Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy handlu emisjami – wyzwania dla polskiego przemysłu Konferencja Ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, szanse i zagrożenia w przededniu integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy handlu emisjami – wyzwania dla polskiego przemysłu Konferencja Ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, szanse i zagrożenia w przededniu integracji."— Zapis prezentacji:

1

2 Systemy handlu emisjami – wyzwania dla polskiego przemysłu Konferencja Ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, szanse i zagrożenia w przededniu integracji z Unią Europejską Katowice, 20 października 2003 r. Dr Stanisław Wajda CMS Cameron McKenna Warszawskie Centrum Finansowe Warszawa, ul. E. Plater 53 tel

3 1. Dwa systemy handlu emisjami dla Polski a.SO2 i NOx b.CO2 (gazy cieplarniane) c.co to jest handel emisjami? d.czy Polska musi wprowadzić handel emisjami? e.od kiedy handel emisjami: CO2 – 1 stycznia 2005; SO2 i NOx – od połowy 2004

4 2. Dyrektywa 2001/80 w sprawie dużych źródeł spalania a.źródła powyżej 50 MWt b.kwestia agregacji istniejących źródeł c.nowe standardy emisyjne od 2008 r. d.okresy przejściowe e.limity emisyjne z Traktatu Akcesyjnego – polska energetyka na granicy możliwości technologicznych f.wymóg spełnienia BAT-u g.czy będzie czym handlować?

5 3. D yrektywa 2003/.../ WE ustanawiająca wspólnotowy program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniająca Dyrektywę 96/61/WE a.uzgodniona w lipcu 2003 r. przez PE i RE b.wejście w życie 31 grudnia 2003 r. c.cel dyrektywy – zmniejszenie kosztów wykonania Protokołu z Kioto z 1997 r. d.otwarcie systemu UE na Ji i CDM – obrona przed konkurencją ze strony przemysłu USA (projekt nowelizacji dyrektywy) e.czy system handlu CO2 ma sens bez ratyfikacji Kioto przez Rosję?

6 4. Kto zostanie objęty obowiązkiem uczestnictwa w handlu emisjami? a.SO2 i NOx – duże źródła spalania (powyżej 50MWt, kwestia agregacji istniejących źródeł poprzez wspólny komin) b.CO2 – źródła spalania powyżej 20 MW (uwaga! agregacja), rafinerie, baterie koksownicze, produkcja żelaza i stali o wydajności powyżej 2,5 t/h, produkcja klinkieru i wapna w piecach obrotowych (powyżej 500 t/d lub 50t/d); produkcja szkła (powyżej 20t/d); instalacje do produkcji materiałów ceramicznych (75t/d lub pojemności pieca od 4m3); produkcja pulpy papierowej, papieru lub tektury (20t/d) c.potencjalne spory co do zakresu podmiotowego: niejasna definicja instalacji [szersza niż w IPPC], problem z agregacją, czasami brak wartości progowych d.czy istnieje lista instalacji podpadających pod dyrektywę CO2? e.jak się upewnić, czy dana instalacja zostanie objęta systemem handlu emisjami? f.rozwiązania brytyjskie – konsultacje projektu listy, ogłoszenie publiczne DEFRA

7 5.Czy warto być uczestnikiem systemu handlu emisjami? a.oba systemy handlu są obowiązkowe b.obowiązek uczestnictwa [opłaty] nie oznacza obowiązku handlu c.wyłączenia spod handlu SO2 i NOx – niemożliwe d.możliwe wyłączenia spod handlu CO2: skomplikowana procedura, tylko za zgodą KE, obowiązki poza systemem prawie równie dolegliwe jak w systemie

8 6.Podstawowe obowiązki prowadzącego instalację w handlu SO2 i NOx a.posiadanie pozwolenia na emisję do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego b.rejestracja w systemie handlu (obowiązek opłatowy) c.zbilansowanie emisji z liczbą uprawnień zbywalnych w okresie rozliczeniowym (1 uprawnienie = 1 t emisji) d.obowiązek pomiarowy i sprawozdawczość

9 7.Podstawowe obowiązki prowadzącego instalację w handlu CO2 a.uzyskanie pozwolenia na emisje CO2 b.brak pozwolenia jest równoznaczny z zakazem eksploatacji instalacji c.zbilansowanie emisji z liczbą uprawnień zbywalnych w okresie rozliczeniowym (1 uprawnienie = 1 t emisji) d.obowiązek pomiarowy i sprawozdawczość e.wymóg weryfikacji sprawozdania emisyjnego przez niezależnego audytora

10 8.Kwestia alokacji uprawnień zbywalnych do emisji SO2 i NOx a.określenie ogólnej puli emisyjnej dla źródeł objętych systemem handlu z uwzględnieniem branż nie objętych handlem b.podział puli emisyjnej na sektory objęte handlem c.podział wg jakiego klucza – emisje z przeszłości, z przyszłości, czy wg kryterium najniższych kosztów redukcji emisji; podejście mieszane d.korekta o okresy przejściowe i limity emisyjne z Traktatu Akcesyjnego e.szukanie consensusu wśród zainteresowanych sektorów f.alokacje dla poszczególnych źródeł emisji – darmowe; nowe instalacje - poprzez zakup na aukcji g.alokacja nie może naruszyć zasad dotyczących pomocy państwa i uczciwej konkurencji h.trwają prace nad KPAU

11 9.Kwestia alokacji uprawnień zbywalnych do emisji CO2 a.Polska dysponuje nadwyżką emisyjną w stosunku do roku bazowego (1988) b.ogólne wskazówki alokacyjne w dyrektywie (Zał. III); non-paper KE; wytyczne KE do 31 grudnia 2003; obowiązek przedłożenia KPAU do 30 kwietnia 2004 r. c.95 % darmowo – na okres 2005 – 2007; 90% darmowo (reszta na aukcję) d.alokacja nie może naruszyć zasad dotyczących pomocy państwa i uczciwej konkurencji e.przygotowania do prac nad KPAU

12 10.Rejestry uprawnień zbywalnych a.SO2 i NOx b.CO2 – elektroniczny, dostępny on line, z możliwością blokowania danej transakcji przez Centralnego Administratora c.brak wytycznych KE w sprawie budowy zintegrowanego systemu rejestrowego w skali UE

13 11. Sankcje za naruszenie systemu handlu emisjami a.SO2 i NOx b.CO2 – 40 Euro (2005 – 2007); 100 Euro ( )

14 12.Znaczenie handlu emisjami w życiu przedsiębiorstw a.do czasu alokacji – brak racjonalnych przesłanek do podejmowania wielu decyzji biznesowych b.konieczność śledzenia/uczestniczenia w procesie alokacji c.handel emisjami istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "Systemy handlu emisjami – wyzwania dla polskiego przemysłu Konferencja Ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, szanse i zagrożenia w przededniu integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google