Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy handlu emisjami – wyzwania dla polskiego przemysłu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy handlu emisjami – wyzwania dla polskiego przemysłu"— Zapis prezentacji:

1

2 Systemy handlu emisjami – wyzwania dla polskiego przemysłu
Konferencja „Ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, szanse i zagrożenia w przededniu integracji z Unią Europejską” Katowice, 20 października 2003 r. Dr Stanisław Wajda CMS Cameron McKenna Warszawskie Centrum Finansowe Warszawa, ul. E. Plater 53 tel

3 1. Dwa systemy handlu emisjami dla Polski
SO2 i NOx CO2 (gazy cieplarniane) co to jest handel emisjami? czy Polska musi wprowadzić handel emisjami? od kiedy handel emisjami: CO2 – 1 stycznia 2005; SO2 i NOx – od połowy 2004

4 2. Dyrektywa 2001/80 w sprawie dużych źródeł spalania
źródła powyżej 50 MWt kwestia agregacji istniejących źródeł nowe standardy emisyjne od 2008 r. okresy przejściowe limity emisyjne z Traktatu Akcesyjnego – polska energetyka na granicy możliwości technologicznych wymóg spełnienia BAT-u czy będzie czym handlować?

5 3. Dyrektywa 2003/.../ WE ustanawiająca wspólnotowy program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniająca Dyrektywę 96/61/WE uzgodniona w lipcu 2003 r. przez PE i RE wejście w życie 31 grudnia 2003 r. cel dyrektywy – zmniejszenie kosztów wykonania Protokołu z Kioto z 1997 r. otwarcie systemu UE na Ji i CDM – obrona przed konkurencją ze strony przemysłu USA (projekt nowelizacji dyrektywy) czy system handlu CO2 ma sens bez ratyfikacji Kioto przez Rosję?

6 4. Kto zostanie objęty obowiązkiem uczestnictwa w handlu emisjami?
SO2 i NOx – duże źródła spalania (powyżej 50MWt, kwestia agregacji istniejących źródeł poprzez wspólny komin) CO2 – źródła spalania powyżej 20 MW (uwaga! agregacja), rafinerie, baterie koksownicze, produkcja żelaza i stali o wydajności powyżej 2,5 t/h, produkcja klinkieru i wapna w piecach obrotowych (powyżej 500 t/d lub 50t/d); produkcja szkła (powyżej 20t/d); instalacje do produkcji materiałów ceramicznych (75t/d lub pojemności pieca od 4m3); produkcja pulpy papierowej, papieru lub tektury (20t/d) potencjalne spory co do zakresu podmiotowego: niejasna definicja instalacji [szersza niż w IPPC], problem z agregacją, czasami brak wartości progowych czy istnieje lista instalacji podpadających pod dyrektywę CO2? jak się upewnić, czy dana instalacja zostanie objęta systemem handlu emisjami? rozwiązania brytyjskie – konsultacje projektu listy, ogłoszenie publiczne DEFRA

7 5. Czy warto być uczestnikiem systemu handlu emisjami?
oba systemy handlu są obowiązkowe obowiązek uczestnictwa [opłaty] nie oznacza obowiązku handlu wyłączenia spod handlu SO2 i NOx – niemożliwe możliwe wyłączenia spod handlu CO2: skomplikowana procedura, tylko za zgodą KE, obowiązki poza systemem prawie równie dolegliwe jak w systemie

8 6. Podstawowe obowiązki prowadzącego instalację w handlu SO2 i NOx
posiadanie pozwolenia na emisję do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego rejestracja w systemie handlu (obowiązek opłatowy) zbilansowanie emisji z liczbą uprawnień zbywalnych w okresie rozliczeniowym (1 uprawnienie = 1 t emisji) obowiązek pomiarowy i sprawozdawczość

9 7. Podstawowe obowiązki prowadzącego instalację w handlu CO2
uzyskanie pozwolenia na emisje CO2 brak pozwolenia jest równoznaczny z zakazem eksploatacji instalacji zbilansowanie emisji z liczbą uprawnień zbywalnych w okresie rozliczeniowym (1 uprawnienie = 1 t emisji) obowiązek pomiarowy i sprawozdawczość wymóg weryfikacji sprawozdania emisyjnego przez niezależnego audytora

10 8. Kwestia alokacji uprawnień zbywalnych do emisji SO2 i NOx
określenie ogólnej puli emisyjnej dla źródeł objętych systemem handlu z uwzględnieniem branż nie objętych handlem podział puli emisyjnej na sektory objęte handlem podział wg jakiego klucza – emisje z przeszłości, z przyszłości, czy wg kryterium najniższych kosztów redukcji emisji; podejście mieszane korekta o okresy przejściowe i limity emisyjne z Traktatu Akcesyjnego szukanie consensusu wśród zainteresowanych sektorów alokacje dla poszczególnych źródeł emisji – darmowe; nowe instalacje - poprzez zakup na aukcji alokacja nie może naruszyć zasad dotyczących pomocy państwa i uczciwej konkurencji trwają prace nad KPAU

11 9. Kwestia alokacji uprawnień zbywalnych do emisji CO2
Polska dysponuje nadwyżką emisyjną w stosunku do roku bazowego (1988) ogólne wskazówki alokacyjne w dyrektywie (Zał. III); non-paper KE; wytyczne KE do 31 grudnia 2003; obowiązek przedłożenia KPAU do 30 kwietnia 2004 r. 95 % darmowo – na okres 2005 – 2007; 90% darmowo (reszta na aukcję) alokacja nie może naruszyć zasad dotyczących pomocy państwa i uczciwej konkurencji przygotowania do prac nad KPAU

12 10. Rejestry uprawnień zbywalnych
SO2 i NOx CO2 – elektroniczny, dostępny on line, z możliwością blokowania danej transakcji przez Centralnego Administratora brak wytycznych KE w sprawie budowy zintegrowanego systemu rejestrowego w skali UE

13 11. Sankcje za naruszenie systemu handlu emisjami
SO2 i NOx CO2 – 40 Euro (2005 – 2007); 100 Euro ( )

14 12. Znaczenie handlu emisjami w życiu przedsiębiorstw
do czasu alokacji – brak racjonalnych przesłanek do podejmowania wielu decyzji biznesowych konieczność śledzenia/uczestniczenia w procesie alokacji handel emisjami istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "Systemy handlu emisjami – wyzwania dla polskiego przemysłu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google