Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JESSICA w przestrzeni miejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JESSICA w przestrzeni miejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JESSICA w przestrzeni miejskiej
Krzysztof Antczak, Bank Gospodarstwa Krajowego Dyrektor Oddziału w Poznaniu, Poznań, 26 stycznia 2012 r.

2 Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), utworzony w 1924 r., jest jedynym polskim bankiem państwowym Misją BGK jest sprawna i efektywna realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku BGK, jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych Bank wspiera państwowe programy społeczno- gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego Kluczowe obszary działalności Banku: wspieranie programów rządowych obsługa jednostek budżetu centralnego kompleksowa obsługa jst

3 Czym jest JESSICA? Inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2005 roku. Wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy. Środki w ramach JESSICA, pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata i wykorzystywane są w formie zwrotnej (pożyczki, gwarancje i wkłady kapitałowe) BGK, który w województwie wielkopolskim pełni rolę Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), inwestuje w miejskie projekty rewitalizacyjne - ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji i spełniające kryteria Inicjatywy JESSICA.

4 Podstawowe informacje o JESSICA w Wielkopolsce
Dostępna kwota: ok. 300 mln zł, w tym: ok. 180 mln zł na projekty realizowane w dużych miastach (powyżej 50 tys. mieszkańców) ok. 120 mln zł na projekty realizowane w średnich i małych miastach (poniżej 50 tys. mieszkańców) Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki Okres kredytowania: do 20 lat Karencja: na czas realizacji inwestycji, najpóźniej do końca 2015 r. Oprocentowanie: stopa referencyjna NBP (aktualnie 4,5%) pomniejszona o tzw. Wskaźnik Społeczny (od 0 do 2 p.p.), obliczany na podstawie przewagi pozytywnych oddziaływań zewnętrznych projektu miejskiego („elementów społecznych”) nad częścią komercyjną inwestycji; aktualnie od 2,5% do 4,5% Brak opłat i prowizji po stronie inwestorów

5 Oczekiwania wobec Projektów Miejskich
Projekty ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji Elementy społeczne projektu miejskiego powinny zostać dopasowane do określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji potrzeb obszaru, na którym realizowana będzie inwestycja W przypadku inwestorów prywatnych – projekty uzgodnione z władzami miasta, przede wszystkim w zakresie oddziaływań społecznych Oddziaływania projektu miejskiego powinny zostać zapewnione w trzech sferach: społecznej, gospodarczej (w tym rozwój przedsiębiorczości) oraz środowiskowej (w tym zagospodarowanie przestrzenne) Projekty, które mają utrudniony dostęp do środków na warunkach rynkowych, z uwagi na swoją specyfikę: niedużą rentowność inwestycji element społeczny (traktowany drugoplanowo w ocenie projektu dokonywanej przez banki komercyjne)

6 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna
Trzypoziomowa galeria z ok. 120 lokalami handlowo- usługowymi (ok m2 powierzchni handlowej) Całkowita wartość inwestycji: 178 mln zł Pożyczka JESSICA: 50 mln zł Umowa podpisana 18 maja 2011 r. (pierwsza tego typu w Europie) Inwestycja zlokalizowana na terenie poprzemysłowym po byłych zakładach produkcyjnych w centrum Leszna (w pobliżu rynku staromiejskiego) Poprawa wizerunku starego miasta, powierzchnia pod muzeum i bibliotekę, ścieżka rowerowa, parkingi, przyległy plac miejski Inwestor prywatny

7 Inkubator przedsiębiorczości
Instytucja otoczenia biznesu (IOB) – inkubator przedsiębiorczości Jeden z 3 etapów inwestycji obejmującej również renowację starych budynków Całkowita wartość inwestycji: 30,3 mln zł Pożyczka JESSICA: 18,5 mln zł W każdym budynku znajdzie się wydzielona część technologiczna oraz typowa część biurowa Podpisanie umowy – koniec czerwca 2011 r. Inwestor publiczny – spółka miejska – Poznań

8 Centrum biurowe „Podwale”
Stworzenie nowoczesnego budynku biurowego na wynajem, poprzez modernizację nieruchomości poprzemysłowej Całkowita wartość inwestycji: 30 mln zł Pożyczka JESSICA: 22,5 mln zł Utworzenie i utrzymanie parku na działce miejskiej, budowa i modernizacja dróg dojazdowych i chodników Utworzenie i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Utworzenie sali szkoleniowej, bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Inwestor prywatny – Poznań

9 Centrum Kultury Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy Całkowita wartość inwestycji: 1,5 mln zł Pożyczka JESSICA: 1 mln zł Projekt zakłada adaptację budynku starej gazowni i nadanie mu nowej funkcji kulturalno-oświatowej (Centrum Kultury) W ramach projektu zostaną oddane do użytku m.in. sale: widowiskowo- teatralna i taneczna, studio nagrań oraz pracowanie plastyczne i muzyczne Inwestor publiczny – Koźmin Wielkopolski

10 Najczęstsze wątpliwości i wskazówki dla Inwestorów
Kwestie formalne – LPR – w zależności od planowanego terminu uchwalenia dokumentu przez władze miasta Mierzalne ujęcie efektów realizacji – w kontekście efektów zewnętrznych – wskaźniki monitorowania wynikające z wniosku o udzielenie pożyczki oraz studium wykonalności, trwałość oddziaływań (min. 3 lub 5 lat) Analiza marketingowa – wiarygodność, obiektywność przedstawionych analiz i źródeł informacji, analiza wrażliwości Zabezpieczenia – min. 120% wartości pożyczki; wycena nieruchomości zgodna ze standardami Uzgodnienie zakresu projektu z władzami miasta – przede wszystkim – ale nie tylko – w zakresie oddziaływań (społecznych, gospodarczych i środowiskowych), spójne z zapisami LPR Proporcjonalność efektów komercyjnych i społecznych Staranność w przygotowaniu, kompletowaniu i składaniu dokumentacji (również edytowalna wersja elektroniczna), następnie przy kontrolach Stały kontakt z BGK– jak najwcześniejsza, ścisła współpraca w procesie opracowywania, przygotowania i składania projektu

11 Informacje o naborze wniosków i dokumentacja:
– zakładka Inicjatywa JESSICA BGK, Oddział w Poznaniu, tel.: mail: BGK, Departament Programów Europejskich, tel.: mail:


Pobierz ppt "Inicjatywa JESSICA w przestrzeni miejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google