Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola banku w absorpcji środków UE- Program Europejski PKO BP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola banku w absorpcji środków UE- Program Europejski PKO BP"— Zapis prezentacji:

1

2 Rola banku w absorpcji środków UE- Program Europejski PKO BP

3 MONTAŻ FINANSOWY Całkowity koszt projektu Środki własne beneficjenta
Koszty niekwalifikowane Środki własne beneficjenta Kredyt bankowy/emisja obligacji/ usługa leasingu Koszty kwalifikowane 100 % Wkład własny beneficjenta Dofinansowanie z funduszu strukturalnego Wkład rzeczowy Środki własne beneficjenta Dotacje (np. NFOŚiGW) Kredyt bankowy/emisja obligacji/ usługa leasingu Całkowity koszt projektu Należy powiedzieć o koniecznościokreslenia źrodeł prefinansowania i współfinansowania projektu Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

4 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
Przesłanki: pomoc w identyfikacji rodzajów współfinansowanych projektów oraz beneficjentów pomocy strukturalnej (przedsiębiorstwa, JST, organizacje non-profit i inne) i ich potrzeb POTRZEBY: 1. doradztwo finansowe/merytoryczne 2. zapewnienie źródeł finansowania 3. bezpieczne rozliczanie projektów Program Europejski PKO BP, czyli kompleksowa oferta komplementarnych względem siebie produktów i usług bankowych (dla właścicieli projektów, jak i wykonawców oraz dostawców) Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

5 Promesy kredytowe Promesy leasingowe
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Finansowanie projektów Płatności i rozliczenia POMOC F-SZY UE (np. dotacje) WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA USŁUGA LEASINGU KREDYTY KRÓTKO I ŚREDNIO -TERMINOWE KREDYTY DŁUGOTERMINOWE RACHUNKI PROJEKTÓW BEZPIECZNE INSTRUMENTY ROZLICZEŃ Doradztwo w przygotowaniach GWARANCJE (przetargowe, zwrotu zaliczki itp.) „DORADZTWO PROSTE” WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI KONS-DOR DORADZTWO FINANSOWE OBLIGACJE Global Loan EBI Fundusz Poręczeń Unijnych Promesy kredytowe Promesy leasingowe Kredyty z linii EBOiR FINANSOWANIE POMOSTOWE (krótkoterminowe) Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

6 1. Usługi konsultacyjno-doradcze
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 1. Usługi konsultacyjno-doradcze Identyfikacja możliwości i sposobu uzyskania wsparcia (wybór adekwatnego programu, priorytetu, działania; analiza zasad) oraz pomoc w konstrukcji montażu finansowego i realizacji jego założeń Przykład: doradztwo „proste” dla firmy z sektora MSP* Rodzaj inwestycji – zakup maszyny Program i Działanie: SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; Działanie 2.3 Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Kredyt bankowy lub usługa leasingu wymagane: w Dz. 2.3 SPO WKP przy wsparciu środków pomocowych powyżej 125 tys. zł % kwoty dotacji Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

7 2. Finansowanie projektów
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 2. Finansowanie projektów Kredyt pomostowy Umożliwia sfinansowanie tzw. luki czasowej, powstałej między dniem regulowania faktur a otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków; pokrywa koszty kwalifikowane (refundowane) projektu Przeznaczenie kredytu - finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Okres kredytowania - elastyczny, brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu Kwota kredytu - do 100% kwoty dofinansowania projektu (na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych) Zabezpieczenie kredytu - cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu; Fundusz Poręczeń Unijnych (do 80 % kwoty kredytu); inne standardowe zabezpieczenia Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

8 2. Finansowanie projektów
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 2. Finansowanie projektów Usługa leasingu Dogodna forma finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw Koszt kwalifikowany – rata leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środka na Korzystającego, Przedmiot leasingu – nowy środek trwały w szczególności maszyny i urządzenia oraz środki transportu (ś.t. nie są finansowane w branży transportowej), Refundacja - refundacja kosztów leasingu co 6-miesięcy, Czas trwania leasingu – odpowiednio do potrzeb Klienta, może przekraczać r. – po tej dacie raty leasingowe nie są kosztem kwalifikowanym PROMESA LEASINGOWA - przyrzeczenie zawarcie w przyszłości umowy leasingu Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

9 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
2. Finansowanie projektów Kredyt na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE Umożliwia sfinansowanie wkładu własnego realizatora projektu oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych (nie podlegających refundacji) Okres kredytowania - wychodzący poza okres realizacji projektu; karencja w spłacie do 12 miesięcy; brak prowizji za wcześniejszą spłatę Udział własny w projekcie – min. 10 % wartości projektu Zabezpieczenie – FPU (do 60 % kwoty kredytu), standardowe zabezpieczenia Oprocentowanie - preferencyjne (pakiet z kredytem pomostowym) Prowizja - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym) Opisy z broszury WALUTA UDZIELENIA KREDYTÓW: DOWOLNA, ustalona z PKO BP PROMESA KREDYTOWA – fakultatywnie, w celu wskazania źródeł finansowania Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

10 2. Finansowanie projektów
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 2. Finansowanie projektów Emisja obligacji Dogodna forma finansowania kosztów zwłaszcza dla samorządów Emisja i obsługa – zlecana PKO Bankowi Polskiemu Czas – maksymalny okres przygotowania emisji wynosi 2 miesiące Zalety – emisja podzielona na serie (uruchamiane w dogodnych terminach), pewność pozyskania środków Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

11 3. Fundusz Poręczeń Unijnych (a)
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 3. Fundusz Poręczeń Unijnych (a) Na podstawie podpisanych pomiędzy PKO BP S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów, klienci naszego Banku mogą korzystać z poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych. Poręczenia/gwarancje są udzielane w: Trybie zwykłym Trybie rozszerzonym Trybie portfelowym Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

12 3. Fundusz Poręczeń Unijnych (b)
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 3. Fundusz Poręczeń Unijnych (b) Poręczenia lub gwarancje udzielane są: do 80% kwoty kredytu (wartości nominalnej emisji obligacji), w przypadku finansowania nakładów podlegających refinansowaniu ze środków UE. do 60% kwoty kredytu (wartości nominalnej emisji obligacji), w przypadku finansowania wkładu własnego kredytobiorcy. Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

13 3. Fundusz Poręczeń Unijnych (c) tryby udzielania poręczeń/gwarancji
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 3. Fundusz Poręczeń Unijnych (c) tryby udzielania poręczeń/gwarancji Gwarancja lub poręczenie nie mogą być udzielone po uruchomieniu kredytu. Gwarancja/poręczenie nie obejmuje tej części kredytu, która została przeznaczona na zapłacenie prowizji. Gwarancja lub poręczenie wygasają w przypadku wykorzystania środków z kredytu lub emisji obligacji niezgodnie z przeznaczeniem. Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

14 3. Fundusz Poręczeń Unijnych (d) kwota gwarancji lub poręczenia
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 3. Fundusz Poręczeń Unijnych (d) kwota gwarancji lub poręczenia Maksymalna kwota jednostkowej gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć: - w trybie zwykłym i trybie rozszerzonym równowartości w złotych 5 mln EUR - w trybie portfelowym równowartości w złotych 100 tys. EUR. Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

15 3. Fundusz Poręczeń Unijnych (e)
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 3. Fundusz Poręczeń Unijnych (e) Koszty poręczenia, gwarancji: Jednorazowa opłata prowizyjna wynosi: dla poręczenia od 0,5% do 1,5%, dla gwarancji od 1,0% do 2,0%. Podstawowym zabezpieczeniem gwarancji lub poręczenia jest weksel "in blanco". Weksel taki musi być: 1. wystawiony na urzędowym blankiecie wekslowym, 2. opłacony znakami opłaty skarbowej, 3. posiadać klauzulę „bez protestu" i podpis wystawcy. Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

16 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
4. Rozliczenia projektów Rachunek projektu Założenie w PKO BP osobnego rachunku projektu/subkonta ułatwia zarządzanie procesem jego realizacji Akredytywa dokumentowa Operacja bankowa, której wybór jako formy rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu handlowego, minimalizuje ryzyko związane z transakcją Usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym Kontrakty terminowe forward, kontrakty ARF (Avarage Rate Forward) i FRA (Forward Rate Agreement) Gwarancja bankowa Jako forma zabezpieczenia transakcji handlowych gwarancja jest korzystna zarówno dla wykonawców inwestycji/dostawcy towarów i/lub usług, jak i „właścicieli projektów”/beneficjentów Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

17 Przykładowe warunki udzielenia kredytu
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Przykładowe warunki udzielenia kredytu Kredyty na współfinansowanie wkładu własnego i kredyty pomostowe minimalna marża w walucie polskiej minimalna marża w walucie wymienialnej opłaty i prowizje rozpatrzenie wniosku promesy kredytowej wystawienie promesy ważność promesy kredytowej zmiana warunków spłaty kredytu (jeżeli wynika to ze zmiany terminu otrzymania dotacji) brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu od 0,3 p.p. od 0,5 p.p. od 300 zł 0 zł do 6 miesięcy 0 zł Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

18 Przykładowe warunki zawarcie umowy leasingu
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Przykładowe warunki zawarcie umowy leasingu Umowa leasingu na nowy środek trwały do 6 miesięcy od 18 do 60 miesięcy Okres leasingu Opłata wstępna Opłata końcowa Prowizje rozpatrzenie wniosku leasingowego wystawienie promesy leasingowej ważność promesy leasingowej zmiana warunków umowy leasingu 0 zł 0,20 % nie mniej niż 500 zł 300 zł od 0% do 45 % od 1% do 30 % Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

19 Przykładowe warunki rozliczania
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Przykładowe warunki rozliczania Rachunek bankowy i operacje dokumentowe minimalna opłata za otwarcie akredytywy minimalna opłata za udzielenie gwarancji opłaty i prowizje otwarcie rachunku bankowego prowadzenie rachunku bankowego otwarcie akredytywy dokumentowej udzielenie gwarancji bankowej 150 PLN 200 PLN od 30 zł od 40 zł od 0,15 % (za każde rozpoczęte 3 m-ce) od 0,5-1,0 % (za każde rozpoczęte 3 m-ce) Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

20 KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z PKO BP
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z PKO BP KLIENCI KOMPLEKSOWA I KOMPLEMENTARNA OBSŁUGA ELASTYCZNOŚĆ W FORMACH FINANSOWANIA BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROJEKTÓW DOSTĘP DO WIEDZY (INFORMACJI) NAJWIĘKSZA LICZBA ODDZIAŁÓW BANKOWYCH WIARYGODNOŚĆ BANKU POLSKIEGO DOŚWIADCZENIE PKO BP PRZY PROJEKTACH „UNIJNYCH” WIODĄCA POZYCJA NA RYNKU W OBSŁUDZE JST I MSP SZEROKA BAZA KLIENTÓW – KOJARZENIE KOOPERANTÓW Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

21 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
Co należy zrobić, by skorzystać z oferty? Kontakt z doradcami klienta korporacyjnego w Regionalnych Oddziałach Korporacyjnych lub w Centrach Korporacyjnych PKO Banku Polskiego ZAPRASZAMY Wioletta Krawczyk-Namyślak tel lub Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna


Pobierz ppt "Rola banku w absorpcji środków UE- Program Europejski PKO BP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google