Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia A.14 Maciej Wilamowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia A.14 Maciej Wilamowski."— Zapis prezentacji:

1 © Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia A.14 Maciej Wilamowski

2 © Mikołaj Czajkowski Popyt indywidualny - przypomnienie Popyt indywidualny– funkcja, która określa jaka ilość dobra maksymalizuje użyteczność konsumenta przy danej cenie Powstaje poprzez maksymalizację funkcji użyteczności Może być zależny od wielu zmiennych (ceny, dochodu, ceny innego dobra) Funkcja może przyjmować różną postać w zależności od preferencji konsumenta oraz charakterystyki dobra (ciągłe, dyskretne, binarne)

3 © Mikołaj Czajkowski Statyka porównawcza – zmiany własnej ceny Krzywa oferty cenowej dla preferencji opisanych funkcją użyteczności Cobba-Douglasa Funkcje popytu: Krzywa popytu (popyt względem własnej ceny) jest hiperbolą

4 © Mikołaj Czajkowski Statyka porównawcza – zmiany własnej ceny Krzywa oferty cenowej dla dóbr doskonale komplementarnych, np. Funkcje popytu: Przy zmianach :

5 © Mikołaj Czajkowski Statyka porównawcza – zmiany własnej ceny Krzywa oferty cenowej dla dóbr doskonale substytucyjnych, np. Funkcje popytu:

6 © Mikołaj Czajkowski Popyt rynkowy Popyt rynkowy – funkcja, która określa ile dobra przy danej cenie zakupią wszyscy konsumenci maksymalizujący użyteczność, którzy są obecni na rynku. Powstaje poprzez agregację (sumowanie) indywidualnych funkcji popytu wszystkich konsumentów obecnych na danym rynku Znaczenie popytu rynkowego: Informacja o popycie rynkowym jest niezbędna dla funkcjonowania przedsiębiorstw (przewidywanie przychodów, zysku, ustalanie strategii, ocena inwestycji, tworzenie biznesplanu) Funkcja popytu niesie informację o nadwyżce konsumenta – pozwala na ocenę nadwyżki konsumenta oraz ocenę efektywności rynku

7 © Mikołaj Czajkowski Popyt rynkowy - obliczanie Agregowanie popytu powstaje poprzez sumowanie popytów indywidualnych dla każdego możliwego poziomu ceny. Popyt rynkowy: Suma popytów indywidualnych dla dwóch lub więcej konsumentów: p1p1 p1p1 2015 p 1 35 p 1 p1p1

8 © Mikołaj Czajkowski Popyt rynkowy – dobro dyskretne Popyt rynkowy: Suma popytów indywidualnych dla dwóch lub więcej konsumentów: Dla dostatecznie dużej liczby konsumentów, funkcja ciągła stanowi, dostatecznie dobre przybliżenie (popełniany jest mały błąd)

9 © Mikołaj Czajkowski Postać zagregowanej funkcji popytu Postać funkcji popytu rynkowego zależy bezpośrednio od preferencji konsumentów na danym rynku Heterogeniczność preferencji różny poziom cen granicznych – agregowanie liniowych funkcji popytu przy różnych cenach granicznych może skutkować wypukłą funkcją popytu Różne typy relacji preferencji preferencje konsumentów na danym rynku mogą być opisane różnymi typami funkcji użyteczności W praktyce popyt na dane dobro prawie zawsze zależy również od ceny najlepszej alternatywy

10 © Mikołaj Czajkowski Elastyczność Interesuje nas nie tylko, w którą stronę zmieni się cena lub ilość, ale także o ile Elastyczność jest miarą relatywnej zmiany jednej wielkości na skutek relatywnej zmiany innej wielkości Użyteczna, ponieważ pozbawiona jednostek o ile % zmieni się X, jeśli zmienić Y o 1% Mierzy wrażliwość zmiany jednej wielkości na zmiany innej wielkości

11 © Mikołaj Czajkowski Statyka porównawcza – zmiany własnej ceny Cenowa elastyczność popytu: Relatywna zmiana popytu wynikająca z relatywnej zmiany ceny Mierzy jak szybko zmienia się popyt przy zmianach ceny (relatywnie – w odniesieniu do aktualnego poziomu)

12 © Mikołaj Czajkowski Cenowa elastyczność popytu 550 10 - 2 - 0,2 p1p1 p1p1 X1*X1* X1*X1* Która funkcja popytu posiada wyższą cenową elastyczność popytu dla ceny równej 4?

13 © Mikołaj Czajkowski Cenowa elastyczność popytu Np. Więc stałe, ale przesuwając się po krzywej zmienne Dla liniowej krzywej popytu elastyczność różna w różnych punktach krzywej (tak dla większości funkcji) Np. jeśli obecnie to elastyczność w tym punkcie: Jeśli cenę zwiększyć o 1% to popyt spadnie o 1,33% (niezależnie od jednostek P i Q)

14 © Mikołaj Czajkowski Cenowa elastyczność popytu Zwykle ujemna (bo krzywa popytu ujemnie nachylona) Cena rośnie – popyt maleje Cena maleje – popyt rośnie Jeśli elastyczność < -1 – popyt elastyczny Zmiana ceny o 1% powoduje zmianę popytu o ponad 1% Jeśli elastyczność > -1 – popyt nieelastyczny Zmiana ceny o 1% powoduje zmianę popytu o mniej niż 1% Jeśli elastyczność = -1 – popyt jednostkowo elastyczny

15 © Mikołaj Czajkowski Cenowa elastyczność popytu Q P A B Graficznie – elastyczność w punkcie to długość czerwonego odcinka przez długość fioletowego Graficznie – dla funkcji nieliniowej – wystarczy narysować styczną w punkcie

16 © Mikołaj Czajkowski Cenowa elastyczność popytu Im bardziej stroma krzywa popytu – tym bardziej nieelastyczny popyt (elastyczność bliższa 0) Im bardziej pozioma krzywa popytu – tym bardziej elastyczny popyt (elastyczność bliższa - ) Ale nadal może być różna w różnych punktach krzywej W skrajnych przypadkach: Popyt doskonale nieelastyczny (sztywny) – krzywa pionowa Popyt doskonale elastyczny – krzywa pozioma

17 © Mikołaj Czajkowski Popyt doskonale nieelastyczny Q P Q*Q* D

18 © Mikołaj Czajkowski Popyt doskonale elastyczny D P*P* Q P

19 © Mikołaj Czajkowski Statyka porównawcza – zmiany ceny innego dobra Jak zmienia się popyt na, jeśli zmieniać, a pozostałe zmienne utrzymywać na stałym poziomie? Ceny jednych dóbr mogą także wpływać na optymalny wybór i konsumpcję innych Zmiany ograniczenia budżetowego Dobra komplementarne lub substytuty Dobra substytucyjne (brutto) – wzrost ceny jednego dobra powoduje wzrost popytu na drugie dobro Dobra zastępują się, np. masło i margaryna Dobra komplementarne (brutto) – wzrost ceny jednego dobra powoduje spadek popytu na drugie dobro Dobra uzupełniają się, np. samochody i benzyna

20 © Mikołaj Czajkowski Statyka porównawcza – zmiany ceny innego dobra Przykład – dobra doskonale komplementarne Popyt Pochodna < 0 więc wzrost powoduje spadek Dobra są komplementarne (brutto)

21 © Mikołaj Czajkowski Statyka porównawcza – zmiany ceny innego dobra Mieszana cenowa elastyczność popytu (cross-price elasticity of demand) Mierzy jak relatywnie zmieni się popyt na jedno dobro, jeśli zmieni się cena innego dobra Np.

22 © Mikołaj Czajkowski Inne rodzaje elastyczności Mieszana cenowa elastyczność popytu Jeśli mieszana elastyczność popytu < 0 Wzrost ceny dobra Y powoduje spadek popytu na dobro X Jeśli mieszana elastyczność popytu > 0 Wzrost ceny dobra Y powoduje wzrost popytu na dobro X Dobra komplementarne Mieszana elastyczność popytu < 0 Cena jednego rośnie – popyt na drugie spada Dobra substytucyjne Mieszana elastyczność popytu > 0 Cena jednego rośnie – popyt na drugie rośnie

23 © Mikołaj Czajkowski Statyka porównawcza – zmiany dochodu Elastyczność dochodowa popytu Mierzy jak relatywnie zmieni się popyt, jeśli relatywnie zmienić dochód Np. Dobra normalne – elastyczność dochodowa popytu > 0 Dobra poślednie – elastyczność dochodowa popytu < 0 Dobra luksusowe – elastyczność dochodowa popytu > 1 Dobra podstawowe – elastyczność dochodowa popytu < 1

24 © Mikołaj Czajkowski Odwrotna krzywa popytu Funkcja popytu – zdefiniowana jako ilość pożądana przy danym poziomie ceny (ilość funkcją ceny) Odwrotna funkcja popytu – cena, przy której określona ilość dobra byłaby pożądana (cena funkcją ilości) Opis tej samej zależności – przekształcenie

25 © Mikołaj Czajkowski Odwrotna krzywa popytu Funkcja popytu dla preferencji Cobba-Douglasa: Odwrotna funkcja popytu: Funkcja popytu dla dóbr doskonale komplementarnych: Odwrotna funkcja popytu:

26 © Mikołaj Czajkowski Przychód krańcowy Obliczanie wartości przychodu krańcowego przy zmianie ceny

27 © Mikołaj Czajkowski Przychód krańcowy Obliczanie wartości przychodu krańcowego przy zmianie ilości

28 © Mikołaj Czajkowski Przychód i przychód krańcowy a a/b p qa/2b

29 © Mikołaj Czajkowski Przychód i przychód krańcowy a a/b p qa/2b q $ a/ba/2b R(q)


Pobierz ppt "© Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia A.14 Maciej Wilamowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google