Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa gospodarka odpadami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa gospodarka odpadami"— Zapis prezentacji:

1 Nowa gospodarka odpadami
Obowiązki gmin wynikające z ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości u porządku w gminie i niektórych innych ustaw Gdańsk r.

2 Rewolucyjne zmiany 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku.

3 Dlaczego potrzebna jest rewolucja
Od 12 grudnia 2010 we wszystkich krajach członkowskich powinna być transponowana Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy Jednym z elementów wdrożenia dyrektywy jest zmiana ustawy o utrzymaniu czystości […]

4 Dlaczego potrzebna jest rewolucja
Kolejne zmiany będą wprowadzane w: ustawie o odpadach, ustawie i opakowaniach i odpadach opakowaniowych ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

5 Dyrektywa ramowa 2008/98 Nowe zadania wynikające z dyrektywy 2008/98 (art. 11) do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów: papieru, metalu, plastiku i szkła. (DOTYCZY WSZYSTKICH PODMIOTÓW, NIE TYLKO GOSPODARSTW DOMOWYCH). do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej: papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych do minimum 50 % wagowo.

6 Dyrektywa ramowa 2008/98 Nowe zadania wynikające z dyrektywy 2008/98 (art. 11) do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, do minimum 70 % wagowo. Zadania nałożono na gminy – ustawą o utrzymaniu czystości i porządku (UCP)

7 Dyrektywa ramowa 2008/98 Zmienia dyrektywę 2006/12/WE
Precyzuje definicje odpadów, odzysku i unieszkodliwiania, Kładzie nacisk na cykl życia produktów i materiałów, a nie tylko na fazę odpadu, Kładzie nacisk na zmniejszanie oddziaływania na środowisko, jakie wywiera wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi, Kładzie nacisk na podniesie wartości ekonomicznej odpadów (odzysk oraz wykorzystanie odzyskanych materiałów w celu ochrony zasobów naturalnych).

8 Dyrektywa ramowa 2008/98 Wprowadza pojęcie produktu ubocznego
Wprowadza kryteria zniesienia statusu odpadu (tj. kiedy odpady przestają być odpadami) Oczekuje utworzenia „społeczeństwa recyklingu” tj. stosowanie odpadów posegregowanych, Państwa nie powinny wspierać (jeśli to możliwe) składowania lub spalania odpadów (zwłaszcza makulatury).

9 Dyrektywa ramowa 2008/98 Hierarchia postępowania z odpadami
(zasada 5 kroków) (art 4): zapobieganie; przygotowywanie do ponownego użycia; (nowe) recykling; inne metody odzysku, np. odzysk energii; (spalanie odpadów komunalnych jest odzyskiem jeśli efektywność energetyczna >0,65); unieszkodliwianie.

10 Dyrektywa ramowa 2008/98 Definicje (art. 3) „bioodpady” oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego; „wytwórca odpadów” oznacza dowolny podmiot, którego działalność prowadzi do powstawania odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) lub dowolny podmiot zajmujący się przetwarzaniem wstępnym, mieszaniem lub innymi procesami prowadzącymi do zmiany charakteru lub składu tych odpadów;

11 Dyrektywa ramowa 2008/98 „dealer” oznacza jakikolwiek podmiot występujący w roli zleceniodawcy w transakcji zakupu, a następnie sprzedaży odpadów, w tym oznacza również dealerów, którzy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie; „broker” oznacza jakikolwiek podmiot organizujący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w imieniu innych stron, w tym oznacza również brokerów, którzy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie; „selektywna zbiórka” obejmująca odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania (traktować szerzej niż tylko selektywne zbieranie makulatury, szkła , papieru)

12 Dyrektywa ramowa 2008/98 „zapobieganie” oznacza środki zastosowane zanim dana substancja, materiał lub produkt staną się odpadami (np. wydłużenie żywotności produktów; unikanie substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach, zmniejszenie ilości odpadów) „ponowne użycie” wykorzystywanie ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone;

13 Dyrektywa ramowa 2008/98 „odzysk” proces lub przygotowanie, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, „przygotowanie do ponownego użycia” oznacza procesy (to też odzysk) polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie odpadów by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego;

14 Produkty uboczne (art. 5)
Dyrektywa ramowa 2008/98 Produkty uboczne (art. 5) 1. Substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie, mogą być uznane za produkt uboczny, a nie za odpady, wyłącznie jeżeli spełnione są następujące warunki: a) dalsze wykorzystywanie danej substancji lub tego przedmiotu jest pewne; b) dana substancja lub przedmiot mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez jakiegokolwiek dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa; c) dana substancja lub przedmiot są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego; oraz d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne z prawem, tzn. dana substancja lub przedmiot spełniają wszelkie istotne wymagania dla określonego zastosowania w zakresie produktu, ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzi do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzkie.

15 Utrata statusu odpadu (art. 6)
Dyrektywa ramowa 2008/98 Utrata statusu odpadu (art. 6) Niektóre określone rodzaje odpadów przestają być odpadami gdy zostały poddane procesowi odzysku, w tym recyklingu, i spełniają ścisłe kryteria, opracowane zgodnie z następującymi warunkami: a) dana substancja lub przedmiot jest powszechnie stosowana do konkretnych celów; b) istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów bądź popyt na nie; c) dana substancja lub przedmiot spełniają wymagania techniczne dla konkretnych celów oraz wymagania obowiązujących przepisów i norm mających zastosowanie do produktów; oraz d) zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego; Kryteria obejmują w szczególności wartości dopuszczalne zanieczyszczeń.

16 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Nowe obowiązki gmin (1) art. 3 zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w art. 16 a ustawy o odpadach było: zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców (uchylony)

17 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Nowe obowiązki gmin (2) art. 3 3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; 4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 5) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

18 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Nowe obowiązki gmin (3) art. 3 6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; 7) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

19 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Nowe obowiązki gmin (4) art. 3 8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

20 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Obowiązki właścicieli nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych przejmuje gmina na mocy ustawy. Rady Gmin mogą podjąć uchwały, gdzie gmina przejmuje obowiązki (akty prawa miejscowego): w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych uprzątnięcia błota , śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

21 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rady gmin muszą podjąć uchwały w sprawie: stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za: mieszkańca; pojemnik o określonej pojemności (kalkulacja opłat), terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

22 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Wybór Gminy: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (mieszkańcy) stanowi iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty (np. liczba mieszkańców x stawka jednostkowa ) Może być także jedna stawka opłaty od gospodarstwa domowego

23 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 4) wytwarzanie odpadów nieregularnie (np. sezonowo)

24 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rada gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

25 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

26 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (inni niż mieszkańcy) liczona jest za pojemnik, jeśli gmina uchwałą przejęła obowiązki od tych nieruchomości. Gmina ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności

27 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Deklaracje (wzór uchwała Rady Gminy) Właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Zmiana danych (np. liczba osób zamieszkujących) – nowa deklaracja (14 dni)

28 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Wzór deklaracji: -objaśnienie dotyczące sposobu jej wypełnienia -deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego terminy i miejsce składania deklaracji. RG może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (weryfikacja prawdziwości złożonej deklaracji)

29 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Deklaracje cd. Deklaracja niezłożona lub wątpliwa – wysokość opłaty ustalana w drodze decyzji (np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze). Opłata nie wniesiona lub za niska – decyzja jak dla zaległości W sprawach dotyczących opłat - stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

30 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Np. w opłacie zryczałtowanej odbiór odpadów zmieszanych, opakowaniowych i zielonych W opłacie dodatkowej odbiór odpadów wielkogabarytowych, budowlanych

31 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rady gmin muszą podjąć uchwały w sprawie cd.: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę w szczególności: ilość odbieranych odpadów komunalnych częstotliwość odbierania odpadów komunalnych sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwały należy podjąć w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z mocą obowiązującą nie później niż później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

32 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rady gmin mogą podjąć uchwały: o podziale obszaru gminy na sektory (dotyczy gmin > Mk) , o sposobie obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców i wykorzystywanych w innym sposób (np. sklepy) o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

33 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Związki gmin mogą wykonywać obowiązki gmin w zakresie uchwalania aktów prawa miejscowego.

34 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Znikają zezwolenia na odbieranie odpadów Pozostają zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Pojawia się rejestr działalności regulowanej na odbieranie odpadów (prowadzony przez wójta) w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr to baza danych zapisana na informatycznych nośnikach danych, która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

35 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem; 3) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

36 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku gdy: cd 4) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych; 5) przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy (zlecenia gminy) w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach (będą wydane te przepisy)

37 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Gmina organizuje przetarg na: na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, jeśli wyznaczono sektory organizuje się przetarg dla każdego z sektorów.

38 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
SIWZ określa: wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości; standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem; szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu.

39 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w drodze: przetargu według ustawy o zamówieniach publicznych na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), lub na zasadach określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).

40 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
W przypadku gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego, albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza gmina może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Najpierw szukamy partnerów , dopiero po nie udanym poszukiwaniu, realizujemy sami instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

41 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
W przypadku instalacji wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako zakład zagospodarowania odpadów, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisów dotyczących prz etargów na budowę lub eksploatację nie stosuje się. Kto już zbudował lub buduje lub dostał decyzje środowiskową ten wygrał. Innych czekają przetargi, PPP lub koncesje.

42 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Co to jest zakład regionalny zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej dla co najmniej mieszkańców, spełnia wymagania BAT spalarnia lub zakład obejmujący: MBA (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych + sortownia ) instalacja do odpadów zielonych i bioodpadów (np. kompostownia) składowisko o 15 letniej pojemności (po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych) .

43 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

44 Przetarg, PPP, koncesja uchwała przetarg uchwała
Jak to ma chodzić po rewolucji- gdy gmina przejmuje wszystkie obowiązki Przetarg, PPP, koncesja uchwała przetarg uchwała

45 Jak to ma chodzić po rewolucji- deklaracje i sprawozdania
Kary dla gminy jeśli nie osiągnie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu (za każdą tonę brakującą do osiągnięcia wymaganego poziomu) WIOS może zawiesić karę na maks 5 lat.

46 Jak to ma chodzić po rewolucji – gdy gmina nie przejmuje wszystkich obowiązków
Jeśli gmina nie podjęła uchwały o przejęciu obowiązków od właścicieli nieruchomości innych niż zamieszkane przez mieszkańców, to za poziomy odzysku, recyklingu, redukcję biodegradowalnych odpowiada odbierający odpady (firma wywozowa)

47 Zakończenie Dziękuję za uwagę Sabina Kowalska
Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy tel:

48 Jak się do tego zabrać ? Ustalenie liczby mieszkańców stałych- tylko z pozoru proste (ewidencja ludności –korekta o tych co wyjechali, na studia, za granicę itd.) Ustalenie liczby mieszkańców sezonowych (turyści, „domkowicze”, studenci, robotnicy sezonowi, itd…). Warto policzyć RLM (równoważna liczba mieszkańców)

49 Jak się do tego zabrać ? W gminach turystycznych, akademickich warto rozważyć rozliczanie według ilości zużytej wody. Jest bardziej adekwatne do stanu faktycznego. Potrzebna umowa z firmą wodociągową na udostępnianie danych (może warto też zlecić naliczanie opłat i windykację ?)

50 Jak się do tego zabrać ? Ustalenie ilości odpadów komunalnych
zmieszanych opakowaniowych zielonych budowlanych zbieranych w ostatnich latach (firmy wywozowe) Trudność z ustaleniem z jakiego źródła pochodziły odpady komunalne : mieszkaniówka, handel, usługi? Warto zlecić monitoring ilości odpadów z poszczególnych zródeł.

51 Jak się do tego zabrać ? Ustalenie aktualnych kosztów : Zbierania
Transportu Odzysku Unieszkodliwiania Cenniki usług firm wywozowych Cenniki usług ZZO (można ustalić metodą pośrednią – patrz na swoje rachunki)

52 Jak się do tego zabrać ? Ustalenie instalacji do odzysku odpadów w regionie to nie musi być ZZO ale jeśli należy do gminy to powinno się kierować odpady posegregowane do własnego ZZO (gmina odpowiada za poziomy odzysku i recyklingu, a ZZO może w tym wydatnie pomóc) Warunki przyjęcia odpadów posegregowanych (makulatura, szkło, tworzywa, metale) – pamiętaj o zmianach rynkowych (spadek/wzrost cen)

53 Jak się do tego zabrać ? Koszty zbierania , transportu, odzysku odpadów zebranych selektywnie nie są małe (ok. 70% kosztów zbierania odpadów zmieszanych) Nie ustalaj więc stawek na poziomie bardzo niskim dla odpadów selektywnie zebranych.

54 Jak się do tego zabrać ? Na początek masz mało danych, które są wiarygodne, więc nie idź z motyką na słońce Ogranicz zakres usług świadczonych przez gminę tylko do mieszkańców, w zakresie odpadów: zmieszanych, selektywnie zbieranych (makulatura, tworzywa szkło, metale) , odpadów zielonych Za dwa, trzy lata można rozszerzyć zakres usług o odpady wielkogabarytowe, budowlane.

55 Jak się do tego zabrać ? Najtrudniejsza jest kalkulacja opłat.
Jeśli jesteś gminą bogatą, a stawki skalkulowano nisko –możesz dołożyć z budżetu, jeśli biedną zbankrutujesz. Roczny koszt usuwania odpadów ( zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie to ok zł/os) Koszt gospodarowania odpadami dla Gminy liczącej ok to ok zł + koszty administracyjne (ok zł) + koszty punktów zbierania selektywnego (1 punkt ok zł)+ edukacja (ok zł) Średnio 185 zł/os/rok, czyli ok 15,4 zł/os/mc


Pobierz ppt "Nowa gospodarka odpadami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google