Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."— Zapis prezentacji:

1 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Bielsko Biała, 6 grudnia 2013 r.

2 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Obszar wsparcia POWT RCz-RP

3 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Cel globalny POWT RCz-RP Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz przez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

4 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Osie priorytetowe i dziedziny wsparcia Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Dziedziny wsparcia: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedziny wsparcia: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedziny wsparcia: 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 4 Pomoc Techniczna

5 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: POWT RCz - RP Jest już trzecim programem transgranicznym na pograniczu czesko-polskim finansowanym przez Unię Europejską Jest czwartym programem transgranicznym w Europie pod względem zaangażowania środków unijnych Całkowite wydatki kwalifikowalne z EFRR: EUR Odbyło się 12 KM, 13 PO oraz 6 GR Przeprowadzono 7 naborów wniosków - złożono 688 projektów* Zatwierdzono do dofinansowania 317 projektów* Do br. ukończono pod względem finansowym 178 projektów (70% projektów) Oszczędności środków z tych projektów wynoszą 25,5 mln (czyli ok. 19%) * Nie uwzględniono projektów z FMP CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

6 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Instytucje w Programie Instytucja Zarządzająca - MRR RCz i Koordynator Krajowy - MRR RP Centrum Rozwoju Regionalnego RCz Wspólny Sekretariat Techniczny Jeremenkova 40B, Olomouc, Česká republika Główna działalność WST: wsparcie IZ i KK wsparcie Komitetu Monitorującego (materiały, organizacja posiedzenia, itp.) administracja wniosków projektowych (konsultacje, nabór, rejestracja, ocena (kontrola formalna, kwalifikowalności, współpracy i wpływu transgranicznego) koordynacja procesu oceny - Wspólny Panel Ekspertów (jakość i wpływ) opracowywanie raportów dotyczących realizacji Programu (w tym dla KE) promocja POWT RCz-RP wsparcie pozostałych organów Programu (przygotowywanie Decyzji i Umów, administracja zmian, itp.) Instytucja Płatnicza i Certyfikująca (MF RCz) Instytucja Audytowa (MF RCz i MRR RP) Kontrolerzy (UW i CRR RCz) Podmioty Regionalne (PR)

7 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Realizacja projektów POWT RCz-RP stan na dzień r. Graf przedstawia stan wykorzystania środków z EFRR w tys. euro, alokacja to 100%. Kolumna "Zatwierdzono" zawiera także projekty rezerwowe z Decyzją/ Umową podpisaną po oszczędnościach z projektów zakończonych pod względem finansowym. Kolumna "Zrealizowano" przedstawia ilość podanych wniosków o płatność, zrealizowanych faktycznie projektów jest więcej. Kolumna "Zakończono" przedstawia ilość projektów zakończonych pod względem finansowym na poziomie faktycznie wypłaconych dotacji.

8 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Projekty wspomagające rozwój polsko-czeskiego pogranicza : są realizowane przez partnerów z Czech i Polski – Partner Wiodący cechują się współpracą transgraniczną: wspólne przygotowanie wspólna realizacja wspólny personel wspólne finansowanie mają charakter transgraniczny CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

9 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej Cel szczegółowy: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej i stanu obsługi transportowej w obszarze pogranicza polsko-czeskiego Modernizacja, rekonstrukcja, budowa i poprawa jakości (stanu technicznego) i parametrów dróg, infrastruktury drogowej (np. przejść granicznych), skrzyżowań, oznakowań drogowych, drogowskazów Poprawa stanu obsługi komunikacyjnej obszarów przygranicznych, budowa zintegrowanych systemów komunikacyjnych, Wspieranie rozwoju transportu multimodalnego, m.in. wprowadzanie udogodnień dla pasażerów, Budowa infrastruktury iCT na terenach trudno dostępnych oraz zwiększanie dostępności usług związanych z ICT (portale, serwery), Przygotowanie planów i dokumentacji dla realizacji wspólnych projektów,

10 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wspieranie rozwoju turystyki Cel szczegółowy: Rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza pl-cz Odnowa i ochrona bogactwa kulturowego, Promocja turystyki wiejskie i walorów przyrodniczych na pograniczu (w tym obszarów należących do europejskiej sieci NATURA 2000), Rozwój punktów i miejsc informacji turystycznej, Tworzenia i rozwój zintegrowanych i interaktywnych baz danych, Współpraca organizacji turystycznych oraz wspólne dzialania promocyjne i marketingowe, Wspieranie i promowanie nowych produktów turystycznych, Promocja tradycyjnych produktów i usług (np. kuchni, rzemiosł), Tworzenie i wdrażanie wspólnych strategii rozwoju turystyki, Opracowanie analiz, studiów, raportów, strategii dot. Ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Oznakowanie atrakcji turystycznych i szlaków, przygotowanie map i publikacji, Promowanie obszaru pogranicza również poza obszarem wsparcia,

11 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: O czym warto pamiętać Mieć wspólną polsko - czeską koncepcję Powiązać działania: logicznie i spójnie oraz dobrze je opisać Współpracować z partnerem po drugiej stronie granicy Budżet projektu musi być adekwatny do alokacji Istotna transgraniczność projektu Zachować odpowiednie proporcje pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi Komitet Monitorujący zatwierdza projekty, które otrzymały min. 70 pkt. Możliwość uzupełniania lub zmieniania wniosku projektowego i jego załączników na podstawie wezwania jest tylko jedna Zwrócić uwagę na kryteria kwalifikowalności możliwe wykluczenie projektu z dalszej oceny Przygotowywać projekt wspólnie z partnerem (kontrola załączników) Sprawdzić wersje językowe wniosku Przeczytać projekt

12 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Aktualności Nabór wniosków r. (z dziedzin 1.1 i 2.2) Administracja zmian w projektach i przygotowanie Decyzji/ Umów Posiedzenia Grup Roboczych - przygotowanie Programu Organizacja Komitetów Monitorujących (najbliższy KM maj 2014 r.) Raport roczny z wdrażania POWT RCz-RP za rok 2013 Promocja Programu (Wydarzenia Roczne, newsletter, ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne, promocja projektów, itp.) Dokumentacja, aktualności, kontakty, przydatne informacje

13 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Doradztwo, informacje, konsultacje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy ul. Piastowska 40, Bielsko Biała tel: + 48/ fax: + 48/ Monika Drożdż Małgorzata Jasek Moravskoslezský kraj - Krajský úřad Oddělení regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 28. října 117, Ostrava tel: + 42/ fax: + 42/ Jana Bartošková Petr Zajac

14 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Dziękuję za uwagę Ewa Klimkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wspólny Sekretariat Techniczny POWT RCz-RP ul. Jeremenkova 40 B Ołomuniec Republika Czeska tel: fax:


Pobierz ppt "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."

Podobne prezentacje


Reklamy Google