Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Reforma sieci EURES- nowe możliwości dla agencji zatrudnienia Aneta Majbańska Doradca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Reforma sieci EURES- nowe możliwości dla agencji zatrudnienia Aneta Majbańska Doradca."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Reforma sieci EURES- nowe możliwości dla agencji zatrudnienia Aneta Majbańska Doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn 2014

2 Podstawa prawna  Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz OHP realizują pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES z mocy ustawy (art.36a ust.4 znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)  Inne podmioty (m.in. agencje zatrudnienia) do realizacji tego pośrednictwa będą potrzebowały akredytacji, której udziela minister właściwy do spraw pracy (art. 4 ust.1 pkt 2 lit.d ustawy)

3 Wnioski o akredytację Podmiot ubiegający się o akredytację musi spełnić kryteria określone w art. 36b ust. 1 ustawy, do których należy: posiadanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia (w przypadku podmiotów, wobec których wymaga się posiadania takiego wpisu), spełnienie warunków określonych w art. 19 ustawy czyli: - nie posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP i FGŚP, o ile podmiot był obowiązany do ich płacenia,

4 Wnioski o akredytację - nie bycie karanym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121-121b ustawy, - nie bycie podmiotem, w stosunku do którego została otwarta likwidacja lub ogłoszono jego upadłość, - posiadanie systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, w tym strony internetowej oraz elektronicznego rejestru ofert pracy,

5 Wnioski o akredytację - posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu pośrednictwa do pracy za granicą, - nie prowadzenie w stosunku do podmiotu postępowania, które może skutkować wykreśleniem z rejestru agencji zatrudnienia na podstawie art. 18m ustawy.

6 Wnioski o akredytację We wniosku o akredytację podmiot składa również oświadczenie potwierdzające: spełnianie warunków określonych w art. 19 ustawy, znajomość obowiązków wynikających z ustawy oraz przepisów UE w zakresie realizacji działań sieci EURES, a także wynikających z umowy akredytacyjnej, nieprowadzenie w stosunku do podmiotu postępowania, które może skutkować wykreśleniem z rejestru agencji zatrudnienia na podstawie art. 18m ustawy,

7 Wnioski o akredytację posiadanie zasobów finansowych umożliwiających realizację działań sieci EURES wynikających z ustawy, przepisów UE oraz z umowy akredytacyjnej, kompletność danych zawartych we wniosku o udzielenie akredytacji oraz ich zgodność z prawdą, upływ (do dnia złożenia wniosku) dwóch lat od dnia rozwiązania z podmiotem wnioskującym umowy akredytacyjnej w drodze wypowiedzenia, którego dokonał minister.

8 Wnioski o akredytację Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Rejestr akredytacji prowadzony przez ministra docelowo będzie prowadzony w postaci elektronicznej, w formie aplikacji dostępnej on-line. Wzór wniosku określa Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. (Dz.U. z 2014r., poz 632) www.psz.praca.gov.pl

9 Weryfikacja wniosków W przypadku gdy podmiot wnioskujący pozytywnie przejdzie proces weryfikacji minister udziela mu akredytacji. Minister odmawia akredytacji, gdy podmiot wnioskujący: nie spełnia określonych w ustawie kryteriów lub nie przedstawi we wniosku wszystkich danych, określonych w art. 36b ust.2 lub 3 ustawy lub nie złoży wymaganego oświadczenia lub nie upłynęły dwa lata od dnia pozbawienia podmiotu wnioskującego uprzednio udzielonej mu akredytacji z przyczyn określonych w art. 36e ust.2 pkt 2 ustawy

10 Udzielenie akredytacji Udzielenie akredytacji ma formę wpisu do rejestru akredytacji. Zanim to nastąpi, z podmiotem zawierana jest umowa akredytacyjna. Minimalny zakres umowy akredytacyjnej określa art. 36d ust. 2 ustawy, który obejmuje: zakres obowiązków podmiotu związanych z realizacją działań sieci EURES wynikających z przepisów zakres działań i usług do realizacji

11 Udzielenie akredytacji zobowiązanie podmiotu, któremu udziela się akredytacji, do: - współpracy z organami zatrudnienia w celu realizacji polityki rynku pracy oraz europejskiej strategii zatrudnienia, - udziału w systemie wymiany informacji oraz udostępniania ofert pracy KE, zgodnie z modelami, procedurami i standardami określonymi przez KE (obowiązuje od 1 maja 2015r.), - realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES wyłącznie z podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES z państw UE/EOG,

12 Udzielenie akredytacji - zapewnienia osób do realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, spełniających wymagania określone w przepisach UE, z których co najmniej jedna posiada znajomość j. angielskiego lub niemieckiego, lub francuskiego wystarczającą do wykonywania zadań, - zapewnienia dostępu do informacji o pośrednictwie pracy w ramach sieci EURES na stronie internetowej podmiotu oraz za pośrednictwem innych sposobów przepływu informacji stosowanych przez ten podmiot,

13 Udzielenie akredytacji - używania akronimu oraz znaku towarowego EURES wyłącznie podczas prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, - umieszczania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach pracy związanych z realizacją pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES numeru wpisu do rejestru podmiotów akredytowanych. sposoby realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, w tym zakres danych, które należy zawrzeć w zgłoszeniach ofert pracy, zasady określania wysokości opłat pobieranych od pracodawców, w przypadku gdy pośrednictwo to jest świadczone z wykorzystaniem wsparcia finansowego ze środków UE.

14 Pozbawienie akredytacji W przypadku gdy zaistnieje konieczność pozbawienia podmiotu akredytacji, następuje ono w drodze wypowiedzenia umowy akredytacyjnej albo przez ministra albo przez sam podmiot lub w przypadku wygaśnięcia tej umowy, gdy była ona zawarta na czas określony.

15 Pozbawienie akredytacji W przypadku gdy podmiot akredytowany naruszył przepisy ustawy lub postanowienia umowy akredytacyjnej i wykazała to kontrola przeprowadzona przez organy do tego uprawnione czyli wojewodę, marszałka województwa i Państwową Inspekcję Pracy, a podmiot ten nie usunął naruszenia w wyznaczonym terminie, wówczas: wojewoda lub marszałek województwa składa do ministra wniosek o pozbawienie akredytacji, Państwowa Inspekcja Pracy powiadamia ministra o ww. naruszeniach, dokonanych przez podmiot akredytowany i nieusunięciu ich przez ten podmiot w wyznaczonym terminie. Minister jest wtedy zobowiązany do wypowiedzenia umowy akredytacyjnej oraz wykreślenia podmiotu z rejestru akredytacji.

16 Dziękuję za uwagę! Aneta Majbańska Doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Telefon:89/524 33 83 e- mail: a.majbanska@up.gov.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Reforma sieci EURES- nowe możliwości dla agencji zatrudnienia Aneta Majbańska Doradca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google