Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i wyboru projektów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS MARZEC 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i wyboru projektów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS MARZEC 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i wyboru projektów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS MARZEC 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 Wybór projektów (Priorytet I i III, bez Dz. 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 2. Ocena formalna wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 3. Ocena merytoryczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY 5. Wybór projektów - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem - WOJEWODA

3 Wybór projektów (Priorytet II i Dz. 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 2. Ocena formalna wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO

4 Ogólne informacje dot. Panelu Ekspertów -Panel Ekspertów stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów; -Jego zadaniem jest ocena merytoryczna i techniczna projektów zgłoszonych w ramach ZPORR dla Priorytetów I i III (oprócz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa); -Eksperci wchodzący w skład panelu powinni posiadać wyższe wykształcenie magisterskie oraz minimum 5 letnie doświadczenie w dziedzinie, której dotyczyć będzie dany PE (dla każdego obszaru wsparcia powoływany jest odrębny PE); -Panel składa się z przewodniczącego (wybrany przez Zarząd Województwa), sekretarza (osoba zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim) i ekspertów; -Eksperci będą wybierani spośród 4 list.W każdym z województw tworzy się trzy listy ekspertów: -Eksperci powołani przez Marszałka Województwa -Eksperci reprezentujący instytucje regionalne -Eksperci powołani przez Wojewodę -Jeśli wartość projektu będzie przekraczać 2 mln euro do prac w PE powoływany jest dodatkowy ekspert z listy utworzonej na poziomie krajowym przez Instytucję Zarządzającą; -Marszałek Województwa powołuje PE; -Posiedzenie PE odbywa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego; Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

5 Na każdej z list powinni znaleźć się eksperci z dziedzin, które objęte są wsparciem w ramach ZPORR, tj: 1. Infrastruktura drogowa (Działanie 1.1.1, 3.1, 3.2) 2.Transport publiczny (Działanie 1.1.2) 3. Inwestycje wodno-kanalizacyjne (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) 4. Zagospodarowanie odpadów (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) 5. Energia odnawialna i ochrona powietrza (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) 6. Edukacja (Działanie 1.3 i 3.5) 7. Ochrona Zdrowia (Działanie 1.3 i 3.5) 8. Sport (Działanie 1.3 i 3.5) 9. Turystyka (Działanie 1.4, 3.1, 3.2) 10.Kultura (Działanie 1.4, 3.1, 3.2) 11.Rewitalizacja obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych (Działanie 3.3.1, 3.3.2) 12.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (Działanie 1.5) 13. Inne obszary interwencji (nie wchodzące w zakres wyżej wymienionych Paneli np.: kompleksowe uzbrojenie terenu, inkubatory przedsiębiorczości) Przy nazwisku każdego z ekspertów na liście musi znaleźć się informacja nt. dziedziny, w której jest ekspertem. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

6 Miesięczny harmonogram pracy Paneli Ekspertów w tym terminy i miejsca posiedzeń opracowuje jednostka ds. wyboru projektów w Urzędzie Marszałkowskim. Harmonogram ten przekazywany jest członkom Panelu, Regionalnemu Komitetowi Sterującemu, Instytucji Zarządzającej oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej 14 dni przed sesją Panelu przewidzian ą w harmonogramie Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Panelu Ekspertów muszą podpisać deklarację bezstronności i poufności na każdym posiedzeniu. Członkowie Panelu Ekspertów są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji. Postępowanie członka Panelu Ekspertów niezgodne z regulaminem oraz zasadą bezstronności i poufności może spowodować jego wykluczenie z prac. Procedura odwoławcza w tym przypadku należy do kompetencji Instyt u cji Zarządzającej. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

7 Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu EFRR w ramach ZPORR I) Kryteria Formalne - nie są punktowane, służą sprawdzeniu kompletności wniosku (Ocena dokonywana jest w Urzędzie Marszałkowskim) 1.Kompletność wniosku; 2.Kompletność i formalna poprawność załączników; 3.Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku; 4.Zgodność projektu z celami działania określonymi w UZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w UZPORR dla danego działania; 5.Zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym lub społecznym określonym w ZPORR dla danego działania; 6.Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia); Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

8 7.Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków); 8.Źródła finansowania projektu; 9.Znaczący zysk netto dla celów ustalenia wysokości dotacji; 10.Zgodność projektu z programami dotyczącymi badań i rozwoju (np.: progamy badań i rozwoju UE) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

9 II)Kryteria Oceny Merytorycznej i Technicznej – Wniosek podlega ocenie przez Panel Ekspertów i otrzymuje ocenę pozytywną jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów. Trwałość projektu (środki przeznaczone na utrzymanie budynków i standardów nauki; struktura instytucjonalna, która gwarantuje żywotność projektu w długoletniej perspektywie czasowej). Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia Poprawność wskaźników osiągnięcia celów projektu Wykonalność techniczna Wzrost ilości studentów i poprawa jakości nauczania, wykazana we wskaźnikach (np.: wzrost kwalifikacji, ilość osób podejmujących studia doktoranckie)

10 Ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego mieszkańcom obszarów wiejskich Zwiększenie udziału/zaangażowania uczelni w realizację międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych Wykorzystanie dorobku naukowego w gospodarce (tworzenie nowych technologii) Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach SPO: Rozwój zasobów ludzkich oraz Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

11 Punktacja 1-bardzo słabo zgodny 2-słabo zgodny 3-zasadniczo zgodny 4-zdecydowanie spójny Liczba punktów za poszczególne kryterium jest uzależniona od wagi jaka została przypisana danemu kryterium.

12 Lista załączników Studium wykonalności Ocena oddziaływania na środowisko – raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (zaznacz właściwy podpunkt: a, b, c) a)Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu b) Potwierdzenie zgodności Projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego c) Potwierdzenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami – oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie inwestora) Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określając ej role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych

13 Lista załączników c.d. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego zaświadczenie z RIO Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.) Oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie Projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnych w ciągu 5 lat od daty decyzji w sprawie dofinansowania ze środków EFRR Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji lub innego dokumentu tej rangi Oświadczenie Beneficjenta o możliwości odzyskania podatku VAT Poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, iż Beneficjent nie działa w celu osiągania zysku Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub kategori ą projektu m. in.: W dodatkowej, osobnej tabeli należy wyszczególnić dołączone dokumenty

14 Regionalny Komitet Sterujący Utworzony jest na podstawie art. 41 ust.1 art.41 ust.2pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DZ U. Nr 91, poz. 576 z późniejszymi zmianami) Komitet jest ciałem opiniodawczo-doradczym, działającym przy Zarządzie Województwa Komitet uczestniczy w programowaniu i wdrażaniu, realizowanych na poziomie regionalnym, programów wchodzących w zakres Narodowego Planu Rozwoju Regulamin Komitetu przyjmowany jest uchwałą Komitetu na pierwszym jego posiedzeniu. Komitet obraduje w obecności co najmniej połowy członków podstawowego składu, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Zastępcy Członkowie Komitetu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu

15 Podstawowy skład Komitetu tworzą: a) Przewodniczący Komitetu – Marszałek Województwa lub wyznaczony przez Marszałka przedstawiciel Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącego Komitetu – Wojewoda lub osoba przez niego wyznaczona, c) Zastępca Przewodniczącego Komitetu – członek Zarządu Województwa ds. polityki regionalnej przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, e) przedstawiciele Zarządu Województwa, f) przedstawiciele samorządów powiatowych, g) przedstawiciele samorządów gminnych, h) przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele związków zawodowych, j) przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym organizacje pożytku publicznego k) przedstawiciele innych instytucji mających znaczenie dla rozwoju regionu. Członkowie Komitetu wyznaczeni przez Instytucje mające swych przedstawicieli w Komitecie powoływani są decyzją Marszałka.

16 1. Komitet podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy podstawowego składu Komitetu. 2. Uchwały Komitetu dotyczą: a) rekomendacji Zarządowi Województwa listy wniosków o dofinansowanie, b ) Ramowych Planów dla wybranych działań ZPORR zawierających formy wsparcia istotne z punktu widzenia strategii rozwoju województwa.


Pobierz ppt "System oceny i wyboru projektów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS MARZEC 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google