Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego* Klucze – 28.05.2010 *Małopolskie Partnerstwo na rzecz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego* Klucze – 28.05.2010 *Małopolskie Partnerstwo na rzecz."— Zapis prezentacji:

1 Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego* Klucze – 28.05.2010 *Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (PO KL 6.1.1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

2 *Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (PO KL 6.1.1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Działania Małopolskiego partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego Sytuacja w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce

3 Kształcenie ustawiczne …? Kształcenie formalne system kształcenia oparty na stałych pod względem czasu i treści nauki formach (klasy, stopnie, szkoły, programy i podręczniki), prowadzący od nauczania początkowego do uniwersytetu i włączający - obok kursów wykształcenia ogólnego - wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego kształcenia technicznego i zawodowego (W. Okoń: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa, 1992r.) Kształcenie nieformalne świadoma i zorganizowana działalność kształcąco - wychowująca prowadzona poza ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów kształcenia (W. Okoń: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa, 1992r.) Kształcenie incydentalne trwający przez całe życie nie zorganizowany i niesystematyczny proces nabywania przez każdego człowieka wiadomości, sprawności, przekonań i postaw na podstawie codziennego doświadczenia oraz wpływów wychowawczych otoczenia (W. Okoń: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa, 1992r.)

4 Strategia Lizbońska określa wskaźniki jakie kraje i regiony powinny osiągnąć do końca 2010 roku Polska jest jednym z europejskich liderów w zakresie rozwoju systemu edukacji formalnej: - wzrost liczby absolwentów kierunków ścisłych, przyrodniczych i technicznych - wzrost poziom wykształcenia społeczeństwa - 5 % młodych ludzi w wieku 18 – 24 przedwcześnie przerywa naukę * * źródło: Raport Komisji Europejskiej z dnia 26.11.09 W Polsce, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, poziom uczestnictwa dorosłych w procesie uczenia się jest niski: - 5, 2% dorosłych Polaków kształci się ustawicznie/ średni wynik dla Unii Europejskiej: około 12%. *źródło: GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 2009, Warszawa 2009, s. 89.

5 Sytuacja w Małopolsce w obszarze kształcenia ustawicznego Średnio 25% mieszkańców Małopolski uczestniczy w procesie kształcenia* Duże znaczenie odgrywa proces uczenia incydentalnego, nieformalnego *Na podstawie badania GUS – Badanie Aktywności Edukacyjnej Dorosłych

6 Profil osoby najczęściej kształcącej się w formach pozaszkolnych w Małopolsce Młoda Pracująca Mieszkająca w Krakowie/Tarnowie/ Nowym Sączu Dobrze zarabiająca Kobieta* * Na podstawie badania GUS – Badanie Aktywności Edukacyjnej Ludności

7 Pracodawcy o szkoleniu pracowników Gotowość do organizacji szkoleń – zwłaszcza specjalistycznych Szkolenia w ramach własnych środków Problem z rekrutacją pracowników o określonych kwalifikacjach

8 Nasza geneza 20 maja 2008 roku Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, podpisał Deklarację Województwa Małopolskiego na rzecz Rozwoju Kształcenia Ustawicznego Tego samego dnia zawiązało się Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, w które zaangażowało się wówczas ponad 50 instytucji zajmujących się różnymi aspektami uczenia się przez całe życie. Dziś prężnie działające Partnerstwo, którego Biuro koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, stara się wpływać na kształt polityki uczenia się przez całe życie w regionie. Partnerstwo to dziś 72 instytucje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Działania dla instytucji tworzenie potencjału instytucjonalnego oraz poprawy współpracy wszystkich podmiotów współtworzących warunki do uczenia się przez całe życie Podnoszenie poziomu wiedzy członków Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego – II Konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę Konferencja zorganizowana w maju 2009, z udziałem krajowych i zagranicznych ekspertów, dotyczyła tematu informacji w obszarze uczenia się przez całe życie Stała współpraca Instytucji Kluczowych w obszarze uczenia sie przez całe życie cyklicznie odbywają się kwartalne spotkania z udziałem Przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Krakowie, Departamentu Edukacji i Sportu UMWM, Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego UMWM, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wydano 3 raporty z realizacji polityki uczenia się przez całe życie Uruchomienie procesu wypracowywania jednolitej procedury przeprowadzania Analizy potrzeb szkoleniowych w Powiatowych Urzędach Pracy w Małopolsce odbyło się szkolenia dla specjalistów ds rozwoju zawodowego z Powiatowych Urzędów Pracy, zorganizowano spotkania dla Dyrektorów PUP, doradców zawodowych i pośredników pracy 2010 – wdrożenie w PUP w Małopolsce jednolitej procedury analizy potrzeb szkoleniowych

10 Działania dla mieszkańców informacja i promowanie idei uczenia się przez całe życie Małopolski serwis o usługach edukacyjno-szkoleniowych Cel: dostarczanie kompleksowej informacji w obszarze kształcenia ustawicznego zebrano potrzeby informacyjne mieszkańców Małopolski opracowano architekturę serwisu przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne konsultacje wśród małopolskich instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń 2010– stopniowe uruchamianie kolejnych modułów i funkcji serwisu Program Edukacyjna Gmina Małopolski w ramach programu zorganizowano spotkania informacyjne w małopolskich gimnazjach dotyczące planowania kariery zawodowej i korzyści płynących z uczenia się zorganizowano konkurs literacki – dla licealistów i gimnazjalistów oraz i rysunkowy dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych wyłoniono Edukacyjną Gminę Małopolski wyróżniającą się ciekawymi inicjatywami edukacyjnymi (Mucharz, Klucze, Mogilany)

11 Serwis o usługach edukacyjno-szkoleniowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Promocja… z nagrodami Konkursy w ramach programu Edukacyjna Gmina Małopolski… dla aktywnych gmin.. literacki dla uczniów gimnazjów i liceów… rysunkowy dla uczniów najmłodszych dla aktywnych gmin.. literacki dla uczniów gimnazjów i liceów… rysunkowy dla uczniów najmłodszych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Proces wypracowywania standardów usług edukacyjno-szkoleniowych przeprowadzono analizę danych zastanych, odbywały się konsultacje w ramach grup zadaniowych Małopolskiego Partnerstwa oraz w gronie Instytucji Kluczowych, trwają prace eksperckie nad wypracowaniem rekomendacji dla wypracowania Małopolskiego standardu usług edukacyjno-szkoleniowych 2010 - wypracowanie Małopolskiego standardu usług edukacyjno-szkoleniowych oraz pierwszy etap procesu wdrożeniowego Projekt pilotażowego wdrożenia systemu potwierdzania kwalifikacji zdobytych drogą nieformalną rozwijano i umacniano współpracę międzynarodową celem wykorzystania doświadczeń francuskich i szkockich w obszarze Europejskich Ram Kwalifikacji 2010 – przygotowanie pilotażowego projektu wdrożenia w Małopolsce systemu walidacji kwalifikacji zdobytych drogą nieformalną Rozwiązania systemowe dla Regionu realizacja priorytetowych kierunków rozwoju kształcenia, określonych w Małopolskim Protokole na rzecz Kształcenia Ustawicznego

14 Podnoszenie jakości szkoleń! Małopolski standard usług jakości usług edukacyjno-szkoleniowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego środek na drodze do podwyższenia jakości w Małopolsce otwarty obszar wiedzy o tym, jak świadczyć wysokiej jakości usługi edukacyjno-szkoleniowe rola edukacyjna dla uczestników rynku – znajomość standardów powinna służyć upowszechnianiu dobrych praktyk

15 Rozwijanie Małopolskiego partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego podczas Walnych Zgromadzeń przyjęto Regulamin Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego i wybrano członków Rady Programowej rozwijano współpracę instytucji partnerskich poprzez organizację prac grup zadaniowych: Nowoczesna edukacja, Standardy profesjonalistów uczenia sie przez całe życie, Modernizacja kształcenia zawodowego w sumie 10 spotkań w 2010 roku Proces planistyczny –wypracowywanie rekomendacji dla kształcenia ustawicznego w maju 2009 odbyły się warsztaty planistyczne z udziałem małopolskich instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń oraz instytucji dialogu społecznego dotyczące priorytetowych obszarów wsparcia w 2010 roku Budowanie partnerstw na poziomie lokalnym zorganizowano szkolenie w Krakowie w gronie przedstawicieli gmin Klucze, Skawina, Nowy Wiśnicz, oraz lokalne spotkanie w Tarnowie, z udziałem przedstawicieli administracji, przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń. Spotkania miały zainspirować instytucje do współpracy w zakresie podejmowania lokalnych inicjatyw edukacyjnych. Wzmacnianie Partnerstwa zapewnienie komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje zmierzającej do optymalizacji wykorzystania dostępnych środków

16 Wspieramy lokalnie! Budowanie partnerstw, inspirowanie do wspólnego działania…. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Warsztaty partnerstw lokalnych, wrzesień 2009

17 Więcej informacji – Zapraszamy Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń – Biuro Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pl. Na Stawach 1 30-107 Kraków Tel. : 12 428 78 53; 12 619 84 82 Fax : 12 422 97 85 E-mail: mpku@wup-krakow.plmpku@wup-krakow.pl www.wrotamalopolski.pl/doskonalenie www.wup-krakow.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego* Klucze – 28.05.2010 *Małopolskie Partnerstwo na rzecz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google