Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 2013 Jak ustrzec się przed nieuczciwym outsourcingiem co to jest outsourcing kadrowo-płacowy, jakie są warunki prawidłowego przejęcia pracowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 2013 Jak ustrzec się przed nieuczciwym outsourcingiem co to jest outsourcing kadrowo-płacowy, jakie są warunki prawidłowego przejęcia pracowników."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 2013 Jak ustrzec się przed nieuczciwym outsourcingiem co to jest outsourcing kadrowo-płacowy, jakie są warunki prawidłowego przejęcia pracowników w trybie art. 23 1 Kodeksu pracy, jakie są zagrożenia i konsekwencje wynikające z zawarcia umów niespełniających odpowiednich warunków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie Marlena Likos

2 22 Pojawiły się firmy, które proponują innym przejęcie ich pracowników w ramach tzw. umowy outsourcingowej. Wskazują, że przyniesie to realne korzyści finansowe. Ale niestety niektóre z tych firm nie działają uczciwie. Ponad 340 podmiotów dotychczas padło ofiarą nieuczciwych firm. Celem szkolenia jest ostrzeżenie przed takimi firmami poprzez wskazanie mechanizmów ich działania. Cel szkolenia Pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi outsourcingowej powinni zwrócić szczególną uwagę, rozważając zawarcie takich umów, na ich treść i zgodność z przepisami prawa.

3 33 - wydzielanie niektórych obszarów działalności i powierzenie ich obsługi firmom zewnętrznym, zlecanie prac na zewnątrz; - jest to zarządzanie przedsiębiorstwem, polegające na korzystaniu z zewnętrznych usług, co odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa; - w wyniku outsourcingu jedna lub kilka z funkcji realizowanych w organizacji przekazywanych jest firmom zewnętrznym, które wykonując to zadanie, wykorzystują własne zasoby. Outsourcing

4 44 Art. 23 1 § 1 Kodeksu pracy - w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. Par. 5 wskazanego artykułu - pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Art. 23 1 § 1 Kodeksu pracy - w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. Par. 5 wskazanego artykułu - pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Warunki prawidłowego przejęcia pracowników na podstawie Kodeksu pracy

5 55 Przejście oznacza, że zakład pracy (bądź jego część) przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie kolejnego podmiotu, który wskutek tego staje się pracodawcą dla przejętych pracowników – konsekwencje: zmiana pracodawcy i wejście nabywcy w rolę nowego pracodawcy wobec pracowników związanych z działalnością przejmowanego zakładu pracy wstąpienie nabywcy zakładu w prawa i obowiązki zbywcy, będącego do tej pory stroną w stosunkach pracy z pracownikami Aby doszło do faktycznego przejęcia pracowników w trybie art. 23 1 Kodeksu pracy, muszą być spełnione wszystkie warunki określone w tym przepisie

6 66 1 2 3 4 Pracodawca i firma outsourcingowa zawierają umowę o świadczenie usług i jednocześnie umowę na podstawie art. 23 1 Kodeksu pracy. Pracownicy na tej podstawie są przekazywani do firmy outsourcingowej, a następnie przekierowywani do pracy u pierwotnego pracodawcy. Firma outsourcingowa wystawia fakturę pracodawcy – koszty wynagrodzeń netto pracowników plus 60% podatków i składek ZUS Firma outsourcingowa teoretycznie płaci składki ZUS i podatki za wskazane osoby. W rzeczywistości nie przelewa tych kwot. Firma ta niekiedy płaci, a niekiedy nie wynagrodzenia pracownikom Składki i podatki za przekazanych pracowników nie zostają przez firmy outsourcingowe odprowadzone, a ta ich część, która została przekazana im przez pracodawców, trafia do kieszeni osób zarządzających nieuczciwymi firmami outsourcingowymi Efekt Mechanizm działania nieuczciwego outsourcingu

7 77 Cechy charakterystyczne nieuczciwego outsourcingu firmy przejmują obsługę w zakresie dokumentacji pracowniczej i płacowej na zasadach właściwych dla tzw. biur rachunkowych – ich rola sprowadza się jedynie do wypłacenia pracownikom wynagrodzenia, które wcześniej otrzymały od dotychczasowego pracodawcy dla „przejmowanych” pracowników nic się nie zmienia w zakresie dotychczas świadczonej pracy – to samo miejsce świadczenia pracy, zakład pracy, osoby sprawujące nadzór, warunki zatrudnienia firmy nie przejmują jednocześnie składników majątkowych, jak i osobowych poprzedniego przedsiębiorstwa firmy przejmujące świadczą jedynie usługi w zakresie obsługi pracowników jako firma zewnętrzna – nie stają się pracodawcami wówczas płatnikiem składek na ubezpieczenia pozostaje poprzedni pracodawca – ten, na rzecz którego praca była faktycznie świadczona

8 88 Powyżej przedstawione działania nie spełniają kryteriów dla zastosowania art. 23 1 k.p. -> potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2010 r. sygn. I PK 210/09: Outsourcing nie może stanowić przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę, jeżeli nie przemawia za tym kompleksowa ocena takich okoliczności, jak rodzaj zakładów, przejęcie składników majątkowych i niematerialnych, przejęcie większości pracowników, przejęcie klientów, a zwłaszcza stopień podobieństwa działalności prowadzonej przed i po przejęciu zadań. Stanowisko Sądu Najwyższego

9 99 Zagrożenia wynikające z niezgodnego z prawem zawarcia umowy o outsourcing w kontekście składek ubezpieczeniowych  faktyczny pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi, zostaje zagrożony powstaniem zadłużenia z tytułu składek, które będzie dochodzone od niego przez Zakład z odsetkami za zwłokę,  także postępowania prowadzone przez inne organy (podatkowe, PIP, prokuraturę).

10 10 Żaden z obecnie prowadzonych projektów unijnych nie przewiduje takiej formy realizacji projektu, który pozwalałby na dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych. Uwaga! Na takie dofinansowanie powołują się nieuczciwe firmy, oferując umowę o usługi outsourcingu

11 11 Pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi firm oferujących outsourcing, powinni zwrócić szczególną uwagę na skutek zawierania tego typu umów w kontekście opłacania składek. W przypadku otrzymania oferty outsourcingowej wskazana jest jej analiza pod kątem racjonalności oferowanych upustów dotyczących należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jak również zweryfikowanie wiarygodności firmy outsourcingowej i proponującej swoje usługi. Podsumowanie


Pobierz ppt "Warszawa, 2013 Jak ustrzec się przed nieuczciwym outsourcingiem co to jest outsourcing kadrowo-płacowy, jakie są warunki prawidłowego przejęcia pracowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google