Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oszczędzanie – co każdy powinien wiedzieć?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oszczędzanie – co każdy powinien wiedzieć?"— Zapis prezentacji:

1 Oszczędzanie – co każdy powinien wiedzieć?

2 Spis treści 1. Oszczędność 2. Dochód 3. Budżet 4. Koszt alternatywny
5. Przykład 6. Dochody 7. Lokata 8. Oprocentowanie lokat 9. Kapitalizacja odsetek 10. Procent składany 11. Akcje 12. Przykłady akcji 13. Obligacje 14. Przykład obligacji 15. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 16. Sposoby inwestowania 18. Giełda papierów wartościowych 19. Kredyt 20.Wady i zalety kredytu 21. Zakupy na raty 22. Bibliografia

3 Oszczędność Oszczędności jest to ta część naszych dochodów, która pozostaje do dyspozycji po dokonaniu wszelkich zakupów i uregulowaniu wszystkich rachunków. Inaczej mówiąc jest to kwota pieniędzy odłożona na realizację przyszłych celów.

4 Dochód Dochód jest to wyrażona w kwocie pieniędzy różnica pomiędzy naszymi wpływami finansowymi (przychodami) z wszystkich możliwych źródeł a kosztami, jakie ponieśliśmy, aby je uzyskać (np. podatkami –wówczas mówimy o kwocie dochodu netto).

5 Budżet Budżet – zestawienie wszystkich dochodów i wydatków w określonym czasie (np. miesięczny, roczny). Pojęcie to wiąże się z planowaniem finansowym i jest pomocnym narzędziem określającym, na jakie wydatki możemy sobie pozwolić biorąc pod uwagę aktualne i przyszłe źródła dochodów. Budżet tworzony jest zarówno na potrzeby pojedynczych osób, całej rodziny, jak i przedsiębiorstw, gmin czy państwa.

6 Koszt alternatywny Podczas każdej decyzji, na co wydajemy nasze fundusze musimy pamiętać o koszcie alternatywnym (koszt utraconych możliwości).

7 Przykład Jeżeli mamy do dyspozycji 2000 zł., a zdecydujemy się na kupno roweru wyczynowego za ok. 1500zł, musimy pogodzić się z utratą możliwości kupna nowoczesnego komputera, który również kosztuje ok. 2000zł. Jest to przykład kosztu alternatywnego.

8 dochody = wydatki (budżet zrównoważony)
O budżecie zrównoważonym mówimy, jeśli kwota wszystkich dochodów w danym okresie jest równa ponoszonym wydatkom. Oznacza to, że nasze wpływy finansowe i wydatki się równoważą. dochody > wydatki (nadwyżka budżetowa) O nadwyżce w budżecie domowym mówimy, gdy po poniesieniu wszystkich wydatków, pozostaje nam jeszcze pewna kwota pieniędzy, której nie wydaliśmy. Jeśli jej nie wydamy, lecz przeznaczymy na przyszłe wydatki, możemy ją określić mianem oszczędności. dochody < wydatki (deficyt budżetowy) O deficycie budżetowym mówimy wówczas, gdy w danym okresie suma wydatków przewyższa kwotę osiąganych w tym okresie dochodów. Deficyt może być groźnym zjawiskiem, jeśli nie uda nam się w kolejnych miesiącach zrównoważyć dochodów i wydatków (dochody = wydatki). Oznacza bowiem, że musimy finansować nasze zadłużenie z odłożonych wcześniej oszczędności lub zaciągać pożyczki na pokrycie deficytu. Zjawisko deficytu budżetowego w ujęciu globalnym (np. państwa) może prowadzić do poważnych kryzysów finansowych i trudności dla całego społeczeństwa. Przykładem tego może być obecna sytuacja społeczno-gospodarcza Grecji, w której władze od wielu lat zaciągały coraz większe długi na pokrycie wydatków publicznych, nie dbając o większe dochody państwa.

9 Lokata Lokata bankowa polega na zdeponowaniu w banku pewnej sumy pieniędzy na określony z góry czas. Po jego upływie bank zwraca nam pełną sumę powiększoną o odsetki.

10 Oprocentowanie lokat Oprocentowanie stałe - jest to wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych, które obowiązuje niezmiennie przez cały okres trwania umowy; oprocentowanie stałe jest stosowane przeważnie w przypadku lokat i kredytów krótkoterminowych (do 12-u miesięcy) Oprocentowanie zmienne - jest to wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych, którego wysokość może się zmieniać w czasie trwania umowy w wyniku powstania okoliczności przewidzianych w umowie; oprocentowanie zmienne stosuje się najczęściej w przypadku lokat i kredytów długoterminowych.

11 Kapitalizacja odsetek
Kapitalizacja odsetek to inaczej dopisywanie odsetek do kapitału. Ma ona duże znaczenie dla naszego oszczędzania. Im częściej będą dopisywane odsetki do kapitału naszej lokaty, tym więcej będziemy zarabiać na odsetkach. Rosnąć bowiem będzie podstawa (czyli kapitał), od której liczone są odsetki.

12 Procent składany Procent składany jest takim sposobem oprocentowania wkładu pieniężnego, w którym odsetki są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) i procentują wraz z nim w okresie następnym. Jest to jeden z najbardziej korzystnych sposobów oszczędzania, gdyż w każdym kolejnym okresie lokaty, przy tym samym oprocentowaniu, będziemy uzyskiwać więcej odsetek z odłożonego kapitału niż w przypadku lokaty, gdzie kwota kapitału byłaby ciągle taka sama.

13 Akcje Akcja jest jednym z najpopularniejszych instrumentów finansowych, papierem wartościowym dającym jej właścicielowi (akcjonariuszowi) prawo do własności części przedsiębiorstwa zwanego spółką akcyjną. Udział we własności spółki zależy od liczby posiadanych akcji w stosunku do całości akcji danej spółki. Na przykład posiadacz 100 akcji w spółce, która wydała ich 1000, jest właścicielem jednej dziesiątej części firmy (tj. 10% akcji). Akcja jako prawo do własności nie ma okresu, w którym wygasa.

14

15 Obligacje Obligacja jest papierem wartościowym, w którym jego emitent stwierdza, że jest dłużnikiem podmiotu, który nabył ten papier wartościowy (obligatariusza) i zobowiązuje się do spełnienia wobec niego określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego w określonym terminie. 

16

17 Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Instytucja powstała na mocy ustawy z dnia r., gwarantująca zwrot depozytów zgromadzonych w bankach krajowych, w przypadku ich upadłości.

18 Sposoby inwestowania Konta osobiste (rachunki płatne na każde żądanie). Rachunki (lokaty) terminowe Obligacje skarbowe Fundusze inwestycyjne (gromadzą one pieniądze pojedynczych osób czy instytucji i inwestują je w akcje, obligacje i lokaty terminowe) Giełda Papierów Wartościowych Inne aktywa

19 Giełda papierów wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych - instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy z dnia 29 lipca

20 Kredyt Kredyt –  umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Kredyt umożliwia otrzymanie gotówki, dóbr czy usług teraz, podczas gdy koszty zostaną poniesione w przyszłości.

21 Wady i zalety kredytu Natychmiastowe korzystanie Elastyczność
Fundusze awaryjne Referencje Wydawanie zbyt dużej ilości pieniędzy Większe koszty Przedwczesne kupowanie

22 Zakupy na raty Niektórzy sprzedawcy oferują sprzedaż ratalną. Często również można zobaczyć ogłoszenia, że raty są nieoprocentowane. Niestety nie ma nic za darmo. Z reguły pojawiają się pewne opłaty manipulacyjne związane ze sprzedażą na raty lub towar można kupić taniej płacąc gotówką.

23 Bibliografia www.tdo.edu.pl www.zrozumfinanse.pl www.wikipedia.pl
Ekonomia Stosowana, Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Grafika Google

24 Alicja Śleziak Anna Kowal Kl. 2a
Wykonały: Alicja Śleziak Anna Kowal Kl. 2a


Pobierz ppt "Oszczędzanie – co każdy powinien wiedzieć?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google