Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 1."— Zapis prezentacji:

1 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 1 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia wielostopniowe, stopień I – rok III, semestr V Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014

2 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 2 Z wykazu przedmiotów obowiązujących na V semestrze kierunku AiR, specjalność Automatyka i Systemy Sterowania: SD5: Systemy dynamiczne Dyspozycje Programu Studiów: Wykłady: 15 godzin (1godz/tyg) Ćwiczenia: 15 godzin (1godz/tyg) Liczba punktów ECTS: 2 Sposób zaliczenia: Zaliczenie Realizacja: Wykłady: 1godz/tyg. + 4x3godz./tyg. + 2godz./tyg. Ćwiczenia: 7x2godz./tyg. (zajęcia tematyczne) + 1 godzina w poczet kolokwium

3 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 3 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Prowadzący: Kazimierz Duzinkiewicz Robert Piotrowski dr hab.inż. dr inż. (odpowiedzialny za przedmiot) - wykład - ćwiczenia

4 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 4 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Dodatkowo ustalamy: 1.Odpowiedzialny za przedmiot może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach

5 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 5 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Szczegółowy program przedmiotu i literatura – zostanie przedstawiony na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczony na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Zasady zaliczenia przedmiotu: – zostaną przedstawione i omówione na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczone na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Godziny konsultacji – do uzgodnienia. Propozycje prowadzących zostaną podane na dzisiejszym wykładzie i są podane na stronie internetowej przedmiotu

6 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 6 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Zaliczenie przedmiotu: 1.Elementy brane pod uwagę: 2.System punktowy: * uczestnictwo w zajęciach * przygotowanie i aktywność w czasie ćwiczeń * jakość wykonywanych prac pisemnych (sprawdziany, kolokwia) * terminowość wykonywanych prac pisemnych * samodzielność wykonywanych prac * ocena poszczególnych elementów branych pod uwagę przy określaniu łącznej oceny zaliczenia przedmiotu odbywa się w punktach

7 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 7 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 3.Łączna ocena z przedmiotu: * łączna ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze złożenia ocen cząstkowych określanych jako: ocena uczestnictwa w wykładach, ocena zaliczenia kolokwium, ocena zaliczenia ćwiczeń * wagi stosowane przy składaniu oceny łącznej z przedmiotu wynoszą: uczestnictwo w wykładach – 0.075, zaliczenie kolokwium – 0.525, zaliczenie ćwiczeń – 0.400

8 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 8 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 4.Ocena uczestnictwa w wykładach: * uczestnictwo w wykładzie pozwala uzyskiwać punkty do oceny końcowej zaliczenia przedmiotu * poziom procentowy oceny uczestnictwa w wykładach oblicza się następująco:

9 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 9 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 5.Ocena zaliczenia kolokwium: * w trakcie semestru przewidziane jest 1 kolokwium * kolokwium obejmuje materiał przerabiany podczas wykładów oraz ćwiczeń * każdy piszący kolokwium ma prawo wglądu do swojej pracy po ogłoszeniu wyników – w jego wyniku ocena kolokwium może ulec korekcie, jeżeli ustalone zostaną uchybienia w sprawdzaniu * pisanie kolokwiów jest obowiązkowe; niepisanie kolokwium oznacza uzyskanie 0pkt. * nieobecność na kolokwium usprawiedliwia: choroba, ważny przypadek losowy, udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni lub Wydziału; nieobecność można usprawiedliwić u odpowiedzialnego za przedmiot w okresie tygodnia od daty ustania przyczyny nieobecności

10 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 10 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 5.Ocena zaliczenia kolokwium – c.d.: * studenci, którzy usprawiedliwią nieobecność na kolokwium mogą je odbyć w terminie uzgodnionym z odpowiedzialnym za przedmiot, nie późniejszym jednak niż dzień zakończenia sesji podstawowej * poziom procentowy oceny zaliczenia kolokwiów oblicza się następująco:

11 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 11 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 6.Ocena zaliczenia ćwiczeń: * szczegółowe zasady oceniania związane z ćwiczeniami zostaną podane podczas pierwszych ćwiczeń * poziom procentowy oceny zaliczenia ćwiczeń oblicza się następująco:

12 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 12 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 7.Kary za niesamodzielność wykonywanych prac: * wszelkie materiały przygotowane do realizacji tematu ćwiczeń, odpowiedzi i rozwiązania dawane podczas kolokwium, itp. muszą być własnego autorstwa * stwierdzenie naruszenia tego wymagania prowadzi do wyzerowania liczby punktów uzyskiwanych za dany element wnoszący wkład punktowy do zaliczania przedmiotu

13 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 13 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 8.Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę: * ocenę procentową zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: Ocena % Ocena 0 502 > 50 603 > 60 703.5 > 70 804 > 80 87.54.5 > 87.5 955 > 95 1005.5

14 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 14 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 9. Zaliczenie poprawkowe: * poziom procentowy oceny zaliczenia poprawkowego oblicza się następująco: * dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w okresie trwania semestru i które będą spełniały następujące warunki: uczestniczyły we wszystkich wymaganych ćwiczeniach, a jeżeli nie uczestniczyły to usprawiedliwiły wszystkie nieobecności, uczestniczyły w co najmniej połowie wykładów zostanie zorganizowane zaliczenie poprawkowe w sesji poprawkowej umożliwiające zdobycie dodatkowych punktów do zaliczenia przedmiotu

15 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 15 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 10. Wyliczenie oceny poprawkowego zaliczenia przedmiotu: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę podaną dla zaliczenia w okresie semestru wykorzystując wartość OCENY POPRAWIONEJ % * ocenę procentową poprawkowego zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco:

16 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 16 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Celem przedmiotu jest prezentacja współcześnie stosowanych form opisu systemów dynamicznych i metod analizy ich własności. Przedstawione zostaną różne kategorie systemów, metody ich opisu, sposoby badania ich właściwości Szczegółowy program przedmiotu - Cele przedmiotu

17 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 17 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Na zakończenie semestru powinniście: kojarzyć opis systemu z jego kategorią i podstawowymi własnościami, znać różne formy opisu systemów i posiadać umiejętności przekształcania danej formy w inną, znać właściwości rożnych kategorii systemów, metody ich badania dokonywać inżynierskiej, jakościowej oceny właściwości dynamicznych systemu w oparciu o obserwację sygnałów wejścia – wyjścia, interpretować informacje zawarte w charakterystykach skokowych, częstotliwościowych, portretach fazowych, znać podstawowe metod analizy i kształtowania dynamiki systemów, wykorzystywać transformaty Fouriera, Laplace, Z do analizy systemów, potrafić korzystać z nowoczesnych inżynierskich narzędzi analizy systemów dynamicznych

18 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 18 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Szkic rozplanowania przedmiotu Organizacja prowadzenia i program przedmiotu W1 Sygnały i systemy. Podstawowe modele i właściwości W1 – W2 Odpowiedzi systemu. Modele wejście – wyjście i modele stanu. W3 Sterowalność i osiągalność Przypadki: systemy SISO i MIMO, systemy ciągłe i dyskretne. W4 Obserwowalność i wykrywalność. Przypadki: systemy SISO i MIMO, systemy ciągłe i dyskretne. W5 Dekompozycja systemu W6 Stabilność. Przypadki: wewnętrzna i zewnętrzna, systemy SISO i MIMO, systemy ciągłe i dyskretne. W6-W7

19 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 19 Termin kolokwium Kolokwium – 29.01.2014r. SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014

20 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 20 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Strona internetowa przedmiotu Wszelkie informacje i materiały będą dostępne na stronie przedmiotu: http://www.eia.pg.gda.pl/kiss/dydaktyka/sd

21 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 21 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Źródła Literatura: 1.Oppenheim, A. V., and A. S. Willsky, with S. H. Nawab. (1997). Signals and Systems. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall.Signals and Systems 2.Buck, J. R., M. M. Daniel, and A. C. Singer. (2002). Computer Explorations in Signals and Systems Using MATLAB®. 2nd ed. New Jersey: Prentice- Hall.Computer Explorations in Signals and Systems Using MATLAB® 3.Lynch, S. (2007). Dynamical Systems with Applications using Mathematica. Birkhäuser Boston. 4.Cassandras, Ch.G., Lafortune, S. (2008). Introduction to Discrete Event Systems. Springer Science+Business Media. 5.Heij, Ch., Ran, A., van Schagen, F. (2000). Introduction to Mathematical Systems Theory. Linear Systems, Identification and Control. Birkhäuser Verlag. 6.Chen, Ch.T. (1999). Linear Systems Theory and Design. Oxford University Press. Przygotowując zajęcia będę korzystał m.in. z:

22 Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 22 SD5: Systemy dynamiczne Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Materiały Wykłady: kopie slajdów publikowane na stronie internetowej przedmiotu Ćwiczenia: opracowane dla poszczególnych tematów materiały do przygotowania do zajęć oraz zadania ćwiczeniowe publikowane na stronie internetowej Oprogramowanie: MATLAB/Simulink - dostarczane przez Katedrę Inżynierii Systemów Sterowania Narzędzia


Pobierz ppt "Systemy dynamiczne 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google