Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i wyboru projektów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i wyboru projektów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i wyboru projektów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 Wybór projektów (Priorytet I i III, bez Dz. 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 2. Ocena formalna wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 3. Ocena merytoryczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY 5. Wybór projektów - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem - WOJEWODA

3 Wybór projektów (Priorytet II i Dz. 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 2. Ocena formalna wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO

4 Ogólne informacje dot. Panelu Ekspertów -Panel Ekspertów stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów; -Jego zadaniem jest ocena merytoryczna i techniczna projektów zgłoszonych w ramach ZPORR dla Priorytetów I i III (oprócz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa); -Eksperci wchodzący w skład panelu powinni posiadać wyższe wykształcenie magisterskie oraz minimum 5 letnie doświadczenie w dziedzinie, której dotyczyć będzie dany PE (dla każdego obszaru wsparcia powoływany jest odrębny PE); -Panel składa się z przewodniczącego (wybrany przez Zarząd Województwa), sekretarza (osoba zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim) i ekspertów; -Eksperci będą wybierani spośród 4 list.W każdym z województw tworzy się trzy listy ekspertów: -Eksperci powołani przez Marszałka Województwa -Eksperci reprezentujący instytucje regionalne -Eksperci powołani przez Wojewodę -Jeśli wartość projektu będzie przekraczać 2 mln euro to do prac w PE powoływany jest dodatkowy ekspert z listy utworzonej na poziomie krajowym przez Instytucję Zarządzającą; -Marszałek Województwa powołuje PE; -Posiedzenie PE odbywa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego; Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

5 Na każdej z list powinni znaleźć się eksperci z dziedzin, które objęte są wsparciem w ramach ZPORR, tj: 1. Infrastruktura drogowa (Działanie 1.1.1, 3.1, 3.2) 2.Transport publiczny (Działanie 1.1.2) 3. Inwestycje wodno-kanalizacyjne (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) 4. Zagospodarowanie odpadów (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) 5. Energia odnawialna i ochrona powietrza (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) 6. Edukacja (Działanie 1.3 i 3.5) 7. Ochrona Zdrowia (Działanie 1.3 i 3.5) 8. Sport (Działanie 1.3 i 3.5) 9. Turystyka (Działanie 1.4, 3.1, 3.2) 10.Kultura (Działanie 1.4, 3.1, 3.2) 11.Rewitalizacja obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych (Działanie 3.3.1, 3.3.2) 12.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (Działanie 1.5) 13. Inne obszary interwencji (nie wchodzące w zakres wyżej wymienionych Paneli np.: kompleksowe uzbrojenie terenu, inkubatory przedsiębiorczości) Przy nazwisku każdego z ekspertów na liście musi znaleźć się informacja nt. dziedziny, w której jest ekspertem. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

6 Miesięczny harmonogram pracy Paneli Ekspertów w tym terminy i miejsca posiedzeń opracowuje jednostka ds. wyboru projektów w Urzędzie Marszałkowskim. Harmonogram ten przekazywany jest członkom Panelu, Regionalnemu Komitetowi Sterującemu, Instytucji Zarządzającej oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej 14 dni przed sesją Panelu przewidzian ą w harmonogramie Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Panelu Ekspertów muszą podpisać deklarację bezstronności i poufności na każdym posiedzeniu. Członkowie Panelu Ekspertów są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji. Postępowanie członka Panelu Ekspertów niezgodne z regulaminem oraz zasadą bezstronności i poufności może spowodować jego wykluczenie z prac. Procedura odwoławcza w tym przypadku należy do kompetencji Instyt u cji Zarządzającej. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

7 Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu EFRR w ramach ZPORR I) Kryteria Formalne - nie są punktowane, służą sprawdzeniu kompletności wniosku (Ocena dokonywana jest w Urzędzie Marszałkowskim) 1.Kompletność wniosku; 2.Kompletność załączników; 3.Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku; 4.Zgodność projektu z celami działania określonymi w UZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w UZPORR dla danego działania; 5.Zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym lub społecznym określonym w ZPORR dla danego działania; 6.Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia); Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

8 7.Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w UZPORR 8.Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w UZPORR; 9.Właściwa wartość projektu; 10.Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków); 11.Źródła finansowania projektu; 12.Znaczący zysk netto dla celów ustalenia wysokości dotacji; 13.Plan rozwoju lokalnego, Lokalny program rewitalizacji, Plan rozwoju transportu publicznego. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

9 II)Kryteria Oceny Merytorycznej i Technicznej – Wniosek podlega ocenie przez Panel Ekspertów i otrzymuje ocenę pozytywną jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów tj. 69 punktów. Kryteria te są takie same dla każdego działania. Przedsięwzięcia w ramach projektu Spójność projektu z celami działania UZPORR Powiązanie z innymi projektami Trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia Wskaźniki osiągnięcia celów projektu

10 Wykonalność techniczna Wskaźniki ekonomiczne Wskaźniki finansowe Wpływ na politykę ochrony środowiska Wpływ na politykę równych szans Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego Promocja projektu Czy załączniki spełniają kryteria określone w podręczniku procedur wdrażania bądź wynikające z polskiego prawa Kryteria Dodatkowe – charakterystyczne dla danego działania

11 Kryteria oceny merytoryczne i technicznej stanowią 80% punktów możliwych do zdobycia przez wniosek, natomiast kryteria dodatkowe pozostałe 20 %. Liczba punktów za poszczególne kryterium jest uzależniona od wagi jaka została przypisana danemu kryterium. Kryterium może uzyskać wagę od 1 do 3. Punktacja 1-bardzo słabo zgodny 2-słabo zgodny 3-zasadniczo zgodny 4-zdecydowanie spójny maksymalny wynik oceny wniosku 115=92+ punkty uzyskane z kryteriów dodatkowych – 23punkty

12 Przykładowy arkusz oceny merytorycznej i technicznej Nr KryteriaWagaMaksymalny wynik Formularz wniosku IPrzedsięwzięcia w ramach projektu14D 6 IISpójność projektu z celami działania UZPORR312D 6 IIIPowiązanie z innymi projektami14D 7 IVTrwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna312D 10/SW VWpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia 312SW VIWskaźniki osiągnięcia celów projektu14E 2/SW VIIWykonalność techniczna312Zał nr 1 S W VIIIWskaźniki ekonomiczne312Zał.nr1 SW IXWskaźniki finansowe14SW XWpływ na politykę ochrony środowiska14F 1 XIWpływ na politykę równych szans14F 2 XIIWpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego14F 3 XIIIPromocja projektu14G XVKryteria dodatkowe Razem 92 +....

13 Uwagi Uwaga (1): -Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku aplikacyjnym także pod względem sposobu i jakości zaprezentowania informacji. Przykładowo: Zgłoszony projekt generalnie nie budzi zastrzeżeń pod względem wymogów dotyczących zgodności z polityką ochrony środowiska. Jednakże uzasadnienie w punkcie F 1 wniosku zostało przedstawione w sposób ubogi, bądź lakoniczny i ogólny. W takiej sytuacji wniosek nie otrzymuje maksymalnej ilości punktów w części XI arkuszu ocen Zgodność z polityką ochrony środowiska. Uwaga (2) -Ocenę stopnia realizacji przez projekt potrzeb regionu i zgodności z priorytetami strategii wojewódzkiej podejmuje Regionalny Komitet Sterujący. Decyzja RKS-su odzwierciedla na ile dany projekt odpowiada na konkretne potrzeby i ograniczenia danego regionu, w jakim stopniu jego realizacja odpowiada założeniom określonym w priorytetach strategii województwa.

14 Lista załączników Studium wykonalności Ocena oddziaływania na środowisko – raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (zaznacz właściwy podpunkt: a, b, c) a)Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu b) Potwierdzenie zgodności Projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego c) Potwierdzenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami – oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie inwestora) Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określając ej role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych

15 Lista załączników c.d. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego zaświadczenie z RIO Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.) Oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie Projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnych w ciągu 5 lat od daty decyzji w sprawie dofinansowania ze środków EFRR Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji lub innego dokumentu tej rangi Oświadczenie Beneficjenta o możliwości odzyskania podatku VAT Poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, iż Beneficjent nie działa w celu osiągania zysku Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorię projektu m. in.: W dodatkowej, osobnej tabeli należy wyszczególnić dołączone dokumenty

16 Regionalny Komitet Sterujący Utworzony jest na podstawie art. 41 ust.1 art.41 ust.2pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DZ U. Nr 91, poz. 576 z późniejszymi zmianami) Komitet jest ciałem opiniodawczo-doradczym, działającym przy Zarządzie Województwa Komitet uczestniczy w programowaniu i wdrażaniu, realizowanych na poziomie regionalnym, programów wchodzących w zakres Narodowego Planu Rozwoju Regulamin Komitetu przyjmowany jest uchwałą Komitetu na pierwszym jego posiedzeniu. Komitet obraduje w obecności co najmniej połowy członków podstawowego składu, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Zastępcy Członkowie Komitetu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu Koszty dojazdu na miejsce posiedzenia oraz koszty pobytu członków Komitetu pokrywa instytucja delegująca

17 1. Komitet podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy podstawowego składu Komitetu, lub w trybie obiegowym. 2. Uchwały Komitetu dotyczą: a) rekomendacji Zarządowi Województwa listy wniosków o dofinansowanie, b) propozycji zmian komponentu regionalnego ZPORR i komponentu regionalnego Uzupełnienia ZPORR, c) Ramowych Planów dla wybranych działań ZPORR zawierających formy wsparcia istotne z punktu widzenia strategii rozwoju województwa. W sprawach pilnych uchwały Komitetu mogą zapadać w trybie obiegowym, z inicjatywy co najmniej 3 członków lub Przewodniczącego Komitetu, bez potrzeby zwoływania posiedzenia Komitetu

18 Podstawowy skład Komitetu tworzą: a) Przewodniczący Komitetu – Marszałek Województwa lub wyznaczony przez Marszałka przedstawiciel Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącego Komitetu – Wojewoda lub osoba przez niego wyznaczona, c) Zastępca Przewodniczącego Komitetu – członek Zarządu Województwa ds. polityki regionalnej przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, e) przedstawiciele Zarządu Województwa, f) przedstawiciele samorządów powiatowych, g) przedstawiciele samorządów gminnych, h) przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele związków zawodowych, j) przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, w tym pozarządowych, k) przedstawiciele innych instytucji mających znaczenie dla rozwoju regionu. Członkowie Komitetu wyznaczeni przez Instytucje mające swych przedstawicieli w Komitecie powoływani są decyzją Marszałka.


Pobierz ppt "System oceny i wyboru projektów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google