Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

    MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Bezpieczeństwa Energetycznego Paweł Tenerowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "    MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Bezpieczeństwa Energetycznego Paweł Tenerowicz."— Zapis prezentacji:

1     MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Bezpieczeństwa Energetycznego
Paweł Tenerowicz

2 „Produkcja skojarzona w Polityce Energety-cznej Polski do 2025 r.”
Konferencja „Przyszłość i rozwój energii skojarzonej w Polsce”, 21 czerwca 2005 r., Poznań Temat referatu: „Produkcja skojarzona w Polityce Energety-cznej Polski do 2025 r.”

3 „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku”
przyjęta przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r. dostępna na stronach w dziale „Gospodarka” i w podrozdziale „Energetyka”, w wersji językowej polskiej i angielskiej

4 Założenia Polityki Energetycznej to m.in.:
poprawa efektywności wykorzystania energii zawartej w surowcach energetycznych - poprzez zwiększanie sprawności przetwarzania energii w ciepło i energię elektryczną i promowanie układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wdrożenie systemu obrotu certyfikatami pochodzenia energii, niezależnego od jej odbioru

5 Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm.). Ostatnie zmiany do tej ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 552).

6 Ustawa: mechanizmy wsparcia
obniżona opłata za przyłączenie do sieci obowiązek zakupu obowiązek zapewnienia pierwszeństwa przesyłu obowiązek odbioru energii elektrycznej gminny plan zaopatrzenia w ciepło, en. el. zwolnienie z obowiązku koncesji < 5 MW koszty uzasadnione = k. ponoszone zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf

7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz.U. Nr 267, poz. 2656 z późn. zm.)

8 Obowiązek zakupu: ilościowy udział energii elektrycznej ze skojarzonych źródeł energii w całkowitej rocznej sprzedaży energii dla przedsiębiorstw energetycznych: 1) 13,7 % w 2005 r.; 2) 15,0 % w 2006 r.; 3) 15,2 % w 2007 r.; 4) 15,6 % w 2008 r.; 5) 15,8 % w 2009 r.; 6) 16,0 % w 2010 r.

9 Promowanie kogeneracji jednym z celów polityki energetycznej UE
Dyrektywa 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii

10 Dyrektywa: Mechanizmy wspierania:
obowiązek przedstawiania, na żądanie Komisji Europejskiej, oceny postępów w zwiększaniu udziału kogeneracji w produkcji ciepła i energii elektrycznej, gwarancje, że energia elektryczna ze skojarzenia będzie przesyłana i rozdzielana na podstawie obiektywnych, transparentnych i niedyskryminacyjnych kryteriów możliwość udzielenia bezpośredniego lub pośredniego wsparcia mogącego wywierać ograniczony wpływ na handel energią elektryczną, obowiązek identyfikacji i ocena przeszkód mogących wpłynąć na wykorzystanie krajowego potencjału kogeneracji,

11 konieczność zapewnienia sprawnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, określenie wysoko wydajnej kogeneracji określające taki sposób jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, który przynosi oszczędność energii pierwotnej (PES) w wysokości co najmniej 10% w porównaniu z odpowiednimi wartościami dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej.

12 Wysokosprawna kogeneracja powinna spełniać następujące kryteria:
ilość energii wytwarzanej w jednostkach kogeneracyjnych powinna przynosić oszczędności energii pierwotnej obliczone zgodnie z metodologią pokazana poniżej w wysokości przynajmniej 10% w porównaniu z wartościami odpowiednimi dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej produkcja w jednostkach wytwarzających na mała skale i w jednostkach mikro-kogeneracyjnyvh dostarczających oszczędności energii pierwotnej może zostać zakwalifikowana jako wysokosprawna kogeneracja

13 Jednostki kogeneracyjne małej skali oznaczają jednostki kogeneracyjne z mocą zainstalowaną poniżej 1Mwe, a jednostka mikro-kogenracyjna w Dyrektywie określona jest jako jednostka z maksymalna mocą poniżej 50kWe

14 Obliczanie ilości energii elektrycznej wytworzonej w procesie kogeneracji:
całość energii el. wyprodukowanej przez źródło skojarzone jest uznana za wytworzoną w skojarzeniu jeśli roczna sprawność wytwarzania powyżej 75/80 % w zależności od technologii wytwarzania. tylko część energii el. wyprodukowanej przez źródło skojarzone jest uznawana za wytworzoną w skojarzeniu

15 KE uważa, że wartości sprawności ref
KE uważa, że wartości sprawności ref. (do określania PES) powinny być obliczone zgodnie z nastepującycmi zasadami: Dla jednostek kogeneracyjnych zdef. w art. 3 Dyrektywy porównanie z rozdzielonym wytwarzaniem energii elektrycznej powinno uwzględniać te same kategorie paliw Każda jednostka kogenercyjna powinna być porównywalna z najlepsza dostępną na rynku i gospodarczo uzasadnioną technologią rozdzielonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w roku budowy jednostki kogeneracyjnej Wartości referencyjne sprawności dla jednostek kogenercyjnych starszych niż 10 lat zostanie ustalona za pomocą wartości referencyjnych dla jednostek mających 10 lat Wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła powinny odzwierciedlać różnice klimatyczne w poszczególnych państwach członkowskich


Pobierz ppt "    MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Bezpieczeństwa Energetycznego Paweł Tenerowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google