Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Boles ł aw Chrobry Dobrawa Mieszko I Otto III Ś wi ę ty Wojciech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Boles ł aw Chrobry Dobrawa Mieszko I Otto III Ś wi ę ty Wojciech."— Zapis prezentacji:

1

2 Boles ł aw Chrobry Dobrawa Mieszko I Otto III Ś wi ę ty Wojciech

3 Bitwa pod Cedyni ą Bitwa pod Cedyni ą Chrzest Polski Koronacja Boles ł awa Chrobrego Koronacja Boles ł awa Chrobrego Zjazd Gnie ź nie ń ski Zjazd Gnie ź nie ń ski

4 (ok ), ksi ążę polski od 992, król od Najstarszy syn Mieszka I i ksi ęż niczki czeskiej Dobrawy. 973 znalaz ł si ę na dworze niemieckim jako zak ł adnik i gwarant pokoju pomi ę dzy Mieszkiem I a królem niemieckim. Po ś mierci ojca, w 992, przej ął w ł adz ę, a jego pierwsze dzia ł ania zd ąż a ł y w kierunku wyeliminowania swych oponentów. Wyp ę dzi ł z kraju macoch ę Od ę i trzech swych przyrodnich braci W 999 uzyska ł zgod ę papie ż a Sylwestra II na utworzenie arcybiskupstwa w Gnie ź nie oraz nowych biskupstw w Ko ł obrzegu, Wroc ł awiu i Krakowie. W 1000 podejmowa ł w Gnie ź nie cesarza niemieckiego Ottona III Powrót do Spisu postaci

5 Dobrawa, D ą brówka ksi ęż niczka czeska, córka Boles ł awa I. Od 965 ż ona Mieszka I. Za ł o ż ycielka ko ś cio ł a ś w. Trójcy i ś w. Wita w Gnie ź nie w 970. W znacznej mierze przyczyni ł a si ę do przyj ę cia przez Polsk ę chrztu i umocnienia stosunków polsko-czeskich. Powrót do Spisu postaci

6 ksi ążę polski od 960, syn Siemomys ł a, pierwszy znany w ł adca pa ń stwa polskiego z dynastii Piastów Ok. 965 po ś lubi ł ksi ęż niczk ę czesk ą Dobraw ę. W 966 przyj ął chrzest. Zdoby ł uj ś cie Odry walcz ą c z margrabi ą niemieckim Hodonem, zwyci ęż aj ą c w decyduj ą cej bitwie pod Cedyni ą w 972. Odpar ł wypraw ę cesarza Ottona II przeciw Polsce w 979. Dokumentem Dagome iudex z 991 odda ł pa ń stwo polskie pod opiek ę papie ż a. W testamencie podzieli ł ziemie polskie mi ę dzy Boles ł awa Chrobrego, syna Dobrawy, i ma ł oletnich synów z drugiego ma łż e ń stwa Powrót do Spisu postaci

7 Otton III ( ), z rodu Ludolfingów, król Niemiec od 983, cesarz od 996. Syn i nast ę pca Ottona II. Osobiste rz ą dy obj ął w 995. Wychowany w kulcie imperium rzymskiego i cesarstwa otto ń skiego, kontynuowa ł tradycje rzymskie. D ąż y ł do utworzenia imperium uniwersalnego, zrzeszaj ą ce na równych prawach wchodz ą ce w jego sk ł ad kraje. W 995 zorganizowa ł wypraw ę do Rzymu, pokona ł Krescencjuszów, osadzi ł na tronie papieskim swego kuzyna Brunona (Grzegorz V) i w maju 996 odby ł koronacj ę cesarsk ą. Spotka ł si ę z opozycj ą zarówno we W ł oszech, jak w Niemczech. Jeszcze w tym samym roku Grzegorza V wygnano z Rzymu, do w ł adzy powrócili Krescencjusze. Ponownie zaj ął Rzym w 998, okrutnie rozprawiaj ą c si ę z przeciwnikami. Nie ciesz ą c si ę popularno ś ci ą we w ł asnym kraju, usi ł owa ł pozyska ć dla swojego programu najwybitniejsze osobisto ś ci ówczesnego ś wiata. Powrót do Spisu postaci

8 Ś wi ę ty Wojciech, w ł a ś c. Wojciech S ł awnikowic (czes. Vojt ě ch, niem. Adalbert; ur. ok. 956 w Libicach – zm. 23 kwietnia 997 w okolicach Elbl ą ga lub T ę kit, Tenkitten, obecnie Letnoje; inne ź ród ł a podaj ą pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup Pragi, misjonarz, m ę czennik, uznawany przez Ko ś ció ł katolicki za ś wi ę tego. Szósty syn S ł awnika, pana na Libicach z rodu S ł awnikowiców i Strze ż ys ł awy, by ć mo ż e z rodu Przemy ś lidów. Powrót do Spisu wydarze ńPowrót do Spisu wydarze ń

9 Bitwa pod Cedyni ą zosta ł a rozegrana 24 czerwca 972 roku mi ę dzy wojskami ksi ę cia Polan – Mieszka I a margrabiego Marchii Ł u ż yckiej – Hodona, wspomaganego przez mo ż now ł adc ę Zygfryda von Walbeck[1]. Wyprawa by ł a prywatnym przedsi ę wzi ę ciem mo ż now ł adców niemieckich, niezgodnym z wcze ś niejszymi traktatami Mieszka z Ottonem I[2]. Bitwa stanowi ł a jedyny wi ę kszy epizod najazdu Hodona na Pomorze Zachodnie opanowane kilka lat wcze ś niej przez Polan. Powrót do Spisu wydarze ń

10 Chrzest Polski, proces chrystianizacji Polski, zast ę powania pierwotnych wierze ń s ł owia ń skich przez religi ę chrze ś cija ń sk ą, trwaj ą cy od X-XIII w., a rozpocz ę ty 4 kwietnia 966, kiedy ksi ążę Mieszko I wraz z dworem przyj ął chrzest. Przyczyny przyj ę cia chrztu przez Mieszka I mia ł y dwojaki charakter. Nale ż y przypuszcza ć, ż e najwi ę kszy wp ł yw na podj ę cie tej decyzji mia ł y uwarunkowania zewn ę trzne, tj.: konieczno ść pozyskania ksi ę cia czeskiego jako sojusznika w walce ze s ł owia ń skimi Wieletami, obawa przed przymusow ą chrystianizacj ą Polski przez Niemców, d ąż enie do zapewnienia Polsce równorz ę dnego miejsca w ś ród pa ń stw chrze ś cija ń skiej Europy. Drug ą, istotn ą przyczyn ą, decyzji o chrzcie by ł zespó ł uwarunkowa ń natury wewn ę trznej. Powrót do Spisu wydarze ń

11 W 1025 roku Chrobry, wykorzystuj ą c okres bezkrólewia w Niemczech, uzyskuje zgod ę papie ż a i koronuje si ę w Gnie ź nie na króla. W kilka miesi ę cy pó ź niej umiera. Powrót do Spisu wydarze ń

12 I Zjazd gnie ź nie ń ski odby ł si ę w 1000 roku i by ł wa ż nym wydarzeniem s ł u żą cym umocnieniu pozycji oraz zwi ę kszeniu presti ż u Polski w Europie. Wspó ł cze ś nie zjazdy s ą forum dialogu mi ę dzy ró ż nymi kr ę gami kulturowymi, wyznaniami i religiami. Stanowi ą tak ż e okazj ę do przedstawienia dziedzictwa Gniezna i Polski na Starym Kontynencie.

13 Korzystali ś my z onet.pl. i z wikipedia.pl. Autorami tej prezentacji s ą :Kacper Chali ń ski i Cezary G ł owacki


Pobierz ppt "Boles ł aw Chrobry Dobrawa Mieszko I Otto III Ś wi ę ty Wojciech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google