Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD II) Gospodarka odpadami Lublin 11-12 lipca 2011 Krzysztof Choromański - moderator Projekt: Doskonalenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD II) Gospodarka odpadami Lublin 11-12 lipca 2011 Krzysztof Choromański - moderator Projekt: Doskonalenie."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD II) Gospodarka odpadami Lublin 11-12 lipca 2011 Krzysztof Choromański - moderator Projekt: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach) Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Czego brakuje w systemie, a co jest projekcie ustawy? Aktualne uwarunkowania sektora odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań miast po zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 3 UWARUNKOWANIA OGÓLNE DYREKTYWA RAMOWA Artykuł 13 Państwa członkowskie stosują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby gospodarowanie odpadami było prowadzone bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska, w szczególności: a) bez zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; b) bez powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy; oraz c) bez niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 4 UWARUNKOWANIA OGÓLNE DYREKTYWA RAMOWA Artykuł 4 Hierarchia postępowania z odpadami 1. Następująca hierarchia postępowania z odpadami ma zastosowanie jako kolejność priorytetów w przepisach prawa i polityce dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami: a) zapobieganie; b) przygotowywanie do ponownego użycia; c) recykling; d) inne metody odzysku, np. odzysk energii; oraz e) unieszkodliwianie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 5 UWARUNKOWANIA OGÓLNE KONSTYTUCJA RP Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 6

7 7 STOPIEŃ REALIZACJI w POLSCE WPROWADZONE W TRAKCIE REFORMY SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWIĄZANIA POZWOLIŁY PO CZĘŚCI UPORZĄDKOWAĆ KWESTIĘ ODBIORU ODPADÓW W POLSKICH MIASTACH POTWIERDZAJĄ TO BADANIA PROWADZONE W RAMACH SYSTEMU ANALIZ SAMORZĄDOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 STOPIEŃ REALIZACJI w POLSCE W ZGODNEJ OCENIE WIĘKSZOŚCI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH W POLSCE PRZECIĘTNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI JEST W SKALI KRAJU NIEZADOWALAJĄCY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 9

10 10 WARUNKI POPRAWY SYTUACJI Publiczna, w obecnym podziale zadań publicznych gminna własność odpadów komunalnych. Zakres koordynacyjnej roli samorządów województw w planowaniu i organizowaniu gospodarki odpadami komunalnymi na szczeblu regionalnym. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 11 OBECNY ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH 01-07-2011 Sejm przyjął część poprawek Senatu W przyszłym tygodniu poznamy stanowisko Pana Prezydenta Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 12 CO CZEKA SAMORZĄDY? utworzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, współpraca z samorządem wojewódzkim w sprawie uchwalenia WPGO, podjęcie decyzji o organizacji systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dostosowanie regulaminów do wojewódzkich planów gospodarki odpadami, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 13 CO CZEKA SAMORZĄDY? podjęcie uchwał określających: - stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, - szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 14 CO CZEKA SAMORZĄDY? przygotowanie przetargów na odbiór odpadów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 15 CO CZEKA SAMORZĄDY? ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ/EKSPLOATACJĄ REGIONALNYCH INSTALACJI, RÓŻNA SYTUACJA W ZALEŻNOŚCI CZY: instalacja istnieje, jest w trakcie realizacji, jest zaplanowana; lokalizacja na terenie gminy/związku, poza tym terenem. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 16 CO CZEKA SAMORZĄDY? DOSTOSOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE W DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY WYKONUJĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DO WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 17 CO CZEKA SAMORZĄDY? OKRES PRZEJŚCIOWY – W SZCZEGÓLNOŚCI ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE RELACJI GMINY I PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY W DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY POSIADAJĄ ZEZWOLENIE NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 18 województwonazwaludność 1mazowieckiewarszawski3003089 2śląskieś72011421 3dolnośląskiecentralny882967 4dolnośląskiepółnocno-wschodni837130 5łódzkierejon IV756666 6wielkopolskieZZO Poznań740065 7mazowieckieradomski719167 8pomorskieSzadółki587586 9warmińsko-mazurskieRejon C550966 10śląskieś5528718 11pomorskieEko Dolina508053 12zachodniopomorskieŚrodkowo-Pomorski507071 13mazowieckiepłocki504457

19 19

20 20


Pobierz ppt "Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD II) Gospodarka odpadami Lublin 11-12 lipca 2011 Krzysztof Choromański - moderator Projekt: Doskonalenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google