Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA. P OSTACIE H ISTORYCZNE B OLESŁAW C HROBRY, B OLESŁAW C HROBRY, D OBRAWA, D OBRAWA, M IESZKO I, M IESZKO I, O TTON III, O TTON III, Ś WI Ę TY W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA. P OSTACIE H ISTORYCZNE B OLESŁAW C HROBRY, B OLESŁAW C HROBRY, D OBRAWA, D OBRAWA, M IESZKO I, M IESZKO I, O TTON III, O TTON III, Ś WI Ę TY W."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA

2 P OSTACIE H ISTORYCZNE B OLESŁAW C HROBRY, B OLESŁAW C HROBRY, D OBRAWA, D OBRAWA, M IESZKO I, M IESZKO I, O TTON III, O TTON III, Ś WI Ę TY W OJCIECH, Ś WI Ę TY W OJCIECH, KONIEC

3 Mieszko I Mieszko I to historyczny władca Polan, uwa ż any zarazem za faktycznego twórc ę pa ń stwowo ś ci polskiej. Kontynuował polityk ę swojego ojca i dziadka, którzy jako władcy poga ń skiego ksi ę stwa znajduj ą cego si ę na terenach obecnej Wielkopolski, poprzez sojusze lub sił ę militarn ą podporz ą dkowali sobie Kujawy oraz prawdopodobnie Pomorze Wschodnie i Mazowsze. Przez wi ę kszo ść okresu swojego panowania toczył walki o Pomorze Zachodnie, zajmuj ą c je po rzek ę Odr ę. W ostatnich latach ż ycia przyst ą pił tak ż e do wojny z Czechami, zdobywaj ą c Ś l ą sk i prawdopodobnie Małopolsk ę. P OSTACIE H ISTORYCZNE

4 DOBRAWA Ksi ęż niczka czeska z dynastii Przemy ś lidów, ksi ęż na polska, ż ona Mieszka I. Córka ksi ę cia czeskiego Bolesława I Srogiego, siostra Marii, matka Bolesława I Chrobrego i Ś wi ę tosławy POSTACIE HISTORYCZNE

5 Bolesław Chrobry (Ur. 967 w Poznaniu, zm. 17 czerwca 1025) – ksi ążę Polski od 992 roku, pierwszy koronowany władca Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 był tak ż e ksi ę ciem Czech jako Bolesław IV. POSTACIE HISTORYCZNE

6 Ś wi ę ty Wojciech Wojciech urodził si ę ok. roku 956 w Libicach, które wówczas rywalizowały z Prag ą w budowie ponadplemiennego scentralizowanego pa ń stwa czeskiego. Pocz ą tkowo ojciec nie przeznaczał go do stanu duchownego. Jednak, gdy ci ęż ko zachorował w młodo ś ci, wierz ą c, ż e do zdrowia przywróciło syna poło ż enie na ołtarzu w ko ś ciele – przekazał go na wychowanie ko ś cielne. Postacie Historyczne

7 O TTON III Władca niemiecki z dynastii Ludolfingów. Król Niemiec od 983, cesarz rzymsko-niemiecki od 996 roku. Jako dziecko jeszcze za życia ojca został wybrany na króla Niemiec w 983 roku. Po śmierci Ottona II został koronowany na cesarza rzymsko- niemieckiego 21 maja 996. Postacie Historyczne

8 W YDARZENIA Historyczne B ITWA POD C EDYNI Ą, B ITWA POD C EDYNI Ą, C HRZEST P OLSKI, C HRZEST P OLSKI, K ORONACJA B OLESŁAWA C HROBREGO. K ORONACJA B OLESŁAWA C HROBREGO Z JAZD G NIE Ź NIE Ń SKI, Z JAZD G NIE Ź NIE Ń SKI KONIEC

9 B ITWA P OD C EDYNI Ą Została rozegrana 24 czerwca 972 roku mi ę dzy wojskami ksi ę cia Polan – Mieszka I, a margrabiego Marchii Łu ż yckiej – Hodona, wspomaganego przez mo ż nowładc ę Zygfryda von Walbeck. Wyprawa była prywatnym przedsi ę wzi ę ciem mo ż nowładców niemieckich, niezgodnym z wcze ś niejszymi traktatami Mieszka z Ottonem I. bitwa stanowiła jedyny wi ę kszy epizod najazdu Hodona na Pomorze Zachodnie opanowane kilka lat wcze ś niej przez Polan. Wydarzenia Historyczne

10 C HRZEST P OLSKI C HRZEST P OLSKI – ZWYCZAJOWA NAZWA POCZ Ą TKU PROCESU CHRYSTIANIZACJI PA Ń STWA POLSKIEGO. P ROCES TEN ZOSTAŁ ZAPOCZ Ą TKOWANY PRZEZ OSOBISTY CHRZEST M IESZKA I W 966 R. ( NAJCZ ĘŚ CIEJ PODAWAN Ą DAT Ą JEST 14 KWIETNIA 966 R., PONIEWA Ż ZGODNIE Z ÓWCZESNYM ZWYCZAJEM CEREMONIA ODBYWAŁA SI Ę W W IELK Ą S OBOT Ę [ POTRZEBNE Ź RÓDŁO ]). N AST Ę PNYM WA Ż NYM POSUNI Ę CIEM BYŁA BUDOWA ORGANIZACJI KO Ś CIELNEJ NA PRZEŁOMIE X I XI W. ( PRZY CZYM ISTNIEJ Ą PRZESŁANKI POZWALAJ Ą CE PRZYPUSZCZA Ć, I Ż WCZE Ś NIEJ PODEJMOWANO PRÓBY CHRYSTIANIZACJI NA TERENACH M AŁOPOLSKI ). Wydarzenia Historyczne

11 K ORONACJA B OLESŁAWA C HROBREGO T RWA SPÓR CO DO DATY KORONACJI. N IEKTÓRZY HISTORYCY UWA Ż AJ Ą, Ż E C HROBRY OD 1000 ROKU STARAŁ SI Ę O PAPIESK Ą ZGOD Ę NA KORONACJ Ę POTWIERDZAJ Ą C Ą AKT DOKONANY PODCZAS ZJAZDU GNIE Ź NIE Ń SKIEGO. N IEZALE Ż NE Ź RÓDŁA PROWENIENCJI NIEMIECKIEJ JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJ Ą, Ż E B OLESŁAW KORZYSTAJ Ą C Z KRÓTKIEGO BEZKRÓLEWIA W N IEMCZECH KAZAŁ SI Ę KORONOWA Ć W 1025 ROKU ( DOKŁADNA DATA, ANI MIEJSCE NIE JEST ZNANE ). I NNI UWA Ż AJ Ą (J OHANNES F RIED ), I Ż W 1025 DOKONANO TYLKO ODNOWIENIA KORONACJI Z ROKU 1000 ( KORONACJE WIELOKROTNE S Ą SPOTYKANE W TYM CZASIE ). Wydarzenia Historyczne

12 Z JAZD G NIE Ź NIE Ń SKI I Z JAZD GNIEŹNIEŃSKI ODBYŁ SIĘ W 1000 ROKU I BYŁ WAŻNYM WYDARZENIEM SŁUŻĄCYM UMOCNIENIU POZYCJI ORAZ ZWIĘKSZENIU PRESTIŻU P OLSKI W E UROPIE. W SPÓŁCZEŚNIE ZJAZDY SĄ FORUM DIALOGU MIĘDZY RÓŻNYMI KRĘGAMI KULTUROWYMI, WYZNANIAMI I RELIGIAMI. S TANOWIĄ TAKŻE OKAZJĘ DO PRZEDSTAWIENIA DZIEDZICTWA G NIEZNA I P OLSKI NA S TARYM K ONTYNENCIE. Wydarzenia Historyczne

13 P ATRYCJA B AGI Ń SKA I NFORMACJE POBRAŁAM Z WWW.W IKIPEDIA. PL K ONIEC P OSTACIE H ISTORYCZNE W YDARZENIA H ISTORYCZNE


Pobierz ppt "POLSKA. P OSTACIE H ISTORYCZNE B OLESŁAW C HROBRY, B OLESŁAW C HROBRY, D OBRAWA, D OBRAWA, M IESZKO I, M IESZKO I, O TTON III, O TTON III, Ś WI Ę TY W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google