływ na strukturę własnościową EFSH (Luxemburg) jest funduszem inwestycyjnym typuprivate equity zarządzanym przez INNOVA CAPITAL. W ramach Oferty Sprzedaży dotychczasowi akcjonariusze mogą maksymalnie sprzedać taką liczbę akcji, aby po zakończeniu Oferty posiadać: Pan Marian Popinigis nie mniej niż 16%, Pan Krzysztof Krempeć nie mniej niż 25%, EFSH nie mniej niż 10% Ostateczna liczba sprzedawanych akcji oraz akcji Serii BB uzależniona jest od ustalonej ceny sprzedaży/ceny emisyjnej. Informacja o liczbie akcji sprzedawanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 12 lipca 2007 roku przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Obecna struktura kapitałowa Struktura po Ofercie (1) (1) Struktura obrazuje maksymalny free float po Ofercie obliczony przy założeniu sprzedaży maksymalnej liczby akcji przez EFSH, Pana Mariana Popinigisa i Pana Krzysztofa Krempecia. W przypadku decyzji o sprzedaż mniejszej liczby akcji free-float odpowiednio się zmniejszy.

29 29 Podsumowanie Sprzedajemy bezpieczeństwo

30 30 Pozycja lidera na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej –Dominująca pozycja na rynkach polskim, czeskim i słowackim –Rozbudowana sieć sprzedaży poprzez spółki zależne, biura sprzedaży i dystrybutorów –Optymalny model biznesowy obejmujący kompleksową usługę od projektu poprzez produkcję, montaż i serwis Dynamiczny wzrost wyników finansowych w latach 2004-2006 i w I kw. 2007 –W latach 2004-2006 średnioroczny wzrost przychodów o 23% i zysku netto o 14% –Wraz z Hasilem w latach 2004-2006 średnioroczny wzrost przychodów o 50% i zysku netto o 31% Nadrzędny cel Grupy to stać się jednym z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przede wszystkim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych oraz systemów oddymiania i odprowadzania ciepła Strategia Grupy oparta jest na czterech filarach: –Umocnienie dominującej pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej –Wykorzystanie efektów synergii związanych z przejęciem Hasila –Rozszerzenie kanałów dystrybucji poprzez możliwe akwizycje –Dynamiczny wzrost eksportu z wykorzystaniem spółek zależnych na Ukrainie i w Rumunii Podsumowanie

31 31 Załącznik Sprzedajemy bezpieczeństwo

32 32 Struktura organizacyjna Grupy. Grupę Mercor tworzy Mercor SA wraz z jednostkami zależnymi: grupą Hasil, MMS, Mercor Ukraina oraz Mercor Fire Protection Systems (Mercor Rumunia) Mercor SA (Polska) podmiot dominujący Mercor Ukraina sp. z o.o. (Ukraina) 55% udział w kapitale MMS sp. z o.o. (Polska) 66,6% udział w kapitale Mercor Fire Protection Systems s.r.l (Rumunia) 100% udział w kapitale Hasil Holding a.s. (Czechy) 100% udział w kapitale Hasil a.s. (Czechy) udział w kapitale HASIL HOLDING - 50 % udział w kapitale MERCOR - 50 % Hasil sp. z o.o (Polska) 100% udział w kapitale Hasil s.r.o (Słowacja) 100% udział w kapitale HPSE s.r.o. (Czechy) 100% udział w kapitale European Fire Systems Holding s.a.r.l. 37,4% udziału w kapitale Mercor SA Marian Popinigis 31,3% udziału w kapitale Mercor SA Krzysztof Krempeć 31,3% udziału w kapitale Mercor SA


Pobierz ppt "Mercor SA Pierwsza Publiczna Oferta Akcji – Konferencja Prasowa Sprzedajemy bezpieczeństwo Warszawa, 4 lipca 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google